Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Åbenhed og databeskyttelse Aktindsigt, registerindsigt og klager

Aktindsigt, registerindsigt og klager

Her kan du finde en kort vejledning i dine muligheder, hvis du ønsker at få aktindsigt/registerindsigt, eller hvis du ønsker at klage over en sagsafgørelse.

Aktindsigt

Alle borgere har ret til, med få undtagelser, at få aktindsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Køge Kommune. Reglerne og begrænsningerne hertil findes i offentlighedsloven.

Du har en udvidet ret til at få aktindsigt, hvis du er part i en sag, hvor der skal træffes en afgørelse. Disse regler findes i forvaltningsloven.

Her skal du henvende dig

Ønsker du aktindsigt i en afgørelsessag, hvor du er part, skal du henvende dig i den forvaltning, der behandler sagen.

Hvis du ønsker aktindsigt i en generel sag, kan du henvende dig til den forvaltning, hvor du mener, at sagen findes. Du kan også sende en e-mail til aktindsigt@koege.dk.

Som udgangspunkt kan du forvente at få svar på dit ønske om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage. Hvis vi på grund af sagens omfang ikke kan nå det inden 7 dage, orienterer vi dig om årsagen til hvorfor, og om hvornår vi forventer at kunne færdigbehandle din anmodning.

Klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du rette henvendelse til den forvaltning, der har truffet afgørelsen.

Registerindsigt

Alle borgere har ret til at få oplysninger om, hvad der er skrevet i elektroniske registre om dem selv. Det kaldes også indsigtsret. Den enkelte borgers rettigheder fremgår af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Du har som borger bl.a. ret til

  • at få oplyst, hvilke personoplysninger kommunen behandler om dig.
  • at få oplyst, når kommunen indhenter personoplysninger om dig, medmindre du på forhånd er klar over det - f.eks. fordi du selv har indsendt et ansøgningsskema med oplysningerne. Kommunen skal også oplyse, om oplysningerne videregives til andre.
  • at få forkerte personoplysninger rettet.
  • at protestere mod, at bestemte personoplysninger behandles - f.eks. hvis du mener, at kommunen ikke har ret til at behandle eller videregive dine personoplysninger. Hvis protesten er berettiget, skal behandlingen ophøre.
  • at tilbagekalde et samtykke til behandling af følsomme personoplysninger.

Du har kun ret til at få indsigt i personoplysninger, der vedrører dig selv.

Her skal du henvende dig

Ønsker du indsigt i Køge Kommunes registre og behandlinger om dig, skal du henvende dig til:

Køge Kommune
IT- og Digitaliseringsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Du får normalt svar på din henvendelse indenfor 4 uger.

Klage

Hvis du er utilfreds med det svar, kommunen giver om behandling af personoplysninger om dig, kan du klage til:

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4.
1559 København V

Du kan også rette henvendelse til kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Advokatfirmaet Bech-Bruun
Tlf. 72273002
Mail: dpo.koege@bechbruun.com

Læs mere

Retsinformations hjemmeside kan du få adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. Retsinformation er Statens juridiske online-informationssystem.
Besøg retsinformations hjemmeside.

Klager til Køge Kommune

Kommunen skal give dig en klagevejledning, hvis du som borger ikke får medhold i en skriftlig afgørelse. Det kan fx være, hvis du får helt eller delvist afslag på en ansøgning.  

Klagevejledningen skal beskrive, hvordan du kan klage, om der er en frist for at klage og hvem du skal sende klagen til. Det kommer an på sagen, om du skal klage til kommunen eller til en anden forvaltningsmyndighed såsom Familieretshuset eller direkte til et ankenævn.

Det kommunale tilsyn

I Ankestyrelsen ligger også Det Kommunale Tilsyn, som fører tilsyn med, om kommunerne overholder reglerne. Tilsynet kan dog kun behandle klager, når der ikke er nogen særskilt klageinstans. Tilsynet har ikke pligt til behandle en klage. De bestemmer selv, hvilke klager de behandler. Få mere information om Tilsynet på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ombudsmanden

Ombudsmanden fører kontrol med hele den offentlige forvaltning – staten, regionerne og kommunerne. Ombudsmanden undersøger blandt andet, om kommunerne handler lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Ombudsmanden er ikke nogen egentlig klageinstans men kan - på eget initiativ eller på grundlag af en klage - undersøge en sag nærmere. Ombudsmanden kan udtale kritik og komme med anbefalinger til kommunen, men Ombudsmanden kan ikke ændre en afgørelse truffet af en kommune. 

Besøg hjemmesiden for Ombudsmanden for mere information.  

Hvis der ikke er en administrativ klageadgang

Der er ikke indført administrativ klageadgang for alle typer af sager. Det vil sige, at der ikke er en gratis klageadgang til en anden offentlig myndighed i alle sager. Hvis du er uenig med kommunen i en sag, og der ikke er en klageadgang til en anden myndighed, har du mulighed for at anlægge en sag mod kommunen i det almindelige domstolssystem. Det vil sige, at du skal kontakte en advokat, og at sagen eventuelt vil blive ført i retten. 

Hvis du er utilfreds med en sagsbehandlers optræden, tilrettelæggelsen af kommunens sagsbehandling eller ekspeditionsfejl, kan du kontakte borgmesteren. Vi gør dog opmærksom på, at borgmesteren ikke kan behandle klager om tilsidesættelse af reglerne for sagsbehandling, og at borgmesteren derfor ikke har mulighed for at ændre en afgørelse.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje