Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for centerboliger

Kvalitetsstandard for centerboliger

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024

Lovgrundlag

Almenboligloven § 54

Serviceloven § 83

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal sikre dig en bolig med en særlig indretning, hvor du via planlagte besøg af plejepersonalet og ved betjening af nødkald har adgang til hjælp og støtte. Indsatsen skal sikre, at du får den nødvendige hjælp og støtte døgnet igennem.

Hvad omfatter boligen?

Det gælder for centerboligerne, at:

 • De er 2-rumsboliger
 • De er handicapvenlige.
 • De er beliggende i umiddelbar nærhed af eller i tilknytning til et ældrecenter/servicearealer/ fællesarealer
 • Det er ikke muligt at holde husdyr i sin centerbolig.

Du skal selv sørge for at medtage alle dine hjælpemidler, når du flytter i en centerbolig.

Hvad omfatter hjælpen i centerboligen?

I en centerbolig modtager du personlig og praktisk hjælp ud fra dit behov døgnet igennem. Hjælp og støtte til pleje og omsorg ydes enten som planlagte opgaver eller ved tilkald i nødsituationer.

Ved indflytning til en centerbolig bevilliges du en plejepakke, som indeholder den personlige og praktiske hjælp, som du har behov for. Herudover kan der ved behov søges om indkøbsordning og madservice. Ved visitering, har en visitator vurderet dit aktuelle behov for hjælp. Denne hjælp justeres i et samarbejde mellem dig og plejepersonalet således, at hjælpen tilpasses dit behov.

Den samlede hjælp og støtte, du får beskrives i en individuel døgnrytmeplan, som personalet har ansvar for at følge op på.

Som beboer i en centerbolig kan du få hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i henhold til Køge Kommunes kvalitetsstandarder. Der kan desuden tilknyttes sygepleje og der kan ansøges særskilt om træning.

Mulighed for klippekort

Har du brug for hjælp og støtte til aktiviteter ud af boligen, har du mulighed for at anvende klippekortsordningen. Ordningen omfatter 15 minutter om ugen som beboerne kan bruge på fx gåture, højtlæsning, deltagelse i arrangementer med mere. Det er muligt at samle klip sammen på op til 3 timer.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få tildelt en centerbolig, hvis du har behov for omfattende hjælp og støtte på grund af begrænset fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Du har som udgangspunkt behov for en særlig handicapvenlig indretning på grund af pladskrævende ganghjælpemiddel og/eller kan profitere af mulighed for tættere tilknytning til plejegruppen, som har kendskab til hver enkelt borgers normale handlemønstre.

Det er en forudsætning af du kan betjene et nødkald jf. kvalitetsstandard for nødkald.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen er varig.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Køge Kommune har to former for opskrivning, når du er bevilliget en centerbolig:

 • Den generelle venteliste, hvor du står på venteliste til alle plejeboliger i Køge Kommune. På den generelle venteliste er du omfattet af plejeboliggarantien, hvor du skal have tilbudt en bolig indenfor 2 måneder efter du er godkendt til en plejebolig. Bor du allerede i en plejebolig er det ikke muligt at søge anden plejebolig under plejeboliggarantien. Hvis du også søger anden kommune, skal du være opmærksom på, at man kun kan være omfattet af plejeboliggarantien i én kommune.
 • Specifik venteliste, hvor du kan vælge et eller flere specifikke plejecentre, men så til gengæld ikke er garanteret et boligtilbud indenfor en bestemt frist. Du skal være opmærksom på, at hvis du har valgt specifik venteliste og afslår boligtilbud 2 gange slettes du af ventelisten.

Iværksættelse af indsatsen afhænger af hvilken venteliste du vælger.

Du skal være opmærksom på, at du er forpligtet til at tage imod førstkommende tilbud om en centerbolig, hvis du venter på bolig fra et midlertidigt døgnrehabiliterings- eller aflastningsophold. Accepterer du boligtilbuddet, skal du flytte ind i boligen på datoen, hvor den er indflytningsklar. Hvis du takker nej til dette tilbud, afsluttes det midlertidige ophold.

Hvis du indflytter fra eget hjem, forventes det, at din indflytning sker hurtigt efter overtagelsen af boligen.

Teamleder og plejepersonalet har ansvaret for, at indsatsen iværksættes samt at der udarbejdes en individuel plejeplan. Denne udarbejdes med udgangspunkt i din døgnrytme og i samarbejde med dig og dine nærmeste pårørende.

Hvem leverer indsatsen?

Du kan vælge mellem at bo i en af Køge Kommunes centerboliger eller en tilsvarende bolig i en anden kommune.

Du skal dog være opmærksom på, at centerboliger er en boligform, som ikke er tilgængelig i alle kommuner. Hvis du vælger en centerbolig i en anden kommune, søger du efter pågældende kommunes kvalitetsstandarder.

Er der egenbetaling?

Udgifter til pleje, hjælp og støtte afholdes af Køge Kommune. Du betaler selv følgende:

 • Indskud og husleje samt forbrugsudgifter.
 • Fastnetforbindelse til brug ved nødkald.
 • Forplejning og indkøb
 • Vask af tøj og sengetøj
 • Diverse artikler til personlig pleje, fx sæbe, cremer mm.
 • Rengøringsartikler.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje