Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune den 12. marts 2024

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 112 og 113

Hvad er formålet med indsatsen?

Hjælpemidler og forbrugsgoder skal afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet. Derudover skal hjælpemidler og forbrugsgoder medvirke til, at du får mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, herunder at have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Særligt for børn gælder det, at hjælpemidler og forbrugsgoder skal understøtte den normale udvikling og give mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt, tilsvarende jævnaldrende børn.

Hvad omfatter indsatsen?

Hjælpemidler

Hjælpemidler kan omfatte udlån af følgende:

 • Mobilitetshjælpemidler, fx rollator eller kørestol.
 • Hjælpemidler til afhjælpning af balanceproblemer, fx badebænk eller arbejdsstol.
 • Hjælpemidler til afhjælpning af problemer med at rejse sig eller sætte sig, fx toiletforhøjer.
 • Hjælpemidler til afhjælpning af problemer med arme, fx enhånds-hjælpemidler eller vinklet bestik.
 • Hjælpemidler til senge/soveproblemer, fx sengegreb eller glidelagen.
 • Hjælpemidler til borgere med psykiske problemer. fx kugledyne eller kugleveste.

Udover ovennævnte hjælpemidler kan der også bevilges hjælpemidler specielt lavet til børn, fx særlige klapvogne, tremmesenge eller badekarindsats.

Reparation og udskiftning indgår som en del af indsatsen.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel, fx el-køretøjer  eller husholdningsredskaber. Der ydes kun hjælp til køb af forbrugsgoder, der ikke er et sædvanligt indbo og hvor udgiften overstiger 500 kr. Forbrugsgoder kan kun bevilges en gang. Du skal selv stå for indkøb, reparation, vedligeholdelse og udskiftning af forbrugsgodet.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få bevilget hjælpemidler eller forbrugsgoder, hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis et hjælpemiddel eller et forbrugsgode i væsentlig grad kan afhjælpe følger af dette. Dette gælder også for børn under 18 år.

Generelt gælder det, at du kun kan få indsatsen, hvis du ikke kan afhjælpes på anden vis fx ved træning, medicin eller operation.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Hjælpemidler udlånes så længe de i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse

Forbrugsgodet er din ejendom. I særlige tilfælde kan forbrugsgoder dog bevilges som udlån. I disse tilfælde leveres/indkøbes de af kommunen, og der ydes hjælp til reparationer og udskiftning.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Hjælpemidler købes og leveres af Køge Kommune umiddelbart efter bevillingen.

Forbrugsgoder anskaffer du selv efter bevillingen.

Hjælpemidler skal afleveres tilbage til Køge Kommune, hvis de ikke længere i væsentlig grad afhjælper de varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder også hjælpemidler efter ’frit valg’.

Afmelding/returnering sker ved henvendelse til hjælpemiddelteamet.

Forbrugsgoder betragtes som din ejendom og skal derfor ikke returneres til Køge Kommune, medmindre forbrugsgodet er bevilget som et udlån.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Der bevilges ikke hjælpemidler til midlertidige behov. Herudover gælder det, at:

 • Bevillingen af hjælpemidler og forbrugsgoder ikke omfatter drift og vedligeholdelse
 • Bevillingen af forbrugsgode ikke omfatter reparation og udskiftning med mindre, at der er tale om udlån.
 • Hjælpemidler som er bevilget som led i sygehusbehandling ikke er omfattet af indsatsen
 • Genoptræningshjælpemidler ikke er omfattet af indsatsen.

Støtte til reparation af forbrugsgoder indgår ikke indsatsen, medmindre forbrugsgodet er bevilget som et udlån.

Hvem leverer indsatsen?

Hjælpemidler leveres enten af Fælles Hjælpemiddeldepot beliggende på Greve Main i Greve, , et hjælpemiddelfirma som Køge Kommune har indgået aftale med eller en leverandør efter ’frit valg’.

Frit valg af leverandør betyder, at du kan vælge at benytte en anden leverandør end dem, Køge Kommune har indgået aftale med. Hvis du vælger en anden leverandør end det kommunen stiller til rådighed, skal du selv købe hjælpemidlet. Før du anskaffer et hjælpemiddel efter frit valg, skal kommunen godkende, at det valgte hjælpemiddel opfylder dine behov. Retten til frit valg gælder dog ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er helt identisk med det, som kan anskaffes hos en anden leverandør.
Du kan læse mere om frit valg på dukh.dk.

Forbrugsgoder indkøber du selv efter bevillingen. Køge Kommune indkøber og leverer forbrugsgoder bevilliget med hjælpemiddelstatus.

Reglerne om frit valg i forhold til hjælpemidler, kan ikke anvendes for forbrugsgoder bevilget med hjælpemiddelstatus.

Hvilke krav gælder der for dig som modtager af hjælpemidler eller forbrugsgoder?

Du er forpligtet til at passe godt på hjælpemidlet og forbrugsgodet ved blandt andet at rengøre og vedligeholde det samt opbevare det forsvarligt.

Er der egenbetaling?

Hjælpemidler udlånes gratis, men der må påregnes udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring.

Hvis du vælger at benytte en anden leverandør end dem Køge Kommune har leverandøraftaler med, betaler Køge kommune det beløb der fremgår af bevillingen direkte til leverandøren. Du afholder merudgiften hvis du køber et dyrere produkt end det der er bevilget.  

Forbrugsgoder indkøber og betaler du selv efter bevilling, og ved fremsendelse af kvittering refunderer Køge kommune derefter det beløb der fremgår af bevillingen til dig.

Der er egenbetaling på forbrugsgoder. Udgiften er 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Derudover må der påregnes udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje