Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Vinterregulativ

Vinterregulativ

Forord

Gældende fra 1. november 2021 til 30. oktober 2025

I takt med udviklingen i Køge Kommunes infrastruktur har vejmyndigheden revideret eksisterende vintervedligeholdelsesregulativ. Dette udmøntes i dette regulativ for vinterberedskab og renholdelse af veje, stier og pladser. Regulativet er fastsat i henhold til Lov om offentlige veje m.v., nr. 1520 af den 27. december 2014. 

Kommunen er vejmyndighed for kommunevejene samt for de private fællesveje. Staten er vejmyndighed for statsvejene. Myndighedsopgaverne vedrørende vinterberedskab og renholdelse varetages således altid af staten eller kommunen på det offentlige vejareal. 

Kommunen har også tilsynspligten med grundejernes overholdelse af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til ovennævnte lov, samt vejmyndighedens regulativ.

Vinterregulativet er godkendt for en fireårig periode fra 2021 til 2025. 

1. Indledning

Regulativet er udarbejdet i henhold til Transport- og Boligministeriets ”Lov om offentlige veje”, nr. 1520 af den 27. december 2014. Herefter benævnt som, ”loven” - Loven samt ”Bekendtgørelse af lov om private fælles veje” nr. 1234 af 04. november 2015 (nr. 1234

Regulativet er forhandlet med Midt- og Vestsjællands Politi. Dette betyder, at politiet er hørt i forbindelse med udarbejdelse af regulativet, og at der er taget hensyn til de kommentarer, der er givet i henhold til de færdselssikkerhedsmæssige forhold.
                                                                
Køge Byråd (Vejmyndigheden) har besluttet, at vinterberedskab og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinjer:

 • Offentlige Veje, i Køge Kommune er opdelt i 3 vintervejklasser.
 • Offentlige Fortove, stier og gangbro, i Køge Kommune er inddelt i 2 vinterstiklasser. 
 • Offentlige P - Pladser, i Køge Kommune er opdelt i 2 vinterklasser.

2. Vinterberedskab – offentlige veje, stier mv.

Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter nærværende regulativ. Inddeling i serviceklasser med tilhørende servicemål er beskrevet i bilag A.

Alle offentlige veje, stier og p-pladser i Køge Kommune er kategoriseret i Bilag B, C og D.

Beredskabet er etableret i tiden 1. november til 31. marts, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.  

Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A.

2.1 Vinterberedskab

Vejmyndighedense opgaver

KØREBANER

Vintervejklasse 1: Vises med rød farve på kortet. Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Vintervejklasse 2: Vises med blå farve på kortet. Glatførebekæmpes inden for normal arbejdstid, dog først når tilfredsstillende drift er opnået på vinterklasse 1, og såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt.  Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i det omfang, det vurderes at være nødvendig. Der kan være perioder med glatte veje.

Vintervejklasse 3: Vises med grøn farve på kortet. Iværksættes kun ved kraftigt snefald (ca. 20 cm sne) /isslag. Opgaven udføres først når klasse 2 opgaverne er afsluttet, og såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt og kun inden for normal arbejdstid. Der kan være perioder med glatte veje. 

STIER, FORTOVE OG GANGBRO

Vinterstiklasse1: Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage i tidsrummet 03-21.

Vinterstiklasse 2: Glatførebekæmpelse igangsættes først når tilfredsstillende drift er opnået på Vinterstiklasse 1 og kun inden for normal arbejdstid. 

P-PLADSER

Klasse 1, Udvidet beredskab: Snerydning på alle tider af døgnet. Saltning ved konstateret glatføre.

Klasse 1: Tilstræbes holdt farbare på kørearealer i tidsrummet 03-21.

Klasse 2: Tilstræbes holdt farbare på kørearealer inden for normal arbejdstid.

GENERELT

Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A til D. Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

3. Grundejernes forpligtelser

I byer og bymæssige bebyggelser har Køge Byråd i henhold til lovens § 64, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti, samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativ.

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel, herunder også opholds- og legeområder. 

Forpligtelserne for grundejerne kan højst omfatte 10 meter af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal (færdselsareal der overvejende er bestemt for gående færdsel). Se illustrationer side 10.

De i kommunen beliggende gågadeområder renholdes, sneryddes og glatførebekæmpes af grundejerne efter følgende bestemmelser:

 • Køge Midt – Grundejers forpligtigelse stopper ved vandrende/kant af kørebaneareal.
 • Ølby Center – Grundejeres forpligtigelser omfatter hele færdselsarealet beregnet til gående færdsel, iht. ovenstående.
 • Borup Center - Grundejeres forpligtigelser omfatter hele færdselsarealet beregnet til gående færdsel, iht. ovenstående (sti glatførebekæmpes af Køge Kommune)
 • Strædet og slipper – Grundejers forpligtelse stopper 1,5 meter ud fra væggen.

4. Vejloven, kap. 8

Kapitel 8

Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

§ 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til
1) at sørge for snerydning,
2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og
3) at sørge for renholdelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og rækkefølge.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse.

Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse.

Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse alene den renholdelse, der er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog ikke for parkerings- og rastepladser og lign. i landzone eller for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzone, hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i §§ 25-86 i lov om private fællesveje.

Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger af denne bestemmelse, udføre af en anden vejmyndighed og afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vejmyndighed.

Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres.

Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte vejledende retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse.

Grundejernes forpligtelser

§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme.

§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68. Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.

Stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer, efter ansøgning, har fået tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest liggende fortovs- eller stiareal.

Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er adgang fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane eller luftfartsanlæg, kan der kun pålægges forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 m til hver side langs ejendommen.

Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres.

Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutningskompetence i henhold til stk. 1 til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor statsvejen ligger.

§ 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for grundejernes pligt til udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, herunder for de virkemidler, der må benyttes.

§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter snefald.

Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne.

§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at

1) fjerne ukrudt og lign.,

2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,

3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og

4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Tilsyn m.v.

§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64 og 66-68. Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til § 64, stk. 5, føres tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser.

§ 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.

§ 71. Vejmyndigheden kan på ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, opstille flyttelige sneskærme eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet.

Stk. 2. I landzone kan vejmyndigheden midlertidigt benytte ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, for at kunne varetage sine pligter efter § 62. Hvis en vej ikke umiddelbart kan ryddes, kan vejmyndigheden etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende arealer.

Stk. 3. Erstatning for skader, der opstår i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 1 og 2, fastsættes af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse.

§ 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter § 64, stk. 1, helt eller delvis skal udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Vejmyndigheden fastsætter fordelingen af udgifterne hertil mellem grundejerne.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i § 137, når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et administrationstillæg efter § 30.
Kap 8 fra Retsinformation

5. Grundejerens pligter – private fællesveje i byzone 

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at falde ned fra tage på vej eller sti, eller alternativt at sætte forsvarlig afspærring.

5.1 Private fællesveje og stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer o.lign. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.

Generelt – privat fællesvej

På private fællesveje er det de tilstødende grundejere med vejret, der har ansvaret for vedligeholdelsen. 

Kommunen har bestemt, at grundejere hvis ejendom grænser til privat fællesvej eller –sti skal:

 • snerydde,
 • glatførebekæmpe, og
 • renholde færdselsarealet, i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 5.2.

Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtede grundejere, jf. privatvejslovens § 44.

5.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning

Grundejerne skal rydde færdselsarealaet for sne snarest muligt efter snefald, Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne.

Snerydning udføres ved:

 • at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt snefald, og
 • at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for.

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter førets indtræden. 
Grundejerne har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at der udspredes vejsalt, grus, sand e. lign. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

Renholdelse

Grundejeren har pligt til, at:

 • fjerne ukrudt,
 • feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet,
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render for alt, hvad der kan hindre vandes frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. Renholdelsen udføres ved:

 • at der renholdes på hele færdselsarealet
 • at fortove fejes efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1234

6. Illustrative eksempler

Figur 1. Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortov. Grundejer kan pålægges pligten på alle sider, da de ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

 

Figur 1a. Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje. Da der kun er adgang til den ene, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren.

Figur 2, Hjørnegrund - som figur1 - hvor pligten kan pålægges grundejeren på alle sider. Her kan grundejeren dog ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da det ikke er nærmest beliggende ejendommen.

 

Figur 3. Hjørnegrund med grænser til 2 kommuneveje, hvor sidevejen er lukket fx med beplantning eller skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan ikke pålægges grundejeren.

Figur 4. Pligten for ejeren af en hjørnegrund der grænser til 2 kommuneveje, hvor vejtilslutningen er udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov – eller som gennemgående fortov langs denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen.

Figur 5. Da grundejerens adgang er til en kommunevej uden fortov, kan pligten for fortovet på vejen uden adgang ikke pålægges grundejeren, da dette ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang. 

Figur 6. Stikstien er primært til gående færdsel. Lukket kommunal vej med stiksti ud til offentlig cykelsti. Pligten kan i dette tilfælde pålægges de grundejere, der bor op til stikstien.

Figur 7. Hjørnegrund med adgang til kommunevej samt grænser til privat fællesvej hhv. sti. Pligten kan i dette tilfælde pålægges grundejeren for det kommunale fortov. Tilsvarende kan pligten pålægges for den private fællesvej hhv. sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest ejendommen, jf. afsnit 7.

Figur 8. Hjørnegrund som figur 6. Her kan pligten dog ikke pålægges grundejeren for den del af det offentlige fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen.

7. Generelle bestemmelser

En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person, at drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren.

Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter Lovens kap. 8 § 62-72 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse.

Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse krav mod den, der har påtaget sig pligten.

Tilsynspligten med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan i fornødent fald lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning. (Lovens kap. 8 § 62-72)

Dette regulativ træder i kraft den 1. november 2021 og erstatter hidtil gældende regulativ af 1. november 2020.

Regulativet er godkendt i Teknik- og Ejendomsudvalget d. 12. august 2021

Bilag A. Vejklasser med tilhørende vintervejklasser, servicemål og metode.

Kørebaner

Vejklasse

Vintervejklasse

Vejtype

Servicemål og metode

Gennemfartsveje

Klasse I

Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for de højest prioriterede indfalds- og omfartsveje. Samt veje der forbinder større gennemfartsveje.

Veje til hospitaler, institutioner o.lign.

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således, at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Fordelingsveje

Klasse II

Lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder o. lign.

Saltning hhv. snerydning udføres kun på hverdage mellem kl. 7.00 og 15.00.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.
 • Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, dog først ved tilfredsstillende klasse 1 veje1) og såfremt, det nødvendige beredskab er disponibelt.

Lokalveje

Klasse III

Omfatter lokalveje og pladser, eksempelvis boligveje og veje på landet o. lign.

Saltning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid2).

Iværksættes kun ved kraftig snefald (ca. 20 cm sne)/isslag. Opgaven udføres først når klasse 2 opgaverne er afsluttet og såfremt, det nødvendige beredskab er disponibelt.

1) Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.
2) Normal arbejdstid mellem kl. 7.00 – 15.00.

Stier, fortove og gangbro1)

Stiklasse

Vinterstiklasse

Stitype

Servicemål og metoder

Primære stier, fortov og gangbro

 

Klasse I

Omfatter højest klassificerede stier og fortove. 

Busstoppesteder

Gangbro

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således, at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Fodgængerovergange og busstoppesteder ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.

Øvrige stier

Klasse II

 

Omfatter kun stier der ikke har betydning for den kollektive trafik eller andet.

 

 

 

Saltning hhv. snerydning udføres kun mellem kl. 7.00 og 15.00.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.2) Dog først ved tilfredsstillende klasse 1 stier.

Snerydning igangsættes først ved tilfredsstillende klasse 1 stier såfremt, det nødvendige beredskab er disponibelt

1) Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove, hvor glatførebekæmpelse og snerydning ikke er pålagt grundejeren.
2) Der kan være perioder med glatte stier på op til flere timer.

P-pladser 

Klasse

Vinterklasse

P-pladstype

Servicemål og metode

Udvidet beredskab på P-pladser


Klasse I

Se

 

P-pladser med ekstra særlig betydning for kollektiv trafik og samlepladser

Snerydning udføres på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre, saltning efter behov
 • Snerydning igangsættes efter behov således, at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Primære P-pladser

Klasse I

 

P-pladser med særlig betydning for, servicering af kollektiv trafik og samlepladser.

Tilstræbes holdt farbare på kørearealer i tidsrummet 03-21.

 • Glatførebekæmpelse foretages primært ved præventiv saltning.
 • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved jævnt lag sne (ca. 5 cm).

Øvrige P-pladser

Klasse II

P-pladser der har en mindre betydning for, servicering af kollektiv trafik og samlepladser.

 

Tilstræbes at holde kørearealer farbare, dog kun indenfor normal arbejdstid, mellem kl. 7.00 og 15.00.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.

Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved jævn sne (ca. 8 cm) såfremt, det nødvendige beredskab er disponibelt

 • Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, der bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen, er overstået.
 • Op til onsdag og lørdag ryddes torvearealet i Køge by dog ikke p-pladser.

Bilag B. Kategorisering - kommuneveje

VEJNAVN

VEJSTATUS

VINTERVEJKLASSE

Accisevej

Kommunevej

Klasse 3

Agerbækvej

Kommunevej

Klasse 2

Agerlandet

Kommunevej

Klasse 3

Agerskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Agertoften

Kommunevej

Klasse 3

Ahornvej (Lille Skendsved)

Kommunevej

Klasse 3

Ahornvej (Vemmedrup)

Kommunevej

Klasse 1

Aldersro

Kommunevej

Klasse 2

Allégade

Kommunevej

Klasse 2

Almsvej

Kommunevej

Klasse 1

Alperosevej

Kommunevej

Klasse 3

Alsvej

Kommunevej

Klasse 3

Anemonevej

Kommunevej

Klasse 3

Ankerstræde

Kommunevej

Klasse 3

Ankersvej

Kommunevej

Klasse 3

Anna Sophiesvej

Kommunevej

Klasse 3

Annasvej

Kommunevej

Klasse 1

Antoniestræde

Kommunevej

 

Antilopevej

Kommunevej

Klasse 3

Arctic Kaj

Kommunevej

 

Ardenvej

Kommunevej

Klasse 3

Askevej

Kommunevej

Klasse 3

Assendrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Astersvej

Kommunevej

Klasse 1

Astersvej

Kommunevej

Klasse 3

Auningvej

Kommunevej

Klasse 3

Azaleavænge

Kommunevej

Klasse 3

Bag Haverne

Kommunevej

Klasse 1

Baggesensvej

Kommunevej

Klasse 3

Bakkedalssvej

Kommunevej

Klasse 3

Bakkegårds Allé

Kommunevej

Klasse 2

Bakkeledet

Kommunevej

Klasse 1

Bakkesvinget

Kommunevej

Klasse 1

Bakkevej

Kommunevej

Klasse 3

Baldersvej

Kommunevej

Klasse 3

Bambusvej

Kommunevej

Klasse 3

Banevej

Kommunevej

Klasse 3

Barritvej

Kommunevej

Klasse 3

Bastebjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Baunebjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Becksvej

Kommunevej

Klasse 2

Bellisvej

Kommunevej

Klasse 2

Bellmansvej

Kommunevej

Klasse 3

Bellmansvej

Kommunevej

Klasse 3

Billesborgvej

Kommunevej

Klasse 1

Birkedalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Birkevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 3

Birkevej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Bispevænget

Kommunevej

Klasse 3

Bjerggade

Kommunevej

Klasse 2

Bjergstien

Kommunevej

Klasse 2

Bjergstien

Kommunevej

Klasse 3

Bjergvej

Kommunevej

Klasse 3

Bjerredevej

Kommunevej

Klasse 1

Bjæverskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Blegdammen

Kommunevej

Klasse 1

Blommevænge

Kommunevej

Klasse 2

Blommevænge

Kommunevej

Klasse 3

Blumesvej

Kommunevej

Klasse 3

Blåbærvej

Kommunevej

Klasse 1

Blåhøjvej

Kommunevej

Klasse 3

Bodilsvej

Kommunevej

Klasse 3

Bogøvej

Kommunevej

Klasse 3

Bogøvej

Kommunevej

Klasse 3

Boholtevej

Kommunevej

Klasse 1

Boholtevej

Kommunevej

Klasse 3

Bohrsvej

Kommunevej

Klasse 3

Borgegårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Borgevangen

Kommunevej

Klasse 3

Borupvej

Kommunevej

Klasse 1

Boskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Botoftevej

Kommunevej

Klasse 3

Bramsensvej

Kommunevej

Klasse 3

Bregnegårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Bregnevej

Kommunevej

Klasse 1

Broagervej

Kommunevej

Klasse 3

Brockmandsvej

Kommunevej

Klasse 3

Brodalvej

Kommunevej

Klasse 3

Brogade

Kommunevej

Klasse 1

Brombærvej

Kommunevej

Klasse 3

Brorsonsvej

Kommunevej

Klasse 3

Brydevangen

Kommunevej

Klasse 3

Buen (Ll. Skensved)

Kommunevej

Klasse 1

Buen (Nørre Dalby)

Kommunevej

Klasse 2

Bukkarvej

Kommunevej

Klasse 3

Bulveledet

Kommunevej

Klasse 3

Byagervej

Kommunevej

Klasse 3

Bygholmen

Kommunevej

Klasse 3

Bygvænget

Kommunevej

Klasse 3

Bygvænget

Kommunevej

Klasse 3

Bygårdsstræde

Kommunevej

 

Byledet

Kommunevej

Klasse 1

Byledet

Kommunevej

Klasse 3

Byskovvej

Kommunevej

Klasse 3

Bytoftevej

Kommunevej

Klasse 3

Byvej

Kommunevej

Klasse 1

Bækgårdsvej

Kommunevej

Klasse 1

Bækgårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Bøgebanken

Kommunevej

Klasse 3

Bøgedevej

Kommunevej

Klasse 1

Bøgedevej

Kommunevej

Klasse 3

Bøgelysvej

Kommunevej

Klasse 3

Bøgevej (Ll. Skensved)

Kommunevej

Klasse 3

Carlsensvej

Kommunevej

Klasse 1

Cementvej

Kommunevej

Klasse 1

Centervejen

Kommunevej

Klasse 1

Clara Frijsvej

Kommunevej

Klasse 1

Clara Frijsvej

Kommunevej

Klasse 3

Dahlsvej

Kommunevej

Klasse 3

Dalbyvej

Kommunevej

Klasse 1

Dalkærgårdsvej

Kommunevej

Klasse 1

Dalstrøget

Kommunevej

Klasse 2

Dalsvinget

Kommunevej

Klasse 3

Danasvej

Kommunevej

Klasse 3

Danmarksvej

Kommunevej

Klasse 1

Dantamvej

Kommunevej

Klasse 2

Diget

Kommunevej

Klasse 3

Digevej

Kommunevej

Klasse 3

Domusvej

Kommunevej

Klasse 3

Drosselvej

Kommunevej

Klasse 3

Druestrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Drusesvej

Kommunevej

Klasse 2

Duehusvej

Kommunevej

Klasse 2

Duevej

Kommunevej

Klasse 3

Dunhammervej

Kommunevej

Klasse 3

Dybbølvej

Kommunevej

Klasse 3

Dybvadvej

Kommunevej

Klasse 3

Dyndetvej

Kommunevej

Klasse 1

Dyndetvej

Kommunevej

Klasse 2

Dyndetvej

Kommunevej

Klasse 3

Dyrehavevej

Kommunevej

Klasse 3

Dyrlundsvej

Kommunevej

Klasse 3

Dyssevangen

Kommunevej

Klasse 3

Ebbeskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Egebækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Egedesvej

Kommunevej

Klasse 1

Egelundsvej

Kommunevej

Klasse 1

Egevej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Egevej (Vemmedrup)

Kommunevej

Klasse 2

Egøje Byvej

Kommunevej

Klasse 3

Egøjevej

Kommunevej

Klasse 1

Egøjevej

Kommunevej

Klasse 2

Ejbovej

Kommunevej

Klasse 1

Ejbovej

Kommunevej

Klasse 3

Ejbyvej

Kommunevej

Klasse 1

Ejetoften

Kommunevej

Klasse 3

Ellemarksvej

Kommunevej

Klasse 3

Ellemosevej

Kommunevej

Klasse 2

Ellevej

Kommunevej

Klasse 3

Elmevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 1

Elmevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 3

Elmevej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Elmevej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 2

Elmevænget (Sdr. Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Emilievej

Kommunevej

Klasse 2

Enevej

Kommunevej

Klasse 3

Engblommevej

Kommunevej

Klasse 3

Enghavevej

Kommunevej

Klasse 3

Enghavevej

Kommunevej

Klasse 1

Engsvinget

Kommunevej

Klasse 3

Engvej (Ejby)

Kommunevej

Klasse 3

Engvej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Erantisvej

Kommunevej

Klasse 3

Ewaldsvej

Kommunevej

Klasse 3

Fabersvej

Kommunevej

Klasse 3

Fabriksvej

Kommunevej

Klasse 3

Falkevej

Kommunevej

Klasse 1

Falstersvej

Kommunevej

Klasse 2

Falstersvej

Kommunevej

Klasse 3

Fanøvej

Kommunevej

Klasse 3

Farstrupvej

Kommunevej

Klasse 3

Farsøvej

Kommunevej

Klasse 3

Fasanvej

Kommunevej

Klasse 1

Fasanvej

Kommunevej

Klasse 2

Fejøvej

Kommunevej

Klasse 3

Fenrisvej

Kommunevej

Klasse 3

Finsensvej

Kommunevej

Klasse 3

Fiskebækvej

Kommunevej

Klasse 3

Fiskervej

Kommunevej

Klasse 3

Flindts Vænge

Kommunevej

Klasse 3

Flindtsvej

Kommunevej

Klasse 3

Fløjterupvej

Kommunevej

Klasse 3

Forsytiavej

Kommunevej

Klasse 3

Fremtidsvej

Kommunevej

Klasse 3

Friggsvej

Kommunevej

Klasse 3

Frihedsvej

Kommunevej

Klasse 3

Fruedalsvej

Kommunevej

Klasse 1

Frøslevvej

Kommunevej

Klasse 3

Fuglebæk Allé

Kommunevej

Klasse 1

Fuglevej

Kommunevej

Klasse 2

Fuglevænget

Kommunevej

Klasse 1

Fuglsangsstien

Kommunevej

Klasse 1

Fynsvej

Kommunevej

Klasse 3

Fynsvej

Kommunevej

Klasse 2

Fyrrevej

Kommunevej

Klasse 2

Fyrrevej

Kommunevej

Klasse 3

Fyrvej

Kommunevej

Klasse 3

Fælleden

Kommunevej

Klasse 3

Fændediget

Kommunevej

Klasse 1

Færøvej

Kommunevej

Klasse 1

Følfodvej

Kommunevej

Klasse 3

Gammel Hastrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Gammel Lyngvej

Kommunevej

Klasse 1

Gammel Ringstedvej

Kommunevej

Klasse 3

Gammel Skolevej

Kommunevej

Klasse 1

Gl. Slimmingevej

Kommunevej

Klasse 3

Gammel Søllerupvej

Kommunevej

Klasse 2

Gammel Søllerupvej

Kommunevej

Klasse 3

Gammerødvej

Kommunevej

Klasse 1

Gartnervej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 1

Gartnervej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 1

Gefionsvej

Kommunevej

Klasse 3

Gemsevej

Kommunevej

Klasse 1

Gemsevej

Kommunevej

Klasse 2

Gennervej

Kommunevej

Klasse 3

Georginevej

Kommunevej

Klasse 3

Giesegårdvej

Kommunevej

Klasse 1

Glentevej

Kommunevej

Klasse 3

Glentevej

Kommunevej

Klasse 1

Glentevej

Kommunevej

Klasse 3

Glæisersvej

Kommunevej

Klasse 2

Glæisersvej

Kommunevej

Klasse 3

Gløerfeldtsvej

Kommunevej

Klasse 3

Gløerfeldtsvej

Kommunevej

Klasse 2

Granvej (Vemmedrup)

Kommunevej

Klasse 2

Grevindevej

Kommunevej

Klasse 3

Griegsvej

Kommunevej

Klasse 3

Griegsvej

Kommunevej

Klasse 3

Grubberholmsvej

Kommunevej

Klasse 1

Grundtvigsvej

Kommunevej

Klasse 3

Græsmarksvej (Køge)

Kommunevej

Klasse 2

Græsmarkvej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 2

Grøndalsvænget

Kommunevej

Klasse 3

Grønlandsvej

Kommunevej

Klasse 1

Grønnevej

Kommunevej

Klasse 2

Grønnevej

Kommunevej

Klasse 3

Grønningen (Ejby)

Kommunevej

Klasse 3

Grønningen (Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Gudrunsvej

Kommunevej

Klasse 3

Guldregnvej

Kommunevej

Klasse 3

Gummersmarkvej

Kommunevej

Klasse 1

Gummerødvej

Kommunevej

Klasse 3

Gummetoften

Kommunevej

Klasse 3

Gunderupvej

Kommunevej

Klasse 3

Gymnasievej

Kommunevej

Klasse 1

Gyvelvej

Kommunevej

Klasse 3

Gærdet

Kommunevej

Klasse 3

Gårdtoften

Kommunevej

Klasse 3

Gåsebanken

Kommunevej

Klasse 3

Gåseledet

Kommunevej

Klasse 3

H C Andersensgade

Kommunevej

Klasse 2

Halvejen

Kommunevej

Klasse 1

Hammelvej

Kommunevej

Klasse 3

Harekærvej

Kommunevej

Klasse 1

Hartmannsvej

Kommunevej

Klasse 3

Hasselvej

Kommunevej

Klasse 3

Hastrupvej

Kommunevej

Klasse 3

Hastrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Havdrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Havebo

Kommunevej

Klasse 2

Havevænget

Kommunevej

Klasse 3

Havløkkevej

Kommunevej

Klasse 3

Havnen

Kommunevej

Klasse 1

Havnen

Kommunevej

Klasse 1

Havnen

Kommunevej

Klasse 2

Havrevænget

Kommunevej

Klasse 3

Hedebovej

Kommunevej

Klasse 3

Hegnedevej

Kommunevej

Klasse 1

Hegnet

Kommunevej

Klasse 3

Heimdalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Hejnerupvej

Kommunevej

Klasse 3

Hejnerupvej

Kommunevej

Klasse 1

Hellebækvej

Kommunevej

Klasse 2

Hellebækvej

Kommunevej

Klasse 3

Hestehavevej (Ejby)

Kommunevej

Klasse 1

Hestehavevej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 2

Hestehavevej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 1

Hirsevænget

Kommunevej

Klasse 3

Hjarnøvej

Kommunevej

Klasse 3

Hjortekærvej

Kommunevej

Klasse 3

Hjørnevej

Kommunevej

Klasse 3

Holmebækhuse

Kommunevej

Klasse 3

Holmebækvej

Kommunevej

Klasse 1

Holmevej

Kommunevej

Klasse 3

Hornumvej

Kommunevej

Klasse 3

Horsevej

Kommunevej

Klasse 3

Hovedgaden (Borup)

Kommunevej

Klasse 3

Hovedgaden (Borup)

Kommunevej

Klasse 1

Hovedgaden Borup Center

Kommunevej

Klasse 1

Hovedgaden (4623 Ll. Skensved)

Kommunevej

Klasse 1

Hovmarken

Kommunevej

Klasse 3

Huginsvej

Kommunevej

Klasse 3

Hulegårdsvej

Kommunevej

Klasse 1

Humlebækvej

Kommunevej

Klasse 3

Humlevej

Kommunevej

Klasse 3

Hvedevænget

Kommunevej

Klasse 2

Hybenvej

Kommunevej

Klasse 3

Høgevej

Kommunevej

Klasse 1

Højelsevej

Kommunevej

Klasse 1

Højskolevej

Kommunevej

Klasse 3

Hørvænget

Kommunevej

Klasse 3

Høvlingebanken

Kommunevej

Klasse 3

Ibsensvej

Kommunevej

Klasse 3

Indian Kaj

Kommunevej

 

Industrivej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 1

Industrivej (Ølsemagle)

Kommunevej

Klasse 1

Ingemannsvej

Kommunevej

Klasse 3

Ingesvej

Kommunevej

Klasse 3

Irisvej

Kommunevej

Klasse 3

Islandsvej

Kommunevej

Klasse 1

Ivar Huitfeldtsvej

Kommunevej

Klasse 1

Jasminvej

Kommunevej

Klasse 3

Jelsvej

Kommunevej

Klasse 3

Jens Johansensvej

Kommunevej

Klasse 3

Jernbanegade

Kommunevej

Klasse 1

Jernstøbervænget

Kommunevej

Klasse 3

Johannevej

Kommunevej

Klasse 3

Juellundvej

Kommunevej

Klasse 1

Junckersvej

Kommunevej

 

Jyllandsvej

Kommunevej

Klasse 2

Kanderødvej

Kommunevej

Klasse 1

Kapelvej

Kommunevej

Klasse 1

Kaprifolievej

Kommunevej

Klasse 3

Karlemosevej

Kommunevej

Klasse 1

Kastaniegårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Kastaniegårdsvej

Kommunevej

Klasse 1

Kastanievej

Kommunevej

Klasse 3

Kastanievænget

Kommunevej

Klasse 3

Kastanjevej

Kommunevej

Klasse 2

Katekismusgade

Kommunevej

Klasse 2

Kavalerslippen

Kommunevej

 

Kibækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Kildebanken

Kommunevej

Klasse 3

Kildebjergs Agre

Kommunevej

Klasse 3

Kildebjergs Tofter

Kommunevej

Klasse 3

Kimmerslevvej

Kommunevej

Klasse 1

Kindbergsvej

Kommunevej

Klasse 3

Kingosvej

Kommunevej

Klasse 3

Kirkebjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Kirkestræde

Kommunevej

Klasse 2

Kirkevej

Kommunevej

Klasse 1

Kirsebærvænget (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Kirstinedalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Klarkærvej

Kommunevej

Klasse 3

Klavervej

Kommunevej

 

Klematisvej

Kommunevej

Klasse 3

Klemmenstrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Klemmenstrupvej

Kommunevej

Klasse 2

Klempegårdsvej

Kommunevej

Klasse 2

Klintemarken

Kommunevej

Klasse 3

Klintevænget

Kommunevej

Klasse 3

Klitrosevej

Kommunevej

Klasse 3

Kløvervej (Ejby)

Kommunevej

Klasse 3

Kløvervej (Sdr. Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Kløvestedvej

Kommunevej

Klasse 1

Knudsvej

Kommunevej

Klasse 1

Kodrivervej

Kommunevej

Klasse 3

Kongebrovej

Kommunevej

Klasse 1

Kongelysvej

Kommunevej

Klasse 3

Kongsberg Allé

Kommunevej

Klasse 1

Kongstedvej

Kommunevej

Klasse 1

Konvalvej

Kommunevej

Klasse 3

Korsvej

Kommunevej

Klasse 3

Kratvangen

Kommunevej

Klasse 3

Krogen

Kommunevej

Klasse 3

Krogsbækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Krogårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Krotoften

Kommunevej

Klasse 3

Krovænget

Kommunevej

Klasse 1

Kulerupvej

Kommunevej

Klasse 1

Kvistskovvej

Kommunevej

Klasse 3

Kymervej

Kommunevej

Klasse 3

Kærmindevej

Kommunevej

Klasse 3

Kærvang

Kommunevej

Klasse 3

Kærvej

Kommunevej

Klasse 3

Københavnsvej

Kommunevej

Klasse 1

Ladagervej

Kommunevej

Klasse 1

Lammestrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Langagervej

Kommunevej

Klasse 3

Langelandsvej

Kommunevej

Klasse 1

Langesvej

Kommunevej

Klasse 3

Laugshusgade

Kommunevej

Klasse 2

Lavendelvænge

Kommunevej

Klasse 3

Leragervej

Kommunevej

Klasse 3

Lerbækvej

Kommunevej

Klasse 3

Lidemarksvej

Kommunevej

Klasse 1

Liljevej

Kommunevej

Klasse 3

Lille Dalbyvej

Kommunevej

Klasse 3

Lille Græsmarksvej

Kommunevej

Klasse 3

Lille Kirkestræde

Kommunevej

Klasse 2

Lille Lyngvej

Kommunevej

Klasse 1

Lille Stationsvej

Kommunevej

Klasse 1

Lillevangen

Kommunevej

Klasse 3

Lindevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 1

Lindevænget

Kommunevej

Klasse 3

Lokesvej (Sdr. Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Lollandsvej

Kommunevej

Klasse 2

Lotusvej

Kommunevej

Klasse 3

Louisevej

Kommunevej

Klasse 3

Lovslippen

 

 

Lundegårdsvej (Gørslev)

Kommunevej

Klasse 1

Lundholmen

Kommunevej

Klasse 3

Lupinvej

Kommunevej

Klasse 3

Lybækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Lykkebækvej

Kommunevej

Klasse 1

Lyngbækvej

Kommunevej

Klasse 3

Lynggårdsvej

Kommunevej

Klasse 2

Lyngvej

Kommunevej

Klasse 1

Lysbrovej

Kommunevej

Klasse 3

Lærkevej

Kommunevej

Klasse 3

Lærkevænget

Kommunevej

Klasse 3

Læskovvej

Kommunevej

Klasse 3

Læskovvej

Kommunevej

Klasse 2

Læsøvej

Kommunevej

Klasse 3

Lønborgvej

Kommunevej

Klasse 3

Lønstrupvej

Kommunevej

Klasse 3

Maglekærvej

Kommunevej

Klasse 3

Magleskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Malervej

Kommunevej

Klasse 3

Manøvej

Kommunevej

Klasse 3

Margrethevej

Kommunevej

Klasse 3

Marie Toftsvej

Kommunevej

Klasse 1

Marie Toftsvej

Kommunevej

Klasse 3

Marievej

Kommunevej

Klasse 3

Markledet

Kommunevej

Klasse 3

Marksvinget

Kommunevej

Klasse 1

Mellemmarksvej

Kommunevej

Klasse 1

Mellemvangen

Kommunevej

Klasse 3

Mikkelborgvej

Kommunevej

Klasse 3

Mirabellevej

Kommunevej

Klasse 3

Mjølnersvej

Kommunevej

Klasse 3

Moltkesvej

Kommunevej

Klasse 1

Morbærvænget

Kommunevej

Klasse 3

Morsøvej

Kommunevej

Klasse 3

Mosevej (Ejby)

Kommunevej

Klasse 2

Mosevej (Ølby)

Kommunevej

Klasse 3

Munkevangen

Kommunevej

Klasse 3

Møllebakken

Kommunevej

Klasse 3

Møllebækvej

Kommunevej

Klasse 1

Møllevej

Kommunevej

Klasse 3

Møllevej

Kommunevej

Klasse 1

Møllevejen

Kommunevej

Klasse 3

Mønsvej

Kommunevej

Klasse 3

Mågevej

Kommunevej

Klasse 3

Natskyggevej

Kommunevej

Klasse 2

Natskyggevej

Kommunevej

Klasse 3

Naurbjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Neergaardparken

Kommunevej

Klasse 2

Niels Juelsgade

Kommunevej

Klasse 1

Nordhøj

Kommunevej

Klasse 1

Nordskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Nordstjernen

Kommunevej

Klasse 1

Nordvangen

Kommunevej

Klasse 3

Norgesvej

Kommunevej

Klasse 3

Norsvej

Kommunevej

Klasse 1

Nyhusvej

Kommunevej

Klasse 3

Nylandsvej

Kommunevej

Klasse 1

Nyportstræde

Kommunevej

Klasse 2

Nyportstræde

Kommunevej

Klasse 3

Nyvangsvej

Kommunevej

Klasse 1

Nyvej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 3

Nyvej (Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Nørre Boulevard

Kommunevej

Klasse 1

Nørre Centervej

Kommunevej

Klasse 1

Nørregade

Kommunevej

Klasse 1

Nørrehegnet

Kommunevej

Klasse 1

Nørreledet

Kommunevej

Klasse 3

Obovej

Kommunevej

 

Odinsvej (Sdr. Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Oldestræde

Kommunevej

Klasse 3

Ole Rømersvej

Kommunevej

Klasse 3

Olsbækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Orkestervej

Kommunevej

Klasse 2

Orkestervej

Kommunevej

Klasse 1

Overdrevet

Kommunevej

Klasse 3

Overdrevsvejen

Kommunevej

Klasse 2

Parcelvej

Kommunevej

Klasse 2

Parkvej (Borup)

Kommunevej

Klasse 1

Parkvej (Borup)

Kommunevej

Klasse 2

Parkvej (Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Parkvej (Køge)

Kommunevej

Klasse 1

Pedersvej

Kommunevej

Klasse 2

Perikonvej

Kommunevej

Klasse 3

Pilebækvej

Kommunevej

Klasse 1

Pilevej

Kommunevej

Klasse 3

Plantagevej (Ll. Skensved)

Kommunevej

Klasse 3

Planteskolevej

Kommunevej

Klasse 3

Platanvej

Kommunevej

Klasse 3

Plougsvej

Kommunevej

Klasse 1

Plougsvej

Kommunevej

Klasse 3

Poppelvej (Vemmedrup)

Kommunevej

Klasse 2

Poppelvej (Ølsemagle)

Kommunevej

Klasse 3

Porsevej

Kommunevej

Klasse 3

Primulavej

Kommunevej

Klasse 2

Primulavej

Kommunevej

Klasse 3

Præstegårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Præstekærvej

Kommunevej

Klasse 3

Præstemarksvej

Kommunevej

Klasse 2

Præstevænget

Kommunevej

Klasse 3

Quistgaardsvej

Kommunevej

Klasse 2

Ranumvej

Kommunevej

Klasse 2

Ranunkelvej

Kommunevej

Klasse 3

Rasmussensvej

Kommunevej

Klasse 1

Rasmussensvej

Kommunevej

Klasse 2

Ravnsborgvej

Kommunevej

Klasse 1

Ravnsborgvej

Kommunevej

Klasse 2

Rebslagergade

Kommunevej

Klasse 3

Regnemarks Bakke

Kommunevej

Klasse 3

Regnemarkværket

Kommunevej

Klasse 3

Rejsbyvej

Kommunevej

Klasse 3

Rensdyrvej

Kommunevej

Klasse 3

Revlen

Kommunevej

Klasse 3

Riisagervej

Kommunevej

Klasse 3

Ringmarken

Kommunevej

Klasse 3

Ringsbjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Ringstedvej

Kommunevej

Klasse 3

Ringstedvej

Kommunevej

Klasse 1

Ringvejen

Kommunevej

Klasse 1

Risbækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Rishøjvej

Kommunevej

Klasse 2

Rishøjvej

Kommunevej

Klasse 1

Robenheje

Kommunevej

Klasse 3

Rosendalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Rosenvej

Kommunevej

Klasse 3

Roslevvej

Kommunevej

Klasse 3

Rugbjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Rugvænget

Kommunevej

Klasse 3

Ryeskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Rævebakken

Kommunevej

Klasse 1

Rødbylundvej

Kommunevej

Klasse 1

Rønnevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 3

Rønnevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 1

Rønnevej (Ølsemagle)

Kommunevej

Klasse 3

Rådhusstræde v. P-hus og Sundhedsc.

Kommunevej

Klasse 1

Salbyvej

Kommunevej

Klasse 1

Salbyvej

Kommunevej

Klasse 3

Saltumvej

Kommunevej

Klasse 3

Samsøvej

Kommunevej

Klasse 3

Sandet

Kommunevej

Klasse 1

Sandet

Kommunevej

Klasse 3

Sandmarksbo

Kommunevej

Klasse 1

Sandvadsvej

Kommunevej

Klasse 1

Sandvadsvej

Kommunevej

Klasse 2

Sankt Gertrudsstræde

Kommunevej

Klasse 2

Scheelsvej

Kommunevej

Klasse 1

Sejerøvej

Kommunevej

Klasse 3

Sifsvej

Kommunevej

Klasse 3

Sikavej

Kommunevej

Klasse 3

Sindalvej

Kommunevej

Klasse 3

Sjællandsvej

Kommunevej

Klasse 3

Skelbækvej

Kommunevej

Klasse 3

Skelhøjevej

Kommunevej

Klasse 3

Skellet

Kommunevej

Klasse 1

Skelstien

Kommunevej

Klasse 3

Skolevej

Kommunevej

Klasse 3

Skolevej (Ølsemagle)

Kommunevej

Klasse 1

Skovbakkevej

Kommunevej

Klasse 1

Skovbovej

Kommunevej

Klasse 3

Skovbovej

Kommunevej

Klasse 2

Skovbrynet (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Skovdalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Skovhusvænget

Kommunevej

Klasse 1

Skovhusvænget

Kommunevej

Klasse 3

Skovledsvej

Kommunevej

Klasse 3

Skovledsvej

Kommunevej

Klasse 1

Skovmærkevej

Kommunevej

Klasse 3

Skovparken

Kommunevej

Klasse 1

Skovvang

Kommunevej

Klasse 1

Skovvej

Kommunevej

Klasse 3

Skovvænget

Kommunevej

Klasse 3

Skrænten

Kommunevej

Klasse 1

Skyttevangen

Kommunevej

Klasse 3

Slagterivej

Kommunevej

Klasse 2

Slimmingevej

Kommunevej

Klasse 1

Slusevej

Kommunevej

Klasse 3

Slåenvej

Kommunevej

Klasse 3

Smedevej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 3

Smedevænget

Kommunevej

Klasse 3

Snebærvej

Kommunevej

Klasse 3

Snedkervej

Kommunevej

Klasse 3

Snogebækvej

Kommunevej

Klasse 3

Solsikkevej

Kommunevej

Klasse 3

Solsortvej

Kommunevej

Klasse 3

Solvangsvej

Kommunevej

Klasse 1

Solvangsvej

Kommunevej

Klasse 3

Solvænget

Kommunevej

Klasse 3

Sommervej

Kommunevej

Klasse 3

Sonnerupvej

Kommunevej

Klasse 1

Sonnerupvej

Kommunevej

Klasse 3

Spanagervej

Kommunevej

Klasse 1

Sporupvej

Kommunevej

Klasse 3

Sprogøvej

Kommunevej

Klasse 3

Stationsvej

Kommunevej

Klasse 1

Stationsvej

Kommunevej

Klasse 3

Steensvej

Kommunevej

Klasse 3

Stenaldervej

Kommunevej

Klasse 3

Stenbukvej

Kommunevej

Klasse 3

Stenledsvej

Kommunevej

Klasse 3

Stenledsvej

Kommunevej

Klasse 3

Stensbjergvej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 3

Stensbjergvej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 3

Stensbjergvej (Ølby)

Kommunevej

Klasse 1

Stenumvej

Kommunevej

Klasse 3

Stevnsbovej

Kommunevej

Klasse 3

Stevnsvej

Kommunevej

Klasse 1

Stokrosevej

Kommunevej

Klasse 3

Storevangen

Kommunevej

Klasse 2

Stormøllevej

Kommunevej

Klasse 2

Stormøllevej

Kommunevej

Klasse 3

Storskovvej

Kommunevej

Klasse 1

Stoubyvej

Kommunevej

Klasse 3

Strandbyvej

Kommunevej

Klasse 2

Strandpromenaden

Kommunevej

Klasse 2

Strandvejen

Kommunevej

Klasse 3

Strandvejen

Kommunevej

Klasse 1

Strandvejen

Kommunevej

Klasse 2

Strandvænge

Kommunevej

Klasse 3

Strædet (Gørslev)

Kommunevej

Klasse 3

Strædet (Gørslev)

Kommunevej

Klasse 3

Strædet (Køge)

Kommunevej

Klasse 1

Stubberupvej

Kommunevej

Klasse 1

Stubmarken

Kommunevej

Klasse 3

Sundvej

Kommunevej

Klasse 3

Svansbjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Svansbjergvej

Kommunevej

Klasse 3

Sveasvej

Kommunevej

Klasse 2

Svinget

Kommunevej

Klasse 3

Sygehusvej

Kommunevej

Klasse 2

Syrenvej

Kommunevej

Klasse 3

Syvstien

Kommunevej

Klasse 3

Sæddervej

Kommunevej

Klasse 1

Søllerupvej

Kommunevej

Klasse 1

Søllerupvej

Kommunevej

Klasse 2

Sønderledet

Kommunevej

Klasse 3

Søndervangen

Kommunevej

Klasse 3

Søndre Allé

Kommunevej

Klasse 1

Søndre Badevej

Kommunevej

Klasse 2

Søndre Centervej

Kommunevej

Klasse 1

Søndre Centervej

Kommunevej

Klasse 2

Søndre Viaduktvej

Kommunevej

Klasse 1

Søsvinget

Kommunevej

Klasse 1

Søvej

Kommunevej

Klasse 3

Tangmosevej

Kommunevej

Klasse 1

Tangmosevej

Kommunevej

Klasse 2

Tangmosevej

Kommunevej

Klasse 3

Teglværksvej

Kommunevej

Klasse 3

Ternevej

Kommunevej

Klasse 3

Tessebøllevej

Kommunevej

Klasse 1

Tigervej

Kommunevej

Klasse 1

Timianvej

Kommunevej

Klasse 3

Tingbjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Tinggårdsvej (Herfølge)

Kommunevej

Klasse 3

Tingvej

Kommunevej

Klasse 2

Tingvej

Kommunevej

Klasse 2

Tjørnedalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Tjørnevej (Borup)

Kommunevej

Klasse 3

Tjørnevej (Sdr. Køge)

Kommunevej

Klasse 3

Toftekærvej

Kommunevej

Klasse 3

Toftevej (Sædder)

Kommunevej

Klasse 3

Toldbodvej

Kommunevej

Klasse 1

Tolstrupvej

Kommunevej

Klasse 3

Tordenskjoldsgade

Kommunevej

Klasse 3

Tornbjergvej

Kommunevej

Klasse 1

Tornbyvej

Kommunevej

Klasse 3

Torndalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Torsvej

Kommunevej

Klasse 3

Torvet

Kommunevej

Klasse 1

Tranekærvej

Kommunevej

Klasse 3

Tranholmsvej

Kommunevej

Klasse 3

Tranholmsvej

Kommunevej

Klasse 1

Trekanten (Gørslev)

Kommunevej

Klasse 2

Tuborgvej

Kommunevej

Klasse 3

Tuemosevej

Kommunevej

Klasse 3

Tujavej

Kommunevej

Klasse 3

Tulipanvænget

Kommunevej

Klasse 3

Tunøvej

Kommunevej

Klasse 3

Turebyvej

Kommunevej

Klasse 1

Turøvej

Kommunevej

Klasse 1

Tvedvej

Kommunevej

Klasse 1

Tværvej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 1

Tyttebærvej

Kommunevej

Klasse 3

Tømrervej

Kommunevej

Klasse 3

Tøxensvej

Kommunevej

Klasse 1

Tågerødvej

Kommunevej

Klasse 1

Tårnvej

Kommunevej

Klasse 3

Tåsingevej

Kommunevej

Klasse 3

Uglevej

Kommunevej

Klasse 1

Uldumvej

Kommunevej

Klasse 3

Ullitsvej

Kommunevej

Klasse 3

Ulstedvej

Kommunevej

Klasse 3

Unionsvej

Kommunevej

Klasse 1

Unterødvej

Kommunevej

Klasse 1

Urupvej

Kommunevej

Klasse 1

Vagtelvej

Kommunevej

Klasse 3

Valdemarsvej

Kommunevej

Klasse 1

Valdemarsvej

Kommunevej

Klasse 3

Vallø allé

Kommunevej

Klasse 2

Valmuevej

Kommunevej

Klasse 3

Valorevej

Kommunevej

Klasse 1

Vamdrupvej

Kommunevej

Klasse 3

Vandelvej

Kommunevej

Klasse 3

Vandværksvej

Kommunevej

Klasse 3

Varnæsvej

Kommunevej

Klasse 3

Vasebækvej

Kommunevej

Klasse 1

Ved Banen

Kommunevej

Klasse 1

Ved Kildepladsen

Kommunevej

Klasse 1

Ved Kildepladsen

Kommunevej

Klasse 2

Ved Kildepladsen

Kommunevej

Klasse 3

Ved Stadion

Kommunevej

Klasse 2

Vedbækvej

Kommunevej

Klasse 3

Vedskøllevej

Kommunevej

Klasse 1

Veggervej

Kommunevej

Klasse 3

Vemmedrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Vestergade

Kommunevej

Klasse 1

Vesterkærvej

Kommunevej

Klasse 3

Vesterledet

Kommunevej

Klasse 3

Vestervangen

Kommunevej

Klasse 2

Vestre Havnevej

Kommunevej

Klasse 3

Vestre Ringvej

Kommunevej

Klasse 1

Vibevej

Kommunevej

Klasse 3

Vidarsvej

Kommunevej

Klasse 3

Vilkestrupvej

Kommunevej

Klasse 1

Vindegårdsvej

Kommunevej

Klasse 3

Vindegårdsvej

Kommunevej

Klasse 1

Vinkelvej (Højelse)

Kommunevej

Klasse 3

Violvej

Kommunevej

Klasse 3

Vollerslevvej

Kommunevej

Klasse 3

Vollerslevvej

Kommunevej

Klasse 1

Vordingborgvej

Kommunevej

Klasse 1

Værftsvej

Kommunevej

Klasse 1

Værftsvej

Kommunevej

Klasse 3

Værkstedsvej

Kommunevej

Klasse 1

Weysesvej

Kommunevej

Klasse 3

Zoffmannsvej

Kommunevej

Klasse 1

Æblevej

Kommunevej

Klasse 3

Ærøvej

Kommunevej

Klasse 3

Ølandsvej

Kommunevej

Klasse 1

Ølbycenter

Kommunevej

Klasse 1

Ølbyvej

Kommunevej

Klasse 3

Ølbyvej

Kommunevej

Klasse 1

Ølsemaglevej

Kommunevej

Klasse 1

Ølsemaglevej

Kommunevej

Klasse 3 fr rundkør.t. bro

Ølsemagle Kirkevej

Kommunevej

Klasse 1

Ølsemagle Kirkevej

Kommunevej

Klasse 3

Ølsemagle Møllevej

Kommunevej

Klasse 3

Ørbækvænge

Kommunevej

Klasse 3

Ørnevej

Kommunevej

Klasse 1

Ørnhøjvej

Kommunevej

Klasse 3

Ørningevej

Kommunevej

Klasse 1

Ørstedsvej

Kommunevej

Klasse 3

Østergade (Borup)

Kommunevej

Klasse 3

Østergade (Ll. Skensved)

Kommunevej

Klasse 1

Østervang

Kommunevej

Klasse 2

Østervangen

Kommunevej

Klasse 3

Østre Banevej

Kommunevej

Klasse 1

Østre Banevej

Kommunevej

Klasse 3

Østre Banevej

Kommunevej

Klasse 2

Østre Sandmarksvej

Kommunevej

Klasse 2

Østre Sandmarksvej

Kommunevej

Klasse 3

Østrupvej

Kommunevej

Klasse 3

Åbakkevej

Kommunevej

Klasse 1

Åbrinken

Kommunevej

Klasse 3

Ådalen

Kommunevej

Klasse 1

Ådalsvej

Kommunevej

Klasse 3

Ågade

Kommunevej

Klasse 3

Ågerupvej

Kommunevej

Klasse 1

Åhmansvej

Kommunevej

Klasse 3

Åkjærsvej

Kommunevej

Klasse 3

Årøvej

Kommunevej

Klasse 3

Åshøjvej

Kommunevej

Klasse 1

Åvad

Kommunevej

Klasse 3

Åvej (Bjæverskov)

Kommunevej

Klasse 3

Åvej (Ølsemagle)

Kommunevej

Klasse 3

Åvænget

Kommunevej

Klasse 3

 

Bilag C. Kategorisering – Sti og fortovsarealer

VEJNAVN

VEJSTATUS

VINTERSTIKLASSE

Accisevej

Kommunal sti

 

Agerlandet

Kommunal sti

 

Alsvej

Kommunal sti

 

Ardenvej

Kommunal sti

 

Asgårdstien

Kommunal sti

Klasse 1

Auningvej

Kommunal sti

 

Baggesensvej

Kommunal sti

 

Bakkedalssvej

Kommunal sti

 

Bakkegårdsstien

Kommunal sti

Klasse 1

Bakkesvinget

Kommunal sti

Klasse 1

Banestien

Kommunal sti

Klasse 1

Barritvej

Kommunal sti

 

Bellingestien

Kommunal sti

Klasse 1

Bellmansvej

Kommunal sti

 

Billesborgvej

Kommunal sti

Klasse 1

Bispevænget

Kommunal sti

Klasse 1

Bjæverskovvej

Kommunal sti

 

Blegdammen

Kommunal sti

Klasse 1

Blåbærvej

Kommunal sti

Klasse 1

Blåhøjvej

Kommunal sti

 

Bodilsvej

Kommunal sti

 

Bogøvej

Kommunal sti

Klasse 1

Boholtestien

Kommunal sti

Klasse 1

Boholtevej

Kommunal sti

Klasse 1

Bohrsvej

Kommunal sti

 

Borgegårdsvej

Kommunal sti

 

Boskovstien

Kommunal sti

Klasse 1

Bregnegårdsvej

Kommunal sti

 

Broagervej

Kommunal sti

 

Brodalvej

Kommunal sti

 

Brombærvej

Kommunal sti

 

Brydevangen

Kommunal sti

 

Bukkarvej

Kommunal sti

 

Bygholmen

Kommunal sti

 

Bygmarken

Kommunal sti

Klasse 1

Byvej

Kommunal sti

 

Bækgårdsstien

Kommunal sti

Klasse 1

Bækgårdsvej

Kommunal sti

 

Bøgebanken

Kommunal sti

 

Bøgebanken

Kommunal sti

 

Bøgedevej

Kommunal sti

 

Bøgevej (Vemmedrup)

Kommunal sti

Klasse 1

Centerstien

Kommunal sti

Klasse 1

Codanvej

Kommunal sti

 

Dalbyvej

Kommunal sti

Klasse 1

Dalbyvej

Kommunal sti

 

Dalsvingstien

Kommunal sti

 

Dalsvingstien

Kommunal sti

Klasse 1

Diget

Kommunal sti

 

Digterstien

Kommunal sti

Klasse 1

Duehusvej

Kommunal sti

Klasse 1

Dunhammervej

Kommunal sti

 

Dybbølvej

Kommunal sti

 

Dybvadvej

Kommunal sti

 

Dyssevangen

Kommunal sti

 

Egedesvej

Kommunal sti

Klasse 1

Egøjevej

Kommunal sti

Klasse 1

Ejbovej

Kommunal sti

 

Ellebækstien

Kommunal sti

Klasse 1

Elmevej (Borup)

Kommunal sti

Klasse 1

Elmevej (Borup)

Kommunal sti

 

Emilievej

Kommunal sti

Klasse 1

Engblommevej

Kommunal sti

 

Engsvinget

Kommunal sti

 

Engvej

Kommunal sti

 

Ewaldsvej

Kommunal sti

 

Fabersvej

Kommunal sti

 

Falkevej

Kommunal sti

Klasse 1

Fanøvej

Kommunal sti

 

Farstrupvej

Kommunal sti

 

Farsøvej

Kommunal sti

 

Fasanvej

Kommunal sti

Klasse 1

Fiskebækvej

Kommunal sti

 

Fiskervej

Kommunal sti

 

Forsytiavej

Kommunal sti

 

Frøslevvej

Kommunal sti

 

Fuglestien

Kommunal sti

Klasse 1

Fuglestien

Kommunal sti

 

Fuglevænget

Kommunal sti

Klasse 1

Fuglsangsstien

Kommunal sti

 

Fynsvej

Kommunal sti

Klasse 1

Fyrvej

Kommunal sti

 

Fælleden

Kommunal sti

 

Følfodvej

Kommunal sti

 

Gennervej

Kommunal sti

 

Glæiserssti

Kommunal sti

Klasse 1

Glæisersvej

Kommunal sti

Klasse 1

Griegsvej

Kommunal sti

 

Græsmarksvej (Køge)

Kommunal sti

Klasse 1

Græsmarksvej (Køge) mod Bådhavnen

Kommunal sti

Klasse 1

Grøndalsvænget

Kommunal sti

 

Grønnevej

Kommunal sti

 

Grønningen (Køge)

Kommunal sti

 

Grønningen (Køge)

Kommunal sti

Klasse 1

Gymnasievej

Kommunal sti

Klasse 1

Gårdsmarkstien

Kommunal sti

Klasse 1

Gårdtoften

Kommunal sti

 

Gåsebanken

Kommunal sti

 

Gåseledet

Kommunal sti

 

Hammelvej

Kommunal sti

 

Hartmannsvej

Kommunal sti

 

Hasselvej

Kommunal sti

 

Hastrupstien

Kommunal sti

Klasse 1

Hastrupvej

Kommunal sti

 

Havløkkevej

Kommunal sti

 

Havrestien

Kommunal sti

 

Hellebækvej

Kommunal sti

 

Hestehavevej (Herfølge)

Kommunal sti

Klasse 1

Hirsevænget

Kommunal sti

Klasse 1

Hirsevænget

Kommunal sti

 

Hjortekærvej

Kommunal sti

 

Holmebækstien

Kommunal sti

Klasse 1

Holmehøjstien

Kommunal sti

Klasse 1

Holmevej

Kommunal sti

 

Hovmarken

Kommunal sti

 

Humlevej

Kommunal sti

 

Hvedemarken

Kommunal sti

Klasse 1

Høgevej

Kommunal sti

Klasse 1

Højelsevej

Kommunal sti

Klasse 1

Hørvænget

Kommunal sti

Klasse 1

Hørvænget

Kommunal sti

 

Høvlingebanken

Kommunal sti

Klasse 1

Høvlingebanken

Kommunal sti

 

Ibsensvej

Kommunal sti

 

Jelsvej

Kommunal sti

 

Kapelvej

Kommunal sti

Klasse 1

Kapelvej/Nordhøj

Kommunal sti

Klasse 1

Karlemosestien

Kommunal sti

Klasse 1

Karlemosevej

Kommunal sti

Klasse 1

Karlemosevej

Kommunal sti

 

Kastaniegårdsvej

Kommunal sti

Klasse 1

Kastanievænget

Kommunal sti

 

Kibækvænge

Kommunal sti

 

Kildebanken

Kommunal sti

 

Kildebanken

Kommunal sti

Klasse 1

Kildebanken

Kommunal sti

 

Kildebjergs Agre

Kommunal sti

Klasse 1

Kildebjergs Tofter

Kommunal sti

Klasse 1

Kirkestien

Kommunal sti

 

Kirkebjergvej

Kommunal sti

Klasse 1

Kirkevej

Kommunal sti

Klasse 1

Kirsebærvænget (Herfølge)

Kommunal sti

 

Kirstinedalstien

Kommunal sti

 

Kirstinedalstien

Kommunal sti

Klasse 1

Kirstinedalsvej

Kommunal sti

 

Klemmenstrupstien

Kommunal sti

Klasse 1

Klintevænget

Kommunal sti

Klasse 1

Klintevænget

Kommunal sti

 

Kløvermarken

Kommunal sti

Klasse 1

Kløvervej (Ejby)

Kommunal sti

 

Kløvervej (Sdr. Køge)

Kommunal sti

Klasse 1

Knapmagervej

Kommunal sti

 

Knudsvej

Kommunal sti

 

Kodrivervej

Kommunal sti

 

Kratvangen

Kommunal sti

 

Kratvangen

Kommunal sti

 

Krogen

Kommunal sti

 

Krogårdsstien

Kommunal sti

Klasse 1

Krotoften

Kommunal sti

Klasse 1

Krotoften

Kommunal sti

 

Kærmindevej

Kommunal sti

 

Kærvang

Kommunal sti

 

Leragervej

Kommunal sti

 

Lerbæk Torv

Kommunal sti

Klasse 1

Lillevangen

Kommunal sti

 

Lybækvænge

Kommunal sti

 

Lyngbækvej

Kommunal sti

 

Lyngstien

Kommunal sti

 

Læskovvej

Kommunal sti

 

Lønstrupvej

Kommunal sti

 

Maglekærvej

Kommunal sti

 

Majsmarken

Kommunal sti

Klasse 1

Manøvej

Kommunal sti

 

Marksvinget

Kommunal sti

 

Mellemmarksvej

Kommunal sti

Klasse 1

Mellemvangen

Kommunal sti

 

Mirabellevej

Kommunal sti

 

Morbærvænget

Kommunal sti

 

Morsøvej

Kommunal sti

 

Mosevej (Ejby)

Kommunal sti

Klasse 1

Munkekærgårdstien

Kommunal sti

Klasse 1

Munkevangen

Kommunal sti

 

Møllebakken

Kommunal sti

 

Møllebækstien

Kommunal sti

Klasse 1

Natskyggevej

Kommunal sti

 

Nordhøj

Kommunal sti

Klasse 1

Nordhøj/Campus

Kommunal sti

Klasse 1

Nordhøj/Ølbyvej

Kommunal sti

Klasse 1

Nordstjernen

Kommunal sti

Klasse 1

Nordvangen

Kommunal sti

 

Nyvej

Kommunal sti

 

Nørre Boulevard

Kommunal sti

Klasse 1

Nørrehegnet

Kommunal sti

Klasse 1

Nørremarkstien

Kommunal sti

Klasse 1

Ole Rømersvej

Kommunal sti

 

Olsbækvænge

Kommunal sti

 

Overdrevet

Kommunal sti

 

Parkvej (Køge)

Kommunal sti

 

Pedersvej

Kommunal sti

 

Pibermosevej

Kommunal sti

Klasse 1

Pilegårdsvej

Kommunal sti

 

Pilevej

Kommunal sti

 

Pogebanken

Kommunal sti

Klasse 1

Poppelvej (Vemmedrup)

Kommunal sti

Klasse 1

Primulavej

Kommunal sti

Klasse 1

Promenadestien

Kommunal sti

 

Præstegårdsstien

Kommunal sti

Klasse 1

Præstekærvej

Kommunal sti

 

Ranunkelvej

Kommunal sti

 

Rapsmarken

Kommunal sti

Klasse 1

Rasmussensvej

Kommunal sti

Klasse 1

Ravnsborgstien

Kommunal sti

Klasse 1

Ravnsborgvej

Kommunal sti

Klasse 1

Regnemarks Bakke

Kommunal sti

 

Rejsbyvej

Kommunal sti

 

Riisagervej

Kommunal sti

 

Ringstedstien

Kommunal sti

 

Rishøjstien

Kommunal sti

Klasse 1

Rishøjvej

Kommunal sti

Klasse 1

Robenheje

Kommunal sti

Klasse 1

Robenheje

Kommunal sti

 

Robenhejestien

Kommunal sti

Klasse 1

Rosendalsvej

Kommunal sti

 

Roslevvej

Kommunal sti

 

Ryeskovvej

Kommunal sti

Klasse 1

Rønnevej (Borup)

Kommunal sti

 

Rønnevej (Borup)

Kommunal sti

Klasse 1

Salbyvej

Kommunal sti

 

Saltumvej

Kommunal sti

 

Sandvadstien

Kommunal sti

 

Sandvadsvej

Kommunal sti

 

Sindalvej

Kommunal sti

 

Skelbækvej

Kommunal sti

 

Skelhøjevej

Kommunal sti

 

Skelstien

Kommunal sti

Klasse 1

Skolevej (Ølsemagle)

Kommunal sti

Klasse 1

Skovdalsvej

Kommunal sti

 

Skovhusvænget

Kommunal sti

Klasse 1

Skovledsvej

Kommunal sti

Klasse 1

Skyttevangen

Kommunal sti

 

Slusevej

Kommunal sti

 

Slåenvej

Kommunal sti

 

Snedkervej

Kommunal sti

 

Snogebækstien

Kommunal sti

Klasse 1

Snogebækstien

Kommunal sti

 

Snogebækvej

Kommunal sti

 

Solsikkemarken

Kommunal sti

Klasse 1

Solsikkevej

Kommunal sti

 

Solvænget

Kommunal sti

 

Sporupvej

Kommunal sti

 

Stationspladsen

Kommunal sti

Klasse 1

Stenhøjparken

Kommunal sti

Klasse 1

Stensbjergstien

Kommunal sti

Klasse 1

Stenumvej

Kommunal sti

 

Sti Birkedalsvej

Kommunal sti

 

Sti Bækgårdsvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Dalbyvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Dalstrøget

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Duevang

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Dyndetvej

Kommunal sti

 

Sti Ejbyvej

Kommunal sti

 

Sti Ejbyvej - Gemsevej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Fuglevej

Kommunal sti

 

Sti Gemsevej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Kimmerslevvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Klemmenstrupvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Krotoften

Kommunal sti

 

Sti Lidemarksvej

Kommunal sti

 

Sti Lidemarksvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Mosevej (Ejby)

Kommunal sti

 

Sti Møllevej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Neergaardparken

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Nordhøj-Ølsemaglevej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Parkvej (Borup)

Kommunal sti

 

Sti Præstemarksvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Skrænten

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Stensbjergvej (Borup)

Kommunal sti

Klasse 1

Sti Vollerslevvej

Kommunal sti

 

Stokrosevej

Kommunal sti

 

Strandstien

Kommunal sti

 

Strandvejen

Kommunal sti

Klasse 1

Strandvænge

Kommunal sti

 

Sygehusvej

Kommunal sti

Klasse 1

Søbladvej

Kommunal sti

Klasse 1

Søllerupvej

Kommunal sti

Klasse 1

Sølvhøjstien

Kommunal sti

Klasse 1

Sønderstien

Kommunal sti

Klasse 1

Søndervangen

Kommunal sti

 

Søndre Allé

Kommunal sti

Klasse 1

Søvang

Kommunal sti

 

Søvej

Kommunal sti

 

Tangmosevej

Kommunal sti

Klasse 1

Tessebøllevej

Kommunal sti

Klasse 1

Tigervej

Kommunal sti

Klasse 1

Tingstien

Kommunal sti

Klasse 1

Tingvej

Kommunal sti

 

Tjørnedalsvej

Kommunal sti

 

Toftestien

Kommunal sti

Klasse 1

Torndalsvej

Kommunal sti

 

Torpestien

Kommunal sti

Klasse 1

Tranholmsstien

Kommunal sti

Klasse 1

Tranholmsvej

Kommunal sti

Klasse 1

Turøvej

Kommunal sti

 

Tyttebærvej

Kommunal sti

 

Tømrervej

Kommunal sti

 

Tåsingevej

Kommunal sti

 

Uldumvej

Kommunal sti

 

Ullitsvej

Kommunal sti

 

Ulstedvej

Kommunal sti

 

Vagtelvej

Kommunal sti

Klasse 1

Valdemarsvej

Kommunal sti

 

Valmuemarken

Kommunal sti

Klasse 1

Vandelvej

Kommunal sti

Klasse 1

Varnæsvej

Kommunal sti

 

Vasebækstien

Kommunal sti

Klasse 1

Ved Lygtebanke

Kommunal sti

 

Ved Stadion

Kommunal sti

 

Vedbækvej

Kommunal sti

 

Vedskøllesti

Kommunal sti

Klasse 1

Vestergade

Kommunal sti

 

Vesterkærvej

Kommunal sti

 

Vesterledet

Kommunal sti

 

Vestre Havnevej

Kommunal sti

Klasse 1

Voldstien

Kommunal sti

 

Weysesvej

Kommunal sti

 

Zoffmannsvej

Kommunal sti

 

Æblevej

Kommunal sti

 

Ærøvej

Kommunal sti

 

Ølandsvej

Kommunal sti

Klasse 1

Ølbycenter

Kommunal sti

Klasse 1

Ølbycenter

Kommunal sti

 

Ølbyvej

Kommunal sti

Klasse 1

Ølsemaglevej

Kommunal sti

Klasse 1

Ølsemagle Kirkevej/Campus

Kommunal sti

Klasse 1

Ølsemagle Møllevej

Kommunal sti

 

Ørnevej

Kommunal sti

 

Ørnhøjvej

Kommunal sti

 

Østergade

Kommunal sti

Klasse 1

Østervangen

Kommunal sti

 

Østre Banevej

Kommunal sti

 

Østre Banevej

Kommunal sti

Klasse 1

Østre Sandmarksvej

Kommunal sti

Klasse 1

Østrupvej

Kommunal sti

Vedligeholdes ikke

Øststien

Kommunal sti

Klasse 1

Ådalen

Kommunal sti

Vedligeholdes ikke

Åkjærsvej

Kommunal sti

Vedligeholdes ikke

Åsstien

Kommunal sti

Klasse 1

Åvad

Kommunal sti

Vedligeholdes ikke

Åvej (Ølsemagle)

Kommunal sti

Vedligeholdes ikke

Åvænget

Kommunal sti

Klasse 1

Åvænget

Kommunal sti

Vedligeholdes ikke

Bilag D. Kategorisering Parkeringsarealer

VEJNAVN

VEJSTATUS

VEJKLASSE

VINTERVEJKLASSE

Astersvej

Kommunevej

P-anlæg

Vedligeholdes ikke

Bag Haverne

Kommunevej

P-anlæg

 

Bjergstien

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Bjergstien

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Blegdammen

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Blommevænge

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Boholtevej

Kommunevej

P-anlæg

 

Byledet

Kommunevej

P-anlæg

 

Cementvej/personale

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Elmevej (Herfølge)

Kommunevej

P-anlæg

 

Fændediget

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Havnen

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Hestehavevej (Herfølge)

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Hovedgaden Borup St.

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Hovedgaden (Borup)

Kommunevej

P-anlæg

 

Kirkepladsen

Kommunevej

P-anlæg

 

Kongebrovej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Laugshusgade

Kommunevej

P-anlæg

 

Lille Kirkestræde

Kommunevej

P-anlæg

 

Lyngvej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Møllevej

Kommunevej

P-anlæg

 

Parkvej (Borup)

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Pedersvej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Pogebanken

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Rebslagergade

Kommunevej

P-anlæg

 

Ryeskovvej

Kommunevej

P-anlæg

 

Salbyvej

Kommunevej

P-anlæg

 

Sankt Gertrudsstræde

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Skovhusvænget

Kommunevej

P-anlæg

 

Stationsvej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Stevnsbovej

Kommunevej

P-anlæg

 

Strandvejen

Kommunevej

P-anlæg

 

Søllerupvej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Søndre Allé

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Søndre Centervej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Turebyvej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Ved Stadion

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 2

Værftsvej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Ølbycenter

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Ølbyvej

Kommunevej

P-anlæg

 

Østre Banevej

Kommunevej

P-anlæg

Klasse 1

Parkeringspladser udenfor offentlige areal.

VEJNAVN

VEJSTATUS

VEJKLASSE

VINTER VEJKLASSE

Centerpladsen (Borup)

 

P-anlæg

Klasse 2

Hovedgaden (Borup – DSB)

 

P-anlæg

Klasse 1

Hovedgaden (Borup) v. nr. 17B

 

P-anlæg

 

Udvidet vinterberedskab ved offentlige P-arealer

VEJNAVN

VEJSTATUS

VEJKLASSE

VINTER VEJKLASSE

Ølby St.

Kommunalt

P-anlæg/båse

Klasse 1 – døgnet rundt

Køge Nord St.

Kommunalt

P-anlæg/båse

Klasse 1 – døgnet rundt

Køge St.

Kommunalt

P-anlæg/båse

Klasse 1 – døgnet rundt

Borup St.

Kommunalt

P-anlæg/båse

Klasse 1 – døgnet rundt

Herfølge St.

Kommunalt

P-anlæg/båse

Klasse 1 – døgnet rundt

Udvidet vinterberedskab illustreret på efterfølgende sider.

Bilag D. Kategorisering Parkeringsarealer

Ølby Station:

Køge Station:

Køge Nord Station:

Borup Station:

Herfølge Station:

 

Bilag E. Offentlige veje hvor Køge Kommune ikke udfører snerydning og glatførebekæmpelse.

Fortegnelse over de offentlige veje og stier i Køge Kommune, hvor snerydning og glatførebekæmpelse ikke udføres ved Køge Kommunes foranstaltninger.

Statsveje

Motorvej E20: Køge - København (Køge Bugtmotorvejen)

Motorvej E20: Køge – Storebælt (Vest motorvejen)

Motorvej E47: Køge – Rødbyhavn (Syd motorvejen)

Bilag F. Fortegnelse over områder, hvor jernbaner pålægges vinterberedskab m.v.

Fortegnelse over offentlige strækninger i Køge Kommune, hvor det pålægges jernbaner at udføre vinterberedskab.

Køge: Stationsterminalen, perrontunnel og trappeadgang

Køge Nord: Stationsterminalen, gangbro og trappeadgang.

Ll. Skensved: Stationsbygningen, fortovsarealer foran bygningen

Ølby: Stationsterminalen, perrontunnel og trappeadgang

Herfølge: Stationsbygningen, fortovsarealer foran bygningen

Borup: Stationsbygningen, fortovsarealer foran bygning 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje