Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

Retningslinjer for Udviklingspuljen

Formål

Køge Kommunes udviklingspulje har til formål at støtte udviklingsarbejde for børn og unge i alderen 0-18 år i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

Folkeoplysende foreninger, folkeoplysende voksenundervisning og selvorganiserede grupper kan søge puljen om tilskud.

Puljen har følgende centrale fokusområder:

 1. At støtte anskaffelse af større rekvisitter og mindre bygningsændringer i forbindelse med aktiviteter for børn og unge i alderen 0-18 år.
 2. At støtte udviklingsorienterede aktiviteter/projekter med fokus på børn og unge i alderen 0-18 år. Herunder partnerskaber mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper eller kommune/kommunal institution.
 3. At fremme talentudvikling blandt børn og unge i alderen 12-18 år. Med ”talentudvikling” forstås aktiviteter/projekter for børn og unge (individuelle idrætsudøvere eller hold), der er på eliteniveau inden for deres aldersgruppe i Danmark, eller som minimum på sub-eliteniveau med potentiale for at nå eliteniveau inden det fyldte 18 år.
 4. At støtte udviklingsorienterede aktiviteter/projekter for børn og unge i alderen 0-18 år inden for den folkeoplysende voksenuddannelse, hvor fokus er på at inddrage grupper, der ikke er vant til at komme i foreninger og aftenskoler.

Det skal angives i ansøgningsskemaet hvilket fokusområde, der søges støtte til.

Hvad kan der søges tilskud til?

Ansøgninger om støtte skal rette sig mod at opfylde et af puljens 4 fokusområder. Der kan således søges tilskud til:

Ad 1)

 • Anskaffelse af rekvisitter til foreningens eller gruppens eksisterende aktiviteter rettet mod børn og unge i alderen 0-18 år.
 • Inventar til egne klublokaler.
 • Mindre bygningsforbedringer, renoveringer eller vedligeholdelsesopgaver i egne lokaler, som foreningen har vanskeligt ved at afholde inden for eget budget, støtten kan dog maksimalt udgøre den andel af den samlede pris på bygningsforbedringen m.m., der svarer til foreningens andel af medlemmer under 25 år. Jf. lokaletilskudsreglerne.

Ad 2)

 • Udvikling af selve foreningen eller gruppen og dens aktiviteter ift. målgruppen 0-18 år. fx:
 • nye aktiviteter eller inddragelse af nye målgrupper.
 • Initiativer som styrker de selvorganiserede gruppers aktiviteter.
 • Aktiviteter, der etableres i samarbejde mellem foreninger og andre grupper.
 • udvikling af partnerskaber, fx med andre foreninger, institutioner eller grupper omkring aktiviteter, rekvisitter, administration etc.
 • initiativer til at støtte børn og unge i at varetage frivilligt arbejde som ledere, bestyrelsesmedlemmer og trænere.
 • Sundhedsaktiviteter, fx fokus på sund kost og motion.
 • Initiativer for særlige målgrupper, f.eks. nydanskere, handicappede og rekruttering af specielle aldersgrupper og lignende.
 • Udvikling af nye former for medindflydelse i foreningslivet for børn og unge.


Ad 3)

 • Deltagelse i træningslejre, stævner eller konkurrencer i Danmark
 • Træner- og lederudvikling, hvis træningen er målrettet børn og unge
 • Talentudviklingspartnerskaber på tværs af foreninger
 • Støtte til deltagelse i NM (udenfor Danmarks grænser) EM, VM eller OL eller kvalifikationsstævner hertil.


Ad 4)

 • Nye initiativer for for børn og unge i alderen 0-18 år indenfor almen voksenuddannelse.
 • Inddragelse af nye målgrupper i alderen 0-18 år, f.eks. nydanskere, handicappede og lignende.

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

Der ydes ikke tilskud til:

 • Rekvisitter og talentstøtteprojekter med voksne (over 18 år) som målgruppe.
 • Virksomhed, der hører under anden lovgivning, som ansvarsmæssigt er placeret uden for folkeoplysningsloven.
 • Virksomhed, der efter projektperiodens afslutning ikke kan videreføres under folkeoplysningsloven.
 • Indkøb af forbrugsgoder som fx biler, fjernsyn, AV-udstyr, kontorudstyr m.v.
 • Projekter og aktiviteter, der foregår i udlandet (undtaget NM, EM, VM eller OL)
 • Kommerciel virksomhed.
 • Projekter og aktiviteter, der allerede er igangsat og udgifter i forbindelse hermed.
 • Mad og drikke.
 • Indkøb af mindre rekvisitter såsom bolde, ketsjere, bat, sangbøger, papir, kontorartikler, køleskabe osv., der forventes afholdt af foreningens generelle driftsmidler.
 • Engangsrekvisitter (fx rekvisitter der kun benyttes til et enkelt arrangement)
 • Rekvisitter, der ikke indgår i foreningens eller gruppens daglige virke/aktivitet.
 • Allerede indkøbte rekvisitter eller gennemførte dispositioner.
 • Fast/nagelfast inventar i lejede lokaler.
 • Personlige rekvisitter (fx uniformer, lederbeklædning m.m.)
 • Opførelse af nye bygninger eller anlægsopgaver.
 • Bygningsforbedringer/-ændringer i lejede lokaler.
 • Løbende vedligeholdelse.
 • Løn og honorarer til foreningens egne ledere, trænere og instruktører.
 • Kursusaktiviteter i foreninger, der er registreret som folkeoplysende foreninger, og dermed har mulighed for at søge kursustilskud, samt kurser der har karakter af personlig dygtiggørelse i idrætten/aktiviteten.
 • Eliteidræt, fx professionelle klubber og idrætsudøvere, der modtager Team Danmark-støtte.

Kriterier for tilskud

Enhver godkendt forening eller selvorganiseret gruppe, hvis aktivitet er hjemmehørende i Køge Kommune kan søge tilskud fra puljen og ansøgeren skal i forbindelse med sin ansøgning redegøre for, hvorfor det er vanskeligt selv at finansiere indkøbet.
I vurderingen af projektansøgninger lægges vægt på, i hvilken grad der er indtænkt forankring af projektet.

For at søge Udviklingspuljen er der krav om, at den ansøgende forening, gruppe eller person bidrager med minimum 25 % af det samlede budget, der søges tilskud til. Medfinansieringen kan være i form af penge, sponsorat, fonde/puljer, egenfinansiering. Værdien af frivilligt arbejde kan ikke medgå som egenfinansiering.

Ansøgning og frister

Der kan søges to gange årligt og der SKAL benyttes ansøgningsskema, der findes på www.koege.dk/tilskud, hvor fristerne også kan ses.

Administration og regnskab

Når en ansøger modtager støtte fra Udviklingspuljen, skal der senest 8 uger fra projektets/aktivitetens/indkøbets afslutning aflægges regnskab for udbetalte tilskud. Kulturafdelingen kan bede ansøgeren om at evaluere aktiviteten/projektet, såfremt det vurderes, at andre foreninger/grupper kan have glæde heraf.

Administration og fordeling af puljemidlerne sker i henhold til de regler, der gælder for denkommunale forvaltning med henblik på at sikre en ensartet forvaltning af puljemidlerne inden for den af Køge Byråd fastsatte rammebevilling. Benyttes tilskud ikke til formålet, skal beløbet tilbagebetales og ubenyttede tilskud tilbagebetales. Tilskud, der bevilges i ét år, skal anvendes inden for samme år.

Klagevejledning

Afgørelser vedr. ansøgninger til Udviklingspuljen kan påklages til Kulturudvalget. Klager sendes til Kulturudvalget senest 4 uger efter, at ansøgeren har modtaget afgørelse. Det er ikke muligt at anke Kulturudvalgets afgørelse, da udvalget er øverste klageorgan for sager vedr. Folkeoplysningsloven, bekendtgørelser hertil samt Køge Kommunes regler på området.

Retningslinjerne er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 7. marts 2016.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje