Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune

Retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune

Formål og mål

Køge Kommune vil styrke rammerne for det frivillige sociale arbejde. Det frivillige sociale arbejde giver stor værdi for borgere i Køge Kommune. Det skal være nemt at yde en frivillig indsats i Køge Kommune.

Baggrund

Køge Kommune afsætter årligt et beløb til frivilligt socialt arbejde, da kommunen er forpligtet hertil, jf. §18 i Lov om Social Service, hvor følgende fremgår:

  • Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
  • Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
  • Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Frivilligt socialt arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde definerer frivilligt socialt arbejde således:

”Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.”

Køge Kommune tilslutter sig den brede definition, da øget velfærd eller omsorg er i Køge Kommunes interesse.

Frivilligt socialt arbejde er:

  • Ikke lønnet arbejde
  • Til gavn for andre end en selv, familie og slægt
  • Formelt organiseret – fx i en forening, et projekt eller initiativ

Det understreges at frivilligt socialt arbejde ikke er en erstatning af lovfastsatte ydelser, som fx hjemmehjælp og ledsageordning.

Hvem kan søge

Alle frivillige sociale organisationer og foreninger, kulturelle foreninger, initiativer, fagforeninger, boligforeninger, virksomheder eller enkeltpersoner, der arbejder med eller ønsker at igangsætte frivilligt socialt arbejde har mulighed for at søge tilskud fra Køge Kommunes frivilligmidler.

Målgrupper

Midlerne skal bruges til aktiviteter for udsatte grupper. De aktiviteter, der søges om tilskud til skal rette sig mod de målgrupper Social- og Sundhedssektoren beskæftiger sig med. Det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper, herunder flygtninge og indvandrere.

Lokalt islæt

Det er et krav at aktiviteten skal have et lokalt islæt. Hvis en aktivitet vedrører borgere i flere kommuner, ydes der som hovedregel kun tilskud til borgere bosat i Køge Kommune, dog således, at hvis det kan dokumenteres, at en landsforening benyttes lokalt af borgere bosat i Køge Kommune kan der ydes tilskud til sådanne landsforeninger.

Konkrete retningslinier

Administration dækker telefon- og internetabonnement, porto samt papirvarer, vedligeholdelse af hardware og software.

Til administration kan der maksimalt ydes et tilskud på 10.000 kr. pr. år.

Selvhjælpsgrupper kan maksimalt tildeles 10.000 kr. pr. år. Beløbet kan søges til supervision i forbindelse med igangsætning af en selvhjælpsgruppe og/eller til lejlighedsvis supervision efter behov.

Beløbet kan ikke søges til kontinuerlig supervision eller individuel terapeutisk behandling, da selvhjælp skal være et bærende princip.

Støtteforeninger til plejecentre kan maksimalt modtage støtte svarende til 500 kr. pr. beboer på plejecentret pr. år.

Der ydes maksimalt 10.000 kr. i støtte til etableringsomkostninger til nye foreninger til indkøb af f.eks. kontorinventar.

Som udgangspunkt gives der ikke tilskud til forplejning, løn og lokaleleje. Der kan dog ydes tilskud til forplejning, såfremt det er en del af foreningens/initiativets kerneaktivitet.

Fokus på nye aktiviteter

Tilskud ydes fortrinsvis til aktiviteter, der indebærer en fornyelse eller aktivitetsudvidelse af det frivillige arbejde i kommunen. Dog kan tilbagevendende initiativer eller igangværende initiativer støttes ud fra en konkret vurdering.

Hvis en forening i tre år har modtaget støtte til samme aktivitet, kan foreningen og kommunen overveje at indgå en egentlig med foreningen. Driftsaftaler godkendes af Social- og Sundhedsudvalget og skal som minimum indeholde aftaler om varighed af aftalen, økonomi, evaluering eller

dokumentation af resultater og en evt. ansvarsfordeling hvis kommunen også spiller en rolle i projektet.

Som udgangspunkt skal de frivillige sociale foreninger forsøge at skabe andre indtægter, så foreningen ikke alene baserer sig på kommunale tilskudsmidler. Ellers vil kommunen ikke have mulighed for at understøtte opstarten af nye aktiviteter.

Foreningerne kan for eksempel forsøge at blive selvfinansierende ved medlemskontingenter, brugerbetaling, tilskud fra fonde osv.

Ansøgningsskema

Der skal altid benyttes et ansøgningsskema for at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udarbejdet et ansøgningsskema, som også anvendes i Køge Kommune.

Ansøgningsskema og ansøgningsfrister findes på siden om: Støtte til frivilligt socialt arbejde

Krav til modtagere af støtte

Regnskab

Foreningerne skal aflægge regnskab for de modtagne midler til frivilligt socialt arbejde og skal i ansøgningsskemaet anføre, hvornår foreningen påregner at kunne aflægge dette regnskab.

Opdatering af kontaktoplysninger

Køge Kommune ønsker at understøtte det frivillige sociale arbejde ved at skabe et samlet overblik over initiativer i kommunen. Modtagerne forpligter sig således til at sikre at Køge Kommune har korrekte oplysninger om foreningen eller initiativets virke samt mulighed for kontakt hertil.

Køge Kommune sikrer en hensigtsmæssig årlig indsamling af disse oplysninger.

Politisk organisering

Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune behandler de indkomne ansøgninger.

Retningslinjerne er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune den 1. september 2015.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje