Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2018

Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2018

Referat af møde den 18. september 2018

Mødet blev afholdt 18. september 2018 i byrådsstuen Niels Juul på Køge Rådhus.

Til stede:

Louise Gyrn, Alkestrup
Minna Pedersen, Alkestrup
Max Hvornum, Ejby
Dorthe Ingvorsen, Ejby
Lisbeth Grube Sørensen, Landsbyforeningen Gørslev
Gerd Poulsen, Landsbyforeningen Gørslev
Henrik Fisker, Herfølge Beboerforening
Lene Laxafors, St. Salby Landsbylaug
Erik Swiatek, Teknik- og Ejendomsudvalget
Niels Rolskov, Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Brask, Teknik- og Ejendomsudvalget
Erling Larsen, Teknik- og Ejendomsudvalget
Connie Graul, Teknik- og Miljøforvaltningen
Søren Toft Mahler, Teknik- og Miljøforvaltningen
Rune Illum Høgh, Teknik- og Miljøforvaltningen (referent)

Velkomst ved formand Erik Swiatek

Erik sagde velkommen til borgergruppens nye medlem Louise Gyrn, Alkestrup.
Erik informerede om det nyligt indgåede budgetforlig 2019-2022, busområdet er ”sluppet” med en besparelse på 500.000 kr. i 2019, besparelsen er øremærket på busdriften til Køge Nord Station.
Erik informerede også kort om Regionen Sjællands foreslåede besparelser på busdrift, hvor linjerne 260R (halvering af frekvens mellem kl. 9 og 13) og 120 (nedlæggelse) i Køge fremgår af regionens sparekatalog.

Fællespostkasse

Teknik- og Miljøforvaltningen har oprettet en postkasse til spørgsmål og henvendelser vedrørende kollektiv trafik. Postkassen er:
bus.trafik@koege.dk. Postkassen annonceres ligeledes på kommunens hjemmeside.

Gennemgang af borgeranalyse

Trafikplanlægger Rune Illum Høgh gennemgik resultater af den nyligt gennemførte analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik. Første halvdel af gennemgangen bestod af en dokumentation af respondenternes demografiske og geografiske sammensætning for at vise repræsentativitet. PowerPoint fra mødet samt analyserapport sendes som bilag til nærværende referat.

Spørgsmål til analysen og analyseresultaterne

Teknik- og Miljøforvaltningen besvarede en række spørgsmål. Bland andre:

 • Er analysen foretaget på stationsniveau, eksempelvis Ølby Station?
  • Nej, analysen er foretaget på helt overordnet niveau for at afdække hvor folk rejser fra og til og hvad som vejer tungt i forbindelse med rejsemiddelvalg.
 • Har det været muligt at svare, at ændringer (eksempelvis billigere billet) ikke vil medføre at man vil benytte kollektiv trafik mere?
  • Ja, det har været muligt at svare ”slet ikke”.
 • Offentliggøres resultaterne?
  • Ja, rapporten er offentliggjort som bilag til mødereferat fra Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde 20. september. Rapporten vedlægges ligeledes nærværende referat.
 • Kan der være en sammenhæng mellem at folk har vægtet parametrene ”bedre skiftemuligheder” og ”hyppigere afgange” højt?
  • Ja der er en klar sammenhæng, hyppigere afgange vil også bidrage til at reducere skiftetiden.

Eventuelt

Erik opfordrede igen til en god omgangstone i borgergruppen, og påpegede et behov for at give plads til alle lokalområders interesser i debatten. Erik mindede ligeledes om muligheden for at mødes med enkelte medlemmer for at drøfte specifikke problemstillinger for deres lokalområde.

Max Hvornum havde spørgsmål og kommentarer til rejseplanen.dk.

Minna Pedersen stillede spørgsmål om pensionistrabat ved brug af rejsekort.
Det er korrekt, at der ikke er pensionistrabat for rejser på Sjælland med ”Rejsekort Pensionist”. I kan læse mere om forskellige pensionistbillettyper på DSB’s hjemmeside.

Henrik Fisker kommenterede at taksterne for den kollektive er for høje, og at dette umuliggør reel konkurrence med privatbilisme.
Borgeranalysen bakker dette op. Generelt viser analysen at borgerne peget på billigere billetter som et kriterie for at køre mere med kollektiv trafik.

Henrik Fisker kommenterede skifteforhold og -tider på Køge Station.

Henrik Fisker kommenterede manglende informationstavler på den nye Stationsbro på Køge Station.
Teknik- og Miljøforvaltningen har bragt forholdet videre til DSB/DOT.

 

Referat af møde den 17. april 2018

Mødet blev afhold 17. april 2018 i byrådsstuen Niels Juul på Køge Rådhus.

Til stede:

Minna Pedersen, Alkestrup
Claus Olesen, Borup
Max Hvornum, Ejby
Dorthe Ingvorsen, Ejby
Lisbeth Grube Sørensen, Landsbyforeningen Gørslev
Gerd Poulsen, Landsbyforeningen Gørslev
Henrik Fisker, Herfølge Borgerforening
Vita Kristoffersen, Lille Skensved Pensionistforening
Lene Laxafoss, Store Salby Landsbylaug
Christa Lindholm, Nørremarken Grundejerforening
Jonny Jarndorf, Seniorrådet
Erik Swiatek, Teknik og Ejendomsudvalget
Niels Rolskov, Teknik og Ejendomsudvalget
Søren Brask, Teknik og Ejendomsudvalget
Erling Larsen, Teknik og Ejendomsudvalget
Connie Graul, Teknik og Miljøforvaltningen
Søren Toft Mahler, Teknik og Miljøforvaltningen
Rune Illum Høgh, Teknik og Miljøforvaltningen (referent)

Velkomst ved formand Erik Swiatek

Erik Swiatek sagde velkommen til borgergruppens nye medlemmer Christa Lindholm, Nørremarken Grundejerforening og Jonny Jarndorf, Seniorrådet. Erik opfordrede til en god omgangstone i borgergruppen.
Erik afsøgte, om der er accept i borgergruppen for at repræsentanter fra enkeltområder kan kontaktes med henblik på at drøfte temaer som omhandler deres område specifikt. Der var enighed om, at dette er fornuftigt.
Erik præsenterede kommende projekt med at flextur vises ved søgning i rejseplanen.
Erik præsenterede kommende forsøgsordning med selvkørende busser på sygehuset.

Status brugerundersøgelse

Rambøll A/S er engageret til at forestå opinionsundersøgelse og efterfølgende analyse. Der sendes spørgeskema ud til 1800 respondenter i Køge Kommune – der følges op med telefoninterview. Undersøgelsen er en ”lukket” undersøgelse som ikke kan deles via eksempelvis Facebook – dette for at opnår repræsentativitet.

Ordinær trafikbestilling maj 2018

Forvaltningen indstiller på bestilling af uændret trafik. Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte dette 11. april 2018. Bestillingen behandles endeligt af Teknik- og Ejendomsudvalget 9. maj 2018.

Fra 2019 (køreplan 2020) skal trafikbestillingen hos Movia ske i oktober. Der vil stadig være køreplanstilpasninger til DSB i december.

Gennemgang af rullebudget

Fra 2019 vil Køge Kommune have et ændret tilskudsbehov til busdrift som følge af:

 • besparelse på 246 som overgår til ny operatør (Lokalbus)
 • ændrede økonomiske rammer for Movia ifm. åbningen af Metro Cityringen
 • rettelse i ”dobbeltfaktormodellen” som er en indtægtsfordelingsnøgle mellem Movia, Metroselskabet og DSB.

De tre ændringer går ca. i nul for Køge Kommunes vedkommende.

Køge Kommune får 3,419 mio. kr. i efterregulering i 2019. Dette primært grundet flot driftsresultat på 101A i 2017. Erik Swiatek oplyser at Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker at anvende disse midler til enkelttiltag eller forsøgsordninger.

Præsentation af busbro over Lille Syd

Gennemgang af status for kommende busvej og -bro mellem STC og Køge Nord Station. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager med 15,3 mio. kr. – resten (19,2 mio. kr.) finansieres af Køge Kommune. Anlægsbevillingen er behandlet, og anbefalet, af Økonomiudvalget. Arkæologiske undersøgelser starter snarligt.

Nye busruter fra påsken 2018 – de første erfaringer

Angående uheldig opstart med 248 på Dalbyvej i Ejby. Forvaltningen igangsætter snarligt etablering af buslomme på Dalbyvej. Buslommen placeres på sydsiden af Dalbyvej, således vil denne være placeret umiddelbart efter signalreguleret fodgængerovergang. Buslommen vil, med denne placering, være til mindst mulig gene for naboer – dette er prioriteret idet bus 248 vil have et ophold på 8 minutter ved stoppestedet.

Tilpasning til ringetider på Køge Gymnasium. Ved at rykke 248 en halv time om eftermiddagen vil denne passe bedre til slippetiderne på Køge Gymnasium. En morgenafgang i retning mod Ejby kan flyttes til om eftermiddagen.

Tilpasning til Ringstedtoget på Borup Station. Med omlægningen passer 245R næsten til toget mod Ringsted på Borup Station, dette er til stor frustration for rejsende, som oplever at toget kører ”for næsen af dem”. Movia afsøger om det er muligt at indkorte køretiden på 245R for at opnå bedre korrespondance i Borup. Ved at tidligerelægge 245R vil skiftetiden for rejsende med 245R mod København øges.
Der var spørgsmål om korrespondancen mellem 245R og S-tog på Ølby Station, en tilpasning af 245R til S-toget vil medføre dårligere korrespondance på Borup Station.

Eventuelt

Flextrafik: I Køge Kommune er der ”kommunetakst” for Flextur, dvs. 24 kroner inkl. 10 km kørsel. Ekstra km koster 6 kr. pr. km. Der er 10% rabat ved online bestilling og børn under 16 år betaler halv pris. Læs mere om flextrafik på Movias hjemmeside.

Korrespondance mellem 101A og Næstvedtog om aftenen: Om aftenen er 101A er sat op med korrespondance til S-toget. I retning Hastrup mod København er korrespondancen på Køge Station (6 min. skift) og i retning København mod Hastrup er korrespondancen på Ølby Station (5 min. skift).

Næstvedtoget videre til København: Seneste melding fra DSB er, at opstart på banen Næstved-Køge-København-Nivå sker december 2020.

Borgergruppes medlemmer opfordres til at indsende forslag til bustilpasninger til Køge Nord Station snarest.

Erling Larsen oplyser, at Kollektiv Trafikborgergruppen vil blive indkaldt til møde to gange i efteråret 2018 – forinden Teknik- og Ejendomsudvalgets bestilling af bustrafik i december 2018.

 

Referat af møde den 7. februar 2018

Mødet blev afhold i kantinen på Køge Rådhus 7. februar kl. 16.30-18.00.

Til stede:

Anita Heimann Ramløse, Alkestrup
Minna Pedersen, Alkestrup
Lasse Buus, Bjæverskov Nærmiljø
Erik Steenstrup, Bjæverskov Nærmiljø
Majbrith Moberg, Ejby Borgerforening
Max Hvornum, Ejby
Dorthe Ingvorsen, Ejby
Lisbeth Grube Sørensen, Landsbyforeningen Gørslev
Gerd Poulsen, Landsbyforeningen Gørslev
Henrik Fisker, Herfølge Borgerforening
Sille Haahr-Aasmul, Højelse Landsbylaug
Jonas Whitehorn, Karlemoseparken/Boligselskabet Sjælland
Hanne Bergstrøm Pedersen, Kulerup
Ann Britt Skovø, Køge Nord
Inger Ståhl, Stubberup
Doris Hildebrandt, Seniorrådet
Erik Swiatek, Teknik- og Ejendomsudvalget
Niels Rolskov, Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Brask, Teknik- og Ejendomsudvalget
Erling Larsen, Teknik- og Ejendomsudvalget
Tom Noach, Movia
Tommy Jespersen, Movia
Søren Toft Mahler, Teknik- og Miljøforvaltningen
Connie Graul, Teknik- og Miljøforvaltningen
Rune Illum Høgh, Teknik- og Miljøforvaltningen (referent)

Velkomst ved ny Formand Erik Swiatek

Erik Swiatek præsenterer sig selv og indleder kort præsentationsrunde af tilstedeværende. Der informeres om at mødefrekvensen i borgergruppen sættes op, næste møde vil blive afholdt om 3-3½ måned. Borgergruppen synliggøres mere på kommunens hjemmeside.

Præsentation af Movia-bestyrelse 2018-2021:

 • Thomas Gyldal Petersen, bestyrelsesformand og borgmester i Herlev Kommune (A)
 • Per Hovmand, næstformand og byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland (C)
 • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (C)
 • Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden (C)
 • Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V)
 • John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)
 • Mikael Smed, Vordingborg, borgmester i Vordingborg Kommune (A)
 • Niels E. Bjerrum, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)
 • Peter Jacobsen, Region Sjælland (O)

Erik Swiatek sidder i Movias repræsentantskab 2018-2021.

Movia præsenterer trafikbestillingsprocessen ved Tom Noach

Tom gennemgår årshjulet for trafikbestilling hos Movia. Den årlige justering af Movias køreplaner sker 2. søndag i december. Dette i overensstemmelse med jernbaner i hele Europa. Køreplan for skolelinjer kan justeres ved skolestart i august. I særlige tilfælde kan der lægges ekstraordinære busbestillinger hos Movia. Køge Kommunes busbestilling af 15. december 2017 med driftsstart påske 2018 er eksempel på dette.

Følgende øvrige forhold nævnes som vigtige i samarbejdet mellem kommune og Movia:

 • Det er vigtigt at Movia inddrages tidlig i planlægningen af nye byområder. Dette for at sikre at busbetjening tænkes ind fra starten.
 • Samarbejde om tværkommunale linjer.
 • At ”tale busserne op”. Kommunen tjener mellem 8 og 14 kr. pr. passager i busserne. Disse midler kan benyttes til forbedret busdrift. Erik Swiatek bekræfter, at Køge Kommune har en politik om at reinvestere øgede billetindtægter i yderligere busdrift.
 • At man er bevidst om hvornår man skal implementere ændringer og hvornår man ikke skal implementere ændringer. Det kan være en væsentlig kvalitet at der er stabilitet i busdriften.

Særlig for Køge Kommune nævner Tom:

 • Det er ekstraordinært at der investeres så massivt i busdriften som der gør. I flere sammenlignelige kommuner er der sparekrav.

Borgergruppen havde følgende spørgsmål/kommentarer:

Dorthe Ingvorsen: Spørger til hvordan skiftetid/korrespondancer planlægges.
Svar Movia: Generelt sættes skiftetiden i en korrespondance på stationer til 5 minutter, men den kan også bero på en konkret måling/vurdering.

Dorthe Ingvorsen: Kommentarer til korrespondancer på 245.
Svar Movia: 245 korresponderer med regionaltoget mod København på Borup Station. Der sættes generelt ikke korrespondancer op mod S-tog som har 10-minutters drift. Der arbejdes løbende på at forbedre korrespondancer, eksempelvis arbejdes der på at afkorte gangafstanden mellem tog og bus på Borup Station.

Henrik Fisker: Spørger til korrespondance mellem hhv. Lille Syd og Østbanen til/fra S-tog. Fremsætter ønske om at Østbanen ankommer 3 minutter tidligere til Køge Station.
Svar Movia: Hvis køreplanen justeres 3 minutter baglæns, vil dette rulle tilbage og påvirke alle øvrige korrespondancer til toglinjen. Dette vil medføre at andre korrespondancer glipper.
Skriftlig svar fra Movia: Movia (Lokaltog og busser) har som normalt ændret køreplan 2. søndag i december. Det samme har DSB Roskilde-Køge-Næstved. Der er sammenhæng mellem disse tog og busser. DSB S-tog ændrede først køreplan den 8.1.2018, hvor S- togene blev flyttet, således at der i stedet for 4 min’s overgang mellem Lokaltog og S-tog kun er tre minutter. Movia vil søge at få dette forhold justeret til næste køreplanskifte 2. søndag i december 2018.
For forhold vedrørende korrespondancen mellem Lille Syd og S-tog henvises til DSB.

Minna Pedersen m.fl: Kommentarer til forhold vedr. 247, bl.a. få passagerer og manglende visning i rejseplanen.dk
Svar fra forvaltningen: 247 afvikles pr. august 2018 når puljemidlerne som delfinansierer denne ophører. Linjeføringen af 247 er fastlagt af kollektiv trafikborgergruppen.
Skriftlig svar fra forvaltningen: 247 fremkommer ved søgning i rejseplanen.dk.

Søren Brask: I ”gamle dage” var der et lys på Borup Station som angav at buschaufføren skulle vente på tog. Dette kan ikke længere lade sig gøre grundet Movias servicekrav om rettidighed.
Skriftlig svar fra Movia: Lokalbus har ikke fået bod på Borup Station. Hvis busserne skal vente på forsinkede tog, vil forsinkelsen forplante sig til buslinjens øvrige korrespondancer og senere afgange. En evt. afventning af forsinket tog må altid bero på en konkret vurdering.
Køge Kommune har mulighed for at købe infoskærm på Borup Station, således at buschauffører (og passagerer) har mulighed for at se hvor lang tid et tog er forsinket.

Minna Pedersen: Kommentarer vedr. manglende henvisning til togbusser på Borup Station.
Svar fra Movia: Henvisninger til togbusser er DSB’s virksomhedsområde. Generelt investerer trafikselskaberne massivt i trafikinformation til rejsende.

Bo Christensen, pendlerformand Lille Syd (skriftlig i mødeafbud): ”Hvordan man planlægger den kollektive transport i forhold til uddannelsesstederne i Køge i forhold til oplandet. Samt hvad mulighederne er for natbusdrift af samme årsag mellem Køge, lille skensved, kirke skensved og resten af Lille Syds strækningen. Der er en del unge der jo fredag og lørdag er til fester på og omkring deres uddannelser.”
Skriftlig svar fra forvaltningen: Transportbehovet til Campus og Gymnasiet dækkes på god vis af buslinjerne 245 og 248.
Natbusbetjeningen på strækningen Ølby-Lille Skensved-Ejby-Borup vil ske som en kombination af linje 242 og 245, således at der køres som 242 på strækningen Ølby-Ejby og som 245 på strækningen Ejby- Borup. Der vil være timesdrift nat efter fredag og lørdag.

Analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik i Køge Kommune

Indledende præsentation af tankerne bag den forestående opinionsundersøgelse. Der kom følgende indspil fra borgergruppen:

 • Ann Britt Skovø: Spørge til rejsevaner på uddannelsesintuitioner, dette også frem i tiden.
 • Henrik Fisker: Bevidsthed om at svar afhænger af hvem man spørger og hvordan man spørger. Repræsentativitet skal sikres.
 • Inger Ståhl: Opmærksomhed på forskelligheden af besvarelser alt efter om respondenter bor på Køge Torv eller ude på landet. Belyse hvordan rejsende, særlig gymnasieelever, fra Borup kan få bedre forbindelse til Køge.
 • Minna Pedersen: Spørge på gymnasier/handelsskole i Køge.
 • Dorthe Ingvordsen: Ønsker at undersøgelsen kan kunne deles, dette for at få flere respondenter. Der skal gerne spørges ind til takst Sjælland. Det er vigtigt at det i besvarelsen af undersøgelsen fremkommer hvilken type rejsende (rejseformål, køn, alder mv.) der besvarer undersøgelsen.
 • Lasse Buss: Vigtigt at spørge unge under 16-18 år, både ift. skole- og fritidsrejser.
 • Majbrith Moberg: Huske at høre handicappede.
 • Erling Larsen: Vigtig at spørge unge.
 • Doris Hildebrandt: Undersøgelsen kan foregå i busserne.
 • Gerd Poulsen: Undersøgelsen bør fange store arbejdspladser i Køge Kommune som også har indpendlere uden for kommunegrænsen.

Øvrige kommentarer:

 • Majbrith Moberg: Ønsker at busser sænkes for indstigning for gangbesværede. Ønsker bedre forhold/kultur hor handicappede i busserne (ved mange passagerer).
 • Ann Britt Skovø: Påpeger at rejsen fra Køge Nord til Køge Gymnasium er lang.
 • Minna Pedersen: Vigtigheden af at unge kan benytte bus 247 om aftenen.
 • Erling Larsen: Bemærker den opadgående spiral i bustrafikken i Køge.
 • Erik Swiatek: Visse offentlige servicetilbud skal ikke nødvendigvis give overskud. Kollektiv trafik er limen i samfundet. Påpeger vigtigheden af at tale busserne op, de skaber sammenhængskraft i kommunen. Har store forventninger til den nye ”trefork” (242, 245 og 248).
 • Max Hvornum: Håber at 248 vil blive løftet fremadrettet.
 • Doris Hildebrand: Kommentarer til nedlæggelse af holdeplads ved Herfølge Station.

Høring af Statens trafikplan 2017-2032. Gennemgang af Køge Kommunes høringssvar

Borgergruppen havde følgende kommentarer til Køge Kommunes høringssvar:

 • Inger Ståhl til punkt 7 vedr. betjeningen af Borup Station: Der er et stærkt ønske om 20-minuttersdrift mellem Borup og København i myldretiden. Der påpeges videre et ønske om at Køge og Roskilde Kommuner samordner høringssvar.
 • Max Hvornum til punkt 1 om betjeningen af Ølby Station og punkt 5 om kapacitetsproblemer mellem Køge og Køge Nord: Det er tidligere nævnt at perronlængden på Ølby Station er for kort.
 • Erling Larsen: Vigtigt at støtte op om den kæmpe investering der gøres i Køge Nord Station. Der opfordres til et selvstændigt høringssvar fra kollektiv trafikborgergruppen med efterfølgende opfølgning og evt. foretræde for Folketingets Transport-, bygnings- og boligudvalg.
 • Henrik Fisker til punkt 6 om Lille Syd i samdrift med Østbanen: Korrespondance i Køge mellem hhv. Næstved-København-banen og Roskilde-Faxe Ladeplads/Rødvig-banen bør sikres.
  Til punkt 8 om fremtidig station i Hastrup: Der bør tages hensyn til Herfølge Stationscenter i den videre planlægning, jf. Herfølge Bydelsplan.
 • Minna Pedersen til punkt 8 om fremtidig station i Hastrup: Et fremtidig stop bør planlægges i umiddelbar nærhed til Ravnsborghallen.
 • Dorthe Ingvordsen: Pendlerformand for Køge Bugtbanen kontakter forvaltningen vedr. rygter om kortere E-toge.
 • Ann Britt Skovø og Sille Haahr-Aasmul til punkt 9 om dialogønske om kombiterminal: Støtter ikke høringssvar omhandlende kombiterminal.
 • Bo Christensen, pendlerformand Lille Syd (skriftlig i mødeafbud): ”Hvad Køge kommune vil gøre for at presse på i regionen for at de får opgraderet østbanen og materiel situationen. Som det er nu, ser det ud til at vi vil komme til at opleve forringelse når østbanen skal overtage den nordlige del af Lille Syd.”

Borgergruppen besluttede at indsende et selvstændigt høringssvar hvori der bakkes op om Køge Kommunens høringssvar bortset fra punkt 9 om kombiterminalen. Borgergruppens høringssvar skal også indeholde et ønske om 20-minuttersdrift mellem Borup og København.

Borgergruppens høringssvar er indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen torsdag den 15. februar 2018. Høringssvaret er vedlagt dette referat.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje