Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2021

Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2021

Referat af møde den 14. september 2021

Deltagere

Margit Andersen
Minna Pedersen
Kristian Jakobsen
Hanne Petersen
Max Hvornum
Kristina Breitenstein
Preben Vej-Johansen
Lone Vej-Johansen
Dorthe Ingvorsen
Niels Rolskov (Udvalgsmedlem)
Søren Brask (Udvalgsmedlem)
Erik Swiatek (Udvalgsformand)
Søren Toft Mahler
Jakob Bommersholdt

Sted

Rådhuset, Køge Kommune

Referent

Søren Toft Mahler og Jakob Ladefoged Bommersholdt

Dagsorden

 1. Busomlægning sommeren 2021
 2. Økonomi
 3. COVID19 (WIN back strategi)
 4. Kommende udbud A21
 5. Input fra områder i kommunen
 6. Fremadrettede proces og tidsplan
 7. Eventuelt.

Velkomst ved Erik Swiatek (Udvalgsformand for Teknik og Ejendomsudvalget).

Punkt 1 – Busomlægning sommeren 2021

Den seneste busomlægning i Køge nord/vest blev gennemgået, med fokus på linjerne 242, 245R og 246.
Det er fortsat for tidligt at drage konklusioner på baggrund af omlægningen, da datagrundlaget ikke er til dette.

Teknik -og Miljøforvaltningen har modtaget 4 henvendelser fra borgere, som vedrører omlægningen. Forvaltningen har kigget henvendelserne igennem og har allerede kunne imødekomme flere af ønskerne ved mindre justeringer eller minutjusteringer i køreplanerne. Ændringerne træder i kraft fra hhv. 4. oktober og medio december.

Punkt 2 – Økonomi

Busdriftsbudgettet for perioden 2021 til 2025 blev gennemgået. Her blev der især lagt væk på de økonomiske udfordringer ud i årene. Blandt andet som konsekvens af stigende udgifter og afledte effekter af COVID19. Det blev påpeget at de afledte økonomiske usikkerheder omkring som følge af COVID19, gør at der ikke bør ændres i busdriften det næste stykke tid, da der skal være fokus på at få folk tilbage i den kollektive trafik.

Der blev spurgt ind til busdriftens samlede udgifter og indtægter og om en vej ud af COVID19 ”krisen” er at få flere ind i bussen? Hvortil der blev svaret ja, da det vil øge indtægterne og dermed reducere tilskudsbehovet til Movia.

Punkt 3 – COVID19 og Win back strategi

Gruppen blev præsenteret for Køge kommunes win-back initiativer, som er lavet i samarbejde med Campus Køge og Movia.

Punkt 4 – Kommende Udbud A21

Køge Kommune skal have største delen af sin busflåde sendt i udbud 2022 med driftsstart december 2023.

Punkt 5 – Input fra lokalområder i kommunen

Der har løbende været dialog med flere områder i Køge Kommune ift. deres ønsker og behov for kollektiv trafik, hvis der skal være en sammenhæng i deres hverdag, hvor det både er muligt at komme til/fra arbejde, skole, ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter samt ind og handle. I de fleste områder er flere af de nævnte ting ikke en mulighed.

I foråret 2021 blev der afholdt et bilateralt møde med Alkestrup hvor outputtet blev en specifik liste med konkrete tiltag til hvordan den kollektive trafik bør sammensættes i deres område, for at imødekomme ovenstående udfordringer.

Lammestrup/Stubberup landsbylaug (V. Lone Vej-Johansen) og Ejby borgergruppe (V. Dorthe Ingvorsen) har fremsendt lignende materiale. Materialet blev gennemgået på mødet, hvilket omfattede blandt andet kørselsretning, antal afgange, tidspunkt for første og sidste tur, kørsel til ungdomsuddannelse, cykelstier, telebus mv.

Kulerup/regnemark (V. Hanne Petersen), nævnte behovet for at få linje 246 lagt tilbage igennem Kulerup/Regnemark eller som minimum få adgang til bussen via et stoppested på Vestre Ringvej.

Derudover blev det også påpeget at Flextur og Plustur er et godt alternativ i de områder, hvor bustrafikken ikke kører så tit. Hertil blev det dog tydeliggjort at borgerne mangler viden om disse tilbud og at der ofte opleves problemer med forsinkelser i disse kørselsordninger.

Punkt 6 – Proces og Tidsplan

Næste Kollektiv trafikborgergruppemøde finder sted i december hvor der inviteres på mad og drikke efter mødet.

Der vil i slutningen af året blive afholdt bilaterale møder med Lammestrup/Stubberup og Ejby.

Alle input fra mødet vil blive taget med i den kommende dialog med Movia.

Punkt 7 - Eventuelt

Intet.

 

Referat af møde den 8. februar 2021

Deltagere

Erik Swiatek
Niels Rolskov
Erling Larsen
Søren Brask
Kristian Jakobsen
Jonny Jarndorf
Dorthe Ingvortsen
Sille Haahr-Aasmul
Max Hvornum
Henrik Fisker
Hans Christian Andersen
Rune Illum Høgh
Søren Toft Mahler
Jakob Bommersholdt

Materiale

Slides fra mødet er vedlagt.

Punkt 1:

På mødet blev der givet en kort status på den kollektive trafik i hele Køge Kommune. Dette omfattede blandt andet trafikbestilling 2021 som blev besluttet efteråret 2020 og som bliver implementeret juni 2021.

Derefter blev der lavet en gennemgang af passagertal og økonomi for 2020 og 2021 med fokus på de udfordringer som COVID19 har medført.

Punkt 2:

Her blev der lavet en gennemgang af kommende tiltag og de indsatser som har fokus i de kommende år. Det omfatter blandt andet trafikbestilling 2022 (Efteråret 2021), hvor der blandt andet skal træffes beslutning om kommende udbud og nye kontrakter for størstedelen af Køge Kommunes busdrift.

Af kommende aktiviteter kan nævnes: Større fokus på kombinationsrejser, Mobilitetsplaner for virksomheder, Indledende BRT projekt, Styrkelse af campussamarbejde og WIN Back strategi for at passagerne tilbage i den kollektive trafik når samfundet åbner op igen.

Punkt 3:

Her blev det givet en indflyvning til den kollektive trafikbetjening i Køge syd, hvorefter vi gik over i en brainstorm og drøftelse om mulighederne og udfordringerne for området.

Her blev der blandt andet nævnt:

 • Bedre kollektiv trafik til de tyndt betjente områder i aften og weekenden.
 • En mulig opdeling af linje 102A i en regional og kommunal rute. Herunder mulige ruteforløb.
 • Sammenhæng mellem bus og tog.
 • Opkobling af Herfølge by på Herfølge st., når der kommer 30 minutters drift mod København i december 2022.
 • Brug for dialog med de mindre bysamfund, da behovet kan variere fra lokalområde til lokalområde. (Der vil blive facilitereret et møde i løbet af foråret).
 • Vigtigheden i at reducere rejsetiden med bus til stationerne, så bussen er attraktiv.
 • Huske den tværkommunale pendling samt sikre de nødvendige forhold på stationerne til bussen og parkering af biler.
 • Dialog med DSB om bedre forhold på stationerne så der sikres god tilgængelig (Elevatorer, ramper og handicapforhold).
 • Sikre en samlet indsats mellem Movia, DSB og Køge Kommune med henblik på at få borgerne tilbage i den kollektive trafik.

Derudover blev den forestående omlægning af linje 102A i Herfølge gennemgået (I forbindelse med åbning af nyt vaccinationscenter i Herfølge hallen). Her blev der peget på vigtigheden af et midlertidigt stoppested på Vordingborgvej.

Punkt 4:

Tidsplanen for det videre arbejde blev oplistet.


Venlig hilsen

Jakob Ladefoged Bommersholdt (Trafikplanlægger, Køge Kommune).

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje