Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Støtte til børn, unge og familier Underretningsguide

Underretningsguide

Underretningsguide 

Forord

Alle børn og unge i Køge Kommune skal have en tryg barn- og ungdom med mulighed for at trives og udvikle sig bedst muligt personligt, socialt, sundhedsmæssigt og fagligt i meningsfulde fællesskaber.

Ansvaret herfor ligger først og fremmest hos barnets eller den unges forældre.

Nogle forældre kan dog på grund af forhold hos forældrene, barnet eller den unge eller udefrakommende omstændigheder have brug for hjælp fra kommunen til at løfte det ansvar og den opgave.

Køge Kommune har derfor fokus på den tidlige opsporing af vanskeligheder hos vordende forældre, børn, unge og forældre, så den nødvendige hjælp så vidt muligt kan gives som hjælp til selvhjælp eller en anden form for tidlig, forebyggende indsats. Målet er, at flest mulige familier hjælpes til at løse problemerne, inden de vokser sig store og kræver en mere indgribende indsats fra kommunens side.
Det betyder, at udgangspunktet for alt arbejde på børne- og ungeområdet er, at det så vidt muligt sker i et samarbejde med forældrene. Barnets og den unges tarv går dog forud for alt, og særligt i sager om mistanke om overgreb, vanrøgt, negativ social kontrol og lignende alvorlige forhold begået af forældrene eller den nære familie, vil særlige procedurer gøre sig gældende, hvor forældrene ikke nødvendigvis inddrages fra starten af. Barnet og den unge skal høres og inddrages i overensstemmelse med alder og modenhed, så barnets og den unges stemme indgår som en væsentlig del af oplysningsgrundlaget.

Underretningsguiden har sit afsæt i kommunens pligt efter § 19, stk. 4, i serviceloven (SEL) til at udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Det følger af § 19, stk. 4, at beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.
Køge Kommune har valgt at udvide beredskabet til også at omhandle sager om underretning vedrørende andre bekymringer end overgreb, så der også sikres fokus på og klarhed i forhold til disse væsentlige sager.
Vejledning og sparring i forhold til kvalificering af en bekymring eller underretning kan fås hos den forebyggende rådgiver, der er tilknyttet barnets eller den unges dagtilbud eller skole, eller hos Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr. 56 67 26 81 eller 21 37 79 49.

Pernille Sylvest            
Formand for Børneudvalget            

Ali Yahya

Formand for Skoleudvalget

Læsevejledning

Underretningsguiden henvender sig til:

 • Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv eller er underlagt samme regelsæt som disse, og som i den forbindelse bliver bekymret for en gravid, et barn eller en ung
 • Borgere og civilsamfundsaktører, der er bekymret for et barn eller en ung

Da handlepligten og procedurer er forskellige afhængigt af, hvem der har en bekymring, og hvad bekymringen omhandler, er underretningsguiden overordnet opdelt efter, hvem der underretter, og herefter opdelt efter, hvad bekymringen omhandler.
Sagens karakter kan betyde, at de enkelte sagsskridt, som beskrevet under afsnittet ’Handling’ i de enkelte kapitler, ikke nødvendigvis sker i den rækkefølge, der er angivet under ’Handling’.

§ 153 Underretningspligt for fagpersoner 

Servicelovens § 153

Stk. 1 
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
 2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold
 3. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
 4. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb

Stk. 2 
Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.

1. Generelt om underretningspligt efter SEL § 153

1.1. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv eller er sidestillet hermed

Kapitel 1-9 henvender sig til personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, og som i forbindelse med udøvelsen af tjenesten eller hvervet bliver bekymret for et barn, en ung eller en vordende familie og dermed har pligt til at underrette, jf. SEL § 153.
Den skærpede personlige underretningspligt efter § 153 og dermed beskrivelsen af underretningspligten i dette afsnit gælder tilsvarende for den personkreds, der er omfattet af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1651 af 3. august 2021 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service, jf. SEL § 153, stk. 3 - Se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1651 Det gælder fx personer, der er beskæftiget i private dagtilbud og -skoler, opholdssteder mv. 

1.2. Personlig underretningspligt

At din underretningspligt er personlig indebærer, at du har en personlig pligt til at underrette, hvis du er bekymret for et barn eller en ung. Det betyder:

 • At du ikke opfylder din underretningspligt ved blot at videregive din bekymring til fx din leder, hvis denne ikke rent faktisk underretter om din bekymring,
 • At din leder ikke kan pålægge dig at undlade at underrette om et barn eller en ung og ikke kan lade det have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du underretter, selvom din leder ikke er enig i din bekymring og ikke ønsker at underrette, og
 • At din tavshedspligt viger for din skærpede, personlige underretningspligt.

1.3. Skærpet underretningspligt

At du har skærpet underretningspligt efter SEL § 153 indebærer, at din underretningspligt indtræder på et tidligere tidspunkt sammenlignet med borgeres underretningspligt både i forhold til:

 • Bekymringsgrad, hvor den skærpede underretningspligt allerede indtræder, når du får grund til at antage, at en af de fire underretningssituationer i § 153, stk. 1, nr. 1-4, er til stede. Din antagelse skal være sagligt begrundet, men du behøver ikke at have en sikker formodning eller kendskab hertil eller at kunne dokumentere det.
 • Bekymringens genstand, hvor den skærpede underretningspligt allerede indtræder, når du har grund til at antage, at barnet, den unge eller den vordende familie af andre mindre alvorlige årsager kan have behov for særlig støtte efter serviceloven, fx hvis barnet eller den unge lever under forhold i eller udenfor hjemmet, der bringer barnets eller den unges sundhed, udvikling eller trivsel i fare eller på andre måder er utilfredsstillende. Underretningspligten indtræder således ikke først, når der kan være tale om omsorgssvigt, vanrøgt, vold eller lignende alvorlige forhold.

1.4. Hvornår og hvordan kan du få sparring

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal være bekymret, er du ikke i tvivl: Så skal du handle – som minimum ved at drøfte sagen med din leder.
Du og din leder kan få hjælp til at vurdere bekymringsniveauet og til at kvalificere underretningen fra:

 • Den forebyggende rådgiver, der er tilknyttet barnets eller den unges dagtilbud eller skole
 • Ressourceteammøde på barnets/den unges dagtilbud/skole enten anonymt eller med samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år
 • SSD-samarbejdet (udveksling af oplysninger mellem visse angivne faggrupper i det tidlige eller forebyggende arbejde), jf. SEL § 49 a, hvis samtykke ikke kan opnås, og betingelserne for at afholde et enkelt møde i SSD-samarbejdet vurderes at være opfyldt. Kontakt den forebyggende rådgiver for sparring herom.
 • Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr. 56 67 26 81 eller 21 37 79 49.

Sagen må ikke forhales ved at afvente sparring.

1.5. Koordineret indsats efter underretning, samt ny underretning

Efter underretningen skal I fortsætte med at yde støtte inden for eget regi.

Fører underretningen til, at der skal ske videre handling i Familiecenter Køge, eller har barnet eller den unge allerede en sag, vil Familiecenter Køge inddrage jer i en koordinering af indsatserne hos jer og i Familiecenter Køge, hvis sagsbehandler vurderer, at der er behov for en tværgående, helhedsorienteret indsats, og forældrene og den unge, der er fyldt 15 år, giver samtykke hertil.

I forhold til underretninger fra dagtilbud eller skole er der udarbejdet en særlig samarbejdsmodel. Det betyder, at der efter partshøring af forældrene og en unge, der er fyldt 15 år, i langt de fleste tilfælde, jf. retningslinjerne i Samarbejdsmodellen, vil blive afholdt et samarbejdsmøde mellem forældrene, den unge, dagtilbud/skole og Familiecenter Køge.

Får I efter at have sendt en underretning nye oplysninger eller nye bekymringer, eller oplever I, at der efter en periode ikke er sket en bedring i barnets eller den unges forhold, skal I underrette på ny. Inddrag gerne den forebyggende rådgiver.

2. Forhold og adfærd, der skal løses i eget regi i almensystemet

Jo tidligere, hurtigere og effektivt, der sættes ind for at hjælpe et barn eller en ung i begyndende mistrivsel eller fejludvikling, des bedre.

Undersøgelser viser, at de fleste forældre er positive over for initiativer fra sundhedsplejerske, dagtilbud, skole mv. i forhold til at yde forældrene hjælp til selv at kunne støtte deres barn eller til sammen at hjælpe barnet eller den unge.

Der er ikke underretningspligt, hvis barnets, den unges eller familiens vanskeligheder har en karakter, som servicelovens bestemmelser om særlig støtte ikke tager sigte på at løse. Det gælder fx, hvis der er tale om forhold, som kan løses ved at give råd og vejledning i almensystemet eller gennem en socialpædagogisk indsats efter folkeskolelovens og dagtilbudslovens regler.

Omvendt skal I ikke først have forsøgt at løse problemerne i eget regi, hvis problemet ligger uden for jeres kompetenceområde, og I har kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte efter serviceloven.

Eksempelvis skal problemer med mobning af et barn eller en ung håndteres af jer i eget regi med eventuel inddragelse af PPR. Har mobningen imidlertid medført, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, fx hvis barnet som følge af mobningen udviser eller er i fare for at udvikle selvskadende adfærd, skal I underrette herom, så barnet eller den unge kan få den nødvendige støtte efter servicelovens regler.

I skal altid underrette ved mistanke om eller kendskab til fysisk eller psykisk vold eller seksuelle overgreb. Det gælder også i situationer, hvor I vurderer, at sagen kan håndteres i eget regi, fx hvis der er tale om lettere former for opdragelsesvold, som, I vurderer, kan løses, ved at I giver forældrene råd og vejledning om bedre opdragelsesmetoder. I disse sager skal I sende en underretning til underretninger@koege.dk, hvor I oplyser, at I vurderer, at I kan håndtere sagen i eget regi, hvilke indsatser I har iværksat, samt forventet varighed. Underretningsteamet i Familiecenter Køge vil på baggrund af det eventuelle samlede kendskab til familie vurdere, om sagen kan håndteres i alment regi, samt herefter inden for max tre måneder følge op på, om indsatsen hos jer har virket.

3. Underretning om, at et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter serviceloven (SEL § 153, stk. 1, nr. 1)

Serviceloven § 153 stk. 1

Stk. 1 
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 

 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

3.1. Definition på særlig støtte

Bestemmelsen i § 153, stk. 1, nr.1, medfører, at din pligt til at underrette indtræder på et tidligere tidspunkt, end der, hvor der kan være mistanke om omsorgssvigt, overgreb og lignende meget alvorlige situationer.

Underretningspligten indtræder således allerede, når du tænker, at barnet, den unge eller familien kan have behov for særlig støtte efter serviceloven i form af fx et gruppetilbud eller foregribende familiebehandling efter SEL § 11 eller kontaktperson eller aflastning efter § 52.

Du skal ikke vurdere, om barnet eller den unge er i målgruppen for særlig støtte, eller hvilken form for støtte, der kan være behov for, men alene vurdere, at der er behov for at Familiecenter Køge vurderer barnets eller den unges støttebehov.  

3.2. Tegn på behov for særlig støtte

Din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter serviceloven, kan opstå på baggrund af noget, du har set eller hørt fra barnet, den unge, forældrene eller andre, men kan også skyldes, at barnet eller den unge udviser tegn på at være i mistrivsel.

Forhold hos barnet eller den unge, der kan ses som tegn på, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, jf. SEL § 153, stk. 1, nr. 1, kan bl.a. være:

 • Psykiske tegn, fx nedstemthed, angst, trækker sig fra fællesskabet, tvangs- eller selvmordstanker
 • Fysiske tegn, fx mangelfuld hygiejne, forkert påklædning efter årstid, vigende øjenkontakt, manglende sprog, dårlig ernæringstilstand
 • Adfærdsmæssige tegn, fx vanskeligheder ved at begå sig socialt, ekstrem tilbageholdenhed, udadreagerende eller seksualiserende adfærd, brug af rusmidler, kriminalitet, selvskade, spiseforstyrrelse

Forhold hos forældrene kan bl.a. være:

 • Begrænsninger i forældrenes evne til bl.a. at drage omsorg, mentalisere, behovsudsætte og stille relevante krav til deres barn
 • Alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, der påvirker forældreevnen
 • Misbrug af rusmidler af lettere eller større omfang
 • Alvorlige samlivsproblemer, skilsmissekonflikter, kriser, kriminalitet

3.3. Handling

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning, jf. § 153, stk. 1, nr. 1.

Medarbejder:

 1. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen
 2. Inddrager – medmindre det er til skade eller fare for barnet/den unge, eller barnet/den unge har akut brug for hjælp – forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i bekymringen med henblik på så vidt muligt at lave underretningen i samarbejde med denne/disse
 3. Udfylder underretningsskemaet for fagpersoner:
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • Du skal ikke vurdere, om barnet/den unge eller familien rent faktisk kan få bevilget særlig støtte, eller hvilken type støtte der kan være behov for
  • Er underretningen udarbejdet i samarbejde med forældremyndighedsindehaver og den unge, tilføjes disses kommentarer i kommentarfeltet
 4. Inddrager – medmindre det væsentligt forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af underretningen (Obligatorisk for dagtilbud og skole – mulighed for alle)
 5. Sender hurtigst muligt – ved massiv mistrivsel straks – underretningen sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) til  underretninger@koege.dk via sikker mail.
 6. Ved behov for akut indgriben – fx så barnet ikke udleveres til forældre fra børnehaven:
  • Indenfor almindelig åbningstid:
  • Kontakter Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid
  • Kontakter Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114.

Leder:

 1. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 2. Sender kopi af underretningen til forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, via sikker post
 3. Laver en plan for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen osv., herunder hvordan der støttes op om barnet og forældrene, og hvorvidt og hvordan øvrige medarbejdere orienteres og involveres
 4. (Dagtilbud eller skole) Sikrer, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges børnesamtale
 5. Indgår efter behov i et koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen.

Familiecenter Køge

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 1, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet eller familien
 3. Afkarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for
 4. Beslutter, om der skal afholdes børnesamtale, og om samtalen skal foregå med eller uden forældremyndighedsindehavers samtykke og tilstedeværelse
 5. Beslutter, hvordan og hvornår forældremyndighedsindehaver inddrages
 6. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 7. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 8. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 9. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 10. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 11. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)

4. Underretninger om, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af vordende forældres forhold (SEL § 153, stk. 1, nr. 2)

Servicelovens § 153 stk 1

Stk. 1

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

 1. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold

4.1. Så tidligt som muligt før termin

Jo tidligere i graviditeten, Familiecenter Køge har mulighed for at sætte ind med særlig støtte til de vordende forældre, des større er muligheden for at hjælpe dem til at blive i stand til, eventuelt med fortsat støtte, at kunne tage vare på deres barn efter fødslen, eller at sikre, at barnet kan anbringes umiddelbart efter fødslen, såfremt forældrene vurderes ude af stand til at kunne yde tilstrækkelig omsorg for og pleje af det nyfødte barn.

Det er derfor vigtigt at underrette så tidligt som muligt i graviditeten.

Vær opmærksom på, at fx jordemødre og sundhedsplejersker ikke nødvendigvis har samme baggrundsviden om de vordende forældre, som fx eventuelle det ufødte barns søskendes dagtilbud eller skole eller forældrenes jobcentermedarbejder eller misbrugsbehandler har. Du skal derfor underrette, selvom der også er andre fagpersoner omkring familien.

4.2. Tegn på behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen

Din bekymring for, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter serviceloven på grund af de vordende forældres forhold, kan opstå på baggrund af noget, du har set eller hørt fra forældrene eller andre, der gør, at du får kendskab til eller grund til at antage, at forældrene kan have vanskeligt ved at tage vare på deres barn efter fødslen.
Forhold, der kan give anledning til bekymring, kan fx være, at den ene eller begge vordende forældre:

 • Er meget unge og har svært ved at tage vare på deres eget liv,
 • Er misbrugere af rusmidler, dårligt begavede eller lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom
 • Har adfærdsmæssige vanskeligheder, fx dårlig impulskontrol, mangelfuld empati, vanskeligt ved at udsætte egne behov, kriminalitet, alvorlige samlivsproblemer, kriser
 • Lever under sundhedsskadelige eller på andre måder problematiske forhold, der gør boligen uegnet for børn
 • Kun lige magter at tage vare på de børn, de allerede har, og derfor må forventes ikke at have ressourcer til at tage sig af endnu et barn
 • Af andre årsager har svært ved at tage vare på sig selv og må formodes at have vanskeligt ved at drage tilstrækkelig omsorg for et barn.

4.3. Handling

Medarbejder:

 1. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen
 2. Inddrager – – medmindre der vurderes at være risiko for, at de vil gå under jorden – de vordende forældre i bekymringen med henblik på så vidt muligt at lave underretningen i samarbejde med dem
 3. Udfylder underretningsskemaet for fagpersoner:
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • Du skal ikke vurdere, om barnet/den unge eller familien rent faktisk kan få bevilget særlig støtte, eller hvilken type støtte der kan være behov for
  • Er underretningen udarbejdet i samarbejde med forældremyndighedsindehaver og den unge, tilføjes disses kommentarer i kommentarfeltet
 4. Inddrager – medmindre det væsentligt forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af underretningen (Obligatorisk for dagtilbud og skole – mulighed for alle)
 5. Sender hurtigst muligt – ved massiv mistrivsel straks – underretningen sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) til  underretninger@koege.dk via sikker mail.
 6. Ved behov for akut indgriben – fx så barnet ikke udleveres til forældre fra børnehaven:
  • Indenfor almindelig åbningstid:
  • Kontakter Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid
  • Kontakter Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114.

Leder:

 1. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender sine eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 2. Sender kopi af underretningen til de vordende forældre via sikker post, medmindre der vurderes at være risiko for, at de går under jorden
 3. Laver efter behov en plan for håndtering af sagen internt, herunder hvordan der støttes op om de vordende forældre og eventuelle søskende, og hvorvidt og hvordan øvrige medarbejdere orienteres og involveres

Familiecenter Køge:

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 2, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen, om der er behov for akut handling
 3. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for, og om der skal afholdes børnesamtale med disse
 4. Beslutter, hvordan og hvornår de vordende forældre inddrages
 5. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 6. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 7. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 8. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 9. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)

5. Underretning om, at et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af ulovligt skolefravær eller under undladelse af at opfylde undervisningspligten (SEL § 153, stk 1, nr. 3)

Servicelovens § 153 stk. 1

 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

5.1. Definition på ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten

Ulovligt skolefravær er fravær, der ikke skyldes sygdom eller ekstraordinær frihed med skoleleders tilladelse.

Underretningspligten efter § 153, stk. 1, nr. 3, omhandler ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, hvor der samtidig er en bekymring for, at skolefraværet eller den manglende opfyldelse af undervisningspligten kan skyldes sociale forhold, som kan gøre, at barnet, den unge eller familien kan have behov for særlig støtte efter serviceloven.

Der er ikke underretningspligt ved ulovligt fravær eller undladelse af opfyldelse af undervisningspligten, hvis det skyldes forhold, som kan og skal løses i skolens eget regi, fx fravær, der skyldes mobning eller manglende inklusion i klassens fællesskab, medmindre det har medført problematikker i form af fx selvskadende adfærd, der kan kræve særlig støtte efter serviceloven. Se kapitel 2.

Hvis der ikke er bekymring for, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte på grund af det ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, jf. SEL § 153, stk. 1, nr. 3, skal der dog stadig underrettes efter SEL § 153, stk. 2, hvis der er ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal. Se kapitel 6.

5.2. Tegn på behov for særlig støtte

Din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter serviceloven på grund af ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, kan både opstå på baggrund af noget, du har set eller hørt fra barnet, den unge, forældrene eller andre, men bekymringen kan også basere sig på, at barnet eller den unge udviser tegn på at være i mistrivsel.
Forhold hos barnet eller den unge, der kan være tegn på, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, jf. SEL § 153, stk. 1, nr. 3, kan fx være:

 • Har ulovligt skolefravær med mange forsømmelser af kortere eller længere varighed eller meget lange fraværsperioder, som ikke skyldes fx sygdom eller ekstraordinær frihed med skoleleders tilladelse
 • Viser tegn på, at det ulovlige skolefravær kan skyldes mistrivsel, som er af en karakter, der ligger ud over forhold, som skolen kan og skal håndtere indenfor eget regi, fx brug af rusmidler eller selvskade
 • Har ulovligt skolefravær, som kan skyldes, at forældrene kan have behov for særlig støtte for at kunne håndtere deres forældrerolle, herunder drage nødvendig omsorg for deres barn og sørge for, at barnet eller den unge kommer i skole eller på anden måde opfylder undervisningspligten.

5.3. Handling

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning, jf. § 153, stk. 1, nr. 3.

Da bekymringen er direkte forbundet med barnets eller den unges skolegang, forudsættes det som hovedregel, at sagen er behandlet på et ressourceteammøde, inden der sendes en underretning, med henblik på at afdække, om og i så fald hvordan skolen – eventuelt med inddragelse af PPR eller den forebyggende rådgiver – kan sikre, at barnet eller den unge kommer i skole.

Hvis du er bekymret for, at barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten skyldes, at barnet eller den unge udsættes for overgreb, herunder vanrøgt eller negativ social kontrol/æresrelaterede konflikter, eller bliver påvirket af ekstremisme eller radikalisering, skal du underrette efter disse bestemmelser – se henholdsvis kapitel 7, 8 og 9.

Medarbejder:

 1. Inddrager nærmeste leder om sagen med henblik på, at forældrene involveres, at PPR kan inddrages, og sagen kan drøftes på et ressourceteammøde
 2. Inddrager efter ressourceteammødet forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i bekymringen med henblik på så vidt muligt at lave underretningen i samarbejde med denne/disse
 3. Udfylder underretningsskemaet på Køge Kommunes hjemmeside
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • Du skal ikke vurdere, om barnet/den unge eller familien rent faktisk kan få bevilget særlig støtte, eller hvilken type støtte der kan være behov for
  • Er underretningen udarbejdet i samarbejde med forældremyndighedsindehaver og den unge, tilføjes disses kommentarer i kommentarfeltet 
 4. Inddrager den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af underretningen
 5. Sender hurtigst muligt underretningen sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV og fraværsliste) til underretninger@koege.dk via sikker mail

Leder:

 1. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender sine eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 2. Sender kopi af underretningen til forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, via sikker post
 3. Laver en plan for håndtering af sagen internt på skolen og – hvis relevant – SFO’en, herunder hvordan der støttes op om barnet og forældrene, og hvorvidt og hvordan øvrige medarbejdere orienteres og involveres
 4. Sikrer, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges eventuelle børnesamtale
 5. Indgår efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, skole, forældrene og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen.

Familiecenter Køge:

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 3, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet eller familien
 3. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for
 4. Beslutter, om der skal afholdes børnesamtale, og om samtalen skal foregå med eller uden forældremyndighedsindehavers samtykke og tilstedeværelse
 5. Beslutter, hvordan og hvornår forældremyndighedsindehaver inddrages
 6. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 7. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 8. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 9. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 10. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 11. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)

6. Underretning om, at et barn eller ung under 18 år har ulovligt skolefarvær på mere end 15% inden for et kvartal, uden at der er en social bekymring (SEL § 153, stk. 2)

Servicelovens § 153 stk. 2

Stk. 2 Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.

6.1. Definition på ulovligt skolefravær

Ulovligt skolefravær er fravær, der ikke skyldes sygdom eller ekstraordinær frihed med skoleleders tilladelse.

Underretningspligten efter § 153, stk. 2, omhandler den situation, hvor et barn eller en ung har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal og der ikke er bekymring for, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte efter serviceloven.

Hvis du derimod har en bekymring for, at et barns eller en ungs ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten kan skyldes sociale forhold, som kan gøre, at barnet, den unge eller familien kan have behov for særlig støtte efter serviceloven, har du pligt til at underrette efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 3 (se kapitel 5).

6.2. Handling

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning, jf. § 153, stk. 2.

Da bekymringen er direkte forbundet med barnets eller den unges skolegang, forudsættes det, at sagen er behandlet på et eller flere ressourceteammøder, inden skolefraværet er kommet op på 15 pct., og dermed inden der sendes en underretning. Formålet med ressourceteammøderne vil være at afdække, om og i så fald hvordan skolen og forældrene – eventuelt med inddragelse af PPR eller den forebyggende rådgiver – kan sikre, at barnet eller den unge kommer i skole. 

Skoleleder på folkeskole: 

 1. Sikrer, at alle elevers fravær i henhold til fraværsbekendtgørelsen registreres i et elektronisk system, som er tilgængeligt for Skoleafdelingen, med angivelse af, om der er tale om ulovligt fravær, fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende eller fravær i form af ekstraordinær frihed
 2. Inviterer med samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, relevante fagpersoner til et eller flere ressourceteammøder efter proceduren herfor
 3. Inddrager forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge i at sikre, at barnet eller den unge kommer i skole
 4. Underretter ved 15 pct. skolefravær til Børne- og Uddannelsesforvaltningen ved at sende til underretninger@koege.dk
 5. Sender kopi af underretningen til forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, via sikker post
 6. Lægger sammen med forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge samt relevante øvrige aktører, fx PPR, en plan for, hvordan det sikres, at barnet eller den unge fremover kommer i skole – ved behov eventuelt med inddragelse af Familiecenter Køge efter Samarbejdsmodellen 

Familiecenter Køge: 

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 2, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akut foranstaltning overfor barnet – herunder om der er en eksisterende sag i Familiecenter Køge, som oplysningerne i underretningen skal indgå i. I så fald vil det blive besluttet, om underretningen giver anledning til yderligere oplysning af sagen i form af en (opdateret) børnefaglig undersøgelse eller giver anledning til en ændret indsats.
 3. Opretter en sag i Familiecenter Køge; orienterer forældrene om, at der er modtaget en underretning, jf. SEL § 153, stk. 2, og at denne er videresendt til Skoleafdelingen; samt tilbyder forældrene råd og vejledning efter serviceloven
 4. Videresender underretningen til Skoleforvaltningen til videre foranstaltning
 5. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 6. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 7. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 8. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen 

Skoleafdelingen:

 1. Undersøger, om der er foretaget en registrering i systemet, som stemmer overens med underretningen. Hvis der ikke er overensstemmelse, har Skoleafdelingen ikke umiddelbart grundlag for at gå videre med sagen om standsning af børne- og ungeydelsen, men skal kontakte skoleleder for at afklare, hvad uoverensstemmelsen beror på
 2. Partshører forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år over grundlaget for underretningen med henblik på at afdække, om der foreligger undskyldelige omstændigheder for fraværet, herunder om det fx skyldes en funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse, eller om der er sket en fejlregistrering, hvor der reelt har været tale om sygdom eller bevilget ekstraordinær frihed
 3. Kontakter efter behov skolelederen for at få bekræftet, at barnet eller den unge rent faktisk har 15 pct. ulovligt fravær eller derover, fx i tilfælde, hvor partshøringen har givet anledning til at formode, at der er tale om fejlregistrering af fraværet på skolen
 4. Indhenter efter behov eventuelle yderligere oplysninger i form af fx lægelige oplysninger, oplysninger fra PPR eller oplysninger, der i øvrigt kan være egnede til at belyse, om barnet eller den unge som følge af undskyldelige omstændigheder helt eller delvist er forhindret i at komme i skole.
 5. Træffer i tilfælde af ulovligt fravær på 15 pct. eller derover afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, såfremt fraværet er korrekt registreret, og der ikke er undskyldelige omstændigheder
 6. Sender afgørelse om standsning af børne- og unge ydelsen til forældremyndighedsindehaver med angivelse af begrundelse og klagevejledning.

7. Underretning om, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb (SEL § 153, stk. 1, nr. 4)

Servicelovens § 153 stk. 1 

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

 1. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb

7.1. Definition på overgreb

Overgreb defineres som:

 • Psykisk vold, fx følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, straffet eller lignende, indespærring, massivt omsorgssvigt, vanrøgt, ydmygende og nedværdigende behandling eller at være vidne til overgreb mod fx søskende eller forældre
 • Fysisk vold, fx korporlig afstraffelse, slag, spark, andre former for fysisk overgreb foretaget med eller uden redskaber eller omskæring af piger.
 • Seksuelt overgreb, fx seksuelle aktiviteter, som barnet eller den unge ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til eller seksuelle aktiviteter, som overskrider samfundets sociale eller retlige normer. Straffelovens §§ 210 og 213 og kapitel 24-26.

Fysisk vold vil ofte også involvere psykisk vold, og seksuelle overgreb vil ofte også involvere psykisk og/eller fysisk vold.

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter vil stort set altid have elementer af psykisk og/eller fysisk vold i sig. Da sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter imidlertid typisk involverer en større personkreds, er der udarbejdet en særskilt procedure, som skal følges i denne type sager – se kapitel 8.

7.2. Tegn på, at barnet eller den unge kan have været udsat for overgreb

Din bekymring for, at et barn eller en ung kan have været udsat for overgreb, kan både opstå på baggrund af noget, du har set eller hørt fra barnet, den unge, forældrene eller andre, men bekymringen kan også basere sig på, at barnet eller den unge udviser tegn på at være i mistrivsel, der kan skyldes overgreb.

Tegn på, at barnet eller den unge kan have været udsat for overgreb, jf. SEL § 153, stk. 1, nr. 4, kan fx være, at barnet eller den unge:

 • Psykiske tegn, fx:
  • Tristhed, indadvendthed, isolation
  • Utryg tilknytning, mistillid til voksne
  • Lav selvfølelse, hjælpeløshed, magtesløshed og dissociation
  • Depression, angst
  • Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt
 • Fysiske tegn, fx:
  • Mærker efter slag, brandmærker, mærker efter kvælningsforsøg, knoglebrud
  • Shaken baby syndrom
  • Hyppige skadestuebesøg
  • Psykosomatiske klager
  • Søvnvanskeligheder
  • Overreaktion på pludselige bevægelser og lyde
 • Sociale og adfærdsmæssige tegn, fx:
  • Udadreagerende, aggressiv adfærd
  • Indadreagerende, trækker sig fra sociale reaktioner
  • Påklædning – skjuler blå mærker
  • Overtilpassethed, ’små voksne’
  • Koncentrationsvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, tab af kompetencer
  • Hyperaktivitet, hypersensitivitet
  • Selvdestruktiv adfærd, selvskadende adfærd, adfærdsændringer

7.3. Handling

Der gælder forskellige procedurer for, hvordan du skal handle, alt efter, hvem der mistænkes for at have begået et psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb mod et barn eller en ung under 18 år:

7A Mistanken retter sig mod en eller begge forældre, søskende, andre familiemedlemmer eller nærtstående i familiens netværk
7B Mistanken retter sig mod en medarbejder i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune
7C Mistanken retter sig mod en eller begge plejeforældre til et anbragt barn eller ung
7D Mistanken retter sig mod en anden voksen end familie eller medarbejder i BUF
7E Mistanken retter sig mod et barn eller en ung under 18 år
8 Mistanke om at psykisk eller fysisk vold sker som led i negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter

7.A. Mistænkte er en eller begge forældre, søskende, andre familiemedlemmer eller nærtstående i familiens netværk

Når mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre nærtstående: 

 • Må sagen IKKE drøftes med forældrene/andre nærtstående
 • Skal der være særlig fokus på beskyttelse af barnet/den unge
 • Skal du straks involvere Underretningsteamet i Familiecenter Køge for råd og vejledning

Når mistanken retter sig mod en eller begge plejeforældre:

 • Skal sagen håndteres efter proceduren i kapitel 7C

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb, jf. § 153, stk. 1, nr. 4, en eller begge forældre, søskende, andre familiemedlemmer eller nærtstående i familiens netværk.

Medarbejder: 

 1. Spørger – hvis der er mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde
 2. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen
 3. I situationer, hvor du vurderer, at barnet kan være i fare, fordi situationen kan udvikle sig, når barnet kommer hjem, skal du straks kontakte Underretningsteamet i Familiecenter Køge for rå og vejledning og koordinering af sagen.
 4. Udfylder underretningsskemaet på Køge Kommunes hjemmeside
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • Forældre/plejeforældre må ikke inddrages eller orienteres
 5. Inddrager – medmindre det væsentligt forsinker sagen, eller der er behov for hurtig handling – den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af underretningen (Obligatorisk for dagtilbud og skole – mulighed for alle)
 6. Sender straks det udfyldte underretningsskema sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) via sikker mail til underretninger@koege.dk
 7. Ved behov for akut indgriben (fx hvis der er synlige mærker på barnet; hvis barnet oplyser om seksuelt overgreb, der er foretaget inden for de seneste ca. 72 timer, hvis der er behov for at sikre, at barnet ikke skal hjem fra dagtilbud eller skole; eller hvis der er andre forhold, der begrunder en akut indgriben):
  • Kontakter Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49 (indenfor almindelig åbningstid)
  • Kontakter Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114 (udenfor almindelig åbningstid)
   NB: Herefter udarbejdes og sendes skriftlig underretning, jf. pkt. 4-6.
 8. Yder barnet omsorg og støtte 

Leder: 

 1. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 2. Laver sammen med nærmeste chef og med inddragelse af Underretningsteamet en plan for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen osv., herunder hvordan der støttes op om barnet, og hvorvidt og hvordan øvrige medarbejdere orienteres og involveres. Planen skal tage hensyn til eventuel politimæssig efterforskning
 3. (Dagtilbud eller skole) Sikrer, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse
  NB: Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson
 4. Indgår efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde med sagsbehandler i Familiecenter Køge
 5. Henviser pressen til Børne- og Uddannelsesdirektøren.

Familiecenter Køge:

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet eller familien
 3. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for
 4. Inddrager efter behov Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på fx:
  1. Sparring i forhold til, om der er grundlag for politianmeldelse
  2. Forespørgsel om rekvirering af en retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis det må antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor de seneste ca. 72 timer
  3. Koordinering af sagen i forhold til bl.a., om børnesamtale (pkt. 5) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet, samt hvornår og hvordan forældrene orienteres (pkt. 9)
 5. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 6. Beslutter, om der er behov for at sagsbehandler kører barnet på skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader (gælder i tilfælde, hvor politiet ikke finder grundlag for en retsmedicinsk undersøgelse, jf. pkt. 3 a)
 7. Inddrager i tilfælde, hvor politiet eller sygehusvæsenet er involveret, Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb
 8. Afholder børnesamtale uden forældremyndighedsindehavers samtykke og tilstedeværelse. Samtale kan dog undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 9. Beslutter, hvordan og hvornår forældremyndighedsindehaver inddrages (ved politianmeldelse koordineres dette med politiet)
 10. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 11. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 12. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 13. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
  Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter
 14. Samarbejdsmodellen
 15. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)
 16. Inddrager Familiechefen i de mest alvorlige sager, der kan få pressebevågenhed

Familiechefen (gælder kun de mest alvorlige sager, der kan få pressebevågenhed):

 1. Orienterer Børne- og Uddannelsesdirektøren og Kommunikationschefen
 2. Sørger ved behov for, at der udarbejdes et presseberedskab til Børne- og Uddannelsesdirektøren

Politi (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse):

 1. Vejleder Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter, om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning mv.
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet og eventuelt andre; rekvirering af lægelige undersøgelser; eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv.
 4. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 5. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats, den sociale indsats i forhold til barnet og familien og Børnehus Sjælland

7.B. Mistænkte er en medarbejder i Køge Kommune

Når et barn eller en ung under 18 år kan være udsat for fysisk eller seksuelt overgreb fra en medarbejder i Køge Kommune, skal sagen altid håndteres som en akut sag, dvs. at:

 • Der straks skal ske telefonisk underretning:
  • Inden for almindelig åbningstid til Underretningsteamet på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid til Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på 114
 • Medarbejderens leder har pligt til straks at involvere relevante chefer (se nedenfor)

Det skal diskret sikres, at den pågældende medarbejder, som mistanken retter sig imod, ikke er alene med nogen børn eller unge frem til eventuel hjemsendelse.

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb, jf. § 153, stk. 1, nr. 4, foretaget af en medarbejder i et dagtilbud, en skole eller en anden del af BUF.

Medarbejder: 

 1. Spørger – hvis der er mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde
 2. Inddrager straks nærmeste leder i sagen med henblik på en telefonisk underretning
 3. Udfylder underretningsskemaet på Køge Kommunes hjemmeside
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • NB: Forældremyndighedsindehaver må ikke inddrages i eller orienteres om udarbejdelsen af underretningen, da den skal hurtigt afsted, og da inddragelsen/orienteringen koordineres af Familiecenter Køge
 4. Sender straks det udfyldte underretningsskema sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) til underretninger@koege.dk via sikker mail
 5. Yder barnet omsorg og støtte 

Leder:

 1. Laver straks telefonisk underretning til og vejledes i forhold til koordinering af sagen af:
  1. Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49 (Indenfor almindelig åbningstid)
  2. Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114 (Udenfor almindelig åbningstid)
 2. Inddrager straks fagchefen
 3. Sikrer diskret, at medarbejderen ikke er alene med børn og unge frem til en eventuel hjemsendelse
 4. Sikrer fokus på, at medarbejderens ret til beskyttelse som uskyldig, indtil det modsatte er bevist, iagttages af øvrige medarbejdere, forældre mv.
 5. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 6. Orienterer sammen med en medarbejder fra Familiecenter Køge (skal i tilfælde af politianmeldelse koordineres med politiet) barnets forældre om sagen med oplysning om:
  1. At der er sendt en underretning til Familiecenter Køge,
  2. Den videre proces i overordnede træk, og
  3. Muligheden for at søge hjælp via Familiecenter Køge,
 7. Laver sammen med fagchefen, Underretningsteamet og i tilfælde af politianmeldelse tillige politiet en plan for, hvordan øvrige medarbejdere og forældre eventuelt skal orienteres
 8. (Dagtilbud/skole) Laver en plan for, hvordan der støttes op om barnet
 9. (Dagtilbud/skole) Sikrer, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse
  NB: Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson
 10. (Dagtilbud/skole) Indgår efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 11. Henviser pressen til Børne- og Uddannelsesdirektøren.

Fagchefen i BUF:

 1. Orienterer straks Børne- og Uddannelsesdirektøren
 2. Inddrager straks Personaleafdelingen, da den første kontakt med medarbejderen kan have store personaleretlige konsekvenser, og da også medarbejderens rettigheder skal sikres
 3. Inddrager straks Familiechefen for den videre koordinering
 4. Inddrager straks Kommunikationschefen med henblik på eventuel forberedelse af presseberedskab
 5. Inddrager i politisager leder, Familiecenter Køge og politiet i at planlægge, hvornår og hvordan øvrige forældre og medarbejdere eventuelt skal orienteres om sagen – samt har ansvaret for at gennemføre orienteringen/orienteringerne
 6. Har ansvaret for at koordinere den politimæssige efterforskning og personalemæssige tiltag i forhold til medarbejderen
  Sørger ved behov for, at der udarbejdes et presseberedskab til Børne- og Uddannelsesdirektøren med eventuel sparring fra Familiechefen.

Personaleafdelingen:

 1. Understøtter fagchefen i forhold til eventuelle personaleretlige tiltag og sagsskridt
 2. Vejleder medarbejderen om eventuel mulighed for hjælp fra fagforening, krisehjælp mv.

Familiecenter Køge:

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet eller familien
 3. Inddrager efter behov Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på fx:
  1. Sparring i forhold til, om der er grundlag for politianmeldelse
  2. Forespørgsel om rekvirering af en retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis det må antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor de seneste ca. 72 timer
  3. Koordinering af sagen i forhold til bl.a., om børnesamtale (pkt. 7) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet, samt hvornår og hvordan barnets forældre skal orienteres (pkt. 8)
 4. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 5. Beslutter, om der er behov for at sagsbehandler kører barnet på skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader (gælder i tilfælde, hvor politiet ikke finder grundlag for en retsmedicinsk undersøgelse, jf. pkt. 2 b)
 6. Inddrager i tilfælde, hvor politiet eller sygehusvæsenet er involveret Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb
 7. Afholder børnesamtale (aftales med politiet, såfremt der er sket politianmeldelse). Børnesamtale kan undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 8. Beslutter, hvordan og hvornår forældremyndighedsindehaver inddrages (ved politianmeldelse koordineres dette med politiet)
 9. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 10. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 11. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 12. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 13. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 14. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)
 15. Orienterer Familiechefen i de mest alvorlige sager, der kan få pressebevågenhed

Familiecehefen:

 1. Indgår i koordinering af sagen

Politiet (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse):

 1. Vejleder Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter, om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning mv.
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet, forældre, medarbejdere og andre; rekvirering af lægelige undersøgelser; eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv.
 4. Styrer i samarbejde med Familiecenter Køge kontakten med forældrene, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 5. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats, den sociale indsats i forhold til barnet og familien, Børnehus Sjælland og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen
 6. Indgår i koordineringen af kommunikation til øvrige medarbejdere, forældre, pressen mv.

7.C Mistænkte er en eller begge plejeforældre til et anbragt barn eller ung

Når et barn eller en ung under 18 år, der er anbragt i en plejefamilie af Køge Kommune, kan være udsat for fysisk eller seksuelt overgreb fra en eller begge plejeforældre:

 • Skal sagen altid håndteres som en akut sag, dvs. at der straks skal ske telefonisk underretning:
  • Inden for almindelig åbningstid til Underretningsteamet på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid til Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på 114
 • Må sagen IKKE drøftes med plejeforældrene eller de biologiske forældre
 • Skal der være særlig fokus på beskyttelse af barnet/den unge

Er barnet eller den unge anbragt i en plejefamilie i Køge Kommune af en anden kommune, skal underretning sendes til Underretningsteamet i Familiecenter Køge, der herefter vil sørge for straks at advisere og koordinere med barnets eller den unges hjemkommune.

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb, jf. § 153, stk. 1, nr. 4, foretaget af en eller begge plejeforældre til barnet/den unge.

Medarbejder:

 1. Spørger – hvis der er mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde
 2. Inddrager straks nærmeste leder i sagen med henblik på en telefonisk underretning, jf. pkt. 1 under ’Leder’
 3. I situationer, hvor du vurderer, at barnet kan være i fare, fordi situationen kan udvikle sig, når barnet kommer hjem, skal du straks kontakte Underretningsteamet i Familiecenter Køge for rå og vejledning og koordinering af sagen.
 4. Udfylder underretningsskemaet på Køge Kommunes hjemmeside
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • NB: Forældremyndighedsindehaver må ikke inddrages i eller orienteres om udarbejdelsen af underretningen, da inddragelsen/orienteringen koordineres af Familiecenter Køge
 5. Sender straks det udfyldte underretningsskema sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) til underretninger@koege.dk via sikker mail
 6. Yder barnet omsorg og støtte 

Leder:

 1. Laver straks en telefonisk underretning til og vejledes i forhold til koordinering af sagen af:
  • Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49 (Indenfor almindelig åbningstid)
  • Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114 (Udenfor almindelig åbningstid)
 2. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 3. (Dagtilbud/skole) Laver en plan for, hvordan der støttes op om barnet
 4. (Dagtilbud/skole) Sikrer, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse
 5. Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson
  (Dagtilbud/skole) Indgår efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 6. Henviser pressen til Børne- og Uddannelsesdirektøren.

Familiecenter Køge:

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet eller familien
 3. Inddrager barnets sagsbehandler og familieplejekonsulenten i forhold til bl.a. bidrag til risikovurdering, samt hvis der skal findes en anden plejefamilie til barnet, mens sagen undersøges eller permanent
 4. Afklarer, fx via familieplejekonsulenten, om der er biologiske børn eller andre plejebørn i plejefamilien, som sagen også vækker bekymring for
 5. Afklarer, om der er biologiske børn eller andre plejebørn i plejefamilien, som sagen også vækker bekymring for
 6. Inddrager efter behov Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på fx:
  • Sparring i forhold til, om der er grundlag for politianmeldelse
  • Forespørgsel om rekvirering af en retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis det må antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor de seneste ca. 72 timer
  • Koordinering af sagen i forhold til bl.a., om børnesamtale (pkt. 10) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet, samt hvornår og hvordan henholdsvis barnets plejeforældre og barnets biologiske forældre skal orienteres (pkt. 11)
 7. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 8. Beslutter, om der er behov for, at sagsbehandler kører barnet på skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader (gælder i tilfælde, hvor politiet ikke finder grundlag for en retsmedicinsk undersøgelse, jf. pkt. 2 b)
 9. Inddrager i tilfælde, hvor politiet eller sygehusvæsenet er involveret, Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb
 10. Afholder børnesamtale (aftales med politiet, såfremt der er sket politianmeldelse). Børnesamtale kan undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 11. Beslutter, hvordan og hvornår plejeforældre og biologiske forældre inddrages (ved politianmeldelse koordineres dette med politiet)
 12. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 13. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 14. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 15. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 16. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 17. Orienterer Familiechefen i de mest alvorlige sager, der kan få pressebevågenhed
 18. Involverer – hvis barnet er anbragt af en anden kommune – denne kommune og koordinerer med denne i forhold til det videre forløb, herunder sikring af barnets sikkerhed
 19. Orienterer Socialtilsynet om sagen med henblik på, at socialtilsynet kan advisere eventuelle andre kommuner med plejebørn anbragt i den pågældende plejefamilie, samt tage stilling til plejefamiliens godkendelse

Familiechefen:

 1. Orienterer ved behov Børne- og Uddannelsesdirektøren og kommunikationschefen
 2. Sørger ved behov for, at der udarbejdes et presseberedskab til Børne- og Uddannelsesdirektøren 

Politi (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse):

 1. Vejleder Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter, om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning mv.
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet, forældre, plejeforældre og andre; rekvirering af lægelige undersøgelser; eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv.
 4. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats, den sociale indsats i forhold til barnet og familien, Børnehus Sjælland, pressehåndtering mv.

7.D Mistænkte er en anden voksen end familie/plejefamilie/medarbejder i Køge Kommune

Når mistanken retter sig mod en for barnet eller den unge ukendt eller kendt voksen, der ikke er familie/nærtstående (7.A.), medarbejder i Køge Kommune (7.B.) eller plejeforældre (7C), fx nabo, træner eller tilfældig på gaden:

 • Skal forældremyndighedsindehaver inddrages i at lave en plan for, hvordan barnet/den unge beskyttes mod yderligere overgreb fra pågældende

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb, jf. § 153, stk. 1, nr. 4, foretaget af en person, der ikke er omfattet af personkredsen i afsnit 6.A. (familie/nærtstående) eller afsnit 6.B. (medarbejder i Børne- og Uddannelsesforvaltningen).

Medarbejder:

 1. Spørger – hvis der er mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde
 2. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen
 3. I alvorlige sager skal du straks kontakte Underretningsteamet i Familiecenter Køge for råd og vejledning og koordinering af sagen
 4. Udfylder underretningsskemaet på Køge Kommunes hjemmeside
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
 5. Inddrager – medmindre det væsentligt forsinker sagen, eller der er behov for hurtig handling – den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af underretningen (Obligatorisk for dagtilbud og skole – mulighed for alle)
 6. Sender straks det udfyldte underretningsskema sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) til underretninger@koege.dk via sikker mail
 7. Ved behov for akut indgriben – fx hvis der er synlige mærker på barnet; hvis barnet oplyser om seksuelt overgreb, der er foretaget inden for de seneste ca. 72 timer; hvis der er behov for at sikre, at barnet ikke skal hjem fra dagtilbud eller skole; eller hvis der er andre forhold, der begrunder en akut indgriben:
  • Indenfor almindelig åbningstid:
   • Kontakter Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid:
   • Kontakter Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114.
    NB: Herefter udarbejdes og sendes skriftlig underretning, jf. pkt. 3-5.
 8. Yder barnet omsorg og støtte 

Leder:

 1. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersender eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk 
 2. Orienterer i samarbejde med Familiecenter Køge (som i tilfælde af politianmeldelse koordinerer det med politiet) barnets forældremyndighedsindehaver om sagen med oplysning om:
  • Muligheden for at få hjælp via Familiecenter Køge
  • At der er sendt en underretning til Familiecenter Køge
 3. (Dagtilbud eller skole) Sikrer, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges børnesamtale og eventuel lægeundersøgelse
  NB: Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson
 4. Indgår efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen.

Familiecenter Køge:

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen 
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen, om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor barnet eller familien
 3. Inddrager efter behov Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på fx:
  • Sparring i forhold til, om der er grundlag for politianmeldelse
  • Forespørgsel om rekvirering af en retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis det må antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor de seneste ca. 72 timer
  • Koordinering af sagen i forhold til bl.a., om børnesamtale (pkt. 8) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet, samt hvornår og hvordan forældrene orienteres (pkt. 7)
 4. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 5. Beslutter, om der er behov for at sagsbehandler kører barnet på skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader (gælder i tilfælde, hvor politiet ikke finder grundlag for en retsmedicinsk undersøgelse, jf. pkt. 3 b)
 6. Afholder samtale med forældremyndighedsindehaver (ved politianmeldelse inddrages politiet i beslutningen om hvornår og hvordan)
 7. Afholder børnesamtale. Børnesamtale kan dog undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 8. Inddrager i tilfælde, hvor politiet eller sygehusvæsenet er involveret, Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb
 9. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 10. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 11. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 12. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 13. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 14. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)

Politiet (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse):

 1. Vejleder Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter, om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning mv.
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet og eventuelt andre; rekvirering af lægelige undersøgelser; eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv.
 4. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 5. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats, den sociale indsats i forhold til barnet og familien, Børnehus Sjælland og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen

7.D. Mistænkte er et andet barn eller ung under 18 år

Når et barn eller en ung under 18 år kan være udsat for fysisk eller seksuelt overgreb fra et andet barn eller ung under 18 år i fx dagtilbuddet, skolen, døgninstitutionen mv. eller i eller udenfor hjemmet:
 • Har både det måske krænkede og det måske krænkende barn/ung behov for og ret til særlig støtte
 • Er der underretningspligt i forhold til begge børn: Efter § 153, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår det måske krænkede barn, og efter § 153, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår det måske krænkende barn.
Sagen skal altid håndteres som en akut sag, dvs. at:
 • Der straks skal ske telefonisk underretning
  • Inden for almindelig åbningstid til Underretningsteamet på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid til Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på 114

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuelt overgreb, jf. § 153, stk. 1, nr. 4, foretaget af et andet barn eller en anden ung under 18 år.

Medarbejder:

 1. Spørger – hvis der er mistanke om vold eller overgreb på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt det måske krænkede barn lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse
  NB: Hverken det måske krænkede barn eller det måske krænkende barn må udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde
 2. Inddrager straks nærmeste leder i sagen med henblik på en telefonisk underretning på begge børn
 3. Udfylder underretningsskema på Køge Kommunes hjemmeside 
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • NB: Der skal udarbejdes og indsendes en underretning på begge børn
 4. Inddrager – medmindre det væsentligt forsinker sagen – den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af den skriftlige underretning (Obligatorisk for dagtilbud og skole – mulighed for alle)
 5. Sender straks de udfyldte underretningsskemaer sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) til underretninger@koege.dk via sikker mail
  • NB: Skal sendes i hver sin mail
 6. Yder begge børn omsorg og støtte 

Leder:

 1. Laver straks telefonisk underretning til og vejledes i forhold til koordinering af sagen af:
  • Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49 (Indenfor almindelig åbningstid)
  • Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114 (Udenfor almindelig åbningstid)
 2. Inddrager straks fagchefen i BUF (gælder, hvis der er tale om mistanke om overgreb foretaget i dagtilbuddet, skolen eller lignende kommunale tilbud)
 3. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaerne eller eftersender eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 4.  Orienterer sammen med en medarbejder fra Familiecenter Køge (skal i tilfælde af politianmeldelse koordineres med politiet) begge børns forældre om sagen med oplysning om:
  • At der er sendt underretninger til Familiecenter Køge,
  • Den videre proces i overordnede træk, og
  • Muligheden for at søge hjælp via Familiecenter Køge,
 5. Laver sammen med fagchefen, Underretningsteamet og i tilfælde af politianmeldelse tillige politiet en plan for, hvordan øvrige medarbejdere og forældre eventuelt skal orienteres
 6. (Dagtilbud/skole) Laver en plan for, hvordan der støttes op om begge børnene. 
 7. (Dagtilbud/skole) Inddrager fagchef i forhold til beslutning om, hvorvidt det måske krænkende barn kan blive i hidtidige dagtilbud eller skole, mens sagen undersøges
 8. (Dagtilbud/skole) Sikrer, at begge børn kan få en bisidder/tryghedsperson med til børnesamtalen og eventuel lægeundersøgelse. NB: Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson
 9. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen

Fagchefen i BUF (hvis mistanke om overgreb er sket i dagtilbud, skole eller lignende kommunalt tilbud)

 1. Orienterer straks Børne- og Uddannelsesdirektøren
 2. Inddrager straks Kommunikationschefen med henblik på eventuel forberedelse af presseberedskab
 3. Inviterer leder, Familiecenter Køge og politiet (hvis involveret), til et møde med henblik på at planlægge, hvornår og hvordan øvrige forældre og medarbejdere eventuelt skal orienteres om sagen – samt har ansvaret for at gennemføre orienteringen/orienteringerne
 4. Sørger ved behov for, at der udarbejdes et presseberedskab til Børne- og Uddannelsesdirektøren
 5. Henviser pressen til Børne- og Uddannelsesdirektøren

Familiecenter Køge

 1. Registrerer underretningerne som henholdsvis en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4, (det måske krænkede barn) og § 153, stk. 1, nr. 1, (det måske krænkende barn) til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningerne, om børnenes sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger overfor et eller begge børn eller familier
 3. Inddrager efter behov Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på fx:
  • Sparring i forhold til, om der er grundlag for politianmeldelse med henblik på behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis det måske krænkende barn er fyldt 10 år, eller strafferetssag, hvis det måske krænkende barn er fyldt 15 år
  • Forespørgsel om rekvirering af en retsmedicinsk undersøgelse af det måske krænkede barn på Rigshospitalet, hvis det må antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor de seneste ca. 72 timer
  • Koordinering af sagen i forhold til bl.a., om børnesamtale (pkt. 7) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet, samt hvornår og hvordan barnets forældre skal orienteres (pkt. 8)
 4. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 5. Beslutter, om der er behov for at sagsbehandler kører det måske krænkede barn på skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader (gælder i tilfælde, hvor politiet ikke finder grundlag for en retsmedicinsk undersøgelse, jf. pkt. 2 b)
 6. Inddrager i tilfælde, hvor politiet eller sygehusvæsenet er involveret, Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb
 7. Afholder børnesamtale med begge børn (aftales med politiet, såfremt der er sket politianmeldelse). Børnesamtale kan undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 8. Beslutter, hvordan og hvornår begge børns forældremyndighedsindehavere inddrages (ved politianmeldelse koordineres dette med politiet)
 9. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 10. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse på det ene eller begge børn, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 11. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningerne til underretter
 12. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningerne har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 13. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 14. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)
 15. Orienterer Familiechefen i de mest alvorlige sager, der kan få pressebevågenhed

Politiet (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse)

 1. Vejleder Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter
  • om sagen skal henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet (hvis det måske krænkende barn er 10-14 år),
  • eller om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning mv. (hvis det måske krænkende barn er 15-17 år).
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet, forældre, medarbejdere og andre; rekvirering af lægelige undersøgelser; eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv.
 4. Styrer kontakten med begge børns forældre, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 5. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats, den sociale indsats i forhold til barnet og familien og Børnehus Sjælland
 6. Indgår i koordineringen af kommunikation til øvrige medarbejdere, forældre, pressen mv.

8. Underretning om, at et barn eller en ung under 18 år kan være udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter

Servicelovens § 153

Stk. 1

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
 2. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er typisk tæt forbundet med psykisk og/eller fysisk vold og vil dermed som hovedregel være omfattet af din skærpede, personlige underretningspligt efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4.

Alternativt kan der være underretningspligt efter § 153, stk. 1, nr. 1, hvis du har kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge under 18 år kan have behov for særlig støtte, fx i tilfælde hvor et barn eller en ung mistrives på grund af negativ social kontrol uden direkte at være udsat for psykisk eller fysisk vold.

8.1. Afgrænsning og definitioner

8.1.1. Afgrænsning mellem almindelig opdragelse og negativ social kontrol

Som borgere i Danmark har vi ret til at indrette os som individer, familier og sociale grupperinger ud fra vores individuelle livssyn, kultur, religion osv. og ret til indbyrdes – bl.a. gennem opdragelse af vores børn – at fremme de sociale normer, der bidrager til, at vi kan leve i overensstemmelse med vores valgte livsstil.

Dét, der kan være socialt acceptabelt og ønskværdigt i én familie eller gruppe, kan være socialt uacceptabelt og uønsket i en anden. Den forskel skal der være plads til.

Dér, hvor det går fra at være almindelig, acceptabel social kontrol og opdragelse til at være en situation, hvor kommune får en opgave at løfte, er, hvis den sociale kontrol/opdragelsesform forhindrer et barn eller en ung under 18 år i at kunne leve frit og gøre brug af sine grundlovs- og forfatningsgivne menneskerettigheder. Det gælder bl.a. retten til et trygt hjem uden fysisk eller psykisk vold, retten til at kunne foretage et selvstændigt valg af venner, ægtefælle, uddannelse mv. og retten til selvbestemmelse i forhold til bl.a. egen krop, kønsidentitet, livsudfoldelse og tankevirksomhed.

8.1.2. Definition på negativ social kontrol

Negativ social kontrol defineres som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser det enkelte barns eller unges livsudfoldelse, adfærd, ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid, samt grundlæggende menneskerettigheder. Det er negativ social kontrol, når børn og unge begrænses i deres livsudfoldelse i en sådan grad, at de mistrives, mister selvbestemmelse og forhindres i at deltage som aktive borgere i samfundet.

Den negative sociale kontrol vil oftest indeholde elementer af fysisk vold og/eller psykisk vold fx trusler eller helt subtilt i form af påtvunget skyld og skam.
Negativ social kontrol kan fx udøves af forældre, søskende (eventuelt påtvunget af forældrene), den udvidede familie, naboer, netværk og jævnaldrende.

8.1.3. Definition på æresrelaterede konflikter

Ved æresrelaterede konflikter forstås konflikter, der knytter sig til opfattelsen i en familie af, at barnet eller den unge har krænket familiens ære, fx ved at have en kæreste eller have sex uden for ægteskabet.

Æresrelaterede konflikter er tæt knyttet til negativ social kontrol. Reaktionen kan fx være at opstille restriktioner suppleret med overvågning for at forhindre pågældendes handlinger, udstødelse af familien, trusler, indespærring, vold, genopdragelsesrejse, tvungen forlovelse eller ægteskab eller drab.

Æresrelaterede konflikter kan både omfatte den nære og den udvidede familie og omgangskreds.

8.2. Tegn på, at barnet eller den unge kan være udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter

Din bekymring for, at et barn eller en ung kan være udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, kan både opstå på baggrund af noget, du har set eller hørt fra barnet, den unge, forældrene eller andre, men bekymringen kan også basere sig på, at barnet eller den unge udviser tegn på at være i mistrivsel, der kan skyldes negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter.

8.2.1. Tegn på negativ social kontrol

 • Tegn på, at barnet eller den unge under 18 år kan være udsat for negativ social kontrol, kan fx være:
 • Barnet eller den unge mangler selvbestemmelsesret i forhold til fx egen krop og kønsidentitet, samt valg af venner, kæreste, fritidsaktiviteter, uddannelse, påklædning, religion mv.
 • Barnet eller den unge udviser tegn på selvskade, depression, angst, udadreagerende adfærd eller andre tegn på mistrivsel som en reaktion på negativ social kontrol
 • Familien overvåger brug af mobil og computer
 • Familien styrer barnet eller den unges økonomi, e-boks mv.
 • Barnet eller den unge oplever adfærdsbegrænsning, fx krav om en bestemt påklædning eller forbud mod at færdes andre steder end i skole
 • Søskende opfordres eller tvinges til at holde øje med hinandens adfærd
 • Barnet eller den unge udsættes for følelsesmæssigt pres fra fx forældre, der pålægger barnet eller den unge skyld, skam og ansvar for familiens ære
 • Der sker en ændring i barnets eller den unges adfærd, humør, påklædning, fremmøde, sociale relationer, indlæring eller lignende
 • Familien isolerer sig og ekskluderer barnet eller den unge fra andre fællesskaber
 • Familien eller familiens tros- eller åndssamfund udstøder barnet eller den unge fra familien eller fællesskabet
 • Barnet eller den unge udviser tegn på fysisk eller psykisk vold (se afsnit 6.2) i kombination med et eller flere af ovenstående tegn på negativ social kontrol

8.2.2. Tegn på æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede konflikter sker oftest i sammenhæng med negativ social kontrol.

Tegn på, at barnet eller den unge under 18 år kan være udsat for æresrelaterede konflikter, kan fx være:

 • At barnet eller den unge udsættes for negativ social kontrol
 • Genopdragelsesrejser eller længerevarende, ufrivillige udlandsophold
 • Dumping (efterladt i udlandet oftest uden pas og penge)
 • Kvindelig kønslemlæstelse (omskæring)
 • Æresdrab

8.3. Handling

Ved mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år kan være udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter:

 • Må du IKKE drøfte sagen med andre end din leder og den forbyggende rådgiver eller Underretningsteamet
 • Skal du straks involvere Underretningsteamet i Familiecenter Køge for råd og vejledning
 • Må du IKKE involvere barnets eller den unges forældre, søskende eller venner mv.
  Må der ikke sendes breve/SMS/mails/besked på AULA/e-boks til barnet eller den unge, da vedkommende kan være overvåget af familien
 • Skal der være særlig fokus på beskyttelse af barnet/den unge
 • Skal der være en særlig opmærksomhed på eventuelle søskende – både i forhold til, om de også kan være underlagt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, og i forhold til, at de kan være pålagt at bidrage til at udøve negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan være udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, jf. servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4.

Er der ikke grundlag for at antage, at barnet eller den unge udsættes for psykisk eller fysisk vold i forbindelse med den negative sociale kontrol, men viser barnet eller den unge tegn på mistrivsel, der kan begrunde, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, skal proceduren for underretning efter § 153, stk. 1, nr. 1, følges (kapitel 3). 

Medarbejder

 1. Spørg – hvis der er mistanke om negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter på baggrund af et udsagn fra barnet – forsigtigt barnet lidt ind til, hvad der er sket for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse
  NB: Barnet må ikke udspørges, da det kan modarbejde politiets arbejde
 2. På grund af forholdets meget følsomme karakter må du ikke dele din bekymring med kolleger, barnets forældre eller andre
 3. Inddrag eller som minimum orienter nærmeste leder om sagen
 4. I alvorlige og akutte sager – kontakt straks Underretningsteamet i Familiecenter Køge for råd og vejledning og koordinering af sagen
 5. Udfyld underretningsskemaet på hjemmesiden
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
  • Forældre, søskende mv. må ikke inddrages eller orienteres
 6. Inddrag – medmindre det væsentligt forsinker sagen, eller der er behov for hurtig handling – den forebyggende rådgiver i forhold til kvalificering af underretningen (Obligatorisk for dagtilbud og skole – mulighed for alle)
 7. Send straks det udfyldte underretningsskema sammen med eventuelle dokumenter (fx PPV) via sikker mail til underretninger@koege.dk
 8. Yd barnet omsorg og støtte – I akutte tilfælde sørg for, at barnet bliver hos dig eller en kollega
 9. Ved behov for akut indgriben (fx hvis der er synlige mærker på barnet, eller der er behov for at sikre, at barnet ikke skal hjem fra dagtilbud eller skole; eller hvis der er andre forhold, der begrunder en akut indgriben)
  • Indenfor almindelig åbningstid:
   • Kontakt Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid
   • Kontakt Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114
   • NB: Herefter udarbejdes og sendes skriftlig underretning, jf. pkt. 5-7.

Leder

 1. Tilføj eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersend eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 2. Lav sammen med nærmeste chef og med inddragelse af Underretningsteamet en plan for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen osv., herunder hvordan der støttes op om barnet. Øvrige medarbejdere skal hverken orienteres og involveres.
 3. (Dagtilbud eller skole) Sørg for, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til børnesamtalen og eventuel lægeundersøgelse
  NB: Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson. Eftersom sagen skal holdes på så få personer som muligt, kan leder eventuelt selv være bisidder/tryghedsperson
 4. Indgå efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen.

Familiecenter Køge

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akut foranstaltning overfor barnet
 3. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for
 4. Inddrager efter behov SIRI’s sikkerhedskonsulent for sparring, risikovurdering mv.
 5. Inddrager efter behov Overgrebsgruppen ved Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på fx:
  1. Sparring i forhold til, om der er grundlag for politianmeldelse
  2. Forespørgsel om rekvirering af en retsmedicinsk undersøgelse af barnet på Rigshospitalet, hvis det må antages, at fysisk vold er sket indenfor de seneste ca. 72 timer
  3. Koordinering af sagen i forhold til bl.a., om børnesamtale (pkt. 9) skal ske før eller efter politiets eventuelle videoafhøring af barnet, samt hvornår og hvordan forældrene orienteres (pkt. 10)
 6. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 7. Beslutter, om der er behov for at sagsbehandler kører barnet på skadestue/pædiatrisk afdeling til registrering af eventuelle fysiske skader (gælder i tilfælde, hvor politiet ikke finder grundlag for en retsmedicinsk undersøgelse, jf. pkt. 3 b)
 8. Inddrager i tilfælde, hvor politiet eller sygehusvæsenet er involveret, Børnehus Sjælland med henblik på sagssamråd og koordinering af det videre forløb
 9. Afholder børnesamtale uden forældremyndighedsindehavers samtykke og tilstedeværelse. Samtale kan dog undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse
 10. Beslutter, hvordan og hvornår forældremyndighedsindehaver inddrages (ved politianmeldelse koordineres dette med politiet)
 11. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre og i så fald, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om den skal behandles på det foreliggende grundlag
 12. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 13. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 14. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og kan desuden oplyse hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 15. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 16. Inviterer, hvis relevant, underretter og/eller personer fra familiens personlige eller professionelle netværk til et netværksmøde med henblik på en koordineret indsats (Én Plan på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen)
 17. Orienterer Familiechefen i de mest alvorlige sager, fx hvis forældrene er ansat i Køge Kommune 

Familiechefen (gælder kun de mest alvorlige sager)

 1. Oreinterer Børne- og Uddannelsesdirektøren

Politiet (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse)

 1. Vejleder Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter, om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning mv.
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet og eventuelt andre; rekvirering af lægelige undersøgelser; eventuel udvidelse af sagen til at omfatte flere børn osv.
 4. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 5. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats, den sociale indsats i forhold til barnet og familien, Børnehus Sjælland og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen.

9. Underretning om, at et barn eller en ung under 18 år viser tegn på ekstremisme og radikalisering

Servicelovens § 153

Stk. 1 
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

 1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

At et barn eller en ung under 18 år viser tegn på ekstremisme eller radikalisering kan dels ses som et udtryk for mistrivsel, dels være potentielt farligt for barnet eller den unge selv og/eller for omgivelserne.

9.1.2. Definition på ekstremisme

Ekstremisme betegner nogle miljøer og idéer, der bl.a. kan være karakteriseret ved, at barnet eller den unge:

 • Har en forenklet verdensopfattelse og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende
 • Mangler respekt for andre menneskers frihed og rettigheder
 • Ønsker at skabe et mere ’ordnet’, ’rent’ eller ’retfærdigt’ samfund – om nødvendigt med udemokratiske midler
 • Legitimerer eller udøver fx trusler, pres, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er utilfreds med
 • Ikke kan tolerere andres synspunkter

De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er højreekstremisme, venstreekstremisme og ekstrem islamisme.

9.1.3. Definition på radikalisering

Radikalisering betegner den proces, der kan ske gradvist eller mere pludseligt, og som bl.a. kan karakteriseres ved, at barnet eller den unge:

 • Accepterer ekstremismens idéer og metoder og eventuelt tilslutter sig dens mere organiserede grupper
 • Er udsat for en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skrappere retorik i lukkede grupper, fx ved personlige samtaler eller i lukkede chat-rooms på internettet
 • Bliver adskilt fra de bånd, som barnet eller den unge har til normale fællesskaber uden for gruppen, fx venner og fritidsaktiviteter
 • Bliver ’dehumaniseret’, hvor dem, man opfatter som fjender, ikke ses som mennesker, hvilket igen er med til at legitimere voldshandlinger.

Radikalisering er ofte udtryk for mistrivsel, frustration og følelsen af eksklusion og marginalisering.

9.2. Tegn på ekstremisme og radikalisering

Din bekymring for, at et barn eller en ung kan være påvirket af ekstremistiske eller radikaliserede miljøer, kan både opstå på baggrund af noget, du har set eller hørt fra barnet, den unge, forældrene eller andre.

Bekymringen kan også basere sig på, at barnet eller den unge udviser tegn på at være på vej til at blive radikaliseret eller komme ind i et ekstremistisk miljø.

Du bør i den forbindelse særligt holde øje med nedenstående bekymringstegn:

9.2.1. Tegn på baggrund af barnets eller den unges adfærd

Barnet eller den unge:

 • Ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og fritidsaktiviteter
 • Viser sympati for eller bliver en del af en gruppe, der opfører sig ekstremt eller voldeligt og har ekstreme og voldslegitimerende holdninger
 • Trækker sig fra familie og venner og er meget sammen med det nye fællesskab
 • Opsøger litteratur, film eller sider på nettet med ekstreme og voldelige budskaber
 • Er optaget af totalitære symboler og viser det gennem fx tatoveringer, tegninger, graffiti, plakater på værelset, tryk på tøj eller lignende
 • Deltager i møder og demonstrationer med ekstremistiske budskaber eller voldelige sammenstød
 • Er involveret i kriminalitet, vold eller anden alvorlig risikoadfærd
 • Viser interesse for at rejse til udlandet for at deltage i konflikter eller træningsaktiviteter, hvor ekstreme grupper er involveret

9.2.2. Tegn på baggrund af barnets eller den unges holdninger

Barnet eller den unge:

 • Giver udtryk for at have fjender eller at hade specifikke grupper, taler om konspirationsteorier eller lignende. De specifikke grupper kan fx være homoseksuelle, indvandrere, danskere, muslimer osv.
 • Afviser demokratiske principper
 • Moraliserer overfor andre ved at forsøge at tillægge andre sin overbevisning eller viser intolerance over for andres synspunkter og holdninger
 • Giver udtryk for såkaldte ’absolutte løsninger’, fx forslag om at fjerne bestemte samfundsgrupper eller bombe bestemte ting
 • Legitimerer sine holdninger ved at give udtryk for indignation i forhold til verden eller samfundet

9.3. Handling

Infohus Køge varetager en rådgivende funktion på tværs af politiet og Køge Kommune i sager, hvor der er mistanke om ekstremisme og radikalisering.

Du kan få råd og vejledning i forhold til, hvorvidt der kan være bekymring for ekstremisme eller radikalisering af:

Hvis du har kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge under 18 år på grund af påvirkning af ekstremisme eller radikalisering kan have behov for særlig støtte, jf. servicelovens § 153, stk. 1, nr. 1, har du pligt til at underrette herom til Familiecenter Køge efter nedenstående procedure til:

 • Underretninger@koege.dk
 • Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49 (Indenfor almindelig åbningstid)

Ved behov for akut indgriben skal du kontakte

 • Politiet på tlf.nr. 112 (helt akut) eller 114 (mindre akut)

Infohus Køge er et kriminalpræventivt samarbejdsforum, der arbejder med forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er bekymring for, at et barn, en ung under 18 år eller en voksen kan være påvirket af ekstremistiske grupper eller radikalisering. De centrale aktører er tovholdere fra politi, SSP Sekretariatet, Familiecenter Køge og Velfærdsforvaltningen.

Nedenfor angives hvem, der gør hvad og hvornår i forbindelse med en underretning om, at du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan være påvirket af ekstremistiske grupper eller radikalisering.

Medarbejder 

 1. Inddrager eller som minimum orienterer nærmeste leder om sagen
 2. Udfylder underretningsskemaet på Køge Kommunes hjemmeside 
  • Tydelig skelnen mellem citater, observationer og vurderinger – gerne med datoangivelse
 3. Sender underretningen med sikker mail til underretninger@koege.dk
 4. Ved behov for akut indgriben (ved bekymring for forestående eller udførte ulovlige handlinger i forbindelse med ekstremisme, fx vold, trusler, hærværk, terrorhandlinger eller udrejse til udlandet for at tilslutte sig en terrorbevægelse):
  • Kontakter politiet på tlf.nr. 112 (helt akut) eller 114 (mindre akut)
  • Udarbejder og sender herefter en skriftlig underretning til underretninger@koege.dk 

Leder

 1. Tilføjer eventuelle kommentarer i underretningsskemaet eller eftersend eventuelle kommentarer til underretninger@koege.dk
 2. Laver med inddragelse af Infohus Køge-medarbejderen i Underretningsteamet i Familiecenter Køge en plan for håndtering af sagen internt i skolen, klubben osv., herunder hvordan der støttes op om barnet eller den unge
 3. (Skole) Sørger for, at barnet kan få en bisidder/tryghedsperson med til Familiecenter Køges børnesamtale
  NB: Hvis underretningen beror på noget, som underretter har set eller hørt, kan underretter ikke være bisidder/tryghedsperson
 4. Indgår efter behov i et eventuelt koordinerende samarbejde mellem Familiecenter Køge, skole, forældrene og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen.

Familiecenter Køge

 1. Registrerer underretningen som en underretning efter servicelovens § 153, stk. 1, nr. 1, til brug for statistik og understøttelse af tilrettelæggelse af indsatsen
 2. Vurderer inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen om barnets sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akut foranstaltning overfor barnet
 3. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for
 4. Inddrager efter behov Infohus Køge med henblik på en vurdering af bekymringsniveauet, om der er grundlag for politianmeldelse mv.
 5. Indgiver politianmeldelse, såfremt der er grundlag herfor
 6. Beslutter, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, iværksættes en § 11-indsats eller en § 52-foranstaltning som en sideløbende foranstaltning, eller om sagen skal håndteres i almensystemet
 7. Sender inden 6 dage en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter
 8. Orienterer – medmindre særlige forhold taler imod det – underretter om, hvorvidt underretningen har ført til, at der iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller en foranstaltning, og oplys eventuelt, hvilken type foranstaltning og den forventede varighed heraf
 9. Tager, hvis relevant, initiativ til et samarbejdsmøde mellem Familiecenter Køge, dagtilbud/skole, forældre og eventuelt barnet/den unge efter Samarbejdsmodellen
 10. Orienterer Familiechefen i de mest alvorlige sager.

Familiechefen (gælder kun de mest alvorlige sager)

 1. Orienterer Børne- og Uddannelsesdirektøren

Infohus Køge

 1. Bistår Familiecenter Køge med sparring i forbindelse med koordinering af sagen

Politiet (i sager, hvor der sker/overvejes politianmeldelse)

 1. Vejleder Infohus Køge og Familiecenter Køge i forhold til, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse
 2. Beslutter, om der skal foretages en sigtelse, varetægtsfængsling, indledes en strafferetlig efterforskning, ske en udvidelse af sagen til at omfatte flere børn og unge mv.
 3. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet og eventuelt andre personer
 4. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem der må tale med forældrene om hvad og hvornår
 5. Indgår i koordineringen af den politimæssige indsats og den sociale indsats i forhold til barnet og familien

UNDERRETNINGSPLIGT FOR BORGERE OG CIVILSAMFUNDSAKTØRER (SEL § 154)

10.    Underretningspligt for borgere og civilsamfundsaktører

Servicelovens § 154

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

10.1.    En underretning handler om omsorg

En underretning er en beskrivelse af en bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Din underretning kan hjælpe et barn eller en ung under 18 år og deres familie til at få den nødvendige hjælp fra kommunen til at forbedre barnets eller den unges forhold.
Som borger, nabo, familiemedlem, fodboldtræner eller andet ser og hører du andre ting, end fx barnets eller den unges lærer eller andre fagprofessionelle gør. Derfor er din underretning vigtig. Nogle gange drejer en underretning fra en borger sig om et barn eller en ung, som lever under uacceptable forhold, uden at andre har opdaget det. Andre gange er en underretning fra en borger den brik i puslespillet, der giver en bedre samlet forståelse af, hvilke forhold det er, barnet eller den unge lever under.

En underretning handler om at bidrage til, at der drages omsorg om de børn, unge og familier, der har behov for hjælp.

Langt de fleste underretninger fører til, at familien får hjælp i hjemmet eller hjælp af sundhedsplejersken eller barnets dagtilbud eller skole. Kommunen anbringer kun barnet eller den unge uden for hjemmet uden forældrenes samtykke i de få, mest alvorlige tilfælde, hvor der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade ved fortsat ophold i hjemmet.

10.2.    Hvem har underretningspligt

Pligten for borgere til at underrette til kommunen gælder for enhver borger, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

Den almindelige underretningspligt omfatter således alle, der får et sådant kendskab, fx naboen, forældre til klassekammerater, fodboldtræneren, butiksindehaveren, familiemedlemmer osv.

10.3.    Hvornår indtræder din underretningspligt

Den almindelige underretningspligt indtræder, når man får ’kendskab til’, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

Modsat personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, der har skærpet underretningspligt, har du som borger dermed først en egentlig pligt til at underrette, når du får ’kendskab’, og pligten indtræder kun i tilfælde af alvorlige forhold.

Af hensyn til barnet eller den unge må du dog gerne underrette, også selvom du ikke har et egentligt kendskab, men blot grund til at antage, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, ligesom du gerne må underrette om mindre alvorlige forhold, end de forhold, der er direkte beskrevet i § 154 og nedenfor i afsnit 10.4.

10.4.    Hvad har du pligt til at underrette om

Underretningspligten som borger handler særligt om kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år oplever et eller flere af nedenstående forhold:

 • Psykisk vold, fx følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, straffet eller lignende, indespærring, omsorgssvigt, vanrøgt, ydmygende og nedværdigende behandling eller at være vidne til overgreb mod fx søskende eller forældre
 • Fysisk vold, fx korporlig afstraffelse, slag, spark, andre former for fysisk overgreb foretaget med eller uden redskaber eller omskæring af piger.
 • Seksuelt overgreb, fx seksuelle aktiviteter, som barnet eller den unge ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til eller seksuelle aktiviteter, som overskrider samfundets sociale eller retlige normer. Straffelovens §§ 210 og 213 og kapitel 24-26.
 • Negativ social kontrol, fx handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser det enkelte barns eller unges livsudfoldelse, adfærd, ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid, samt grundlæggende menneskerettigheder. Negativ social kontrol vil oftest indeholde elementer af fysisk vold og/eller psykisk vold. Kan udøves af fx forældre, søskende (eventuelt påtvunget af forældrene), den udvidede familie, naboer, netværk og jævnaldrende.
 • Æresrelaterede konflikter, fx udstødelse af familien, trusler, indespærring, psykisk eller fysisk vold, genopdragelsesrejse, tvungen forlovelse eller ægteskab eller drab. Æresrelaterede konflikter vil typisk være knyttet sammen med negativ social kontrol. Kan udøves af fx forældre, søskende (eventuelt påtvunget af forældrene), den udvidede familie, naboer, netværk og jævnaldrende.
 • Andre forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed og udvikling i fare, fx at barnet eller den unge mangler basale fornødenheder, fx mad, relevante sundhedsydelser, basal/livsnødvendig omsorg eller på anden måde udsættes for vanrøgt, eller lever under forhold i hjemmet, som er påvirket af psykisk sygdom eller misbrug enten hos barnet eller den unge selv eller hos de voksne i hjemmet, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

10.5.    Hvor kan du få råd og vejledning

Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til, om eller hvordan du skal underrette, kan du kontakte:

 • Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr. 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
 • Infohus Køge (vedrørende ekstremisme og radikalisering) på tlf.nr. 28 79 23 62

Råd og vejledning kan ske anonymt, hvis du ønsker det.

10.6.    Hvordan underretter du

 1. Du kan underrette ved at:
  • Udfylde og indsende underretningsskemaet
  • Sende en sikker mail til underretninger@koege.dk, eller
  • Ringe til Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
 2. Skriv gerne citater i underretningen (hvis du har hørt barnet, den unge eller forældre sige noget, som giver dig anledning til at underrette) og beskriv dine observationer (hvad du har set eller hørt) – gerne med datoangivelse, hvis det er muligt
 3. Du har mulighed for at underrette anonymt, hvis du benytter denne mulighed og ikke selv oplyser navn, relation osv., da der er snævre grænser for, hvad Familiecenter Køge efterfølgende kan anonymisere. Køge Kommune foretrækker, at du angiver dit navn og kontaktdata, så fx forståelsesspørgsmål kan afklares. Eftersom barnets eller den unges forældremyndighedsindehaver har ret til at se underretningen, anerkender vi dog, at nogle borgere i særlige tilfælde kan foretrække at underrette anonymt.
 4. Hvis din underretning handler om psykisk eller fysisk vold, seksuelle overgreb eller negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, bør du ikke fortælle barnets eller den unges familie, at du har underrettet.
 5. Ved behov for akut indgriben (fx hvis du hører eller ser barnet blive slået, eller hvis forældrene på grund af fuldskab eller slagsmål er ude af stand til at tage vare på deres barn):
  • Indenfor almindelig åbningstid:
   • Kontakter Underretningsteamet i Familiecenter Køge på tlf.nr.: 56 67 26 81 eller 21 37 79 49
  • Udenfor almindelig åbningstid
   • Kontakter Familiecenter Køges sociale døgnvagt via politiet på tlf.nr. 114

Underretningen kan registreres som anonym.

10.7.    Hvad sker der efter en underretning

Efter modtagelsen af din underretning skal Familiecenter Køge:

 1. Inden for 24 timer vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for akut handling
 2. Afklare, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for
 3. Beslutte det videre forløb, herunder børnesamtale med eller uden forældremyndighedsindehavers samtykke og tilstedeværelse, og inddragelse af forældrene
 4. Beslutte, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse eller iværksættes en indsats
 5. Inden for 6 dage sende en kvittering på modtagelse af underretningen til underretter (forudsat, at du ikke har underrettet anonymt)
 6. Ved mistanke om overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme eller radikalisering vil Familiecenter Køge inddrage elementer fra de procedurer, der er beskrevet i kapitel 7-9.

Selvom du har underrettet, er du ikke part i sagen, og du har derfor ikke ret til at få oplysning om, hvad der konkret sker i sagen på baggrund af din underretning.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje