Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

Køge Kommune har fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder hele tiden med at mindske antallet af trafikuheld og forbedre trygheden på kommunens veje og stier.

Trafiksikkerhedsplanen blev vedtaget af Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. juni 2024.

Planen indeholder bl.a. uheldsanalyse og hastighedskortlægning for kommunens veje.

Derudover er udarbejdet en række projektforslag til bekæmpelse af uheldsbelastede steder, forbedring af hastighedsbelastede steder, forslag til hastighedszoner i både boligområder og landsbyer samt forslag til forbedringer af trygheden, herunder skoleveje.

Trafiksikkerhedsplan 2024 er et dynamisk værktøj, som kan bruges til at planlægge indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Planen kan løbende opdateres med nye data, såsom hastighedsmålinger eller registrerede uheld. Desuden kan nye projekter og indsatsområder også blive indarbejdet.


Borgerhenvendelser samt henvendelser fra skoler m.fl. vil blive vurderet løbende i forhold til trafiksikkerhed og tryghed og kan også udløse nye projekter, som kan indarbejdes i planen.


Køge Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2024


Kontakt 

Kontakt os på tmf.trafik@koege.dk hvis du oplever problemer med trafiksikkerheden eller har forslag til forbedringer af trafiksikkerheden og trygheden på vejene.

På kortet kan du se de trafiksikkerheds- og tryghedsprojekter, der er udført inden for de seneste år. Hvis du klikker på markeringen vises en boks med informationer om projektet.

Projekterne er en blanding af borgerønsker, særligt uheldsbelastede steder og steder med andre trafikale udfordringer som fx høj hastighed.

 

Køge Kommune deltager hvert år i en række landsdækkende kampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Vi forsøger på den måde at være med til at påvirke trafikanternes adfærd positivt, da det ofte er netop adfærd eller manglende opmærksomhed, der er årsag til trafikuheld og farlige situationer i trafikken.

Kommunen deltager bl.a. i kampagner om hastighed, spirituskørsel, uopmærksomhed og skolestart.

I 2015 udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen en cykelhandleplan i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Planen indeholder konkrete mål for cykelområdet og en række forslag til indsatsområder, der kan være med til at fremme cykling i kommunen. 

Hvis du ønsker at læse cykelhandleplanen, kan du kontakte os på tmf@koege.dk.

Vi ønsker, at så mange børn som muligt transporterer sig selv til skole, så de får erfaring med at færdes i trafikken. Samtidig vil det skabe mindre kaos ved skolerne i morgenmyldretiden, hvor mange elever bliver sat af i bil.

Skolevejsundersøgelse

Som et led i dette arbejde bruges bl.a. online skolevejsundersøgelser, som elever og forældre kan deltage i. I skolevejsundersøgelsen får vi overblik over elevernes ruter til skole, utrygge steder, valg af transportmiddel m.m.

Køge Kommunes seneste skolevejsundersøgelse er fra 2013. Det vil derfor være oplagt at lave en ny undersøgelse indenfor de nærmeste år.

Skolekørsel

Kommunen er forpligtet til at sørge for kørsel af skoleelever (til distriktskolen), hvis afstanden mellem hjem og skole er større end:
•    2,5 km (0. – 3. klasse)
•    6 km (4. – 6. klasse)
•    7 km (7. – 9. klasse)
•    9 km (10. klasse)

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel Lden fra vejtrafik og 64 dB Lden fra togtrafik.

Byplanlæggere skal holde støjende aktiviteter som fx trafik, adskilt fra beboelse når de laver lokal – og kommuneplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Læs mere om støj

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje