Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Vilkår for brug af vejareal til udeservering

Vilkår for brug af vejareal til udeservering

Vilkår er senest revideret den 22. maj 2023.

 

Køge Kommune giver tilladelse til, at vejarealer benyttes til udeservering, såfremt følgende vilkår overholdes og såfremt forholdene på stedet i trafikal eller anden henseende ikke taler imod.

Tilladelse gives i medfør af lov om offentlige veje § 80, stk. 1, og for tilladelsen gælder følgende vilkår.

1. Tilladelsen

1.1

Tilladelsen gælder til udeservering i forbindelse med eksisterende restaurationsvirksomhed.
Tilladelsen er betinget af, at ejendommens ejer har godkendt benyttelsen. Udeserveringsarealet må ikke genudlejes.

1.2

Alle medarbejdere, der dagligt varetager driften, forudsættes at være bekendt med vilkårene og disse retningslinjer.
Vilkårene skal befinde sig i restauranten og skal altid kunne forevises på forlangende af Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet, miljømyndigheder, brandmyndigheder eller øvrige relevante myndigheder.

1.3

Det er tilladt i Køge bymidte at opstille en salgsvogn eller et salgssted, som sælger det samme som butikken, på et udeserveringsareal som i forvejen har en tilladelse til udeservering. Opstillingen skal være i harmoni med omgivelserne og ikke til gene for færdslen.

2. Arealet og færdselsmæssige forhold

2.1

Udeserveringen må ikke fylde mere end forretningens facade. Udeserveringen skal ske ud for ens egen matrikel. Der kan stilles krav om fysisk markering af udeserveringsarealet.

2.2

Det er kun tilladt at have udeservering på de chaussestensbelagte arealer frem til selve fortovet de steder i bymidten, hvor disse forhold forekommer.

2.3

Det er kun tilladt at have udeservering på de chaussestensbelagte arealer mellem fortov og kørebane i gågaderne og på Havneforpladsen, hvis man kan holde alt inden for dette areal, og at det stadig kun er ud for ens egen matrikel.

2.4

Det er kun tilladt at fylde, 1.25m ud fra væggen de steder, hvor der ikke er en chaussestensbelægning og fortov til at afgrænse, medmindre der foreligger en særskilt aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen.

2.5

Der kan søges om tilladelse til udvidet udeservering på parkeringsbåse ud for forretningens facade. Forvaltningen foretager en individuel vurdering af hver ansøgning. Udeserveringen må ikke genere den generelle færdsel på fortovet, og det må ikke påvirke trafiksikkerhed eller fremkommelighed på stedet. Det skal være muligt for handicappede at komme sikkert forbi.

2.6

Alt inventar og servering skal altid holdes indenfor det tilladte areal og må på intet tidspunkt være til gene for forbipasserende, naboforretninger, indgange, færdselsarealer mm.

2.7

Der må ikke ændres i vejarealets belægning, og der må ikke udlægges nogen form for faste gulve eller opsættes faste sider eller loft.
Vejudstyr (skilte, lygtepæle, cykelstativer og lignende) på arealet skal respekteres og tolereres.

2.8

Teknik- og Miljøforvaltningen kan i særlige tilfælde give tilladelse til ændring i størrelsen på udeserveringsarealet.

2.9

Anvisninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal altid følges.

3. Åbningstider

3.1

Udeserveringen har samme åbningstid som restauranten, dog tidligst kl. 08:00.
Udeserveringen skal være lukket/sammenstillet senest kl. 23:00.
Godkendelse af udvidet åbningstid for restaurationslokalet gælder ikke for udeserveringen.
Udeservering skal så vidt muligt være åben, når restauranten har åben.

3.2

Alle myndighedskrav i forbindelse med driften af restauranten og udeserveringen skal overholdes.

4. Lugt og støj

4.1

Udeserveringen må ikke give anledning til støj- og lugtproblemer i omgivelserne. Tilberedning af mad på udeserveringsarealet, herunder grill og lignende er derfor ikke tilladt.
Støjniveauet må ikke overstige 40 dB.

5. Orden og renholdelse

5.1

Udeserveringsarealet skal holdes rent og ryddeligt og eventuelt ukrudt skal fjernes. Affald skal fjernes løbende i hele åbningstiden og må ikke deponeres på arealet eller smides i de offentlige affaldskurve.
Tilstødende arealer skal ligeledes renholdes, for så vidt angår affald, der stammer fra udeserveringsstedet.

5.2

Efter lukketid eller når inventaret er fjernet, skal arealet fejes og rengøres, og affaldsposer m.m. skal fjernes.

5.3

Der skal opstilles et passende antal affaldsbeholdere på udeserveringsarealet.

6. Æstetik, inventar og reklamer

6.1

Udeserveringens fremtræden skal være i harmoni med omgivelserne, og det er altid Teknik- og Miljøforvaltningen, der vurderer, om ansøgte opstillinger, materialer, udformning, inventar m.m. æstetisk kan etableres det pågældende sted.
Det bør tilstræbes, at indretningen af udeserveringsarealet og inventaret er handicapegnet.

6.2

Overdækning af udeserveringsarealet skal begrænses, ligesom parasollers antal og størrelse skal begrænses.

6.3

Der skal altid søges om tilladelse til opsætning af markiser hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Udeserveringsarealet må ikke både have markiser og parasoller.

6.4

Alt inventar på arealet skal som hovedregel fjernes udenfor åbningstid. Eventuelt inventar på arealet udenfor åbningstid skal sammenstilles og sikres, så det ikke kan benyttes. Eventuelt presenning skal fastgøres, så den ikke støjer eller blafrer i vinden. Inventaret skal være opstillet i udeserveringens åbningstid og må således kun være sammenstillet/-pakket, når udeserveringen har lukket. Intet inventar må fastgøres i belægningen.

6.5

Inventaret skal bestå af lette og flytbare borde og stole (ikke bænke). Møbler i plastik godkendes ikke.

6.6

Parasoller skal i udslået stand holdes indenfor arealet. De skal være lette, flytbare og være i ensfarvet, lys nuance (ikke mønstret). Parasoller skal altid fremtræde i vedligeholdt stand. Antal og størrelse godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Der må ikke være reklamer på parasoller. Der må kun påføres restaurantens navn eller logo langs parasollens kant.

6.7

Der må opsættes lys under den enkelte parasol. Lyset skal være i dæmpede, ensartede og lyse nuancer. Belysningen skal være energivenlig.

Mellem parasollerne må der ikke etableres belysning, tagrender eller andet.

6.8

Der må ikke reklameres for varemærker eller leverandører på noget inventar.
Der må ikke på arealet opstilles reklameinventar (reklameparasoller, reklamestativer, attrapper, reklamestandere, lysreklamer og lignende).

6.9

Der må på arealet i udeserveringssæsonen opstilles ét løst menu-skilt.

6.10

Levende lys er kun tilladt på bordene, og kun hvis de er afskærmet og placeret, så de ikke udgør brandfare. Det forudsættes, at der er godkendt brandslukningsmateriel ved indgangen til restauranten.
Levende lys, fakler, olie- og petroleumslamper, store stearinlys og anden form for åben ild på arealet er ikke tilladt.

6.11

Ved brug af terrassevarmere er der krav om at bruge infrarød model. Det er brugeren af udeserveringsarealet, der har det fulde ansvar for til enhver tid at følge kommunens krav til brug af terrassevarmere.
Køge Kommune anbefaler derudover, at de udeserverende følger Energistyrelsens vejledninger vedrørende valg af infrarød model.

7. Afgrænsning af udeserveringsarealer

7.1

Afskærmning af arealet tillades kun, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen skønner det nødvendigt af hensyn til de færdselsmæssige forhold.

7.2

Plantekummer skal placeres indenfor det afmærkede areal til udeservering. Der kan opstilles plantekummer på op til to udvendige sider af det afmærkede areal. Se også principskitse 1.
Der skal være et gennemgangsareal mellem plantekummerne på minimum 50 cm, så der er fri passage mellem udeserveringsarealet og det øvrige offentlige areal.

7.3

Plantekummers udseende og materiale bestemmes af hvor de opsættes:

Køge Torv og tilhørende sidegader: Stål lakeret i RAL 7021 Schwarzgrau.

Rådhusstræde, Kulturtorvet og Stationspladsen: Jern med rust-overflade.

Alle øvrige steder, herunder bydelscentre og Køge Havn: Stål lakeret i RAL 7021 Schwarzgrau, eller sortmalet træ/sort kompositmateriale.

Plantekummer skal udføres i solide materialer af god kvalitet. Ansøger anbefales at vise den ønskede plantekumme til Køge Kommune for forhåndsgodkendelse inden indkøb.

Plantekummer skal have påmonteret ben, så de er hævet over belægningen. Kummernes dimensioner skal holdes inden for følgende mål:

Højde fra belægning til overkant 50-60 cm (uden beplantning)
Dybde 40-50 cm
Længde 60-150 cm
Benhøjde ca. 10 cm

Se også principskitse 2.

Hvis der opsættes skærme eller rammer i eller på plantekummerne, skal materialet være af sikkerhedsglas, plexiglas eller andet lignende transparent materiale.

7.4

Plantekummerne skal tilplantes med levende planter.

Den totale højde af plantekumme med beplantning må max. være 120 cm (se også principskitse 2).
Beplantningen skal være ens i de plantekummer, der står på det specifikke udeserveringsareal.

Beplantningen skal være robust og fremstå velplejet. Plantevalget skal holdes i et overvejende grønt udtryk. Der kan indplantes et begrænset antal blomstrende planter.

Beplantningen må ikke være til gene for forbipasserende.

Se principskitse 1 for placering af plantekummer på gader med forskellig belægning.
Se principskitse 2 for design og beplantning af plantekummer.

8. Forbehold for tilbagekaldelse eller ændring

8.1

Overtrædelse af forskrifter og et mundtligt og herefter et skriftligt påbud, medfører inddragelse af tilladelse til udeservering i 30 dage. Overholdes dette ikke, bliver udeserveringen fjernet på ejers regning jf. vejlovens §81, stk. 1-3.

8.2

I forbindelse med vejarbejder, kabel- eller ledningsarbejder, trafikale omlægninger og lignende, forbeholder Køge Kommune sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid.

Hel eller delvis tilbagekaldelse af tilladelsen kan ske, uden at der kan gøres noget krav om erstatning gældende over for Køge Kommune.

8.3

Tilbagekaldelse kan ske uden forudgående varsel ved begivenheder såsom statsbesøg, royale begivenheder, arrangementer m.m., eller hvor det sker efter politiets eller andre statslige myndigheders foranledning, eller når der i øvrigt foreligger saglige grunde for det.

8.4

Tilladelsen kan tilbagekaldes helt, hvis der konstateres færdselsmæssige ulemper eller miljømæssige ulemper for omkringboende.

9. Reetablering og forsikringer

9.1

Ved tilladelsens ophør skal tilladelsens indehaver reetablere arealet til samme tilstand, som før tilladelsen trådte i kraft.
Krav til reetablering og istandsættelse kan fastsættes ved et påbud fra Teknik- og Miljøforvaltningen efter konkret skøn. Efterkommes påbuddet ikke indenfor den fastsatte frist, kan Teknik- og Miljøforvaltningen lade arbejdet udføre for den forpligtedes/ejers regning.

10. Ansvar

10.1

Det er brugeren, der har det fulde ansvar for skader eller ulemper i forbindelse med materialer eller anlægs anbringelse, tilstedeværelse, benyttelse, vedligeholdelse eller fjernelse.
Køge Kommune påtager sig intet ansvar herfor. Eventuelle reparationer kan af Køge Kommune foretages for brugerens regning.

10.2

Køge Kommune kan til dækning af det ovenfor omhandlede ansvar stille krav om, at brugeren tegner en ansvarsforsikring.

10.3

Køge Kommune påtager sig intet ansvar for ulemper eller hindringer, der måtte være forårsaget af igangværende kommunale eller private anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder.

11. Principskitser

Principskitse 1, placering af plantekummer

Principskitse 2, design og beplantning af plantekummer

- ooOOOoo -

 

                                                   

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje