Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven § 114

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal tilgodese dit kørselsbehov, hvis du på grund af en varigt nedsat funktionsevne ikke kan transportere dig uden en bil. Det kan være i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, eller hvis du har aktiviteter uden for hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen kan omfatte:

 • Økonomisk støtte til køb af bil i form af et rentefrit lån
 • Økonomisk støtte i form af et supplerende afdragsfrit lån
 • Fritagelse for afgift til brændstofforbrug, hvis du er berettiget til bilstøtte
 • Fritagelse for registreringsafgift, hvis du er berettiget til bilstøtte og er permanent kørestolsbruger.
 • Økonomisk støtte til erhvervelse af almindeligt kørekort, hvis du er berettiget til bilstøtte.
 • Tilskud til særlig indretning af din bil, fx automatgear, som følge af krav i dit kørekort eller dokumenterede helbredsmæssige omstændigheder. Tilskud til automatgear forudsætter, at bilen er under 1 år gammel og født med automatgear, mens øvrig støtte til særlig indretning kan ydes, hvis det vurderes rimeligt i forhold til bilens stand og alder. Der kan ikke ydes tilskud til automatgear, hvis bilen er en el-bil eller hvis automatgear er standardudstyr i bilen.
 • Tilskud til reparationer af den særlige indretning.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør eller forringer din mulighed for uden bil at:

 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse
 • færdes og deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

Du skal være opmærksom på, at der i vurderingen af dit daglige kørselsbehov lægges vægt på, at dit kørselsbehov:

 • har et sådant omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for din nedsatte funktionsevne
 • ikke kan løses tilfredsstillende på anden måde end med bil, fx med kollektiv trafik eller trafikselskabernes handicapkørselsordninger.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få støtte til bil, så længe du opfylder betingelserne for støtten. Det vil sige, at du i hele perioden skal være i arbejde, under uddannelse eller fortsat have et stort kørselsbehov. Hvis kriterierne for bevillingen af støtte til køb af bil ikke længere er til stede, ophører støtten, og hele bilens restgæld skal indfries.

Du skal være opmærksom på, at det forudsættes, at den bevilgede bil er brugbar i 8 år og færdigbetalt i samme periode.

Hvis du søger om genbevilling af støtte til køb af bil, kan Køge Kommune i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor der træffes afgørelse uden, at der indhentes yderligere oplysninger. En betingelse for at anvende denne procedure er, at din funktionsnedsættelse og dit kørselsbehov er uforandret siden sidste bevilling. Du skal underskrive en tro og love-erklæring, hvorefter der kan træffes afgørelse uden indhentning af nye oplysninger i sagen.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Køb af bil sker efter bevilling og i samarbejde med din bilsagsbehandler.

Sker der ændringer i dine forhold, så du ikke længere opfylder betingelserne for bilstøtte, har du pligt til at meddele dette til Myndighed, Ældre og Hjælpemidler – team Handicapbiler.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Du skal selv sørge for kaskoforsikring og almindelig drift og vedligeholdelse af bilen, fx serviceeftersyn, skift af dæk reparationer mv.

Hvem leverer indsatsen?

Du står selv for bilkøbet og vælger selv bilforhandler og bilopbygger, hvis der er behov for specialindretning af bilen.

Er der egenbetaling?

Du skal tilbagebetale det rentefri lån over 8 år i månedlige afdrag.

Tilbagebetalingen afhænger af din indkomst, men som udgangspunkt skal du betale mindst halvdelen af lånebeløbet tilbage.

Hvis du vælger at købe en dyrere bil end den, som Køge kommune har bevilget dig, skal du selv betale differencen på den bevilgede og valgte bil.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje