Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2019

Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2019

Referat af møde den 26. september 2019

Deltagere

Louise Gyrn, Algestrup
Minna Pedersen, Algestrup
Inger Staahl, Stubberup
Max Hvornum, Ejby
Dorthe Ingvorsen, Borup
Kevin Hyllested, Borup
Hanne Bergstrøm Pedersen, Kulerup
Henrik Fisker, Herfølge Borgerforening
Lene Laxafors, St. Salby Landsbylaug
Kristian Jakobsen, Køge Bugtbanen Pendlerklub
Mark Boelskifte Skouenborg, Borup-Viby-Pendlerklub
Jonny Jarndorf, Seniorrådet
Erik Swiatek, Formand Teknik- og Ejendomsudvalget
Niels Rolskov, Teknik- og Ejendomsudvalget
Erling Larsen, Teknik- og Ejendomsudvalget
Ken Kristensen, Køge Byråd
Søren Toft Mahler, Teknik- og Miljøforvaltningen
Rune Illum Høgh, Teknik- og Miljøforvaltningen

Sted

Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge

Referent

Rune Illum Høgh

Spørgsmål fra Inger Staahl

Hvordan er høringssvarene til budgetanalysen håndteret i den politiske behandling af denne?
Erik Swiatek redegjorde for hvordan høringssvarene var vedlagt i sagen.

Køge Nord – de første erfaringer

Der blev afholdt en fælles brainstorm og ”bordet rundt” vedrørende de første erfaringer fra Køge Nord Station. Erfaringerne blev kategoriseret i følgende fem kategorier:
Helt overordnet er tilbagemeldingerne at der er blevet taget rigtig godt imod den nye Køge Nord Station.

Togdrift:

Særligt efter sommerferien har der været omlægninger/aflysninger Der ønskes flere togafgange.

Busdrift:

Ønske om hurtigbus fra Køge Vest (Ringstedvej-korridoren).
Ønske om direkte bus fra Borup.
Bedre busforbindelser til resten af Køge.
Ejby som et knudepunkt for betjeningen af Borup-Ejby-aksen.

Stationen:

Ønske om overdækkede perroner Ønske om rulletrapper i begge retninger.

Parkering:

Parkeringspladserne er snart fylde (både øst og vest).

Øvrigt:

Skiftetiderne på Køge Nord Station i rejseplanen virker for konservative, dette medvirker at ellers relevante rejsekombinationer ikke fremkommer ved søgninger.

På baggrund af brainstormen tager TMF kontakt til DSB angående rettidigheden på Køge Nord Station, TMF kontakter også rejseplanen mhp. at drøfte de valgte skiftetider i rejseplanen.

Køge Kommune har løbende korrespondance med statslige instanser (både administrativt og politisk) med henblik på at sikre en robust og tilstrækkelig togbetjening på Køge Nord Station (samt øvrige strækninger i kommunen).

Trafikbestilling køreplan 2020

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterede om forvaltningens indstilling til busbestilling:

Der bestilles i udgangspunktet uændret trafik til K2020, dog:

 • Linje 101A omlægges til busbro ved dennes åbning, afgangsantal til Køge Nord Station øges fra 2 til 3 pr. time.
 • Linje 242 omlægges via busbro til Køge Nord Station via busbro fra dennes åbning.
 • Linje 121 bestilles også efter sommer 2020.

Derudover fremlagdes forvaltningens indstilling vedr. to forslag fremsat af Søren D. Brask på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 3. september 2019:

 • Flytte kørsel fra linje 248 midt på dagen til linje 103. Ved flere lejligheder er det aftalt at linje 248 skal evalueres sammen med linjerne 242, 245R og 246 efter april 2020. En bestilling vil tidligst kunne placeres hos Movia oktober 2020 med driftsopstart sommeren 2021. Forvaltnings indstilling til TEU er at se tiden an – ved evalueringen af 242, 245R, 246 og 248 har vi også de første erfaringer fra situationen i Køge uden linje 103.
 • Morgenbus fra Gørslev-Slimminge-Bjæverskov-Vemmedrup-Lellinge direkte til Campus (og muligvis videre til Køge Nord). En egen ekstrabus i regi af Køge Kommune vil koste 200.000 kr. pr. år – TMF undersøger muligheden for at udnytte allerede eksisterende ekstrakørsel på linje 260R (Region Sjælland) på en bedre måde.

Sluttelig informerede TMF om et forestående arbejde på linje 102A sammen med Region Sjælland og Solrød Kommune frem mod næste års trafikbestilling.

Der kom følgende spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagere:

Erik Swiatek: Fastslår at udvalget har aftalt med busborgergruppen at 248 evalueres efter april 2020. Derfor kan 103 ikke genbestilles til den kommende trafikbestilling. Erik ser frem mod den samlede evaluering af 242, 245R 246 og 248 – og påpeger vigtigheden af at drøfte 246 med Solrød Kommune.

Max Hvornum: I relation til nedlæggelsen af linje 103 – ingen andre områder af kommunen har servicebus.

Inger Staahl: I relation til reducering af afgangsantal på 241, 243 og 244: Man efterlader unge i landdistrikterne uden reelle rejsemuligheder. Flextrafik er for dyrt og ufleksibelt, vejene er ikke sikre at cykle på.

Hanne Bergstrøm Pedersen: Supplerer Inger Staahl på ovenstående.

Dorthe Ingvorsen: Linje 246 er eneste bus på tværs, efterspørger flere afgange i ydertimerne – særlig aften og weekend.

Dorthe Ingvorsen: Stiller spørgsmålstegn ved, at der blev foreslået rykket midler fra 248 til 103 da 248 var et led i den merbevilling som blev givet til det vestlige område.

Dorthe Ingvorsen: Korrespondancen mellem 245R og 248, der kommer stadig henvendelser om at denne glipper. Korrespondancebehovet i Ejby medfører dårlige korrespondancer til S-tog.

Lene Laxafors: Busbetjeningen i St. Salby er god, ventetid på påregnes og dette er acceptabelt.

Niels Rolskov: Konkret bemærkning til køreplanen på linje 246. Ønsker workshop hvor alle linjer i kollektive trafik i Køge gentænkes.

Ken Kristensen: Påpeger vigtigheden af koordinering med ringetiderne på uddannelsesinstitutioner. Angående en ekstra morgenbus ad Ringstedvej- korridoren mod Campus og Køge Nord vurderes det som vigtigt at denne starter i Gørslev.

Johnny Jarndorf: Efterspørger informationsstrategi i forbindelse med linje 103’s nedlukning til december. Efterspørger konkret slutdato på 103: Linjen ophører ved køreplanskiftet søndag den 15. december 2019 – sidste driftsdag på 103 er således lørdag den 14. december 2019.

Mark Boelskifte Skouenborg: 248 er markedsført som en ny og hurtig rejsemulighed mellem Borup og Køge – ærgerligt hvis der måtte blive skåret i betjeningen på denne.

Henrik Fisker: Efterspørger plan for borgerinddragelse ifm. forestående arbejde med linje 102A i Herfølge. Erik Swiatek nævnte den kollektive busborgergruppe som et oplagt forum til borgerinddragelse.

Erling Larsen: En morgenbus fra Bjæverskov til Campus vil være et rigtig godt tiltag.

Udfordringer frem mod 2021

TMF informerede om at der på kommunernes busbudget vil være betydelige udfordringer i overslagsårene fra 2021 og frem. Dette skyldes at flere faktorer har ændret sig siden budgetanalysen, primært:

 • Der er registreret et fald i billetindtægt pr. passager på de passagertunge linjer. Således øges kommunens tilskudsbehov til trods for øgede passagertal. Indtægtstab skyldes bl.a. overflytning til billigere billettyper (pensionistbilletter og rejsekort) og gennemsnitligt kortere rejselænger i busser.
 • Linje 101A og 121 til Køge Nord Station bliver dyrere end først antaget (langsomt indsving af passagerindtægter og ingen mulighed for at hente ”gevinst” på linje 102A).
 • Passagertal på linje 245R har ikke udviklet sig som forventet.

Fra borgergruppen kom der følgende kommentarer:

Dorthe Ingvorsen: Manglende påstigere på linje 245R kan skyldes dårlig korrespondance til S-tog i myldretiderne.

Erling Larsen: Indtægtstabet bør tages op i Movias Repræsentantskab, det er anledning til frustration når kommunen gør alt det rigtige og følgende rammes økonomisk.

Niels Rolskov & Erik Swiatek: Påpeger behov for fælles trafikselskab i Hovedstadsområdet som det bl.a. ses i London (TfL).

Status puljeprojekter

TMF informerede om fire igangværende projekter støttet af hhv. Trafikstyrelsen og Movia:

Busbro: Anlægsarbejder opstartet – forventes ibrugtaget til køreplanskift juni 2020.

Bussluse, Karlemoseparken: Anlægsarbejder er stort set færdige – testfase genstår – forventes ibrugtaget i efteråret 2019

Stoppested Egernets Kvarter, Gemsevej, Ejby: Læskærm leveres og opsættes den 16. oktober. Informationsskærm er bestilt, lang leveringstid (ultimo 2019)

Henrik Fisker stillede spørgsmål til informationen på display i stoppestedsstander. TMF: Når der i display står Ca. XX minutter viser display køreplanlagt tid – når display viser XX minutter er det estimeret ankomsttid baseret på realtidsinformation fra bussen.

Dorthe Ingvorsen spurgte til hvorfor netop dette stoppested blev opgraderet, i stedet for stoppestedet midt på Gemsevej, hvor der er mere plads. TMF: Det er det første stoppested hvor 242/245R/246/248 mødes – erfaringen har vist at passagerer foretrækker at benytte dette stop til skift mellem buslinjerne.

+Way Stoppested KIP: Projektering pågår – forventes ibrugtaget i 2019.

Borgerforslag: Rygeforbud i buslæskærme

Jf. rygelov af 2014 er rygning i ved busstoppesteder ikke tilladt. TMF indkøber og opsætter rygeforbudsklistermærker til buslæskærme.

Ny Moviapulje

TMF informerede om ny Moviapulje for kollektiv mobilitet udenfor de større byer.

Puljen er tilregnet projekter med stor lokal forankring og ejerskab.

TMF er gerne behjælpelig med at udarbejde ansøgningsmateriale, men agter ikke at tage direkte projektejerskab.

Eventuelt

Max Hvornum: Kan 248 betjene Ejby Skole og korrespondere med 245R her?

Mark Boelskifte Skouenborg og Inger Staahl: DSB’s køreplan for 2020 har store negative konsekvenser for Borup i aftentimerne. Køge Kommune retter henvendelse til DSB.

Kristian Jakobsen: Udskift ny bus på 242 med gammel bus på 101A.

Henrik Fisker: Henviser til artikel i Politiken Byrum og Stationsbroen i Køge.
Erik Swiatek: Køge Kommune har ikke overtaget broen fra Køge Kyst endnu.

 

Referat af møde den 20. maj 2019

Deltagere

Minna Pedersen, Algestrup
Max Hvornum, Ejby
Dorthe Ingvorsen, Ejby
Kevin Hyllested, Borup
Lisbeth Grube Sørensen, Landsbyforeningen Gørslev
Gerd Poulsen, Landsbyforeningen Gørslev
Henrik Fisker, Herfølge Borgerforening
Vita Kristoffersen, Ll. Skensved Pensionistforening
Margit Andersson, Ringsbjerg Landsbylaug
Lene Laxafoss, St. Salby Landsbylaug
Inger Staahl, Stubberup
Kristian Jakobsen, Køge Bugt Banen
Jonny Jarndorf, Seniorrådet
Erik Swiatek
Niels Rolskov
Søren Brask
Erling Larsen
Søren Toft Mahler, referent
Rune Illum Høgh, referent

Sted:

Rådhuset, Køge

Første møde 2019

Dagsorden:

 • Velkomst ved formand Erik Swiatek
  • Velkommen til nyt medlem Kevin Hyllested, Borup
 • Referat fra Møde i Herfølge og Algestrup
 • Budgetanalyse
  • Gennemgang
  • Drøftelse om høring
 • Orientering om plan for indfasning af tog på Køge Nord Station
 • Status linje 120
 • Eventuelt.

Referat fra Møde i Herfølge og Algestrup:

Gennemgang af tidligere indsendt ønske fra Herfølge Borgerforening, bl.a. med forslag om opsplitning af linje 102A.

Kommentar Minna Pedersen: Tiltaget vil give mange flere muligheden for at benytte kollektiv trafik i Algestrup

Kommentar Erik Swiatek: Selv om vi for nuværende ikke måtte have midler til at efterkomme borgerforslag er disse stadig meget velkomne. Forslagene føres på en liste.

Budgetanalyse, gennemgang:

Erik Swiatek startede med at ridse rammerne for puljebesparelserne i Køge Kommune op. Efterfølgende gennemgik Rune Illum Høgh budgetanalysen.

Kommentar Erik Swiatek: Køge Kommune ligger helt i top i Region Sjælland hvad angår tilskud til kollektiv trafik pr. indbygger – det vil vi også gøre selv om udvalget måtte tiltræde den fulde besparelse.

Kommentar Inger Ståhl: Der kan være store årstidsmæssige variationer i passagertal på linje 243.

Kommentar fra flere, bl.a. Lene Laxafoss: Vigtigt at give indbyggere tid til at vænne sig til den nye kørsel i Køge Vest (242, 245R og 248).

Efter ønske fra Søren Brask indeholder referatet tilskuds- og passagerhistorik for linje 260R:

Graf der viser sammenhængen mellem tilskudsbehov og passagerantal for busruten 260R i årene fra 2011 og frem til 2018

Graferne viser sammenhængen mellem tilskudsbehov og passagerantal for busruten 260R i årene fra 2011 og frem til 2018

 

Gennemgangen afsluttedes med en præsentation af tiltaget plustur (flextur i rejseplanen), som affødte en række spørgsmål/debat:

Der kom spørgsmål til betaling og pris: Plustur bestilles i rejseplanen og består af en flexdel og en ordinær rejse med kollektiv trafik i rutekørsel. Begge rejseelementer afregnes på sædvanlig vis, altså betales flexturen med kort eller kontant og rutekørslen afregnes med rejsekort eller anden rejsehjemmel.

Der var spørgsmål til begrænsninger: Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger for brugen af flextur i og mellem kommuner som er tilmeldt ordningen. Opstår der uhensigtsmæssig brug, kan kommunen tilpasse kørslen.
Der vil være en række kriterier for hvornår plustur vises som et alternativ, eksempelvis:

 • Afstand til ordinær kollektiv trafik
 • Definerede skiftepunkter.

Kommentar fra Erik Swiatek: Det er tanken at flextrafik skal benyttes som ”tilbringertrafik” til øvrig kollektiv trafik. Der er ikke meningen at flextrafik skal benyttes parallelt med anden kollektive trafik.

Drøftelse om høring:

Borgergruppen enedes om at repræsentanter fra de forskellige lokalområder indsender høringssvar hver for sig. Høringsfristen blev flyttet til mandag den 27. maj 2019 kl. 8.

Johnny Jarndorf: Seniorrådet vil have fokus på linje 103 i deres høringssvar. Linjen tjener et helt særligt formål i at sikre ældres og handicappedes mobilitet og linjen kan ikke sammenlignes med anden kollektiv trafik.

Max Hvornum: Servicebusser fungerede godt i Roskilde, det var de samme passagerer benyttede linjen både ud og hjem.

Henrik Fisker: Har ikke lyst til at kommentere på besparelsesforslag i øvrige dele af kommunen, opfordrer andre til det samme.

Inger Staahl og Minna Pedersen: Besparelsesforslaget rammer skævt. Små linjer på landet, hvor der ikke er andre alternativer, bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt. Der foreslås i stedet besparelser på de højfrekvente linjer i Køge.

Dorthe Ingvorsen: Linje 245R har lidt under et passagertab til privatbillisme i de år hvor den kørte via Ll. Skensved, det vil tage lang tid at genoprettet det tabte. Påpeger ligeledes vigtigheden af korrespondance til tog på Ølby Station.

Margit Andersson: Ringsbjerg vil blive meget påvirket af den foreslåede besparelse på linje 241.

Afslutningsvis spørger Henrik Fisker om udvalget agter at tiltræde alle foreslåede besparelser.

Indfasning af tog på Køge Nord Station

Grundet tidspres blev punktet hurtigt gennemgået. Erik Swiatek informerede om åbningsfesten den 31. maj 2019.

Kristian Jakobsen kommenterede at køreplanen ser bedre ud allerede fra 2020.

Status linje 120

Grundet tidspres blev punktet hurtigt gennemgået. Erik Swiatek informerede kort om den politiske proces mellem kommunerne og Region Sjælland vedrørende buslinjen. Forvaltningen orienterede om at alle parter er opmærksomme på at der ikke bliver perioder uden busbetjening. Ligeledes orienteredes om at en midlertidig løsning sandsynligvis vil komme på tale.

Eventuelt

Spørgsmål til bussluse i Karlemoseparken. Søren Toft Mahler: projektet ligger langt fremme i pipeline, løsningen bliver den samme som ved busbroen.

Spørgsmål til bus mellem Ejby og Køge Nord. Rune Illum Høgh: linje 242 er tiltænkt at dække dette behov på sigt.

Spørgsmål til infoskærme på Stationsbroen på Køge Station. Rune Illum Høgh: forvaltningen forfølger stadig denne sag.

 

 

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje