Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

§ 54 stk. 1, jf. §§ 5 stk. 2 og 105 stk. 1 i Lov om almene boliger og § 192 i Lov om social service

Serviceloven § 83

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal sikre dig et boligmiljø med adgang til hjælp fra kommunes plejepersonale døgnet rundt samt socialt samvær. Indsatsen skal sikre, at du får den nødvendige hjælp og støtte døgnet igennem.

Hvad omfatter boligen?

Det gælder for plejeboligerne, at:

 • De har forskellige størrelser, men er hovedsageligt 1-rumsboliger med bad og toilet.
 • De er handicapvenlige.
 • De har en plejeseng med en madras
 • Der er fællesarealer
 • Det er ikke muligt at holde husdyr i din plejebolig.

Du skal selv sørge for at medtage dine hjælpemidler, når du flytter i en plejebolig.

Køge Kommune har udover almene plejeboliger også skærmede plejeboliger, hvor det især borgere med kognitive problemstillinger, som kan visiteres hertil. Det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, som i samarbejde med andre faggrupper vurderer, hvorvidt du som borger kan bevilliges denne type plejebolig.

Hvad omfatter hjælpen i plejeboligen?

I en plejebolig modtager du hjælp og støtte til pleje og omsorg døgnet igennem, enten som planlagte opgaver eller ved tilkald i nødsituationer.

Ved indflytning til en plejebolig bevilliges du en plejepakke, som indeholder den personlige og praktiske hjælp, som du har behov for. Ved visitering, har en visitator vurderet dit aktuelle behov for hjælp. Denne hjælp justeres i et samarbejde mellem dig og plejepersonalet, således at hjælpen tilpasses dit behov.

Den samlede hjælp og støtte, du får, beskrives i en individuel døgnrytmeplan, som personalet har ansvar for at følge op på.

Som beboer i en plejebolig kan du få hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i henhold til Køge Kommunes kvalitetsstandarder. Der kan tilknyttes sygepleje efter behov og ansøges særskilt om træning.

Mulighed for klippekort

Har du brug for hjælp og støtte til aktiviteter ud af boligen, har du mulighed for at anvende klippekortsordningen. Ordningen omfatter 15 minutter om ugen som beboerne kan bruge på fx gåture, højtlæsning, deltagelse i arrangementer med mere. Det er muligt at samle klip sammen på op til 3 timer.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis  :

 • Du har behov for hjælp og støtte døgnet rundt på grund af begrænset funktionsevne.
 • Din støtte og pleje ikke kan varetages i din egen bolig eller ældrebolig.
 • Hvis du er ude af stand til at tilkalde dig hjælp.

De skærmede plejeboliger er egnet til borgere med særlige kognitive problemstillinger. Der er her mulighed for at skærme borgere som har udfordringer med at indgå socialt med andre og/eller har brug for en særlig pædagogisk tilgang i forhold til hjælp og pleje.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen er varig.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Køge Kommune har to former for opskrivning, når du er bevilliget en plejebolig:

 • Den generelle venteliste, hvor du står på venteliste til alle plejeboliger i Køge Kommune. På den generelle venteliste er du omfattet af plejeboliggarantien, hvor du skal have tilbudt en bolig indenfor 2 måneder efter du er godkendt til en plejebolig. Bor du allerede i en plejebolig er det ikke muligt at søge anden plejebolig under plejeboliggarantien. Hvis du også søger anden kommune, skal du være opmærksom på, at man kun kan være omfattet af plejeboliggarantien i én kommune.
 • Specifik venteliste, hvor du kan vælge et eller flere specifikke plejecentre, men så til gengæld ikke er garanteret et boligtilbud indenfor en bestemt frist. Du skal være opmærksom på, at hvis du har valgt specifik venteliste og afslår boligtilbud 2 gange slettes du af ventelisten.

Er du bevilliget en skærmet plejebolig og ønsker du at fastholde ventelistegaranti kan det blive nødvendigt at tilbyde en almindelig plejebolig for at overholde plejeboliggarantien.

Iværksættelse af indsatsen afhænger af hvilken venteliste du vælger.

Du skal være opmærksom på, at du er forpligtet til at tage imod førstkommende tilbud om en plejebolig, hvis du venter på bolig fra et midlertidigt døgnrehabiliterings- eller aflastningsophold. Hvis du takker nej til dette tilbud, afsluttes det midlertidige ophold.

Accepterer du boligtilbuddet, skal du flytte ind i boligen på datoen, hvor den er indflytningsklar.

Hvis du indflytter fra eget hjem, forventes det, at din indflytning sker hurtigt efter overtagelsen af boligen.

Leverandøren har ansvaret for, at indsatsen iværksættes samt at der udarbejdes en individuel plejeplan. Denne udarbejdes med udgangspunkt i din døgnrytme og i samarbejde med dig og dine nærmeste pårørende.

Hvem leverer indsatsen?

Du kan vælge mellem at bo på et af Køge Kommunes plejecentre, et tilsvarende plejecenter i en anden kommune eller et friplejehjem.

Hvis du vælger en plejebolig i en anden kommune, søger du efter pågældende kommunes kvalitetsstandarder.

Er der egenbetaling?

Udgifter til pleje, hjælp og støtte afholdes af Køge Kommune. Du betaler selv følgende:

 • Indskud og husleje samt forbrugsudgifter.
 • Forplejning.
 • Vask af tøj og sengetøj.
 • Diverse artikler til personlig pleje, fx sæbe, cremer mm.
 • Rengøringsartikler.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje