Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Bestemmelser for ophængning af plakater og bannere i det offentlige rum i Køge Kommune

Bestemmelser for ophængning af plakater og bannere i det offentlige rum i Køge Kommune

Bestemmelserne er godkendt i Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. september 2022

 

1. Tilladelse fra vejmyndighed

Ophængning af plakater i det offentlige rum i Køge Kommune kræver tilladelse fra vejmyndigheden. Dette gælder dog ikke for valgplakater. 

En kopi af tilladelsen skal forefindes ved ophængning af plakaterne. Plakater må tidligst ophænges 2 uger før arrangementets afholdelse og skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementets afholdelse. Plakater der ikke er fjernet ved tilladelsens udløbsdato, vil blive fjernet af Køge Kommune for arrangørens regning. 

2. Ansvar

Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning og nedtagning. Ophængning af plakater er uden ansvar for Køge Kommune. 

3. Undtaget ophængningssteder

Plakater må generelt ophænges i lysmaster indenfor byzoneskiltene, dog undtaget Køge bymidte (masterne på Torvet, Brogade, Vestergade, Nyportstræde, Rebslagergade, Skt. Gertrudsstræde, Lille Kirkestræde, Laugshusgade, Kirkestræde, Katekismusgade, Nørregade - Allégade til Torvet, Jernbanegade, Rådhusstrædet, Stationsområdet, Ivar Huitfeldsvej fra tunnel til og med overskæring). 

Plakater må ikke ophænges:

 • i det åbne land og i grønne kiler
 • i vejtræer
 • i buslæskærme
 • på broer over kørebaner
 • i midterrabatter på veje hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 • på kommunale bygninger
 • på byggehegn

4. Trafiksikkerhed

Ophængning af plakater må ikke være nærmere end 20 meter til følgende: vejkryds, rundkørsler, lysreguleringer eller anden signalregulering. 

Plakater må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, eller lignende vejudstyr. 

5. Plakatstørrelse

Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m². Plakaterne skal være opklæbet på en vandfast plade. Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk 
binding, og materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagningen. 

6. Placering 

Plakater skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat. Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 meter under laveste el-ledning. Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. 

7. Ulovligt opsatte plakater

Vejbestyrelsen eller politiet kan, jf. vejlovens §81, uden forudgående varsel, fjerne plakater på ansøgers regning, hvis de er til fare eller ulempe for færdslen. Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen. Plakaterne destrueres efter et nærmere angivet varsel, maks. 6 måneder. Plakater, der ikke er til fare eller ulempe for færdslen, men er opsat uden tilladelse efter vejlovens §80 kan fjernes for ejerens regning, hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om at fjerne plakaterne. 

8. Lovgivning

Plakater og bannere, der reklamerer for kommercielle offentlige arrangementer (cirkus, tivoli, kulturelle arrangementer) i Køge Kommune, tillades kun ophængt med tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Plakater og bannere, der reklamerer for arrangementer udenfor Køge Kommune, tillades ikke. 
Plakater og bannere, der reklamerer for kommercielt varesalg, tillades ikke. 

 • Lov om offentlige veje §84 og §85.
 • Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 66.
 • Færdselslovens § 99.
 • Naturbeskyttelsesloven § 21.

--ooOoo--

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje