Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven §83.

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til så vidt muligt at blive i stand til at varetage din personlige pleje selv.

Hvad omfatter indsatsen?

 • Personlig hygiejne
  • Bad og hårvask (1 gang ugentligt) *
  • Hudpleje (efter behov)
  • Toilette – øvre og nedre (1-2 gange dagligt)
  • Barbering (1 gang dagligt)
  • Negleklipning (1 gang ugentligt eller efter behov)
  • Afklædning og påklædning (1-2 gange dagligt)
  • Hjælp til personlige/kropsbårne hjælpemidler (1-2 gange dagligt)
 • Udskillelser
  • Toiletbesøg (dagligt efter behov)
  • Bleskift (dagligt efter behov)
  • Uridomskift (dagligt efter behov)
  • Tømme bækken/kolbetømning (dagligt efter behov)
  • Tømning af kateterpose (dagligt efter behov).
 • Mobilitet
  • Forflytning (dagligt efter behov)
  • Lejring (dagligt efter behov)
  • Vending (dagligt efter behov)

Ovennævnte hjælp og støtte omfatter også tilhørende opgaver:

 • Sengeredning
 • Funktionskontrol af hjælpemidler
 • Øvrige opgaver i kombination med den personlige pleje

*) Du kan ekstraordinært få øget frekvensen af din hjælp og støtte til bad og hårvask, hvis du har betydeligt nedsat funktionsevne og opfylder en af følgende betingelser:

 • Du har svær inkontinens, hvor din personlige hygiejne har en væsentlig betydning for at forebygge tryksår og andre hudproblemer.
 • Du har en høj svedsekretion som følge af medicinsk behandling, f.eks. psykofarmaka eller kemobehandling.
 • Du har spise- og synkebesvær, der medfører opkast og spild på beklædning m.v. med lugtgener til følge.
 • Du har nedsat mental funktionsevne, hvor badet opfattes som en mindre indgribende foranstaltning end øvre og nedre toilette.
 • Du har helt særlige omstændigheder i øvrigt, der nødvendiggør dette. Dispensationsmulighederne omfatter dog normalt ikke bevilling af bad i weekenden.

Du skal være opmærksom på, at Køge Kommune i henhold til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen/Statens Seruminstitut kan dispensere for kvalitetsstandarden i de situationer, hvor der stilles skærpede krav til personalet om at forebygge smittespredning hos borgere med infektion af multiresistente bakterier såsom MSRA, Chlostridium og lignende.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er ude af stand til selv at varetage opgaven på grund af begrænset funktionsevne. Begrænsningen i din funktionsevne kan være midlertidig eller varig.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få indsatsen, så længe Køge Kommune vurderer, at dine begrænsninger i funktionsevnen nødvendiggør hjælpen.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Hjælp og støtte til daglig personlig pleje iværksættes dagen efter, at leverandøren er orienteret om bevillingen.

Hjælp og støtte til ugentlig personlig pleje iværksættes inden for en uge efter, at leverandøren er orienteret om bevillingen.

Du får besked af leverandøren om hvornår hjælpen ydes.

Du skal være opmærksom på, at hjælpen kan flyttes +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt uden, at du informeres.

Indsatser der leveres ugentlig kan aflyses af leverandøren, men skal erstattes inden for tre hverdage.

Hvis du ikke ønsker at modtage hjælpen, har du pligt til at melde afbud til leverandøren senest kl. 12 dagen før det planlagte besøg.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, sker dette ved udgangen af næste måned.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Der kan ikke ydes hjælpe og støtte til:

 • Oprulning af hår
 • Klipning af hår og skæg
 • Opgaver, der ikke kan udføres inden for rammerne af de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler

Hvem leverer indsatsen?

Du kan vælge mellem Køge Kommune og de private leverandører, som Køge Kommune har indgået en aftale med.

Du kan også vælge selv at udpege en person, som efter servicelovens § 94 bliver ansat af Køge Kommune til at udføre opgaven i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard.

Er der egenbetaling?

Udgifter til udførelse af personlig pleje afholdes af Køge Kommune.

Du betaler selv diverse artikler til personlig pleje, fx sæbe, cremer, vaskeklude med mere.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje