Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Social støtte til udsatte voksne Den boligsociale anvisning

Den boligsociale anvisning

Er du borger i Køge Kommune og står du uden bolig samt har sociale udfordringer, som du ikke selv kan løse, har du mulighed for at få anvist en bolig via Køge kommune.

Hvad er den boligsociale anvisning?

Den boligsociale anvisning har til formål at løse påtrængende boligsociale behov i kommunen.
Der skal derfor være nogle særlige omstændigheder for, at kommunen kan hjælpe dig med en bolig.

Du har som udgangspunkt selv ansvaret for at finde en bolig. Du kan skrive dig op hos de almene boligselskaber eller hos private udlejere.

Køge Kommune får stillet et begrænset antal boliger til rådighed i de almene boligselskaber i Køge.
Disse boliger kan anvises til borgere i kommunen med påtrængende boligsociale behov, som opfylder en række særlige betingelser.

Den boligsociale anvisning er ikke en akutliste eller en venteliste - og du skal være borger i Køge Kommune for at vi kan hjælpe dig. 
Køge Kommune anviser dig en bolig efter en individuel vurdering og ikke i en prioriteret rækkefølge.
Ventetiden for tilbud om en socialt anvist bolig er lang, og afhænger af hvor meget du har råd til at betale i husleje.

Hvem kan søge bolig via den boligsociale anvisning?

For at blive skrevet på den boligsociale venteliste skal du have både et påtrængende boligproblem og sociale problemer, som kan afhjælpes helt eller delvist ved anvisning af en bolig.

Derudover er det et krav, at du ikke selv er i stand til at løse dit boligproblem på en rimelig måde, ud fra en helhedsvurdering af dine sociale, økonomiske og sundhedsmæssige forhold samt familieomstændigheder. Dit boligproblem skal desuden være opstået under ophold i Køge Kommune, og ikke fordi du er flyttet til kommunen uden udsigt til en varig bolig, eller blot fordi du ønsker at flytte til Køge Kommune.

Læs mere under Kriterier for den boligsociale anvisning her på siden.

Sådan søger du

Du ansøger om bolig via den boligsociale anvisning ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema.
Bemærk, at du skal logge på med MitID.

Det er kommunen, der afgør om du opfylder anvisningskriterierne.
Hvis du opfylder kriterierne er det også kommunen, der anviser dig en bolig.

Følgende dokumenter skal vedlægges ansøgningen:

 • En kvittering og opnoterings-/interessentnummer fra de boligselskaber du er skrevet op hos.
 • En tro-og-love-erklæring på, at oplysningerne om dine forhold er korrekte. Hvis dine forhold ændrer sig, er du forpligtet til at give kommunen besked om de ændrede forhold.
 • En samtykkeerklæring til, at Køge Kommune må indhente relevante oplysninger til brug for vurdering af dit boligsociale behov. 

Kriterier for den boligsociale anvisning

For at blive skrevet på den boligsociale venteliste skal du have både et påtrængende boligproblem og sociale problemer, som kan afhjælpes helt eller delvist ved anvisning af en bolig. Endvidere et det et krav, at du ikke selv er i stand til at løse dit boligproblem på en rimelig måde ud fra en helhedsvurdering af dine sociale, økonomiske og sundhedsmæssige forhold samt familieomstændigheder. Dit boligproblem skal desuden være opstået under ophold i Køge Kommune, og ikke fordi du er flyttet til kommunen uden udsigt til en varig bolig, eller blot fordi du ønsker at flytte til Køge Kommune.

Du skal desuden:

 • være registeret som borger i Køge Kommune
 • være aktivt boligsøgende, herunder kunne dokumentere, at du er opskrevet på ventelisten til en bolig i mindst ét almennyttigt boligselskab i Køge Kommune.
 • kunne tilpasse dig et almindeligt boligmiljø socialt, mentalt og adfærdsmæssigt
 • have opholdstilladelse i Danmark

Herudover kan flygtninge, der opfylder kravene om at være flygtning efter integrationslovens betingelser, jf. integrationslovens § 12, opskrives på den boligsociale venteliste.

Eksempler på borgere i målgruppen for den boligsociale anvisning er familier og personer, som er blevet boligløse, risikerer at blive det, eller har behov for boligskift som følge af:

 • Udskrivning fra botilbud, forsorgshjem eller krisecenter
 • Løsladelse fra fængsel
 • Alvorlig sygdom, der indebærer særlige behov for en bolig, eller at du ikke selv er i stand til at søge bolig
 • At man er kommet til Køge Kommune som flygtning – jf. integrationslovens §12

De ledige boliger, som Køge Kommune får fra boligselskaberne, tildeles ikke i kronologisk rækkefølge efter, hvornår man er skrevet på ventelisten, men bliver tildelt borgere på ventelisten ud fra en samlet, individuel og konkret vurdering af boligbehovet samt den konkrete boligs egnethed.
I vurderingen tages der bl.a. hensyn til borgerens/familiens samlede økonomiske formåen.

Da der kan være lang ventetid til en anvist bolig via Køge Kommune, er det nødvendigt, at du samtidig med eventuel optagelse på den boligsociale venteliste er aktivt boligsøgende efter andre løsninger på dit boligmæssige problem.

For at komme i betragtning til en bolig i Boligselskabet Sjælland afdeling i Karlemoseparken og DABs afdeling i Ellemarken, skal ansøgere herudover opfylde følgende kriterier:

Karlemoseparken

Ledige boliger må alene udlejes til:

 • Personer med fast arbejde i mindst 25 timer om ugen eller med en indtjening på over 30.000 kr. om måneden, der kan sidestilles hermed
 • Unge op til 30 år, som er i gang med eller indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Køge Kommune
 • Seniorer fra 55 år og opefter, som afgiver en bolig i Køge Kommune med henblik på at flytte til en mere passende bolig.

Ellemarken

Ledige boliger må alene udlejes til:

 • Personer med fast fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde med en indtjening på over 30.000 kr. om måneden, der kan sidestilles hermed
 • Unge under uddannelse med folkeregisteradresse i Køge Kommune i mindst 6 måneder eller studerende på en videregående uddannelse i området
 • Seniorer, som i tide ønsker at flytte til passende bolig, og som afgiver en bolig i Køge Kommune.

Som vejledning vil du typisk ikke komme på den boligsociale venteliste, hvis:

 • Du er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem
 • Du har indgået et tidsbegrænset eller midlertidigt lejemål
 • Du er tilmeldt ulovligt på en adresse
 • Du er flyttet til en bolig, der er uegnet i forhold til huslejeniveau, størrelse og lignende, og som man allerede vidste på indflytningstidspunktet
 • Du skal flytte hjemmefra eller fraflytte studiebolig
 • Du har en lejlighed, der er blevet for lille eller for stor
 • Din nuværende bolig er for lille eller for dyr til familiens størrelse
 • Du skal sælge sin bolig eller har solgt din bolig
 • Du har fast indkomst eller finansiel mulighed for at erhverve en bolig
 • Dit boligproblem skyldes skilsmisse/separation/samlivsophør (medmindre, der samtidig er børn under 18 år)
 • Dit boligproblem skyldes graviditet/familieforøgelse (medmindre der ligger bekymringsmail i Familiecentret)
 • Boligproblemet er opstået i forbindelse med en familieforøgelse enten pga. graviditet, giftermål eller at du skal have flere børn, medmindre der foreligger en bekymringsmail i Familiecentret.
 • Du har været udrejst fra Køge Kommune til udlandet og nu ønsker at flytte tilbage
 • Du opholder dig på krisecenter, forsorgshjem, sygehus, fængsel m.fl., og Køge Kommune ikke er handle- og betalingskommune for dig.
 • Dit boligproblem skyldes familiesammenføring

Praktisk information

 • Ventetiden på en bolig for borgere, der optages på den boligsociale venteliste, afhænger i høj grad af, hvor meget den enkelte borger har råd til at betale i husleje.

 • Der er stor mangel på boliger, som unge og enlige har mulighed for at betale.

 • Din boligudgift skal ikke overstige halvdelen af dit månedlige rådighedsbeløb.

 • I henhold til lejeloven, kan du have fortrinsret for at komme på dit boligselskabs særlige interne venteliste, hvis du fx er bevægelseshæmmet og/eller ved samlivsophør.
  Kontakt dit boligselskab for at høre nærmere herom.

 • Hvis du siger nej til et passende boligtilbud, vil du blive slettet af den boligsociale venteliste.

 • Du kan ikke forvente at få anvist en bolig et bestemt sted eller i en bestemt boligafdeling.

 • Du må normalt ikke holde husdyr i de tilbudte boliger.

 • Du kan ikke søge flere gange, medmindre der er opstået en ny social begivenhed.

Det er den boligsociale anvisning, der træffer afgørelse i forhold til om du opfylder anvisningskriterierne, og dermed kan få en bolig anvist via den kommunale boligsociale anvisning. Anvisningen træffer også afgørelse om, hvilken bolig, du kan blive anvist.

Afgørelsen er endelig, og du har således ikke mulighed for at klage til andre instanser over afslag på din ansøgning. Du har derfor ikke klageadgang til Ankestyrelsen.

Dette skyldes, at den boligsociale anvisning er et område, hvor Køge Kommune selv har mulighed for at fastlægge sit serviceniveau, da det er en kan-opgave og ikke en skal-opgave, som vi tilbyder vores borgere i Køge Kommune. Det betyder, at det er et tilbud til borgerne, der ligger udover det vi er forpligtet til ved lov.

 • Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB)
 • Køge Boligselskab
 • Boligselskabet Lejerbo
 • Boligselskabet Sjælland
 • Boligselskabet Domea
 • KAB

Derudover ejer Køge Kommune en del boliger, der indgår i den samlede boligmasse.

På listen over boligselskaber i Køge kan du se hvor i Køge Kommune, de enkelte boligselskaber har boliger.

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside