Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Fakta om Køge Kommune Styrelsesvedtægt og forretningsorden Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt

Gældende fra 1. januar 2022

Kapitel 1
Byrådet

§ 1. Køge Byråd består af 27 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretnings- ordenen), jf. styrelseslovens § 2.

§ 3. I henhold til § 15, stk. 2, 2. pkt. fraviges bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, således at borgmesteren i de nævnte fraværssituationer indkalder stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Kapitel 2 
Borgmesteren

§ 4. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30, fastsættes i forretningsordenen.

§ 5. Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 6. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af ministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel 3 
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 7. Der nedsættes et Økonomiudvalg samt følgende stående udvalg:

1.    Ældre- og Sundhedsudvalget
2.    Socialudvalget
3.    Børneudvalget
4.    Skoleudvalget
5.    Kultur- og Idrætsudvalget
6.    Klima- og Planudvalget
7.    Teknik- og Ejendomsudvalget
8.    Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31a.

§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 10. I henhold til § 28, stk. 2, 2. pkt. fraviges bestemmelsen i styrelseslovens § 28, stk. 2, således at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Stk. 2. I henhold til § 28, stk. 3 i styrelsesloven kan den valggruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Kapitel 4 
Økonomiudvalget

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og kommune- planlægningen. Udvalget fastlægger forskrifter for kommunens øvrige planlægningsopgaver og tilvejebringer de fælles planforudsætninger.

Udvalget påser, at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag. Udvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

o    Køb, salg og pantsætning af fast ejendom - herunder opkøb af arealer til strategisk byudvikling
o    Tilsynet med det støttede boligbyggeri
o    By- og boligforbedringsspørgsmål
o    Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde.
o    Miljømæssig bæredygtighed indenfor udvalgets ressortområde.
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

o    Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
o    I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
o    Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

o    At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
o    At forvaltningen af kommunens kasser og kommunes regnskabsføring er forsvarlig
o    At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
o    At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver m.v.
o    Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kapitel 5 
De stående udvalg

Ældre- og Sundhedsudvalget

§ 14. Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældre- og sundhedsmæssige opgaver, herunder:

o    Opgaver vedrørende forebyggelse og genoptræning efter lov om social service
o    Pleje, praktisk bistand, madservice og hjælpemidler
o    Opgaver vedrørende genoptræning efter sundhedsloven
o    Opgaver vedrørende kommunens institutioner til ældre og på sundhedsområdet
o    Opgaver vedrørende private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter serviceloven på ældreområdet og sundhedslovgivningen
o    Opgaver vedrørende kommunens aftaler og øvrige samspil med det regionale sundhedsvæsen
o    Visitering af lejere til kommunens plejeboliger, aflastningsboliger og ældreboliger
o    Personbefordring inden for udvalgets område
o    Samarbejde med frivillige foreninger inden for sundheds-, ældre- og det sociale humanitære område herunder tilskud jf. servicelovens § 18 (frivillige foreninger) og § 79 (pensionistforeninger)
o    Omsorgstandpleje
o    Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf.
§ 11, stk. 4 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
o    Anlægsplaner.Socialudvalget

§ 15. Socialudvalget (SOU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens socialopgaver, herunder

o    Behandling af misbrugere
o    Specialtilbud til handicappede
o    Opgaver inden for psykiatri
o    Socialpædagogisk støtte, ledsageordninger m.v.
o    Opgaver vedrørende kommunens institutioner på voksenspecialområdet efter serviceloven
o    Opgaver vedrørende private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen, undtagen opgaver vedrørende børn og unge
o    Boligsocial anvisning med undtagelse af ældreboliger
o    Personbefordring inden for udvalgets område
o    Rammeaftalen på det specialiserede socialområde
o    Indkomstoverførsler (boligydelse, boligsikring)
o    Sundhedsfremme og forebyggende indsats indenfor udvalgets område
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på den del af det social- og sundhedsmæssige område, som ikke er henlagt til Børneudvalget, jf. § 16, Skoleudvalget, jf. § 17, Ældre- og Sundhedsudvalget, jf. § 14.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner inden for udvalget område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
o    Anlægsplaner.

Børneudvalget

§ 16. Børneudvalget (BU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunes dag- og døgntilbud og undervisningstilbud for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, herunder opgaver vedrørende:

o    Samarbejde med private og selvejende institutioner, der driver virksomhed for undervisningspligtige børn og unge
o    Dag- og døgntilbud for børn, både kommunale, private og selvejende, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med
o    Sundhedsforanstaltninger for børn, herunder tandpleje
o    Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale område, jf. stk. 4.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bistand til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år i henhold til den sociale lovgivning, herunder opgaver vedrørende:

o    Rådgivning, godkendelse og tilsyn, herunder frivillige hjælpeforanstaltninger, samt opholdssteder og døgntilbud for børn og unge i henhold til den sociale lovgivning
o    Refusion af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af fysisk eller psykisk handicappede børn, herunder støtte til hjælpemidler og boligindretning
o    Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med alvorligt syge børns hospitalsophold eller pleje i hjemmet.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4
o    Anlægsplaner
o    Styrelsesvedtægter inden for udvalgets område.

Skoleudvalget

§ 17. Børne- og Skoleudvalget (SKU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af undervisningstilbud for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, herunder opgaver vedrørende:

o    Almen- og specialundervisning for børn
o    Skolefritidsordninger (SFO) og pædagogiske klubtilbud
o    Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
o    Skole - Social - Politi (SSP)
o    UUV - UngdomsUddannelsesVejledning
o    Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed indenfor udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4
o    Anlægsplaner
o    Styrelsesvedtægter inden for udvalgets område.

Kultur- og Idrætsudvalget

§ 18. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens fritidsundervisning og af kommunens kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende:

o    Ungdomsskolen, ungdomsklubber (Tapperiet) og voksenundervisningen
o    Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
o    Fritidsforanstaltninger for børn og unge
o    Biblioteksvæsen
o    Museer
o    Byarkiver m.v.
o    Musikskoler og andre musikaktiviteter
o    Teater- og biografforhold
o    Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
o    Marinaen
o    Vandrerhjemmet
o    Kulturelle strategier - herunder børnekultur, kulturaftaler, kulturel byudvikling m.v.
o    Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v.
o    Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Politikker og tværgående kommunale samarbejder
o    Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4
o    Anlægsplaner.

Klima- og Planudvalget

§ 19. Klima- og Planudvalget (KPU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det miljø- og energimæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

o    Administration af plan- og byggelovgivningen
o    Lokalplanlægning
o    Energi- og varmeplanlægning
o    Kystbeskyttelse
o    Miljøbeskyttelse
 o    Naturfredning
o    Campingreglementet
o    Renovation
o    Vandløb
o    Sundhedsfremme og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner for de i stk. 2 omtalte, og for eventuelle andre miljø- og energimæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4.
o    Takster for renovation samt andre funktioner under udvalgets område
o    Anlægsplaner.

Teknik- og Ejendomsudvalget

§ 20. Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende veje, cykelstier, kollektiv trafik, rekreative grønne områder, parker og kommunale bygninger, herunder opgaver vedrørende:

o    Anlægsopgaver ved nye kommunale byggerier, herunder energispareprojekter
o    Anlæg på vejområdet, herunder cykelstier
o    Byggemodning
o    Anvendelsen af kommunens bygninger og ejendomme m.v.
o    Rengøring af kommunens skoler, daginstitutioner m.v.
o    Genopretning og vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearealer
o    Ejendomsadministration af kommunens udlejningsejendomme
o    Anlæg, drift og vedligehold af fortove, kantsten og kørebanebelægninger
o    Vintervedligeholdelse
o    Anlæg, drift og vedligehold af strande, badesøer og kolonihaver, parker og naturområder samt stadion- og idrætsanlæg
o    Rottebekæmpelse
o    Taxalovgivningen
o    Kollektiv trafik
o    Administration af betalingsparkering og p-vagter
o    Sundheds- og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner for trafik og for de i stk. 2 omtalte, og for eventuelle andre teknikområder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4
o    Anlægsplaner.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

§ 21. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhverv. Udvalget varetager endvidere kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet som ikke er henlagt til Socialudvalget, jf. § 15.
Herunder opgaver vedrørende:

o    Erhvervs- og turismeindsatsen - herunder dialog med erhvervslivet
o    Opgaver vedrørende fastholdelse og integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet
o    Kommunens Jobcenter og Sprogcenter
o    Koordinationsopgaven omkring kommunens integrationsindsats
o    Personbefordring inden for udvalgets område
o    Indkomstoverførsler (førtidspension m.v.)
o    Opgaver vedrørende ungeindsatsen for unge over 18 år i henhold til beskæftigelseslovgivningen
o    Opgaver i forhold til den forberedende grunduddannelse (FGU)
o    Sundheds- og forebyggelsesindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Integrationsindsats inden for udvalgets ressortområde
o    Miljømæssig bæredygtighed inden for udvalgets ressortområde.
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på den del af arbejdsmarkeds- og sundhedsmæssige område, som ikke er henlagt til Børneudvalget, jf. § 16, Skoleudvalget, jf. § 17, Ældre- og Sundhedsudvalget, jf. § 14.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

o    Sektorplaner inden for udvalget område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, stk. 4 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
o    Anlægsplaner.

Kapitel 6 
Vederlag m.v.

§ 22. Første viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som svarer til 10 % af borgmesterens vederlag.

§ 23. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 10% af borgmesterens vederlag.

§ 24. Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Ældre- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Socialudvalget et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Børneudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25
% af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Børneudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25
% af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Kultur- og Idrætsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Klima- og Planudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Klima- og Planudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Teknik- og Ejendomsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for børn og unge-udvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som svarer til 14,25 % af borgmesterens vederlag.

Næstformanden for børn og unge-udvalget oppebærer et vederlag, som svarer til 3,55 % af borgmesterens vederlag.

§ 25. Når viceborgmesteren varetager borgmesterens opgaver i mere end 5 uger inden for et regnskabsår, oppebærer viceborgmesteren funktionsvederlag.

Stk. 2. Når et medlem af et udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 23, stk. 1-8.

Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

<h2">Kapitel 7 
Ændringer i vedtægten

§ 26. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves styrelsesvedtægt for Køge Kommune vedtaget af Køge Byråd den 28. maj 2019 gældende fra 1. juni 2019.

Stk. 3. Forslag med ændringer og tillæg til denne vedtægt skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen til underretning.


Godkendt på Byrådets møde den 30. november 2021

Underskrevet af:

Navn Titel
Marie Stærke Borgmester
Peter Frost Kommunaldirektør

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje