Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2024

Referater fra møder i kollektiv trafikborgergruppe 2024

Referat af møde den 25. januar 2024

Deltagere

Minna Pedersen
Per Nielsen
Max Hvornum
Merete Elgnagar
Tina Therkildsen
Søren Brask
Bjarne Larsen
Erling Larsen
Steen Thomassen
Lene Møller Nilsen - Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget
Niels Rolskov – Udvalgsmedlem for Teknik- og Ejendomsudvalget
Andreas Bech - Udvalgsmedlem for Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Toft Mahler – Køge Kommune, Vej, Park & Byrum
Kadri Rood - Køge Kommune, Vej, Park & Byrum (ref.)

Dagsorden

 1. Velkommen
 2. Status og nyheder – ændringer, opstart af elbusser, markedsføring osv.
 3. Busøkonomi og passagertal
 4. Eventuelt, spørgsmål og næste møde

1. Velkommen

Velkommen v/Lene Møller Nielsen, præsentationsrunde med navn og by.

2.  Status og nyheder

Budget 2024

På baggrund af råderumsanalysen lavet i maj 2023 blev diverse spareforslag diskuteret i løbet af budgetforhandlinger. Fokus var på at vælge det, som gør mindst ondt.
Beslutningen faldt på at nedlægge buslinjen 103 med udgangen af juni 2024 og på at ikke hæve budgettet for generelle forbedringstiltag fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. i 2024 som planlagt. Planen er, at budgettet for forbedringstiltag stadig hæves fra 2025.

Elbusser

De første elbusser starter på d. 11. februar. Forsinkelsen på producentens side gør, at busser kommer løbende i februar og marts og de sidste skulle gerne være i rute til udgangen af marts. Det gælder linjer 101A, 102A, 245R, 246 og 106. De mindre linjer 241, 242, 243 og 244 er med i et senere udbud, hvor vi kigger på forskellige koncepter og busprodukter. Elbusser giver klima- og miljøgevinst, er støjsvage og behagelige at køre i, samt billigere i drift. Vi markerer opstart med et lille arrangement på d. 21. februar, invitationen bliver sendt til alle i borgergruppen.

Tiltag på baggrund af Busanalysen

 • Øget fokus på markedsføring.
 • Stoppesteder – gennemgang og klassificering, derefter små forbedringer. Med udgang af 2023 fik enkelte bystoppesteder realtidsmoduler, mens der i løbet af 2024 vil være fokus på at øge serviceniveauet på udvalgte landstoppesteder (fliser, affaldskurv efter behov ol.).
 • Alternativer og supplementer til bus: fokus på cykling, deleløsninger og fleksible busprodukter. Movia og Faxe kommune tester Nærbus (tidligere FLOT), som kører på bestilling og kan køre mere direkte, da den ikke skal stoppe i de stoppesteder, hvor ingen har bestilt. Køge Kommune følger forsøget med stor interesse.

Markedsføring

Øget fokus på markedsføring. Køge Kommune deltog Campus+ læringsfestival med en gul bus i september 2023 samt lavede en kampagne i samarbejde med Movia i ugene 48-50. Eksempler på kampagnematerialer blev vist frem. Fokus var på de tre budskaber, som Busanalysen viste, at folk ikke kender nok til:

 • Borup-Køge forbindelsen, som er konkurrencedygtig sammenlignet med privatbilen (30 minutter vs. 20 minutter + parkering med bil).
 • Natbusser – 101A, 102A, 245R og 260R kører hele natten i weekenden.
 • Der kører et hurtigt regionaltog mod København, man kan tage bussen til stationen og toget videre fra både Tureby, Herfølge, Køge, Ølby og Køge Nord.

Movias Mobilitetsplan 2024 er i høring

Der blev som altid fastlagt det strategiske net. Det er stadig 101A, 102A og 245R som er med i det fra Køge Kommune. Ellers arbejdes der med 4 overordnede temaer:

 • Sammenhæng på tværs – fokus på R-busser, BRT, forberedelsen til mulig roadpricing i fremtiden.
 • Nye løsninger for landområderne – Nærbus, samkørsel, mindre knudepunkter.
 • Partnerskaber for flere kunder - virksomheder, ungdomsuddannelser, foreninger og turisterhverv.
 • Fokus på klima og miljø – skærpede mål, understøttelse af klimaplaner i kommunerne.

BRT-lignende tiltag

Kommunen er i gang med et projekt inspireret af BRT (Bus Rapid Transit, højklasset busforbindelse i eget tracé). Movia har lavet et mulighedsstudie til os i 2021, kommunen indsendt på den baggrund en ansøgning til Trafikstyrelsen Busfremkommelighedspulje i 2022 og fik tilsagn til tilskud i 2023. Kommunen skal have 50% (4 mio.) som egenfinansiering, Byrådet besluttede at bevillige det sidste manglende stykke på mødet d. 30. januar. Projektet indeholder forbedringer på ruten til 101A, herunder stoppestedsforbedringer og busprioriteringssignaler. Ikke fuldskala BRT, men øget fremkommelighed inspireret af BRT.

Andet

 • Kommunen kommer til at søge den statslige cykelpulje igen i 2024. Teknik- og Ejendomsudvalget kommer til at tage stilling om prioritering i slut-februar.
 • Der er et forsøg i gang med samkørsel i samarbejde med Movia, Ta’Med, Stevns Kommune og Faxe Kommune. Forsøgsperioden udløber i juni 2024, derefter evaluering og beslutning om hvad der sker i fremtiden. Blandede resultater indtil videre – gode resultater med de unge på ungdomsuddannelser, mindre gode resultater med virksomheder og landsbyer.
 • Renovering af Østbanen er i gang. 1. etape Køge-Hårlev færdig, 2. etape Hårlev-Faxe Ladeplads færdig primo marts, 3. etape Hårlev-Rødvig går i gang i starten af marts.

3. Passagertal og økonomi

Passagertal har været på vej op og har stort set indhentet niveauet før COVID-19. Særligt 101A gør det godt.
Forsøg med at 102A kører hele vejen ind til Tureby St. har vist positive resultater – Tureby St. er det 11. mest benyttede stoppested på hele 102A og det mest benyttede stoppested syd for Herfølge. Det bliver brugt mere til at tage videre nordpå med toget og i mindre grad omvendt, kan have noget at gøre med at skiftetiden er mere fordelsagtig denne vej. Ikke så meget lokal trafik mellem Tureby og Herfølge i bus. Ingen store ændringer i passagertallet ved Herfølge St.
Movias regnskab for 2023 er ikke færdig endnu, men busdrift i Køge i 2023 blev ca. 2,6 mio. kr. dyrere end budgetteret. Efterslæb fra årene med Covid-19 og inflation, men elbusser mindsker tilskudsbehovet, så budgettet er på vej ud af underskud, forhåbentlig i 2026. Der blev vist kommunens rullebudget for busdrift, men udvalget skal orienteres om den seneste opdatering først, derfor sendes budgettet ikke ud endnu.

4. Eventuelt og spørgsmål

Diverse kommentarer fra de fremmødte:

 • Kan man arbejde mere sammen med nabokommuner for at fremme cykling, som man fx har gjort for at bygge cykelstien fra lufthavn i Kastrup til Ørestad i København?
  Der findes Supercykelsti-samarbejde i Hovedstadsregionen, som koordinerer tværkommunale cykelstier. Køge er ikke medlem lige nu for budgetårsager, men forhåbentligvis kan vi melde os ind igen i fremtiden. Vi arbejder også løbende sammen med naboer, for eksempel med Solrød for at lave en fælles sti mellem de to kommuner, som også kunne indgå i Supercykelstinettet.
 • Hvorfor er det vigtigt at prioritere Solrød-stien, når man allerede kan cykle mellem de to kommuner ad andre veje?
  Prioriteringsspørgsmål, men ville gavne pendlere, særligt dem, der skal til og fra sygehuset. Den statslige pulje prioriterer tværkommunale samarbejder, pendling og sikre skoleveje.
 • Nærbus-forsøg – hvor i Køge kunne man forestille sig at afprøve det?
  Faxe tester det i første omgang, men hvis resultater er positive, kunne man i Køge kigge på de mindre linjer 241, 243 og 244 når de går på udbud.
 • Kunne man ikke afprøve i den nordlige del af kommunen, hvor man ingen busbetjening har?
  Det er noteret som et ønske.
 • Hvordan betaler man i Nærbusser?
  Rejsekortterminaler, fungerer på samme måde som almindelige busser. Koster ikke ekstra, hvis man allerede har pendlerkort eller lignende.
 • Spørgsmål om samkørsel – kender kommunen NaboGo?
  Vi kender konceptet. I forsøgsprojektet vi har med Movia, Faxe og Stevns var det Ta’Med som vandt udbuddet. Hvad der sker i fremtiden, kigger vi på, efter forsøget bliver afsluttet.
 • Bus- og cykelforholdene ved gymnasiet: kryds v. Parkvej/Ringstedsvej er dårlig, kan man ikke få egen bane til bussen eller politiet til at hjælpe?
  BRT-mulighedsstudie indeholder løsninger for Parkvej også, men pladsmangel er en udfordring. Vi kigger på det i fremtiden og søger muligvis den statslige pulje igen, når det nuværende BRT-inspireret projekt bliver færdig.
 • Højresving fra Ringstedvej til Ringvej, højresving først og derefter ligeudkørende, de svingende er ikke opmærksomme nok for cyklister. Kan der ikke byttes om?
  Vi følger op om noget kan justeres, men det er vigtig at det er samme principper i de forskellige kryds.
 • 101A til gymnasiet er ofte fyldt, kan man ikke gøre noget?
  Movia har justeret 260R ved sidste køreplansskift, så man nu bedre kan tage 260R til gymnasiet, det skulle gerne afhjælpe lidt. Vi noterer det ifm. kommunikationsindsats.
 • Tureby St. – bussen kører ikke altid hele vejen til det nye stoppested ved stationen.
  Vi følger op med Movia/Vikingbus om hvorfor det er.
 • Tureby St. mangler en infoskærm/realtidsmodul ligesom man har på Østervænget.
  Ønsket er noteret, vi tager kontakt igen med DSB for en fælles løsning med bus og tog.
 • Kører natbussen til Alkestrup?
  Nej, det gør det ikke. Vi følger op om det prismæssigt kunne være en mulighed i fremtiden.
 • Alkestrupskolen mangler buslæskærm.
  Vi ser på om der er plads nok til det, fortovet er smalt.
 • Tilgængelighed på Tureby St. – Banedanmark har nu lavet trappen, men de mangler stadig gelænder. Ønsket for niveaufri adgang og toilet. Generel diskussion om tilgængelighed, også om vandalisme og forebyggelse af vandalisme hos de unge.
  Kommunen kan ikke selv udføre på Banedanmarks areal, men vi kan hjælpe med at kontakte dem igen.
 • Transportministeriets nyhed publiceret mens mødet var i gang – Tureby St. undersøges ift. hindringsfri sporovergang.
  Undersøgelsen afdækker udfordringer og behov for forbedringer, samt hvad det vil koste at lave forbedringer på en lang række stationer. Undersøgelsesperioden dækker årene 2024-2027. Man kan læse mere på Forbedringer af tilgængeligheden på stationer bliver undersøgt (trm.dk).
 • Udvalget vil gerne have et dagsordenspunkt om adgangsforholdene på kommunens stationer.
  Det er noteret.
 • Flex- og Plustur – er det åben for alle? Hvad er prisen? Er der fare for at Køge melder sig ud som nogle andre kommuner har gjort eller overvejet at gøre?
  Køge Kommune overvejer ikke at melde sig ud. Flex har forskellige ordninger, nogle er lukkede, men den almindelige Flex kan bestilles af alle. Man kan se priser og vejledninger på Flextur (moviatrafik.dk) og Plustur (moviatrafik.dk).
 • Diskussion om kommunikation og inddragelse – kan I sende info og nyheder ud til borgergruppen og kommunikere på Facebook også? Borgergruppen kan give input til kommunikationsindsats samt give info videre i lokalmiljøet. Evt. kommuniker også via Landsbyforum.
  Det er noteret. Vi overvejer et nyhedsbrev når der igen er nyt på busområdet.

--oo0oo-- 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje