Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Parkering Oplysningspligt efter databeskyttelses-forordningen ved pålæggelse af parkeringsafgift og betaling for parkering mv.

Oplysningspligt efter databeskyttelses-forordningen ved pålæggelse af parkeringsafgift og betaling for parkering mv.

Senest ajourført den 15. juli 2019.

 

Vi behandler personoplysninger om dig som ejer/bruger af motorkøretøjet i forbindelse med administrationen af parkeringsområdet i Køge Kommune. Dette kan skyldes flere forhold, f.eks. at dit køretøj er blevet pålagt en parkeringsafgift, at du har ansøgt om en parkeringslicens eller at du har betalt for parkering på en måde, hvor det registreres, at det er dig, der har betalt herfor. Dette medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen skal give dig nedenstående oplysninger.

1. Dataansvarlig

Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
E-mail parkering@koege.dk 
Telefon 56 67 25 50

2. Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.
Køge Kommunes databeskyttelsesrådgiverfunktion varetages af advokatselskabet Bech-Bruun, og det er derfor dem, du skal kontakte. Her finder du kontaktinfo:

E-mail dpo.koege@bechbruun.com 
Telefon 72 27 30 02.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren på følgende link:

Persondatapolitik

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som ejer/bruger af motorkøretøjet i forbindelse med administrationen af parkeringsområdet i Køge Kommune. Dette kan skyldes flere forhold, f.eks. at dit køretøj er blevet pålagt en parkeringsafgift, at du har ansøgt om en parkeringslicens, eller at du har betalt for parkering på en måde, hvoraf fremgår, at det er dig, der har betalt herfor.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger i øvrigt af databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og § 11 samt af databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler primært almindelige personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger) om dig, det vil sige oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi benytter dit personnummer i vores behandling af din sag. Oplysninger om pålæggelse af en parkeringsafgift skal i databeskyttelsesretlig forstand behandles ligesom en oplysning om strafbare forhold, selvom der er tale om en afgift og ikke en straf, og vi behandler derfor oplysningerne herom, når det er nødvendigt for varetagelsen af vores opgaver i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8. Endelig behandler vi efter 
omstændighederne også følsomme oplysninger om handicap i sager, hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 9.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Som udgangspunkt vil oplysningerne f.eks. i forbindelse med betaling, hvor bilens registreringsnummer er indtastet, stamme fra brugeren af bilen. Vi indhenter også personoplysninger om dig fra det digitale motorregister (DMR) og Det Centrale Personregister (CPR). Vi har endvidere normalt i sager om pålagte parkeringsafgifter indhentet oplysninger på selve det sted, hvor parkeringsafgiften er blevet pålagt, herunder normalt bl.a. fotos af køretøjet. I sager, hvor der er ansøgt om en parkeringslicens, vil kommunen som udgangspunkt behandle de oplysninger, som fremgår af ansøgningen, men da kommunen har pligt til at oplyse sagen, vil kommunen efter omstændighederne også kunne behandle andre relevante oplysninger.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger vil som udgangspunkt skulle arkiveres af kommunen, hvorfor disse ikke kan slettes, før kommunen efter arkivreglerne har fået en såkaldt kassationshjemmel hertil, og der samtidig ikke længere er et retligt eller administrativt behov for at gemme oplysningerne.

Dette indebærer, at kommunen i parkeringsafgiftsager som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i op til fem år efter, at sagen er afsluttet.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor i afsnit 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
Da kommunen er en offentlig myndighed, vil kommunen som udgangspunkt alene kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne, jf. det anførte herom ovenfor under afsnit 6.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

--ooOoo--

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje