Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Ud i det fri Badevandsprofil for Badesøen Dyndet

Badevandsprofil for Badesøen Dyndet

Badevandets beliggenhed

Medlemsstat: Danmark
Kommune: Køge
DKBW nummer: DKBW 1086
Station nummer: 593
Station navn: Badesøen Dyndet
DKBW navn kort: 1086 Badesøen Dyndet
Hydrologisk reference: 7124S5800008000
ETRS89 / UTM zone 32N (x,y): 686026.17 , 6150438.07
WGS84 (bredde-/længdegrad): 55.46467 / 11.94265

Grusgravsøen ved Dyndet kaldes også ”Badesøen”. Det er en dybvandet sø, med et overfladeareal på over 2 ha. Den ligger ca. 3,5 km sydvest for Borup.

Køge Kommune lejer søen af Svenstrup Gods. 

Ansvarlig myndighed

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 24 79

Kort 1, oversigtskort over badested

Kort 1, oversigtskort over Badesøen Dyndet med pictogrammer, der viser hvilke faciliteter der findes og hvor de er placeret

Signaturforklaring til oversigtskort over Badesøen Dyndet

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som ”Udmærket kvalitet”. Klassifikationen er beregnet på basis af data fra de seneste 4 år.

Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Se tabel nedenfor.

Tabel 1. Kravværdier for E. coli og enterokokker pr. 100 ml. jf. Bek. nr. 917 af 27/06/2016

  Udmærket¹ God¹ Tifredsstillende² Ringe³
Enterokokker  100 200 185 c
E. Coli   250 500 500 c

¹: Bedømt ud fra 95-percentilen
²: Bedømt ud fra 90-percentilen
³: De mikroiologiske værdier kan ikke leve op til en tilfredsstillende kvalitet og karakteriseres derfor som ringe.

Kommunen udtager i perioden 1. maj – 1. september mindst 5 badevandsprøver i overensstemmelse med Miljøministeriets regler. Kommunen offentliggør resultater af prøverne i strandskabet og på kommunens hjemmeside "badevandsprøver for strande og badesøer".

I tilfælde af store overskridelser af bakterieindholdet i badevandet vil kommunen opsætte skilte ved badestranden med badeforbud. Kommunen vil også orientere om badeforbuddet gennem pressen og på kommunens hjemmeside www.koege.dk.

Fysiske forhold

Søen er en grusgravssø. Søbunden består derfor hovedsageligt af groft sand/grus.

Langs søens nordvestlige side er der et badested med åben sandbund, længde ca. 50 m.

Køge Kommune har ikke eksakte data om dybdeforholdene i søen. I det nordøstligste hjørne af badestedet er der et smalt lavvandet område, men generelt bliver søen meget dyb inden for få meter fra bredden. Man skal derfor tage sig i agt – især hvis man har badende børn.

Badesøen ligger lavt i terrænet og i relativt vindlæ. Den fremherskende vindretning er vestenvind (data fra Eurofins analyserapporter).

Publikumsfaciliteter:

 • Informationstavle
 • Skraldespande
 • Redningsposter
 • Bord-bænke sæt
 • Bålplads.

1 gang årligt – umiddelbart før badesæsonens start - foretager kommunen et hovedeftersyn af redningsposten. I badesæsonen tilses redningsposten ugentligt. Uden for badesæsonen tilses den 1 gang månedligt.

I perioder med godt badevejr fører kommunen tilsyn med situationen ved søen ugentligt. Ved mindre godt vejr er det sjældnere.

1-2 gange hver 14. dag opsamles affald fra området og affaldskurve tømmes.

Bålpladsen slås med kratrydder.

Geografiske forhold

Søen ligger ca. 3,5 km sydvest for Borup i det fredede område Regnemark Mose. Den nærmeste parkeringsplads er den lille grusparkeringsplads over for Dyndetvej 30 (se kort).

Baglandet ved søen er en blanding af naturområder, f.eks. af mose, træ- og buskbevoksede skrænter og tørvegrave. Nord for søen ligger et større sommerhusområde.

Søens vand består af grundvand, og der er ikke tilløb af vandløb, kanaludløb eller overløb fra fælles kloakanlæg. Kommunen har ikke kendskab til drænudløb i søen.

Hydrologiske forhold

Vandet i Badesøen er klassificeret som ”Udmærket kvalitet” på baggrund af bakterietal i kommunens analyser de seneste 4 år.

Af vandområdeplan 2016-2021 fremgår det, at søen har god økologisk tilstand bedømt ud fra klorofylindholdet i søen. Søen forventes derfor at leve op til kravene i vandplanen i 2021 uden yderligere tiltag.

Strømretningen i søens vand er meget vekslende over badesæsonen (data fra Eurofins analyserapporter).

Kilder til fækal forurening

Der er ikke vandløb, spildevandsudledninger eller overløbsbygværker, der kan give anledning til fækal forurening af Badesøen.

Sommerhusområdet nord for badesøen er i hovedsagen ikke kloakeret. Ejendommenes spildevand opsamles i samletanke. Dog er sommerhusbebyggelsen ”lygtebanken”, der ligger umiddelbart nord for søen, tilsluttet et fælles privat kloakanlæg, hvor spildevandet renses biologisk. Afløbet føres mod nord til Dyndetvandløbet, som løber igennem sommerhusområdet, og som er recipient for afløbet.

På baggrund af badevandsanalyserne for de seneste 4 år vurderer kommunen, at risikoen for fækal forurening af søen er lille.
I tilfælde af store overskridelser af fækale bakterier i badevandet vil kommunen opsætte skilte ved badestedet med badeforbud. Kommunen vil også orientere om badeforbuddet gennem pressen og på kommunens hjemmeside www.koege.dk.

Risiko for fytoplankton

Næringsstofindholdet i grusgravssøen er lavt, og risikoen for opblomstring af alger i søen er lav.

FAKTA
Fytoplankton er flere forskellige slags små alger, der lever i de øverste vandlag. Fytoplankton er normalt kun et problem i havet og i brakvandsområder. I Danmark giver fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning, men ophobning af fytoplanktion kan fremme bakterievækst.

 

FAKTA
Blågrønalger er en gruppe organismer, der ligner både bakterier og alger.
Nogle blågrønalger producerer giftige stoffer. Blågrønalgerne kan give anledning til hovedpine, hudirritation, feber, kvalme og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. 
Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. 
De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule. 

 

GENERELLE BADERÅD

 • Se efter om der er opsat information, der fraråder badning.
 • Bad ikke, hvis vandet er uklart. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstring.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden.
 • Badning er altid på eget ansvar.

Risiko for makroalger

Er ikke relevant for Badesøen.

Kortvarige forureninger

Der er ikke registreret forhold, der kan forårsage kortvarige forureninger af stranden. 

Forvaltningsforanstaltninger

Der er ingen planer om at ændre spildevandshåndteringen i området.

Anden forurening m.v.

Forurening af stranden med affald (f.eks. glasskår) kan forekomme. Badegæster som konstaterer forureninger, som kan give problemer, kan kontakte Køge Kommune, Vej, Park og Byrum, tlf. 56 67 63 85. I perioder med godt badevejr fører kommunen tilsyn ved søen en gang ugentligt. Ved mindre godt vejr, er intervallet for tilsyn større.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2011.
Badevandsprofilen er ajourført april 2023.
Denne badevandsprofil vil næste gang blive revideret forud for badesæsonen 2024.

Tabel 2. Minimums hyppigheder for gennemgang af badevandsprofil jf. nr. 917 af 27/06/2016

 

Udmærket God Tilfredsstillende Ringe

Tidsinterval for gennemgang
af badevandsprofiler

Kun hvis klassifikation ændres 4. år 3. år 2. år

Andre relevante oplysninger

 • Jagt er forbudt
 • Hunde skal være i snor
 • Ridning er tilladt med ridekort fra Svenstrup Gods.

--ooOoo--

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje