Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Tilsynspolitik for det specialiserede socialområde

Tilsynspolitik for det specialiserede socialområde

Køge Kommune skal jf. servicelovens § 148a udføre driftsorienterede tilsyn med egne og private tilbud, som ikke er omfattet lov om socialtilsyn. Det betyder, at kommunen skal føre tilsyn med leverandører af socialpædagogisk støtte (§ 85) beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104) samt friplejeboliger (lov om friplejeboliger § 1), der anvendes som tilbud på det specialiserede socialområde.

Kommunens øvrige tilbud på specialområdet – botilbud, kvindekrisecenter med mere, er omfattet af lov om socialtilsyn, hvad angår godkendelse og tilsyn. Det er således Socialtilsyn Øst, der er tilsynsmyndighed for disse tilbud.

Udover det driftsorienterende tilsyn udfører Køge Kommune personrettet tilsyn (serviceloven § 148) og tilsyn med hjemmesygepleje (sundhedsloven § 138) på det specialiserede socialområde.

Formål med tilsyn

Tilsynspolitikken sætter de overordnede rammer for tilsyn på de nævnte tilbud på det specialiserede socialområde. Formålet med tilsyn er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven og lov om friplejeboliger.

Tilsynets indhold

Overordnet set vil det driftsorienterede tilsyn være baseret på disse tre principper:

  • Kontrol – er forudsætningerne for godkendelse af tilbuddet fortsat til stede og overholdes gældende lovgivning.
  • Kvalitet – leverer tilbuddet i praksis en ydelse med det nødvendige kvalitative indhold.
  • Udvikling – tilsynet kan vise udviklingsmuligheder, så rammer og indhold i tilbuddet løbende kan udvikles i overensstemmelse med borgernes behov.

Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Herunder om personalets kvalifikationer svarer til den opgave, som tilbuddet skal løse, om udbud af aktiviteter med videre svarer til målgruppen, og om tilbuddets forvaltning af økonomien er forsvarlig.

Da sociale tilbud har forskelligt indhold, tilpasses tilsynet altid forholdene i det enkelte tilbud.

Udførelse af tilsyn

Tilsyn udføres af eksternt firma som anmeldte tilsyn hvert andet år med mulighed for opfølgende tilsyn ved behov. Uanmeldte tilsyn kan forekomme i særlige situationer, hvor der er en mistanke om forhold, der danner grundlag for en bekymring for borgernes hjælp, støtte og trivsel.

Ved tilsyn tages udgangspunkt i flere relevante målepunkter, herunder:

  • Dokumentation
  • Borgernes oplevelse af hjælp og støtte samt trivsel og aktiviteter.
  • Medarbejdernes oplevelse af arbejdsforhold samt muligheder for læring og kompetenceudvikling.
  • Årlige fokusområder med skiftende indhold (det kan være punkter som har aktuel stor bevågenhed, eller punkter som ved tidligere tilsyn har medført bemærkninger eller anbefalinger).

Udgiften for udførelse af tilsyn betales af de enkelte tilbud. Tilbuddets udgift til tilsynet indgår i taksten og udgiften afholdes dermed forholdsmæssigt af de visiterende kommuner, i lighed med hvordan tilsyn fra Socialtilsynet finansieres.

Resultaterne af de gennemførte tilsyn vil blive forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget som en samlet redegørelse en gang hvert andet år.

Godkendt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2018

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje