Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Ud i det fri Retningslinjer for udlån af grønne områder

Retningslinjer for udlån af grønne områder

Retningslinjer er dateret januar 2011 og senest ajourført den 1. marts 2023 med arealer der udlånes.

Disse "retningslinjer for udlån af grønne områder" i Køge Kommune er godkendt i:

  • Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2010
  • Kulturudvalget den 7. oktober 2010
  • Økonomiudvalget den 12. oktober 2010
  • Byrådet den 26. oktober 2010.

Generelle retningslinjer for udlån af grønne områder 

Dette regulativ angiver retningslinjerne for udlån af Kommunens grønne arealer til arrange-menter. Kommunens grønne arealer er i kraft af deres forskellige indretning og placering, vel-egnet til forskellige typer af arrangementer. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde det grønne areals egnethed i forhold til arrangementet.

Hvem kan låne

Foreninger og kredse af hjemhørende personer i Køge Kommune, kan søge om at låne Kom-munens grønne arealer. 
Arrangementer af almen kulturel karakter, som bl.a. cirkus, tivoli, events og koncerter, kan ligeledes søge om at låne Kommunens grønne områder.

Navn og adresse på kontaktperson og ansvarlig overfor kommunen, en beskrivelse af arran-gementet, samt CVR-nummer skal oplyses ved ansøgning.

Ansøgningsfrist

Ansøgning fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen normalt 1 måned før brugen af arealet ønskes. Hvis arealet er ledigt gives herefter en administrativ tilladelse. 
I særlige tilfælde videresendes ansøgningen til Teknik og Miljøudvalget og/eller Kulturudvalget for eventuel tilladelse. Der må påregnes op til 3 måneders sagsbehandling.

Leje af areal

Der betales en leje pr. dag for at benytte arealerne. Leje og depositum – se punktet Deposi-tum nedenfor – skal være indbetalt senest 10 dage før, det ansøgte areal skal benyttes.

Der opkræves leje i henhold til gældende takstblad.

Depositum

Udover lejen, skal der indbetales et depositum, som sammen med lejen skal være indbetalt senest 10 dage før, det ansøgte areal skal benyttes.

Der opkræves depositum i henhold til gældende takstblad.

Depositummet vil blive udbetalt efter benyttelse, såfremt arealet afleveres i rengjort og uskadt stand. Det er alene Teknik- og Miljøforvaltningen, der afgør om arealet er afleveret i uskadt stand.

Beskyttelse af arealet

Arrangøren har pligt til at indrette arealet med f.eks. køreplader både på tilkørselsarealet samt på arealet, hvis underlaget er af en sådan beskaffenhed, at det ikke kan klare belastningen. Dette er for arrangørens regning. Arrangøren har pligt til at aflevere arealet i samme stand, som arealet havde før arrangementet.

Eventuelle skader

Tilladelsen gives under forudsætning af, at arrangøren selv sørger for oprydning og udbedring af eventuelle skader, herunder også kørespor - umiddelbart efter endt arrangement. Sker der skader, skal Teknik- og Miljøforvaltningen orienteres og syne skaderne med henblik på at få fastlagt omfanget af disse, samt afklaret et eventuelt erstatningskrav.

Strøm

For etablering af strøm kontaktes den pågældende elforsyningsleverandør. Arrangøren betaler selv for etablering og forbrug.

Vand

For tilslutning af vand skal henvendelse rettes til det vandværk, hvis forsyningsområde pladsen hører under. Arrangøren afregner direkte med vandværket.

Toiletforhold

Ved behov for toiletfaciliteter skal arrangøren selv sørge for etablering og senere fjernelse af disse uden udgift for Køge Kommune.
Spildevand må aldrig udledes udenom det etablerede spildevandssystem.

Oprydning

Arrangøren skal selv sørge for oprydning. Hvis der bliver tale om ekstra oprydning fra Kom-munens side, modregnes dette eventuelt i det indbetalte depositum.

Nødvendige affaldsstativer og containere skal sættes op og fjernes af arrangøren for egen regning.

Vedrørende retningslinjer for aflevering af affald kontaktes Teknik- og Miljøforvaltningen.

Øvrige myndigheder

Arrangøren indhenter selv nødvendige tilladelser fra andre myndigheder som f.eks. Politiet, Beredskabet, Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, Skat m.v.

Plakater og midlertidige skilte

Ophængning af plakater i lygtepæle, som tilhører Energiforsyningen skal der søges om tilladel-se til hos Teknik- og Miljøforvaltningen. 
Ved ophængning af plakater i master, hvor der ikke er monteret lysarmatur skal der søges om tilladelse hos Andel Energi.
Opsætning af midlertidige skilte på vejeareal, skal der ligeledes søges om tilladelse til hos Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Lyd og lys

Støj- og lysniveauet skal være acceptabelt af hensyn til de omkringboende.

Ved koncerter o. lign. hvor der anvendes forstærkere, højtalere og projektører kan der i tilla-delsen fastsættes nærmere betingelser. Dette fastsættes af Politiet med samtykke fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Grønne områder til rådighed

Følgende områder kan lånes:

1.  Køge Torv, Torvet, Køge
2.  Kulturtorvet, Køge
3.  Stationspladsen, Køge
4.  Nyttehaven P-huset - taghave, Køge
5.  Legehaven - taghave, Rådhusstræde 8, Køge
6.  Fitnesshaven - taghave, Rådhusstræde 7, Køge
7.  Skovhaven - taghave, Rådhusstræde 5, Køge
8.  Lovparken, Sygehusvej, Køge
9.  Havneforpladsen, Havnen, Køge
10.  Dyreskuepladsen, Strandpromenaden, Køge
11.  Søndre Strand,  Søndre Molevej, Køge
12.  Tangmoseskoven v/ Køge Marina, Bådehavnen, Køge
13.  Nordstranden v/ Køge Marina, Bådehavnen, Køge
14.  Asfalt p-plads v/ Køge Marina, Bådehavnen, Køge
15.  Skovareal v/ STC, Ølsemagle Kirkevej, Ølsemagle-Køge
16.  Skolevej/Rishøjvej, Ølsemagle-Køge
17. Revlen, Ølsemagle-Køge
18.  Kvarterhusets have, Ølsemagle Kirkevej 62, Ølsemagle-Køge
19.  Savværksgrunden, Østergade, Borup
20.  Møllelundgården, Hovedgaden, Borup
21.  Borup Torv, Borup Center, Borup
22.  Tingstedet, Vedskøllevej, Herfølge
23.  Vordingborgvej/Søllerupvej v/ Herfølge Stadion, Herfølge
24.  Ravnsborg, Ravnsborgvej, Køge
25.  Trekanten, Byvej-Skovvej, Algestrup
26.  Byparken, Nyvej, Bjæverskov
27.  Kirkebjergvej/Dalbyvej, Ejby

Oversigtskort over arealer

 

- ooOOOoo -

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside