Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Børn & Unge-politik 2020

Børn & Unge-politik 2020

Forord

Sammen tager vi ansvar for kommunens børn og unge

I Køge Kommune tager politikere, medarbejdere og forældresammen ansvar for kommunens børn og unge.Det overordnede mål er,at alle børn og unge i Køge Kommune har et børne-og ungelivmed trivsel, sundhed, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed.

At være barn og ung har værdi i sig selv. Børn er ikke bare på vej til at blive voksne. Børn og unge har ret til at være børn og unge, til at være forskellige og til at lære og udvikle sig i forskellige tempi.

Børn og Unge-politikken sætter rammen for alle øvrige politikker og strategier på området, f.eks. Strategi for inkluderende fællesskaber, Dagtilbudsstrategi og Sammenhængende Børnepolitik, der mere indgående beskriver sammenhængen mellem almen-og specialområdet. 

Alle politikkernehar samme fundament og trækker på den samme tænkning –det samme mindset -for arbejdet med børn og unge.Det er det fundament, Børn og Unge-politikkenbeskriver.Målgruppen er primært alle de medarbejdere, der hver dag arbejder for at sikre børn og unges trivsel og udvikling, men forældre,der er interesserede i at kende kommunens vision, værdier og målsætninger, kan også læse med.

Børn og Unge-politikken favner hele børne-og ungeområdet, og den er i sagens natur formuleret på et overordnet niveau. I politikken er der ingen konkrete handlingsanvisninger, og det betyder, at vision og målsætningerskal omsættes til handlinger og tiltag i dagligdagen for at få liv og for at kunne mærkes, der hvor børn og unge færdes.

En række tiltag iværksættes og understøttes af forvaltningen, men også de lokale skoler, dagtilbud og specialtilbud har en afgørende rolle. Børn og Unge-politikken sætter en tydelig ramme, men skaber også plads til, at indsatserne kan tilpasses lokale forhold.

Marie Stærke
Borgmester

Vision for Køge Kommunes børn og unge

Alle børn og unge skal have en barndom med mulighed for at udvikle sig bedst muligt personligt, socialt og fagligt i meningsfulde fællesskaber. Og alle skal have mulighed for at udvikle sig til livsduelige voksne, der er i stand til at mestre komplekse og mangfoldige livsvilkår i et globaliseret samfund.

Værdigrundlag

Respekt, tolerance, mangfoldighed, demokrati og ambition er vigtige og gennemgående værdier i Børn og-Ungepolitikken.

Deltagelse er omdrejningspunktet for vores lærings-og udviklingsforståelse. Aktiv deltagelse i meningsfulde fællesskaber er en forudsætning for trivsel, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed og mestring.

Børnesynet har fokus på kontekst og relationer fremfor et mere individuelt børnesyn. Det betyder, at det ikke er nok at se på barnet, for også det,som andre børn, forældre og medarbejdere gør, har betydning for barnets situation. Det betyder også, at alle børn altid er i foranderlige processer.Der kan altid gøres noget for at ændre barnets situation.

Børn og unge er medskabende i egen læring og udvikling, og børns og unges egne perspektiver er helt centrale. Det betyder, at den voksne altid skal sætte sigi barnets sted, skal tale med barnet og lytte til dets eget perspektiv, og sepå barnet udefra med den voksnes forståelse af det gode børneliv. Tilsammen hjælper detre indgangsvinkler til at forstå–ingen af dem kan stå alene.

Målsætninger i Køge Kommunes Børn og Unge-politik

1. Trivsel og udvikling

Køge Kommune ønsker,atbørn og ungeskal have de bedste betingelser for at udvikle kompetencer, livsglæde og livsduelighed, der gør dem i stand til at mestre livet og tage ansvar.

Børn og unge skal kunne færdes i et mobbefrit miljø og mødes med tillid og respektaf børn og voksne. Der er høje ambitionerpå børnenes vegne, men kravene er differentierede, så alle børn sammen og hver især oplever passende læringsudfordringer.

Overordnet set har forældrene ansvaret for børnene. Medarbejderneindgår et partnerskab med forældrene, som de samarbejder medog støtter i deresforældreansvar. Medarbejdernesikrer også en hurtig og relevant indsats, såbørn og unge oplever at blive støttet af forældre og medarbejdere.

2. Grundlæggende serviceniveau og lokal udmøntning

Køge Kommune ønsker høj kvalitet i alle ydelsertil børn og unge. Det gælder personalenormering, kompetencer og standarder fortiltag og tilbud. Det betyder også, at dagtilbud, skoler og specialtilbudhar plads inde og ude, at de er fleksible og at de er velholdte med en inspirerende æstetik. 

Der er fokus på ejerskab, medansvar og resultater. Det sker gennem tæt involvering af børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere. Lokale ledelser og bestyrelserpå skoler, dagtilbud og specialtilbudhar –inden for de fælles rammermulighed foratskabe en variation i tilbuddene, der afspejler lokale prioriteringer og behov. 

3. Miljø og bæredygtighedi hverdagen

Køge Kommune ønsker at være en grøn kommune. Miljø og grøn bæredygtighed skal være en del af hverdagen i alle tilbud.

Køge Kommuneønsker, at børn og unge bliver miljø-og ressourcebevidste. Børn og unge skal have mulighed for at være nysgerrige, undre sig, undersøge, forståog forholde sig til miljø-og klimaspørgsmål.

4. Sunde livs-og læringsmiljøer 

Køge Kommune ønsker, at børn og unge får mulighed for at være en del afen hverdag oget miljømed fokus på fysisk og psykisk sundhed. Der skal være mulighed for mange forskellige kropslige erfaringer, hvor bevægelsesglæde, kreativitetog leg er vigtige elementer. 

Børn og unge skal gøre sigerfaringer med en grøn og alsidig kostog deresbevægelsesinitiativerskal understøttes. Det lokale foreningslivbidrager til, at der er en bred vifte af bevægelsesmuligheder og fællesskaber.

5. Faglige og sociale kompetencer 

Køge Kommune arbejder for at mindske ulighed i læring og at nedbringebetydning af social-og økonomisk baggrund hos børn og unge.

Køge Kommuneønsker, at alle børn opnår en høj grad af livsduelighed gennem udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Alle børn og unge udfordres med passende læringsudfordringer. Deskal opleve at kunne håndtere og mestre udfordringerog at kunne fungere både alene og i fællesskaber. De skal også udvikle sig i mødet med omverdenen.

Alle børn og unge skal udvikle kompetencer, der kan give dem en god ballast til at fungere idet 21. århundredef.eks. i forhold til samarbejde, innovation, kritisk tænkning og kommunikation.

6. Plads til forskellighed i inkluderende fællesskaber

Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge, uanset forudsætninger og udfordringer, først og fremmest mødes som børn og unge uanset eventuelle funktionsnedsættelser, diagnoser eller særlige sociale udfordringer.

Køge Kommuneønsker at skabe inkluderende fællesskaber, hvor udgangspunktet er, at forskellighed er en ressource, så alle, uanset handicaps og udfordringer, etnicitet og køn, har de bedste muligheder for at være i de almene tilbud i deres nærmiljø. Men der skal også være tilbud til de børn og unge, for hvem almenområdet ikke er tilstrækkeligt til at sikre et godt børne-og ungeliv.

7. Kreativitetog innovation

Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle kreativitet og tage initiativer, så de kan opleve at bidrage til nytænkning og udvikling af løsninger i forskellige sammenhænge.Leg og mangfoldighed er et vigtigt fundament for udvikling af kreativitet.

Der skal være en innovativ kultur, der vægter nysgerrighed og fantasi gennem f.eks. musiske udfoldelser og kreativ leg. Og med fokus på at eksperimentere og skabe nye løsninger.

8. I et samfundsfællesskab med andre

Køge Kommune ønsker, at børn og unge oplever at være en del af et trygt fællesskab med plads til forskellighedi etberigende og spændende sted at vokse op. Et sted, hvor borgerneer sammen om opgaver, et sted med historie, traditioner og individuelle muligheder. Og et sted, hvor alle børn og unge har kammerater og venner i forpligtende fællesskaber.

Køge Kommune ønsker, at børn og unge kender byens og lokalområdernes historie, kulturinstitutionerne m.v.Men også, at børn og unge ser, at Køge Kommune rækker ud mod omverdenen.

9. Deltagelse og demokrati 

Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge oplever muligheder for deltagelse, inddragelse og medindflydelse i hverdageni dagtilbud og skoler.Der skal være etveludviklet børne-og ungedemokrati med fokus på reel inddragelse og indflydelse på aktiviteter og undervisning.  

Børn og unge skal opnå viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i de demokratiske processer. Det gælderbåde her og nu og i den videre vej gennem uddannelsessystem og arbejde. Det fordrer en demokratisk kultur, der bygger på respekt, tolerance, mangfoldighed, demokrati og ambition.

10. Refleksion og integritet

Køge Kommune ønsker, at børn og unge har tid til at være nysgerrige, lytte, tænke efter, så de udvikler nye erkendelser og en høj grad af integritet.Fra de er helt små, skal de opleve at få gode oplevelser med at forholde sig nysgerrigt, fokuseretog reflekterende til livets mange aspekter.

Børn og unge skal kunne se brugbarheden i dialog om natur, miljø, omverden, fortid, nutid og fremtid. Dermed udvikler de mod, nysgerrighed og ansvarsfølelse for både deres eget liv og for omverdenen.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje