Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Vilkår for ophængning af valgplakater, valgbannere samt tildeling af flexpladser på Køge Torv i forbindelse med valg

Vilkår for ophængning af valgplakater, valgbannere samt tildeling af flexpladser på Køge Torv i forbindelse med valg

Ophængning af valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, Folkeafstemninger og andre valg fremgår af §§84-85 i lov om offentlige veje (vejloven) af 27. december 2014 og bekendtgørelse af lov om private fællesveje (privatvejloven) §66 af 4. november 2015. 

Frister for ophængning og nedtagning af valgplakater

Valgplakaterne må hænges op på offentlige veje og private fællesveje fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. Ved Folketingsvalg må valgplakater først hænge op efter udskrivelse af valget, i tilfældet at der er mindre tid til valget.

Undtaget for valgplakater

I Køge Kommune er det politisk bestemt, at det ikke er tilladt at ophænge plakater i Køge Bymidte. Det gælder:
Torvet, Brogade, Vestergade, Nyportstræde, Rebslagergade, Skt Gertrudsstræde, Lille Kirkestræde, Kirkestræde, Laugshusgade, Katekismusgade, Nørregade – fra Torvet til Allegade, Jernbanegade, Rådhusstrædet, Stationsområdet, Ivar Huitfeldsvej fra tunnel til og med overskæring.

Standere til valgplakater på Køge Torv, Kulturtorvet og Stationspladsen

Ved folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalvalg opstilles der standere følgende steder:

 • 4 standere på Køge Torv
 • 1 stander på Kulturtorvet
 • 1 stander på Stationspladsen

Der er plads til 12 valgplakater på hver stander – 6 på hver side.
Pladserne fordeles med udgangspunkt i, at der er 3 pladser til hvert parti eller liste. Er der kun 8 partier eller lister, der stiller op, bliver der en ekstra plads til hver, inden for det enkelte valg.
Plakaterne ophænges på standerne efter alfabetisk partibogstav.

Proceduren for ophængning af plakater på standerne er, at Teknik- og Miljøforvaltningen kontakter partierne og beder dem om at aflevere de valgplakater, de ønsker på standerne inden for en given tidsfrist. Forvaltningen sørger derefter for at sætte plakaterne på standerne. Forvaltningen sørger ligeledes for nedtagning af plakater på standerne.
Ved kommunalvalg og regionsrådsvalg fordeles antallet af standere som udgangspunkt ligeligt mellem de to valg. Såfremt standerne for regionsrådsvalget ikke udnyttes, kan standeren på Kulturtorvet benyttes til kommunalvalg.

Generelle regler for ophængning af valgplakater

Hvad er en valgplakat?

Lov om offentlige veje definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.”
Hvis valgplakaten opfylder disse krav, fritages partier, kandidatlister, kandidater m.fl. for at søge om tilladelse hos vejmyndigheden.

Opsætning af valgplakater, der er større end 0,8 m2, på vejareal, kræver tilladelse fra kommunen. Tilladelse skal derfor søges hos Køge Kommune.
Valgplakater, som er placeret på privat ejendom, er ikke omfattet af hverken vejloven eller privatvejlovens § 66. De kan dog være omfattet af færdselslovens § 99, stk. 2-4, hvis:

 • de hænges op sammen med eller i forbindelse med autoriseret vejafmærkning
 • de virker vildledende
 • de er til ulempe for færdslen, herunder anbringelse således at de tilbagekaster lys fra køretøjerne på vejen
 • de forhindrer oversigtsforholdene

Hvor og hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje og også på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.
Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.
Valgplakater må desuden ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.
Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Hvor må valgplakater ikke hænges op? 

Valgplakater må ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er sat ned til 60 km/t eller derunder
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • på højspændingsmaster transformerstationer, kabelskabe og lignende
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanen eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed

Derudover fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatlovens § 66 a, stk. 4, at valgplakater ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater, og hvem skal betale udgifterne herved?

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med de ovenfor gennemgående retningslinjer. Vejmyndigheden vil dog først kontakte den juridiske person, der har iværksat ophængningen, og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaterne ned.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget af den juridiske person inden for denne frist, og kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger. Vejmyndigheden vil nedtage valgplakaterne for ophængerens regning og bede den juridiske person om at afhente valgplakaterne inden 6 måneder efter valgdatoen. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan blive destrueret.

Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på bagsiden af valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Pris på nedtagning af valgplakater

Når valget er slut, og alle plakater er taget ned og optalt, vil den ophængningsansvarlige modtage en regning på 450 kr. pr. plakat. 

Prisen på nedtagning af valgplakater afspejler en vurdering af den faktiske udgift for det praktiske og administrative arbejde, der er i forbindelse med nedtagningen. 

Valgbannere

Der skal altid søges om tilladelse til ophængning af valgbannere hos Køge Kommune.

Der skal søges via virk.dk. Linket kan findes på Køge Kommunes hjemmeside, hvor der søges om tilladelse via ”Ansøg om råden over vejareal til materiel”.

Valgbannere må ophænges fjerde lørdag før valgdagen og skal være taget ned otte dage efter valget.

Tildeling af flexpladser i forbindelse med valg

I valgperioder kan de opstillingsberettigede partier søge om plads til en af de 13 flexpladser på Køge Torv.

Der skal søges via virk.dk. Linket kan finde på Køge Kommunes hjemmeside. Her søges om tilladelse via ”søge om at låne kommunens arealer til arrangementer”.

For valg til kommunalbestyrelse, regionsrådsvalg mm. gælder, at der er frist for ansøgninger til flexpladser seks uger før valget. Når ansøgningerne er behandlet, trækkes der lod om de 13 flexpladser på torvet, så pladserne fordeles ligeligt mellem partierne.

Ved udskrivelse af Folketingsvalg, Folkeafstemning og lignende med mindre end seks uger til afholdelse af valget, skal der søges om plads til flexplads indenfor fem dage efter udskrivelse af valg.
I ansøgningen indskrives under beskrivelse af arrangementet en prioriteringsliste over de 13 flexpladser. Herefter vil Teknik- og Miljøforvaltningen trække lod mellem ansøgerne og fordele efter prioriteringslisterne.

Tilladelsen vil gælde til samme plads alle dage.

 

Kilder

Vejdirektoratet:
https://www.vejdirektoratet.dk/tema/valgplakater-ved-vejene 

Lov om offentlige veje:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520 

Bekendtgørelse af lov om private fælles veje:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1234 

Indenrigs- og Boligministeriet:
Valgplakater (im.dk)

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje