Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune

Tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune

Gælder for kommunale og private leverandører af: plejeboliger, hverdagsrehabilitering, personlig og praktisk hjælp samt træning.

Køge Kommune skal jf. Lov om social service § 151 udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §§ 83, 83a, 86 og 192, som er omfattet af reglerne om Frit Valg efter Servicelovens § 91. Politikken udmøntes i tilsynsaktivitet både i plejeboliger, hos den kommunale hjemmepleje, Servicekorpset, træningsenheden samt hos de private leverandører, der er godkendt som leverandører af hjemmepleje i Køge Kommune efter lov om Frit Valg. Udover dette tilsyn udfører Køge Kommune personrettet tilsyn efter retsikkerhedsloven og tilsyn med hjemmesygepleje efter sundhedsloven.

Formål med tilsyn

Køge Kommune har udarbejdet en tilsynspolitik, der sætter de overordnede rammer for tilsyn i døgnplejen, på træningsområdet, på rehabiliteringsområdet og i plejeboliger og som øger sikkerheden for, at de politiske intentioner og godkendte kvalitetsstandarder understøttes.

Tilsynspolitikkens vigtigste formål er, at sikre den nødvendige pleje og træning til de borgere i Køge Kommune, der har brug for genoptræning, rehabilitering samt praktisk og personlig hjælp, og dermed sørge for en høj kvalitet i opgaveløsningen.
Således skal tilsyn fremme:

 • Læring blandt medarbejderne
 • Kvalitet i opgaveløsningen.
 • Dialog
 • Dokumentation i forhold til det i kvalitetsstandarderne beskrevne serviceniveau

Tilsynet skal sikre:

 • At borgerne får den hjælp, som de har ret til efter gældende lovgivning og i henhold til de politiske vedtagne servicemål og kvalitetsstandarder.
 • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde indenfor de visiterede rammer.
 • At opdage og erkende eventuelle uhensigtsmæssigheder i forhold til den leverede pleje og/eller den visiterede ramme.

Udførelse af tilsyn

Tilsyn udføres af eksternt firma som uanmeldt tilsyn minimum 1 gang årligt på hver enhed med mulighed for opfølgende tilsyn ved behov. Udgifter for udførelse af tilsyn afholdes af de enkelte driftsområder.

Ved tilsyn tages udgangspunkt i flere relevante målepunkter, herunder:

 • Dokumentation
 • Borgernes oplevelse af tildelt hjælp/træningstilbud samt for plejeboliger ligeledes boligforhold, trivsel, forplejning og aktiviteter.
 • Medarbejdernes oplevelse af arbejdsforhold samt muligheder for læring og kompetenceudvikling.
 • Årlige fokusområder med skiftende indhold (eksempelvis hygiejne, magtanvendelse, sektorovergange, ernæring, rehabilitering).

Resultaterne af de gennemførte tilsyn vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget som en samlet redegørelse en gang årligt.

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. september 2018

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside