Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Generel information om hjælpemidler

Generel information om hjælpemidler

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune den 12. marts 2024

Indledning

Her kan du læse om Køge Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan bl.a. få svar på, hvordan du:

  • ansøger om hjælpemidler
  • får behandlet din ansøgning
  • klager over en afgørelse

Desuden kan du læse om reglerne og lovgivningen på området.

I denne generelle information står den del af serviceniveauet som vedrører alle kvalitetsstandarderne og i de enkelte kvalitetsstandarder, som følger nedenfor, står den specifikke del af serviceniveauet.

Formålet med hjælpen

Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte i form af et hjælpemiddel, har du mulighed for at søge om dette fra Køge Kommune.

Formålet med hjælpen er at hjælpe dig til at klare så meget som muligt selv og dermed leve så selvstændigt et liv som muligt samt give dig mulighed for at få eller opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Et af de bærende principper på velfærdsområdet i Køge Kommune er, at det er bedst at kunne selv. Udgangspunktet for den kommunale hjælp og støtte er derfor – gennem træning, vejledning og med afsæt i dine egne ressourcer – at hjælpe dig til at klare så meget som muligt selv. Med hjælp til selvhjælp sætter Køge Kommune fokus på øget livskvalitet til den enkelte borger og sikrer samtidig ressourcer til de borgere, der ikke har eller får mulighed for at kunne klare sig selv.

Der kan gives støtte til følgende hjælpemidler:

  • Kropsbårne hjælpemidler fx ortopædisk fodtøj, proteser, parykker samt syns- og høretekniske hjælpemidler.
  • Engangshjælpemidler som fx injektionsmateriale til diabetikere eller stomihjælpemidler.
  • Hjælpemidler til udlån eller tilskud til køb af forbrugsgoder, fx rollatorer, kørestole, elkøretøj, toiletstole med mere.
  • Boligændringer fx udligning af dørtrin, opsætning af greb, etablering af rampe, opsætning af pavillon med mere.
  • Støtte til køb af bil.

Sådan søger du

Du søger om hjælpemidler i Myndighed, Ældre og Hjælpemidler i Velfærdsforvaltningen. Myndighed, Ældre og Hjælpemidler er myndighed på området. Det betyder, at det er den afdeling, der træffer afgørelser om bevilling af hjælpemidler.

Ansøgningen skal sendes elektronisk. Du finder ansøgningsskemaer på hjælpemiddelområdet på koege.dk

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Myndighed, Ældre og Hjælpemidler på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Når Myndighed, Ældre og Hjælpemidler i Velfærdsforvaltningen har modtaget din ansøgning sendes der et brev med kvittering for modtagelsen af ansøgningen og en dato for hvornår sagen opstartes. På opstartsdatoen vil du blive kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

I enkle og entydige sager kan Myndighed, Ældre og Hjælpemidler lave en straksbevilling alene på baggrund af ansøgningen. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen samt en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

Medarbejderen vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard.

Du modtager en mundtlig eller skriftlig afgørelse med oplysning om, hvad du er blevet bevilliget hjælp og støtte til. Ved ansøgning om hjælpemidler til børn, modtager forældre/værge afgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig hjælp og støtte, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau.

Ansøgninger om hjælpemidler behandles dog altid individuelt og konkret. Hvis Velfærdsforvaltningen vurderer, at du har særlige behov, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med §22 i Forvaltningsloven, modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

På Køge Kommunes hjemmeside finder du sagsbehandlingstiderne på ældre- og sundhedsområdet: Sagsbehandlingstider

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Ved ansøgning om hjælpemidler til udlån eller som forbrugsgoder samt boligindretning, foretager Myndighed, Ældre og Hjælpemidler en vurdering af din funktionsevne, livssituation samt mulighed for at kunne varetage daglige gøremål og deltage i aktiviteter udenfor hjemmet. Dette kan foregå ved oplysninger givet skriftligt, telefonisk eller ved et fysisk møde eksempelvis i dit hjem, i Køge Kommunes afprøvningslokale eller på Fælles Hjælpemiddeldepot i Greve.

Bevilling af hjælpemidler

Det er Myndighed, Ældre og Hjælpemidler i Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, der afgør, om du er berettiget til at få et hjælpemiddel, herunder hvilket hjælpemiddel.

Der ydes hjælp efter princippet: bedst, egnet og billigst.

Der kan ikke gives hjælp til hjælpemidler, der er anskaffet, før der er truffet en afgørelse.

Hvem leverer hjælpemidlet?

Dette fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder.

Hvad koster hjælpen?

Det fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder, om der er egenbetaling på hjælpemidlerne.

Opfølgning på bevilling

Myndighed, Ældre og Hjælpemidler laver opfølgning på bevilling af hjælpemidler, når det vurderes at være nødvendigt. Dette sker for at sikre, at formålet med hjælpemidlet fortsat passer til dine behov og funktionsnedsættelse. Hyppigheden på opfølgningerne afhænger af typen af hjælpemiddel og funktionsnedsættelse.

Herudover gælder det, at du eller dine pårørende har pligt til at kontakte Myndighed, Ældre og Hjælpemidler, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Myndighed, Ældre og Hjælpemidler i Velfærdsforvaltningen. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen. Kontaktoplysningerne til Myndighed, Ældre og Hjælpemidler finder du nedenfor.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Ved klager revurderer Køge Kommune afgørelsen. Får du medhold i klagen, ændrer Myndighed, Ældre og Hjælpemidler afgørelsen.

Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Kontaktoplysninger

Myndighed, Ældre og Hjælpemidler i Velfærdsforvaltningen kan kontaktes på telefon:

Hjælpemidler 56 67 26 27

Kropsbårne 56 67 26 42

Handicap biler 56 67 26 52

Mail til: aeldreogsundhed@koege.dk 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje