Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Ledsageordning

Ledsageordning

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er mellem 12-67 år, kan du blive tildelt en ledsageordning.

Ledsageordningen er til dig, der ikke kan færdes på egen hånd på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Formålet er at give dig mulighed for at komme ud og deltage i aktiviteter efter egne ønsker.

Ordningen er med til at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap.

Find relevante informationer om ledsageordningen, herunder hvem der er omfattet af ordningen, samt praktiske informationer om hvordan man ansøger.

Personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er mellem 12 og 67 år, kan søge om en ledsageordning.

Ledsageordningen er for dig, der ikke kan færdes alene på grund af din funktionsnedsættelse.
Du skal kunne modtage ledsagelse uden pædagogisk indhold.
Det er også et krav, at du skal kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter.

Ledsageordningen omfatter ledsagelse til aktiviteter uden for dit hjem i op til 15 timer om måneden.
Aktiviteterne er for eksempel:

 • Besøg
 • Biografture
 • Cafebesøg
 • Indkøb
 • Ture ud i naturen

Ordningen omfatter ud over selve ledsagelsen også de funktioner, som er direkte knyttet til aktiviteterne. Eksempelvis at hjælpe med at tage overtøj af og på og hjælpe med kørestol og andre ganghjælpemidler.

Du bestemmer selv, hvilke fritidsaktiviteter ledsagelsen skal omfatte.
Men du skal være opmærksom på, at ledsagelsen skal:

 • afregnes med mindst 2 sammenhængende timer pr. gang
 • foregå udenfor dit eget hjem/bosted
 • aftales mellem dig og din leverandør.

Du skal desuden være opmærksom på følgende:

 • Din ledsagers befordringstid medregnes kun, hvis der er tale om rejser ud over lokalområdet. I så fald medregnes, hvad der svarer til det maksimale antal ledsagetimer, som du er bevilget
 • Efter aftale med leverandøren har du mulighed for at opspare op til 90 timer inden for en 6 måneders periode til brug i en efterfølgende måned.
 • Opsparede ledsagertimer, der ikke er brugt, bortfalder automatisk efter 6 måneder
 • Ledsagetimer kan ikke bruges på forhånd.

Hvad indgår ikke i ordningen?

Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk støtte, ledsagelse til nødvendige lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret rideterapi samt funktionen som kontakt- og støtteperson og besøgsven.

Hvor længe kan du få ledsagelse?

Du kan få ledsagelse så længe, at du opfylder betingelserne for at få bevilget ledsagelse.

Hvem leverer ledsagelsen?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Køge Kommune skal godkende og ansætte din ledsager.

Er det muligt at skifte leverandør?

Du kan ikke vælge en anden leverandør end Køge Kommune, men du kan godt skifte ledsager. Dette sker ved henvendelse til Socialafdelingen.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Du kan forvente, at medarbejderne har de personlige kvalifikationer til at fungere som ledsager.

Herudover gælder det, at:

 • Køge Kommune indhenter en straffeattest for din ledsager
 • Din ledsager skriver under på en tavshedserklæring, der både gælder under og efter ansættelsesforholdet
 • Køge Kommune oplyser din ledsager om regler vedrørende magtanvendelse samt om kommunens ryge-, alkohol og rusmiddelpolitikker.

Du har pligt til at melde afbud, hvis du er forhindret i at modtage ydelsen. Dette skal ske hurtigst muligt og senest 4 timer før aftalt tid. Hvis dette ikke sker, afregnes forventede ledsagetimer med ledsageren.

Køge Kommune foretager opfølgning på ledsageordningen hvert andet år.
Dette sker for at sikre, at ordningen fungerer tilfredsstillende for dig samt, at du fortsat er berettiget til at modtage ydelsen.

Herudover gælder det, at du, dine pårørende eller leverandøren af ydelsen har pligt til at kontakte Socialafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Ydelsen er gratis, men som udgangspunkt afholder du selv dine egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med aktiviteterne, herunder til eventuel transport i ledsagerens bil.

Søg om dækning af udgifter til ledsagelse

Du har dog mulighed for at søge om dækning af udgifter til ledsagelsen en gang om året.
Beløbsgrænsen er 948 kr. (2022-niveau) og omfatter dækning af din ledsagers udgifter til befordring og andre aktiviteter som eksempelvis forplejning og biografbilletter.

Ledsagekort

Det er også muligt at ansøge om et ledsagekort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.
Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.
Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.

Du kan læse mere og ansøge om ledsagekort på Danske Handicaporganisationers hjemmeside: handicap.dk/brugerservice/ledsagekort

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Får du medhold i klagen, ændrer Socialafdelingen afgørelsen. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen, som er klageinstans på området.

Hvis du ønsker at klage over udførelsen af ledsagelsen, skal du henvende dig til Socialafdelingen.

Ledsageordning til blinde og stærkt svagsynede over 67 år er et fireårigt, landsdækkende forsøg.
Der er tale om en tidsbegrænset ordning, der løber fra 1. marts 2021 til og med udgangen af 2024.

For at være en del af målgruppen for forsøgsordningen, skal du leve op til 3 kriterier:

 • Du er blind eller stærkt svagsynet (dvs. du har en synsrest på max 10 % svarende til visus 6/60 eller derunder)
 • Du er fyldt 67 år
 • Du modtager ikke ledsagelse efter servicelovens §97

Dansk Blindesamfund administrerer ordningen, både for medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Blindesamfund.

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan man søger, på Dansk Blindesamfunds hjemmeside.

Sådan gør du

Lønudbetaling til din ledsager foregår ved, at du udfylder et timeindberetningsskema via selvbetjeningen.
Det skal du gøre senest den 5. i hver måned.

Timeindberetningsskemaet skal være underskrevet af både dig og din ledsager og være udfyldt med arbejdets art, dato, tidsrum, timer og tillæg.
For dig, der bor på et bosted, skal den primære pædagog eller stedets leder med sin underskrift og bostedets stempel, også godkende indberetningsskemaet.

Når skemaet er underskrevet, sendes det automatisk til Køge Kommune.
Vi kan ikke garantere for rettidig udbetaling af lønnen, hvis indberetningsskemaet modtages efter den 5. i måneden, eller ikke er udfyldt korrekt.

Afrunding af timer - afrunding efter nærmeste kvarter

15 min.= 0,25 (fx 2 timer og 15 min. noteres som 2,25)
30 min.= 0,50 (fx 2 timer og 30 min. noteres som 2,50)
45 min.= 0,75 (fx 2 timer og 45 min. noteres som 2,75)

Hvis du er over 18 år og har øvrige spørgsmål til ledsageordningen, kan du kontakte din sagsbehandler i Socialafdelingen på deres direkte nummer, eller ringe til Socialafdelingen på tlf. 5667 2628.

Hvis du er under 18 år og har øvrige spørgsmål til ledsageordningen, kan du kontakte din sagsbehandler på deres direkte nummer, eller ringe til Familiecentret på tlf. 5667 2681.

Du kan også læse mere om ledsageordningen på borger.dk

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Familiecenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Træffes bedst telefontid

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje