Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2023

Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2023

Referat af møde den 20. april 2023

Deltagere

Per Nielsen
Lasse Buus
Andreas Bech
Max Hvornum
Stein Halvorseth
Merete Elnagar
Henrik Fisker
Jan Meilby
Susan Sjøgren
Bjarne Larsen
Mark Banes-Ricketts
Søren Brask
Lone Busk Craig
Gitte Larsen
Niels Rolskov
Marianne Kristensen
Minna Pedersen
Tina Bredahl
Dorthe Ingvorsen
Erling Larsen
Tine Frederiksen
Lene Møller Hansen, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Mahler, Køge Kommune
Anna-Sarah Luplau, Køge Kommune
Kadri Rood, Køge Kommune

Dagsorden til møde

 1. Velkommen
 2. Nyt og på vej
 3. Gennemgang af passagertal og busøkonomi
 4. Busanalysen
 5. Tidsplan
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

1. Velkommen

Velkomst v/Lene Møller. Præsentation af ny trafikplanlægger Kadri Rood, der skal overtage busområdet. Præsentationsrunde af fremmødte.

2. Nyt og på vej

Den nye togforbindelse Nivå-Næsteved giver en hurtigere forbindelse fra Tureby og Herfølge til København. Samtidig har vi lagt bus 102A ind forbi Tureby st., så den kan fungere som tilbringer til toget.

Vi har fået tilsagn til puljemidler, der skal bruges på at forbedre køretiden på linje 101A. Skal politisk godkendes til efteråret i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der vil blive indsat togbusser, mens renoveringen af Østbanen står på. 

Vi vil sætte fokus på vores knudepunktspladser på stationerne, så flere får kendskab til dem og benytter dem.

El-busserne starter op til februar 2021 og der vil vi sætte ind med noget kampagne.

Vi har søgt puljemidler til etablering af cykelstien Ejby-Køge, som også er et ønske i busanalysen.

3. Gennemgang af passagertal og busøkonomi

Passagertallene for 2022 ligger stadig under niveauet for før-corona, men de er på vej der op af.

Regnskabet for busdrift 2022 viser at A-busserne klarer sig bedst når man ser på selvfinansieringsgraden, og bus 245R klarer sig også godt.

Regnskabet for 2022 sammenlignet med det fakturerede beløb giver en efterregulering på 4,4 mio kr. som betales i 2024.

El-bus udbuddet har givet os en besparelse på 6,9 mio. kr. årligt og vi får tilskud til omstilling til grøn busdrift på 430.000 kr årligt i perioden 2025-2031.

Samlet set giver det et busbudget der går mod plus, med forbehold for usikkerheder.

4. Busanalysen

Gennemgang af udvalgte resultater fra transportvaneundersøgelsen og workshop. Begge giver et billede af, at der overordnet er god overensstemmelse mellem hoved trafikstrømme og busruter.

Der er ønsker om flere direkte ruter, så man kommer hurtigere frem samt ønsker om flere afgange på forskellige ruter. Derudover er der ønsker om bedre tilpasning mellem tog og bus samt forbedring af forholdene for gående samt cyklister til og på stationerne.

5. Tidsplan

Lige nu regner Movia på en lang række at tiltag, som er fremkommet af analysen. Resultaterne præsenteres for Teknik- og Ejendomsudvalget efter sommerferien 2023, så de kan indgå i budgetforhandlingerne. Der bliver også udarbejdet en råderumsanalyse for busområdet, der ligeledes vil indgå i budgetforhandlingerne.

6. Næste møde

Der er ikke fastsat en dato for næste møde i kollektiv trafik borgergruppen, men det bliver efter budgetforhandlingerne, så resultaterne fra forhandlingerne kan blive gennemgået. 

Der vil blive sendt en invitation senere.

7. Eventuelt

Spørgsmål og bemærkninger:

 • Der mangler information og reklame/kampagne om både den nye togrute Næstved-Nivå, der stopper på Tureby, Herfølge, Køge, Ølby og Køge Nord, samt at buslinje 102A er omlagt, så der kører helt ind til Tureby st. Gerne både i lokalavisen samt Facebook.
  Vi ser om vi kan lave lidt mere info.
 • Der mangler skærm med afgangstider på Tureby st.
  Kommunen er i dialog med DSB om fælles skærm.
 • Parkering ved stationer: det er ofte fyldt på Køge Nord, når man kommer og vil videre med tog/bus.
  Kommunen er i dialog med DSB. 
 • Gratis cykel på Lokaltog – forsøg er ved at løbe ud, men hvad sker der efterfølgende, bliver det permanent?
  Det vides endnu ikke, da forsøget ikke er blevet evalueret endnu. 
 • Passagertal i Herfølge: hvilken påvirkning har det nye tog, tager det brugerne fra bussen eller fungerer bussen som tilbringer og bliver brugt mere?
  Det vil tiden vise, vi holder øje med passagertal. 
 • Tureby St. går igen, dårlige forhold. Kommunen har rapporteret til DSB/Banedanmark, med skal der opfølges?
  Borgerne vil gerne vide, om de skulle også selv tage kontakt. Svaret fra Søren: meget gerne, det hjælper med pres fra flere sider.
 • Savner ”ventesignaler” på stationerne, så bussen venter på toget.
 • Tunnel på Køge St. – hvorfor lukkede den?
  Det var en del af den aftale man lavede med Køge Kyst og DSB dengang man lavede broen.
 • Ønske om nyt stoppestedspar ved Skovledsvej – er markeret forkert på kortet, skal være i den anden ende af vejen.
  Er noteret.
 • Passagertal og økonomi – besparelser reducerer brugerantal, få brugere betyder yderligere besparelser, fare for nedadgående spiral.
 • Bruge borgergruppen til sparring undervejs i busanalysen.
 • Lellinge->Campus: linjeønske mangler fra workshopopsamling.
  Er noteret.
 • Kampagner på alle stationer.

--oo0oo--

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje