Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Find sagsbehandlingstider for ansøgning om ydelser og tilbud på velfærdsområdet

På social- og sundhedsområdet er der forskellige politisk vedtagne sagsbehandlingstider på de enkelte ydelser og tilbud. 

Her på siden finder du en oversigt over de specifikke sagsbehandlingstider.

Læs om kommunens overordnede målsætning for sagsbehandlingstider under Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Sagsbehandlingstid: 2 uger
(Om nødvendigt ydes hjælpen straks)
Lov om social service, kapitel 16, § 84.

Behandling af stofmisbrugere

Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lov om social service, kapitel 17, § 101.

Tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lov om social service, kapitel 17, § 102.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse m.m. til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Sagsbehandlingstid: 2 måneder
Lov om social service, kapitel 17.

Midlertidige botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Afgørelsen træffes af et visitationsudvalg.
Lov om social service, kapitel 18.

Længerevarende boformer til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg

Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Afgørelsen træffes af et visitationsudvalg.
Lov om social service, kapitel 18, § 92.

Dagpenge ved sygdom

Sagsbehandlingstid: 2 uger

Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn

Sagsbehandlingstid: 4 uger

Refusion til arbejdsgiver

Sagsbehandlingstid: 4 uger

Kontant tilskud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

(Til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse)
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Lov om social service, kapitel 17, § 100.

Tilkendelse af førtidspension

Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Bistands- eller plejetillæg

Sagsbehandlingstid: 3 måneder
(Gælder kun for førtidspensionister, hvor pensionen er tilkendt før 1. januar 2003)

Personlig pleje

Sagsbehandlingstid: 1 uge
(Om nødvendigt ydes hjælpen straks)
Lov om social service, kapitel 16, § 83.

Praktisk hjælp

Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lov om social service, kapitel 16, § 83.

Hjemmesygepleje

Sagsbehandlingstid: 1 uge
(Om nødvendigt ydes hjælpen straks)
Sundhedsloven, § 138, og Lov om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning.

Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Lov om social service, kapitel 16, § 85.

Kropsbårne hjælpemidler

Førstegangsansøgninger: sagsbehandlingstid 6 uger

Øvrige ansøgninger: sagsbehandlingstid 2 uger

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning 

Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil:  sagsbehandlingstid 6 måneder

Særlig indretning af bil: sagsbehandlingstid 4 uger

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, løbende hjælp til forsørgelse samt afgørelse om aktivering

Sagsbehandlingstid: 3 uger
Der ydes akut hjælp i særlige tilfælde.

Økonomisk hjælp i særlige tilfælde, herunder hjælp til enkeltudgifter og sygebehandling

Sagsbehandlingstid: 4 uger

Ledighedsydelse under ferie

Sagsbehandlingstid: 4 uger

Ledsagerordning for voksne

Sagsbehandlingstid: 4 uger
Lov om social service, kapitel 16.

Kontaktperson til døvblinde

Sagsbehandlingstid: 4 uger
Lov om social service, kapitel 16.

Genoptræning

Sagsbehandlingstid: 3 hverdage
Genoptræning til personer, der efter udskrivelse fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.
Sundhedsloven, § 140.

Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder

Sagsbehandlingstid: 2 uger
Ydelsen omfatter vedligeholdelses– eller genoptræning til voksne på kommunens træningscentre.
Lov om social service, kapitel 16, § 86.

Sagsbehandlingstid: 2 uger
Bekendtgørelse nr. 727 om tandpleje, § 7.

Sagsbehandlingstid: 2-3 uger
Lov om social service, § 192, og Lov om almene boliger, § 5, stk. 2.

Plejevederlag til nærtstående, som varetager pasning af terminalt syg

Sagsbehandlingstid: 1 uge
Lov om social service, § 119.

Kontant tilskud til handicappede, der har behov for hjælp pleje mm. i mere end 20 timer pr. uge

Sagsbehandlingstid: 4-8 uger
Lov om social service, kapitel 16, § 95.

Tilskud til handicappede, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning mm.

Sagsbehandlingstid: 3 måneder
Lov om social service, kapitel 16, § 96.

Sagsbehandlingstid: 6 uger
Lov om specialundervisning for voksne § 1, Lovbekendtgørelse nr. 787 af 15/06/2015

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje