Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Regulativ for skilte og vareudstilling

Regulativ for skilte og vareudstilling

Regulativet er godkendt i Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. februar 2018.

Regulativet er senest revideret den 12. september 2018.

 

I henhold til § 80 stk.1+3, lov om offentlige veje fastsættes hermed forskrifter for råden over offentligt vejareal i Køge kommune.

Tilladelse til særlig råden over offentligt vejareal, primært fortovsarealer, til vareudstillinger og skiltninger med løse skilte meddeles af Køge kommune.
Det er tilladt at have vareudstilling, såfremt efterfølgende bestemmelse overholdes, og såfremt forholdene på stedet i trafikal eller anden henseende ikke taler herimod.

1. Gyldighedsområde

Reglerne gælder i hele Køge Kommune, dog er der særregler for Brogade, Torvegaderne, Vestergade og gågaderne Nørregade, Jernbanegade, Katekismusgade i Køge.
Bilag 1 viser de arealer i Bymidten, der er omfattet af reglerne. 

2. Placering af vareudstillinger mv.

Butikkerne i Køge Kommune, Brogade, Torvegaderne, Vestergade og gågaderne må anbringe vareudstillinger, skilte, reklamer m.v. i gaden ud for butikken efter reglerne i dette regulativ.

2.1

Udstillingerne skal anbringes forsvarligt og må ikke være til fare, gene eller ulempe for færdslen i gaden.

Det udstillede må ikke skjule offentlig skilteafmærkning og færdselsskilte eller hindre frie oversigtsforhold.

2.2

Generelt for alle områder:

2.2.1
Udstilling, skiltning, opsætning af stativer m.v. skal foregå på en sådan måde, at der overalt, på langs ad fortovsretningen, er en fri passagemulighed på mindst 1,50 meter. Ingen del af udstillingen m.v. må anbringes nærmere fortovskant end 0,5m.

2.2.2
Den største dybde af udstillinger m.v. må højst være 1,25 m målt vinkelret på fortovet.

2.2.3
Udstillingen må ikke fylde mere end forretningens facade.

2.2.4
Der må ikke anbringes udstillinger på nogen del af flisebelagte arealer, idet disse arealer skal friholdes til færdselsformål.

2.2.5
Udstillingen skal placeres på en sådan måde, at fodgængerpassagen får et naturligt forløb, uden indhak af udstillinger. Højden af det udstillede må højst være 1,50 m

2.2.6
Løse skilte må kun opstilles uden for pågældende forretnings facade, og skal til enhver tid være sikret mod væltning. Der må ikke opsættes banner i henhold til Køge kommunes: ”Bestemmelser for ophængning af plakater og bannere i det offentlige rum”

2.2.7
På chausséstensbelægningen mellem flisefortov og husfacade er det ud for en murpiller tilladt at anbringe enkelte krukker med blomster eller mindre træer. 

2.2.8
Udstillinger må ikke anbringes ud for døre og porte eller inden for en afstand af 0,60 meter fra butikkens skel mod nabo.

2.3

Særligt i Brogade, Torvegaderne, Vestergade: Udstilling, skiltning, opsætning af stativer m.v. må kun anbringes på chausséstensbelægningen mellem fortovsfliser og husfacaden. 

2.4

Særligt i gågaderne: Nørregade, Jernbanegade og Katekismusgade: Udstilling, skiltning, opsætning af stativer m.v. må kun anbringes i de langsgående chaussestenbelagte bånd (vandrenderne) i gaden eller i det chaussestenbelagte udligningsareal langs husfacaderne. Den enkelte butik kan kun benytte arealerne i den halvdel af gaden, der er nærmest. 

2.5

Hvis der kommer køretøjer, der ikke kan passere krydset på grund af udstillede genstande, er butiksejerne pligtig til straks og på eget initiativ at flytte de udstillede genstande, så køretøjet kan komme forbi uden hindringer.

3. Anvendelse af parasoller

Udformning mv.
Parasoller skal være i ensfarvet lyse nuancer. Der må ikke være reklamer på parasollerne. Der må kun påføres butikkens navn eller logo langs kanterne på parasollen, som altid skal fremtræde i velholdt stand.
Der må ikke etableres belysning (el), tagrender eller andet mellem parasollerne. Parasoller skal være fritstående og flytbar. De skal opstilles på en sådan måde, at de hurtigt kan flyttes, såfremt der opstår behov herfor.

Brogade, Torvegaderne, Vestergade, samt gågaderne Nørregade, Jernbanegade og Katekismusgade
Afstanden mellem dugen og kørebanekanten skal dog altid være på mindst 1 meter. Afstande mellem vejbelægningen og dugens underside skal være på mindst 2,20 meter, således at fodgængere nemt kan færdes under parasollerne. Der må kun anvendes en afskærmningsform ved den enkelte ejendom, enten parasol eller markise.

Parasollerne må kun placeres i det chausséstenbelagte areal langs husfacaderne. Det betyder, at selve foden og stangen skal være inden for dette areal. Dugen af parasollen kan overskride arealet.

Rådhusstræde og Stationsforpladsen
Det er ikke tilladt at opsætte parasoller eller markiser i henhold til lokalplanen.
Særligt om markiser: Der skal altid ansøges om tilladelse til opsætning af markiser hos kommunen.

4. Vejarbejde mv.

4.1

Når der udføres vejarbejde i gaden, herunder alle former for anlægs – eller vedligeholdelsesarbejder, ledningsarbejder, vintervedligeholdelse, renholdelse m.v., skal udstillingsarealet straks rømmes efter mundtlig anmodning.

5. Ansvarsforhold 

5.1

Alle udstillingsarrangementer skal være pænt og solidt udført, og må ikke have en sådan konstruktion, at de kan give anledning til skade på forbipasserende eller disses ejendom, beklædning m.v. 
Ansvaret for konstruktion, anbringes og vedligeholdelse af udstillingsgenstande påhviler alene den enkelte butiksejer

5.2

Køge Kommune er ikke ansvarlige for beskadigelse af det udstillede som følge af sædvanlige anlægs eller driftsarbejder i gaderne, herunder renholdning, snerydninger og glatførebekæmpelse m.v.

5.3

Ansvaret for eventuelle ting og personskader, der forvoldes af de udstillede genstande, påhviler ligeledes den enkelte butiksejer.

5.4

Butiksejerne er pligtig til at tegne en ansvarsforskning, der dækker ting og personskader, der forvoldes af udstillingsgenstandene.

5.5

Der kan ikke rejses krav mod kommunen, såfremt et arrangement lider skade på grund af nødvendigt og forefaldende kommunalt vedligeholdelsesarbejde, hvor anmodning om flytning af det udstillede forud er givet mundtligt/skriftligt

6. Øvrige bestemmelser

6.1

Udstilling må kun finde sted i butikkernes åbningstid. Ved butikkernes ophør skal udstillingsarealet ryddes. 

6.2

Køge Kommune kan til enhver tid uden varsel forlange ændring, flytning eller rømning af de udstillede genstande hvis det skønnes nødvendigt af færdselsmæssige eller tilsvarende årsager.

6.3

Køge Kommune har ret til at råde over udstillingsarealet til andre formål, f.eks. til større samlede arrangementer i gaden. I sådanne tilfælde skal udstillingsarealet rømmes efter anmodning herom.

Vejbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange ændring, flytning eller fjernelse af et arrangement, selv om dette tidligere er godkendt, såfremt det skønnes nødvendigt af trafikale, sikkerhedsmæssige eller andre relevante årsager.

6.4

Udstilling, skiltning, opsætning af stativer m.v. skal til enhver tid være sikret mod væltning.

6.5

Der må ikke, uden særlig tilladelse, forgå salg fra vareudstillinger på vejareal.

7. Overtrædelse

7.1

Ved overtrædelse af forskrifterne, og 2 skriftlige påbud, straffes med inddragelse af tilladelse til vareudstilling i 30 dage. Overholdes dette ikke, bliver vareudstillingen fjernet på ejers regning jf. vejlovens § 81, stk. 1-3.

8. Ikrafttræden

8.1

Reglerne træder i kraft den 1. marts 2018.

Oversigtskort for vareudstilling

Oversigtskort over de gader hvor regulativet er gældende

Eksempler på vareudstillinger på fortov

Målsat skitse der viser de afstande der er gældende for vareudstillinger på fortove

 

- ooOOOoo -

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje