Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2022

Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2022

Referat af møde den 8. september 2022

Deltagere

Signe Dalsgaard Uhrt 
Kristina BR
Dorthe Ingvortsen 
Henrik Fisker 
Minna Pedersen 
Anja Grube
Gerd Poulsen 
Peter Kjær Hansen 
Lasse Fritz Eis
Rikke Christiansen
Jacob Sørensen 
Tine Vind Frederiksen 
Tina Bredahl
Per Nielsen 
Kim Møller Andersen 
Kate Dybdal Gjerstrup
Merete Elnagar 
Karl Emil Nygaard bang (Elev gymnasiet)
Thøger Johansen (Elev gymnasiet) 
Lene Møller Nielsen, Formand for Teknik- Og Ejendomsudvalget 
Søren Mahler, Køge Kommune
Jakob Bommersholdt, Køge Kommune

Sted

Rådhuset, Køge Kommune 

Dagsorden til møde

 1. Velkomst til nye medlemmer (Bordet rundt)
 2. Status på den kollektive trafik samt indblik i vigtige datoer for 2022/2023.
 3. Gennemgang af busøkonomien
 4. Busanalysen (Status, spørgeskema, workshop og tidsplan)
 5. Tidsplan for det fremadrettede arbejde
 6. Næste møde
 7. Eventuelt 


1. Velkomst til nye medlemmer (Bordet rundt)

Alle medlemmer blev budt velkommen af Udvalgsformand Lene Møller Nielsen. Herefter lavede vi en hurtig navnerunde. 

2. Status på den kollektive trafik 

For de nye deltagere i gruppen, blev der lavet en hurtig gennemgang af de centrale buslinjer i kommunen. 
 
Der blev der lavet en gennemgang af passagertallene, med nedslagspunkter på udvalgte linjer. Passagertallene er fortsat ramt af efterdønningerne fra COVID19 og forventes først at være normaliseret igen i 2025. 

Der var afklaring på nyeste udbud A21. Ca. 87,4% af driften (Opgjort i køreplantimer) i Køge Kommune kan omstilles til el fra februar 2023. 

Sidst men ikke mindst så var der et par glædelige nyheder, da der var sikret gratis buskørsel til festugen (Lørdag den 3. september) og forvaltningen havde deltaget i CAMPUS+ eventet (Fredag den 2. september), hvor der blev snakket kollektiv trafik med en masse glade og entusiastiske unge mennesker. 

3. Gennemgang af busøkonomien

Busdriftsbudgettet for perioden 2023 til 2026 blev gennemgået. Her blev der især lagt væk på de økonomiske udfordringer ud i årene. Blandt andet som konsekvens af stigende udgifter, indeksregulering og afledte effekter af COVID19. Som konsekvens af COVID19, bør der ikke ændres i busdriften det næste stykke tid, men i stedet fokusere på at få folk tilbage i bussen. Flere passagerer i bussen vil øge indtægterne og dermed reducere tilskudsbehovet til Movia. 

Det blev gjort tydeligt, at det ikke er Køge Kommune, som har bestilt det sparekatalog, som Movia har udsendt. Det er Movias bestyrelse, som skal stå på mål for dette. 

Nyeste tal bliver fremlagt på Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 29. september. 

4. Busanalysen (Status, spørgeskema, workshop og tidsplan)

Busanalysen har til formål at analysere den nuværende drift og samle op på alle de tiltag og ønsker, som forvaltningen har modtaget fra forskellige lokalområder. På baggrund af det skal der komme en anbefaling om den fremadrettede busdrift indenfor en afsat økonomisk ramme. 

Status på busanalysearbejdet er, at der skal laves en transportvaneundersøgelse i løbet af efteråret 2022. Efterfølgende skal der laves en workshop, hvor der er mulighed for at komme med input til busplanlægningen. I løbet af foråret skal det hele samles i en rapport med anbefalinger til det politiske udvalg. 
Forud for mødet havde gruppen modtaget et udkast til et spørgeskema. Det gav anledning til en del kommentar og rettelser. Forvaltningen vil på bedst mulig vis samle op på den gode feedback og indarbejde det i spørgeskemaet inden det udsendes til den brede befolkning. Spørgeskemaet forventes udsendt i løbet af oktober. 

5. Tidsplan for det fremadrettede arbejde

Fremgår af vedlagte slides.  

6. Næste møde 

Workshoppen afholdes den 9. februar 2023. Kalenderinvitation sendes i løbet af efteråret.   

Næste møde i kollektiv trafikborgergruppen finder sted den 23. marts. Kalenderinvitation sendes i løbet af efteråret.  

7. Eventuelt

Der blev løbende givet input til hvordan busdriften kan forbedres i de enkelte lokalområder. Alle input fra mødet vil blive taget med i det kommende arbejde og i den kommende dialog med Movia. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne deltage i flere bilaterale møder og andre arrangementer omhandlende busdrift. I den forbindelse skal der tages kontakt til Jakob Bommersholdt (Jakob.bommersholdt@koege.dk).

--oo0oo--

Referat af møde den 28. april 2022

Deltagere

Karsten Kjær        
Hans Christian Andersen    
Max Hvornum    
Dorthe Ingvorsen     
Minna Pedersen    
Irene Rasmussen    
Dorthe Andersen    
Lone Vej Johansen         
Lene Møller Nielsen, Formand for Teknik- Og Ejendomsudvalget i Køge Kommune 
Søren Mahler, Køge Kommune
Jakob Bommersholdt, Køge Kommune

Sted

Rådhuset, Køge Kommune

Referent

Søren Toft Mahler og Jakob Ladefoged Bommersholdt

Dagsorden

 1. Status på den kollektive trafik 
 2. Byudvikling og Busplanlægning
 3. Økonomi
 4. Indblik i den forestående busanalyse
 5. Dialog om sammensætning af kollektiv trafikborgergruppen
 6. Tidsplan for det fremadrettede arbejde
 7. Eventuelt

Velkomst ved Lene Møller Nielsen.

1. Status på den kollektive trafik i Køge Kommune

For de nye deltagere i gruppen, blev der lavet en hurtig gennemgang af de centrale buslinjer i kommunen samt den seneste omlægning af busdriften i Køge vest/nord. Det blev gjort tydeligt at det fortsat er for tidligt at drage konklusioner på baggrund af omlægningen, da datagrundlaget ikke er til dette. Linjerne vil blive evalueret i efteråret 2022, når passagerdata for Q2 2022 er offentliggjort af Movia. 

Derefter blev der lavet en gennemgang af passagertallene, med nedslagspunkter på udvalgte linjer. Passagertallene er fortsat ramt af efterdønningerne fra COVID19 og forventes først at være normaliseret igen i 2025.  

Med henblik på at vinde kunderne tilbage i den kollektive trafik, vil der i løbet af året blive kigget på forskellige markedsføringstiltag. 

Køge Kommune har sendt størstedelen af sin busdrift i udbud. Der forventes afklaring på udbuddet i august 2022 og driftsstart i december 2023.  

2. Byudvikling og busplanlægning 

I takt med at Køge Kommune byudvikler flere og flere steder er det nødvendigt at indtænke infrastruktur og koblingen til kollektiv trafik. Det arbejde er Teknik- og Miljøforvaltningen allerede i gang med. Det omfatter blandt andet områderne Herfølge Vest, Hastrup Øst, Søndre Havn, Køge Marina og Køge Nord. 

3. Økonomi

Busdriftsbudgettet for perioden 2022 til 2025 blev gennemgået. Her blev der især lagt væk på de økonomiske udfordringer ud i årene. Blandt andet som konsekvens af stigende udgifter, indeksregulering og afledte effekter af COVID19. Som konsekvens af COVID19, bør der ikke ændres i busdriften det næste stykke tid, men i stedet fokusere på at få folk tilbage i bussen. Flere passagerer i bussen vil øge indtægterne og dermed reducere tilskudsbehovet til Movia. 

4. Indblik i den forestående busanalyse

Busanalysen har til formål at analysere den nuværende drift og samle op på alle de tiltag og ønsker som forvaltningen har modtager fra forskellige lokalområder. På baggrund af det skal der komme en anbefaling om den fremadrettede busdrift indenfor en afsat økonomisk ramme. 

Der har løbende været dialog med flere områder i Køge Kommune ift. deres ønsker og behov for kollektiv trafik, hvis der skal være en sammenhæng i deres hverdag, hvor det både er muligt at komme til/fra arbejde, skole, ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter samt ind og handle. I de fleste områder er flere af de nævnte ting ikke en mulighed. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne deltage i flere bilaterale møder og andre arrangementer omhandlende busdrift. I den forbindelse skal der tages kontakt til Jakob Bommersholdt (Jakob.bommersholdt@koege.dk) 

Som led i analysen skal der også afholdes en workshop/borgerinddragelse, hvor borgerne har mulighed for at komme med input. Forud for dette arrangement blev forvaltningen anbefalet at lave en brugerundersøgelse, som kan kortlægge borgernes rejsevaner og rejsemønstre og som skal indgå i planlægningsarbejdet. 

5. Dialog om sammensætning af kollektiv trafikborgergruppen

Der var bred enighed om at kollektiv trafikborgergruppen fremadrettet skal repræsenteres af et bredt udsnit af kommunens borgere. Det gælder både geografi og demografi. Der var også enighed om, at der kan være udfordringer med at få bestemte målgrupper med gruppen (Heriblandt de unge), men at det er en nødvendighed for gruppens dynamik og alsidighed. 

Teknik og Miljøforvaltning fik en masse gode input, som der arbejdes videre med frem mod næste møde. 

6. Proces og Tidsplan

Næste møde i kollektiv trafikborgergruppen finder sted i september. Dato fremsendes snarest. 

7. Eventuelt

Der blev løbende givet input til hvordan busdriften kan forbedres i de enkelte lokalområder. Alle input fra mødet vil blive taget med i det kommende arbejde på området og i den kommende dialog med Movia.  

--oo0oo--


 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje