Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Ud i det fri Badevandsprofil for Kimmerslev Sø

Badevandsprofil for Kimmerslev Sø

Badevandets beliggenhed

Medlemsstat: Danmark
Kommune: Køge
DKBW nummer: DKBW 120
Station nummer: 590
Station navn: Kimmerslev Sø
DKBW navn kort: 120 Kimmerslev Sø
Hydrologisk reference: 7124S5800008000
ETRS89 / UTM zone 32N (x,y): 686026.17 , 6150438.07
WGS84 (bredde-/længdegrad): 55.49244 / 11.98087

Kimmerslev sø er en ca. 37 ha stor sø ved stationsbyen Borup, 14 km vest for Køge. Køge Kommune lejer søen af Svenstrup Gods. Kimmerslev Sø har karakter af mølledam, der er skabt af hensyn til driften af vandmøllen på Kimmerslev Mølle. Søens reservoirfunktion er blevet udvidet og bruges nu til opsamling af vinterafstrømningen. Vandet i søen bruges til at opretholde vandføringen i Køge Å om sommeren.

Ansvarlig myndighed

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 24 79

Kort 1, oversigtskort over badested

Kort 1, oversigtskort over Kimmerslev Sø med pictogrammer, der viser hvilke faciliteter der findes og hvor de er placeret

Signaturforklaring til oversigtskort Kimmerslev Sø

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som ”Udmærket kvalitet”. Klassifikationen er beregnet på basis af data fra de seneste 4 år.

Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Se tabel nedenfor.

Tabel 1. Kravværdier for E. coli og enterokokker pr. 100 ml. jf. Bek. nr. 917 af 27/06/2016

  Udmærket¹ God¹ Tifredsstillende² Ringe³
Enterokokker  100 200 185 c
E. Coli   250 500 500 c

¹: Bedømt ud fra 95-percentilen
²: Bedømt ud fra 90-percentilen
³: De mikroiologiske værdier kan ikke leve op til en tilfredsstillende kvalitet og karakteriseres derfor som ringe.

Kommunen udtager i perioden 1. maj – 1. september mindst 5 badevandsprøver i overensstemmelse med Miljøministeriets regler. Kommunen offentliggør resultater af prøverne i strandskabet og på kommunens hjemmeside "Badevandsprøver for strande og badesøer" .

I tilfælde af store overskridelser af bakterieindholdet i badevandet vil kommunen opsætte skilte ved badestranden med badeforbud. Kommunen vil også orientere om badeforbuddet gennem pressen og på kommunens hjemmeside www.koege.dk.

Fysiske forhold

I søens nordvestlige hjørne er anlagt en sandstrand på ca. 10 x 20 m (se kort). 1 gang om året – umiddelbart før badesæsonens start – udlægger kommunen nyt strandsand på arealet. Den nordlige ende af badesøen er forbeholdt badegæster.

Søbunden består i øvrigt fortrinsvis af lerjord.

Søen er dyb (max.dybde 6,8 m). Man skal derfor tage sig i agt ved badning.

Badesøen ligger lavt i terrænet og i relativt vindlæ. Den fremherskende vindretning er vestenvind.

Publikumsfaciliteter:

 • Skraldespande
 • Redningsposter
 • Bænke
 • Informationstavle
 • Badeponton (Opsat af Borup Borgerforening. Kontakt: bbfsek@gmail.com).

1 gang årligt - umiddelbart før badesæsonens start - foretager kommunen et hovedeftersyn af redningsposten. I badesæsonen tilses redningsposten ugentligt. Uden for badesæsonen tilses den 1 gang månedligt.

Den sydlige del af søen benyttes til sejlads med fiske- og optimistjoller.

Geografiske forhold

Søen ligger lige øst for Borup. Den nærmeste parkeringsplads ligger ved Kimmerslevvej 9, hvorfra der er ca. 430 m til søen. Man kommer til søen fra P-pladsen via sti og grønne arealer.

Søen er mod nord og vest omgivet af beboelsesområder med grønne fællesarealer ned mod søen. Mod øst grænser søen op til dyrket mark. 54 % af oplandet til søen er landbrugsarealer, 26 % skov og 7 % bebyggede arealer.

Hydrologiske forhold

Vandet i Kimmerslev Sø er klassificeret som ”Udmærket Kvalitet” på baggrund af bakterietal i kommunens analyser de seneste 4 år (E. coli og enterokokker).

Af udkast til vandområdeplan   fremgår det, at søen har ringe økologisk tilstand. Indholdet af klorofyl er for højt, og derfor skal næringsstoftilførslen (især fosfor) til søen reduceres.

Strømretningen i søens vand er meget vekslende over badesæsonen (data fra Eurofins analyserapporter).

Vanddybden er jævnt faldende over badesæsonen.

Søen har på Slusevej afløb til Kimmerslev Møllebæk og herfra videre til Køge Å. I løbet af sommeren lukkes vand ud fra søen for at sikre vandføringen i Køge Å.

Af hensyn til opmagasineringen af vand i søen, er der fastsat krav til vandstanden i søen. Vandspejlet falder ca. 1,2 meter fra start til slutning af badesæsonen. 

Kilder til fækal forurening

På baggrund af badevandsanalyserne for de seneste 4 år vurderer kommunen, at der enkelte gange i badesæsonen vil kunne forekomme noget forhøjede værdier for fækale colibakterier. Men risikoen for væsentlig forurening (> 2000 E. coli pr. 100 ml) er lille.

I søens nordlige ende er der tilløb fra Kimmerslev Møllebæk (A), der afvander et større landbrugsområde nord og øst for Borup. Vandløbet modtager regnvandsudledningerne fra bebyggelserne i Borup Nord og Borup Øst. Ved Møllevej modtager vandløbet tidvis overløb fra 2 overløbsbygværker på fælleskloaksystemet i Borup.  Overløbsbygværkerne er dimensioneret til at træde i funktion med 1 overløb hvert andet år. KLAR Forsyning har ikke konstateret overløb de seneste 10 år.

Syd for badestranden kommer ligeledes en overløbsledning fra forsinkelsesbassinet ved Krotoften. Også her er bygværket dimensioneret til 1 overløb hvert andet år. Heller ikke her er der konstateret overløb de seneste 10 år.

Kimmerslev Møllebæk og overløbsledningen fra Krotoften (C) kan give anledning til fækale forureninger på grund af de tilknyttede overløbsbygværker. 
Syd for badestranden løber en grøft ind i søen (B). Grøften har tidligere været en del af afløbssystemet i det gamle Borup. Grøften afleder i dag kun drænvand fra området.

I søens sydøstlige ende er der et tilløb fra Dalby Sø (D). Vandløbet indeholder en del næringsstoffer (kvælstof og fosfor).

Kort 2, Kort over tilløb og overløb

Kort 2, oversigtskort over Kimmerslev Sø, der viser hvor der er tilløbs- og overløbsledninger til søen

Risiko for fytoplankton

Næringsstofindholdet i søen er relativt højt, og der kan være risiko for opblomstring af forskellige slags alger hen over sæsonen. Især når en regnfyldt periode følges af varmt vejr. Kommunen holder øje med algeopblomstringen ved visuelle tilsyn i løbet af badesæsonen. Kommunens observationer de seneste 4 år tyder på, at der er lille risiko for kraftig algeopblomstring.

I tilfælde af store overskridelser af fækale bakterier i badevandet vil kommunen opsætte skilte ved søen med badeforbud. Kommunen vil også orientere om badeforbuddet gennem pressen og på kommunens hjemmeside www.koege.dk

FAKTA
Fytoplankton er flere forskellige slags små alger, der lever i de øverste vandlag. Fytoplankton er normalt kun et problem i havet og i brakvandsområder. I Danmark giver fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning, men ophobning af fytoplanktion kan fremme bakterievækst.

 

FAKTA
Blågrønalger er en gruppe organismer, der ligner både bakterier og alger.
Nogle blågrønalger producerer giftige stoffer. Blågrønalgerne kan give anledning til hovedpine, hudirritation, feber, kvalme og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. 
Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. 
De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule. 

 

GENERELLE BADERÅD

 • Se efter om der er opsat information, der fraråder badning.
 • Bad ikke, hvis vandet er uklart. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstring.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden.
 • Badning er altid på eget ansvar.

Risiko for makroalger

Er ikke relevant for Kimmerslev Sø.

Forvaltningsforanstaltninger

Kommunen har ikke planlagt forvaltningsmæssige foranstaltninger i Kimmerslev Sø.

Anden forurening m.v.

Forurening af stranden med affald (f.eks. glasskår) kan forekomme. Badegæster som konstaterer forureninger, som kan give problemer, kan kontakte Køge Kommune, Vej, Park og Byrum, tlf. 56 67 63 85. I perioder med godt badevejr fører kommunen tilsyn ved søen en gang ugentligt. Ved mindre godt vejr, er intervallet for tilsyn større.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2011.
Badevandsprofilen er ajourført april 2023.
Denne badevandsprofil vil næste gang blive revideret forud for badesæsonen 2024.

Tabel 2. Minimums hyppigheder for gennemgang af badevandsprofil jf. nr. 917 af 27/06/2016

 

Udmærket God Tilfredsstillende Ringe

Tidsinterval for gennemgang
af badevandsprofiler

Kun hvis klassifikation ændres 4. år 3. år 2. år

Andre relevante oplysninger

Sejlads på og fiskeri i søen er tilladt. Det kræver dog tilladelse fra Køge Kommune, Vej, Park og Byrum, e-mail: vejparkogbyrum@koege.dk.  

Søens nordlige ende er forbeholdt badegæster.

Der findes en bådebro og en jollebro i søens sydlige ende. Syd for badeområdet findes en kajakbro. Bådebroerne sættes op i løbet af maj måned og tages ned igen i september/oktober. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til kommunen, Vej, Park og Byrum, e-mail: vejparkogbyrum@koege.dk.   

--ooOoo--

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje