Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Træpolitik for Køge Kommune

Træpolitik for Køge Kommune

Godkendt af Teknik- og Ejendomsudvalget den 20. september 2018.

 

Træpolitik

Træer, buske og levende hegn - til sammen er de en væsentlig del af den grønne ressource i Køge Kommune. En vigtig ressource i forhold til borgernes sundhed, de rekreative muligheder og det æstetiske indtryk, og som levesteder for dyr og insekter. Træerne udgør således kernen i de kommunale parker, grønne områder og vejbevoksninger.
Målet med en træpolitik er at bevare, beskytte og udvikle den grønne ressource bedst muligt, og styrke forståelsen for træers og bevoksningers værdi. Denne træpolitik er udarbejdet som et skridt mod dette mål. 
Politikken danner grundlag for Køge Kommunes forvaltningspraksis, bl.a. ved behandling af borgerhenvendelser om ønsker til beskæring eller fældning af træer og buske på kommunale arealer. 

Træers værdi og rolle

Træerne er en central del af den grønne ressource. Derfor er de vigtige at bevare, af såvel biologiske, rekreative og æstetiske grunde.

 • De grønne områder er en del af kommunens grønne struktur. Her er det træer og bevoksninger, der skaber facon og fylde på arealerne.
 • Det grønne er en del af den fælles ramme, der gør by og landskab attraktivt, og er med til at tegne nye landskaber.
 • I den grønne struktur indgår også træer langs veje, stier og på private arealer.
 • Træerne er med til at skabe oplevelser og variation i landskabet og i byen.
 • Træerne og de levende hegn er med til at danne forbindelseslinjer mellem de grønne områder, de trækker naturen ind i byerne, og er vigtige for dyr, insekter og bred biodiversitet.
 • Træer mindsker erosion og afstrømning af overfladevand ved at opsuge vand fra jorden og afgive det igen gennem fordampning til luften.
 • Træer nedsætter vindhastigheden. 

Retningslinjer for vurdering af ønsker om fældning eller beskæring af træer

I forbindelse med ønsker om fældning eller beskæring af træer (både fritstående træer og træer som del af en bevoksning), skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering hos kommunen. 
For hver sag skal afgørelsen tages på grundlag af følgende vurderingskriterier:

 • Træets placering og betydning i forhold til såvel nærmeste omgivelser som helheden i området.
 • En besigtigelse af træet, og en vurdering af træets art, alder, sundhed, æstetik og funktion samt placering i forhold til skel.  
 • Kulturhistorisk betydning, betydning for lokalmiljøet eller landskabet.    
 • En vurdering af eventuelle væsentlige gener eller farer for privat ejendom, færdsel på vej, sti mv.
 • Om træet eller det levende hegn er erklæret bevaringsværdigt i en lokalplan, eller omfattet af fredning/fredskovspligt eller Naturbeskyttelseslovens §3.
 • Om en eventuel beskæring eller fældning kan indgå i den normale drift af området.
 • Øvrige vurderinger i forhold til Hegnslovens bestemmelser.

Der fældes ikke sunde træer, hvis årsagen alene er:

 • Manglende udsigt
 • Skygge
 • Nedfaldne blade, kviste, frø og frugter på hustage, belægninger eller i haver
 • Træers afsondring af saft eller harpiks, eller afsondring fra fugle/insekter
 • Påvirkning af modtageforhold ift. private antenner eller og paraboler
 • Manglende indsigt til reklamer eller butiksfacader.

Køge Kommunes rolle

Forvaltningen af træer kræver fremsynethed. Hvis man overvejer at beskære eller fælde et træ, skal der ikke kun tænkes på her-og-nu behov men også på hensynet til kommende generationer og deres ønsker til det grønne. Det tager kun en time at fælde det træ, der er brugt ressourcer på i mange år at få til at gro og trives.  Enhver beskæring åbner op for råd og svamp, og forkorter træets levetid.

I forbindelse med den løbende gennemgang af de grønne områder er Køge Kommunes medarbejdere opmærksomme på træer, der vokser tæt på naboskel, og vurderer træernes sundhedstilstand. Som en del af driften vurderes også behov for udtynding og foryngelse af f.eks. skovbevoksninger eller løft af trækroner.

Vejtræer kan med tiden og øget vækst give færdselsmæssige problemer for bilister, cyklister og gående. Kommunen vil løbende regulere vejtræerne med nødvendig beskæring eller fældning.

Når kommunen vurderer, at der er behov for større ændringer, f.eks. fældninger eller nyplantninger, går kommunen i dialog med områdets beboere, typisk via grundejerforeninger og lign. Ved fremtidige plantninger sigtes mod at undgå stærkt allergene arter som f.eks. Birk og Hassel.

For træer på private arealer hvor disse er beskyttet i en lokalplan vil ovennævnte retningslinjer også gælde. Når kommunen modtager henvendelser om træer eller bevoksning, som er bevaringsværdige i lokalplanen, er det Plan-afdelingen, der kan give dispensation fra lokalplanen.

Køge Kommune accepterer ikke hærværk og selvtægt på kommunens træer. Såfremt dette konstateres og gerningsmanden er kendt, vil vedkommende blive politianmeldt og afkrævet erstatning. Hvis gerningsmanden ikke er kendt, anmeldes hærværket også til politiet. 

Hvad kan/må grundejeren selv gøre?

I Hegnsloven nævnes bl.a. at grene, der fra træer på nabogrunden rækker ind over skel, må afskæres i skellinjen i en højde der sikrer den frie færdsel på egen grund. Derudover må man ikke skære i anden grundejers bevoksning.

 

--ooOoo--

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje