Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for boligændringer

Kvalitetsstandard for boligændringer

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune den 12. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Hvad er formålet med indsatsen?

Der kan ydes hjælp til ændringer i boligen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, når ændringerne er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted og dermed lette den daglige tilværelse i hjemmet. Derudover kan boligændringer medvirke til, at du får mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt.

Særligt for børn gælder det, at boligændringer kan give mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt, tilsvarende jævnaldrende børn.

Hvad omfatter indsatsen?

Boligændring omfatter:

  • Sikring af boligens tilgængelighed, fx gelænder eller ramper.
  • Boligændringer, fx køkkenbordsændring eller fjernelse af dørtrin.
  • Boligændringer specifikt til børn, fx hæve/sænke-puslebord eller bruseleje.
  • Opsætning af midlertidig pavillon.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan søge om hjælp til boligændring, hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis boligændringen er nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet i forhold til din funktionsnedsættelse. Dette gælder også for børn under 18 år.

Generelt gælder det, at du kun kan få indsatsen, hvis du ikke kan afhjælpes på anden vis fx ved hjælpemidler, træning, medicin eller operation.

For opsætning af pavillon gælder det, at det kun bevilliges i helt særlige tilfælde, når din eksisterende bolig ikke kan gøres egnet ved hjælp af ændringer inde i boligen.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Boligændring bevilliges som udgangspunkt som en varig indsats. Der kan dog være tilfælde, hvor der laves aftale fx om tilbagelevering af trappelifte eller afmontering af rampe.

Ved tilbygning eller ombygning, hvor boligværdien øges, ydes den del af udgiften, der svarer til værdiforøgelsen som et rente- og afdragsfrit lån, der skal tilbagebetales ved ejerskifte.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Tidspunkt for iværksættelse af boligændringen aftales mellem dig og leverandøren. Tidsperspektivet afhænger af hvilken slags boligændring, der er bevilliget.

Oplysninger om tilbagelevering finder du under ’Hvilke krav gælder der for dig som modtager af hjælpemidler eller forbrugsgoder?’

Hvad indgår ikke i indsatsen?

  • Boligændring af andre opholdssteder end dit hjem (fx skole eller institution). Dog kan fx en fælles trappeopgang som giver adgang til boligen høre med til hjemmet.
  • Reetablering i ejerbolig.
  • Alle udgifter til vedligeholdelse, service og reparationer indgår ikke i indsatsen
  • Forhøjede udgifter til fx øget el-forbrug og varme indgår ikke i indsatsen boligindretning.

Hvem leverer indsatsen?

Boligændringen leveres enten af en håndværker, et hjælpemiddelfirma som Køge Kommune har indgået aftale med eller en leverandør efter ’frit valg’.

Frit valg af leverandør betyder, at du kan vælge at benytte en anden håndværker end dem, Køge Kommune har indgået aftale med. Ligesom det er muligt at vælge andre materialer end dem, der er standard. Såfremt der er en prisforskel, vil der være en egenbetaling på differencen.

Hvilke krav gælder der for dig som modtager af boligændring?

Hvis du bor i leje- eller andelsbolig, skal du være opmærksom på reglerne om reetablering i din ejendom, inden en boligændring sættes i værk. Hvis der er krav om reetablering, skal Køge Kommune orienteres om dette.

Boligindretningen er som udgangspunkt din ejendom. Du er forpligtet til at sørge for vedligeholdelse, reparation, lovpligtige serviceeftersyn og eventuelt forsikring.

Hvis en boligændring ikke længere benyttes og der er aftale om tilbagelevering, skal du kontakte Myndighed, Ældre og Hjælpemidler, Team Hjælpemidler.

Er der egenbetaling?

Boligændring og opsætning er gratis, men der må påregnes udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, rengøring og modernisering. Desuden kan der være udgifter ved reetablering i ejerboliger.

Hvis du vælger at benytte en anden leverandør end dem Køge Kommune har leverandøraftaler med, betaler du selv en eventuel merudgift.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje