Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Biblioteksstrategi

Biblioteksstrategi

I 2016 fik Køge Kommune en biblioteksstrategi. Strategien bliver realiseret gennem tre indsatsområder: 

 • Medborgerskab og fællesskab
 • Kunst og kultur
 • Livslang læring og uddannelse. 

Læs om alle indsatsområderne og visionen 'Livskraft fra 0-100' her på siden.

Forord

Af tidligere formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni
I Køge Kommune er vi stolte af vores biblioteker. Vi bruger i stor stil bibliotekets rum, ressourcer og aktiviteter - alene eller sammen med andre. Derfor har det høj prioritet at sikre bibliotekernes fortsatte udvikling og styrke ambitionsniveauet, så vi også i fremtiden vil være stolte af biblioteket.

Bibliotekerne er midt i en brydningstid, hvor de traditionelle dyder omkring bøgerne tages op til revision. Nye digitale medier får stadig større betydning, og bibliotekets rolle som informationscentral udfordres af internettets uendelige søgemuligheder. Endelig spiller aktiviteterne og det, der foregår imellem reolerne, en stigende rolle.

Midt i denne udvikling har det været vigtigt for os i Køge Kommune at overveje, hvilke særlige kvaliteter bibliotekerne skal arbejde med i et fremtidigt perspektiv. Vi skal sikre, at biblioteket kan matche morgendagens udfordringer og brugere og være på forkant med forandringerne.

Vi har som politikere nogle visioner om at skabe biblioteker, som spiller en markant og inddragende rolle i vores lokalsamfund, og som kan bidrage til at give livskvalitet for kommunens borgere.

Vi tror på, at livskvalitet er, når man kan være en del af meningsfulde fællesskaber med frihed til at ytre sig. Når man har lige forudsætninger for at tage ansvar som samfundsborger. Når man hele livet bevarer lysten til at være nysgerrig og få ny viden, og når man inspireres til at være kreativt skabende og få fælles oplevelser gennem kunsten og kulturen.

Køge Kommune skal være et attraktivt sted at bo. Både for vores borgere og for tilflyttere, der bliver tiltrukket af kommunens væld af muligheder. Vi ønsker at være en kommune, hvor bibliotekerne spiller en aktiv rolle i borgernes liv – gennem hele livet. Derfor ønsker vi biblioteker, som arbejder aktivt med børn, unge, familier, voksne og ældre som målgrupper.

Med denne strategi ønsker vi at sætte en klar retning på bibliotekernes rolle i Køge kommune.
Strategien har et flerårigt sigte, men ingen forud fastsat udløbsdato. 

Strategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem politikere og bibliotek samt en lang række mennesker, som til daglig har en særlig interesse i at bruge eller samarbejde med biblioteket. Vi har gennemført en omfattende brugerundersøgelse, vi har talt med borgere, og vi har talt med en række nøglepersoner, som arbejder med opgaver, der kan relateres til bibliotekets brede snitflade.

Vi har lyttet til de mange input og har på den baggrund udvalgt tre områder, hvor vi mener, bibliotekerne i Køge Kommune skal gøre en særlig indsats. Med et skarpt fokus på disse tre indsatser kan bibliotekerne blive en omkring alt det, vi forbinder med livskvalitet. Strategien suppleres af en handleplan, hvori der er opsamlet en lang række konkrete forslag til hvert af indsatsområderne.

Vi glæder os til at følge realiseringen af strategiens indsatser, så vi kan sikre biblioteker i Køge Kommune, der også i fremtiden giver livet værdi. Vi mødes på biblioteket…


Om biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution

Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitution. I 2013 var der mere end 36 mio. besøg på de danske folkebiblioteker. Det tal har ligget stabilt i en årrække og svarer til, at hver dansker var på biblioteket seks gange i løbet af året.

Siden 2004 er andelen af den samlede befolkning, der jævnligt kommer på biblioteket dog faldet.
Undersøgelsen 'Danskernes kulturvaner' fra 2012 viser, at kvinder kommer oftere end mænd, personer med en lang videregående uddannelse kommer oftere end personer med kortere uddannelser, og lavtlønnede kommer oftere end højtlønnede. Ligeledes kommer personer med hjemmeboende børn oftere på biblioteket end personer uden børn. Samtidig er andelen af nydanskere, der bruger biblioteket større end andelen af den samlede befolkning. Det er især de nydanske kvinder og de yngre nydanskere, der benytter biblioteket.

Der er intet belæg for at antage, at det skulle forholde sig anderledes for Køge Kommunes biblioteksbrugere.
KøgeBibliotekerne består af biblioteker i Køge, Borup og Herfølge samt digitale bibliotekstilbud via bibliotekets hjemmeside.

Besøgstallet på kommunens biblioteker har ligget nogenlunde konstant i adskillige år med knap 400.000 besøg årligt. Antallet af brugere, som er aktive dvs. har lånt eller reserveret materialer eller benyttet selvbetjent bibliotek det seneste år er 17.525 – dvs. ca. 30% af kommunens indbyggere. Hertil kommer, at mindre børn og mange ægtefæller deltager i biblioteksbesøg uden selv at være oprettet som brugere, ligesom biblioteket kan benyttes uregistreret af avislæsere, PC-brugere og foredragstilhørere.

I foråret 2015 har et analysefirma for fjerde år i træk gennemført brugerundersøgelse for KøgeBibliotekerne.
93% er enige eller meget enige i ’alt i alt at være meget tilfredse med biblioteket’. Brugernes bud på hvordan biblioteket kan udvikles er at forbedre biblioteksrummet og øge brugerinvolvering. Biblioteket skal således spørge brugerne mere til råds og inddrage dem aktivt. Desuden skal biblioteket stille attraktive og fleksible rammer til rådighed samt sikre rummelighed i forhold til at favne forskellige målgrupper samtidig i biblioteket.

Brugerne er i undersøgelsen blevet bedt om at prioritere hvilke samfundsmæssige mål biblioteket – ud over det traditionelle bibliotekstilbud - bedst bidrager til at løse. I prioriteret rækkefølge er der peget på:

 • Gennemføring af uddannelse
 • Kulturel dannelse
 • Livslang læring
 • Demokratisk dannelse
 • Frirum i lokalsamfundet
 • Samfundsudvikling

Køge Kommunes biblioteker har knap 400.000 besøg årligt.

Vision 'Livskraft fra 0-100'

Biblioteket skal være for alle og skal klæde borgerne på til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem livet – i alderen fra 0 til 100 år.

Fremtidens biblioteker i Køge Kommune skal spille en udviklende rolle i lokalsamfundet og fremme læring, dannelse og fællesskab.

Det vil sige, at biblioteket er den kulturudviklende dynamo i lokalområdet, som skaber synergi gennem facilitering af samarbejdet mellem kulturinstitutioner, foreninger, ildsjæle og lokale nøglepersoner. 
Ved at stimulere den enkelte borgers livskvalitet, identitet og handlekraft, er målet at give lige muligheder for at mestre eget liv og påtage sig et ansvar som samfundsborger. Samtidig er livskvaliteten fortsat i centrum, hvor biblioteket skal bidrage til det gode liv og det lokale fællesskab, som en oase i hverdagen.
Dermed sammenfatter vi visionen til ’Livskraft fra 0-100’

Biblioteket skal være for alle!

Indsatsområdet 'Medborgerskab og fællesskab

I fællesskabet udfoldes både oplevelsen af at høre til og forståelsen for, hvordan vi agerer i det offentlige rum. Dannelse sker i samspil med andre og i forhandling af fællesskabet. Debat og demokrati stimuleres gennem træning og deltagelse – ved at se, lytte, deltage og spejle sig i andres holdninger. 

Med fokus på inddragelse og samarbejde med lokale aktører kan der skabes rum for aktiviteter, der styrker sammenhængskraften lokalt og i samfundet som helhed.

Derfor skal biblioteket aktivt åbne op for samfundsdebatten og invitere alle interesserede til at deltage.
Biblioteket skal:

 • være det uformelle og ikke kommercielle mødested
 • hjælpe videre i forhold til at kunne mestre eget liv
 • bidrage til lokal forankring gennem inddragelse og opbygning af relationer og netværk
 • være det fleksible supplement til det organiserede foreningsliv og folkeoplysning
 • sætte fokus på demokratiets præmisser og invitere til aktiv deltagelse og dialog
 • fremme rummelighed og gensidig respekt mellem mennesker
 • skabe digital dannelse gennem fokus på digitaliseringens konsekvenser og muligheder

38 % af bibliotekets brugere mener, at biblioteket bidrager særligt til samfundet ved at være et frirum i lokalsamfundet.

40% af brugerne mener, at demokratisk dannelse er et af bibliotekets vigtigste bidrag til samfundet.

Indsatsområdet 'Kunst og kultur’

Kunst og kultur skaber billeder og fortællinger. I vekselvirkningen mellem oplevelse, refleksion og aktiv deltagelse kan vi finde meningen med os selv og med det at være menneske.

I kunst- og kulturlivet mødes forskellige aktører – kommunale, kommercielle og selvorganiserede - og udvikler hinandens potentialer. Aktiviteterne skal have format og kvalitet, men også et særligt blik for kulturelle initiativer.
Derfor skal biblioteket aktivt udfordre, invitere og involvere i mødet med kunst og kultur gennem aktiviteter med et særligt blik for litteraturformidling, læselyst og udbredelse af skønlitteraturens mange kvaliteter.

Biblioteket skal:

 • tilbyde mødet med kunst og kultur i samspil med lokale foreninger, institutioner og ildsjæle samt professionelle
 • bidrage til et kulturelt fundament for det gode børneliv
 • tilbyde kvalitetstid, nærvær og fordybelse
 • opbygge relationer mellem aktører ved at facilitere tværgående samarbejder
 • påvirke byudvikling og aktivt formidle, hvad der rør sig i lokalsamfundet.
 • tilbyde den smalle, skæve og provokerende kvalitet, som supplement

61% af bibliotekets brugere mener, at kulturel dannelse er et af bibliotekets vigtigste bidrag til samfundet.

Indsatsområdet 'Livslang læring og uddannelse'

Livslang læring udfoldes før, under og efter formel skolegang og uddannelse. Tidlig indsats omkring sprogudvikling samt glæde ved at læse har positiv indvirkning dels på børns skolegang og deres uddannelse, dels på mental sundhed gennem hele livet.

Folkeskolen er bibliotekets tætte samarbejdspart på uddannelsesområdet, mens studerende på alle niveauer understøttes af biblioteket. Bibliotekets læringsindsatser baseres på lyst og frivillighed ved at være attraktive og relevante for den enkelte.

Derfor skal biblioteket udvikle kompetencer gennem hele livet og arbejde for, at den enkelte øger mulighederne for at mestre eget liv.

Biblioteket skal:

 • motivere til gennemførelse af uddannelse med gode læringsmiljøer, materialer og vejledning
 • bidrage til sprogstimulering hos de mindste
 • være flagskib for udbredelse af læselyst gennem hele livet
 • stimulere lysten til at lære hele livet og skabe koblinger mellem formel og uformel læring
 • styrke unges udviklingsmuligheder i lærende miljøer
 • understøtte velfærdsudfordringerne sammen med relevante aktører
 • vejlede og sikre fri og lige adgang til relevant information via bøger og digitale materialer

70% af bibliotekets brugere mener, at gennemførelse af uddannelse er et af bibliotekets vigtigste bidrag til samfundet.
48 % af bibliotekets brugere mener, at livslang læring er en af bibliotekets vigtigste opgaver.

Kulturområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje