Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune

Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune

Køge Kommune ønsker med folkeoplysningspolitikken at understøtte interesser inden for kultur- idræts- og fritidslivet, så der bliver tale om fleksible, kvalitative og engagerende tilbud, 
som styrker foreningslivet og tiltrækker en bred kreds af borgere. 

Folkeoplysningspolitikken giver retningslinjer for det frivillige arbejde i idrætsforeninger, aftenskoler, kulturelle foreninger og selvorganiserede grupper, hvis medlemmer af børn, voksne og ældre medvirker til et sundt fysisk og mentalt liv, udvider vores horisonter og fostrer demokratisk dialog og fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer.

Målet med politikken er at motivere til et aktivt og ansvarligt medborgerskab, gerne i et partnerskab med kommunen, samt at fremme kreativitet og kompetencer til gavn og glæde for 
den enkelte og for fællesskabet.

1. Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende virksomhed

Målsætningen med politikken er at understøtte den folkeoplysende virksomhed for at fremme demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab. Køge Kommune ønsker at flest mulige borgere får glæde af de værdier og kvaliteter, som de folkeoplysende aktiviteter tilbyder. 

Der gøres en særlig indsats for at inddrage de borgere, som af forskellige årsager ikke kan udnytte de eksisterende fritidstilbud. Børn og unge, nydanskere, handicappede og gruppen af 
ældre vil have et særligt fokus for at alle i videst muligt omfang får lige adgang og mulighed for deltagelse. Dette kan bl.a. ske gennem en styrkelse af det tværfaglige samarbejde i den kommunale organisation med henblik på at fremme fælles mål.

Værdier, kvaliteter og potentialer i de folkeoplysende aktiviteter søges gjort til en del af opgaveløsningen på politikområder, hvor fritidslivet og folkeoplysning ikke traditionelt ses som et aktiv.

Den folkeoplysende voksenundervisning understøttes for at øge den enkelte borgers almene dannelse og faglige indsigt, så borgerne derved har mulighed for fortsat uddannelse, læring og udvikling.

Køge Kommune rådgiver, vejleder og hjælper til etablering af folkeoplysende virksomhed. Der er fokus på anerkendelsen af og opbakningen til de frivillige lederes, instruktørers og ildsjæles arbejde i foreningslivet samt på disses fortsatte muligheder for udvikling og motivation.

2. Rammer for den folkeoplysende virksomhed

Der støttes op om folkeoplysende fritidsaktiviteter i kommunale samt i foreningers egne/lejede faciliteter. De overordnede rammer for tilskud, lokaleanvisning og understøttelse af folkeoplysningsarbejdet angives i folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, de folkeoplysende foreninger og udviklingspuljen er vedlagt som bilag.

3. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og de selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder pulje til udviklingsarbejde

Organiseringen af aktiviteter i demokratisk opbyggede foreninger er i sig selv værdifuld og er den almindelige forudsætning for støtte efter folkeoplysningsloven til fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Køge Kommunes udviklingspulje har til formål at støtte etablerede foreninger og selvorganiserede grupper, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter. Samarbejde mellem foreninger og selvorganiserede grupper imødekommes ligeledes positivt af udviklingspuljens støtteområde.

Der henvises i øvrigt til Køge Kommunes retningslinjer for tilskud fra udviklingspuljen.

4. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver

I Køge Kommune ønskes der en nær sammenhæng mellem det folkeoplysende område og andre politikområder. I politiske målsætninger, strategier, handleplaner mv. tilstræbes det at placere den folkeoplysende virksomhed centralt i løsningen af udfordringer og problemstillinger.

Det ønskes, at der skabes mulighed for konkrete partnerskaber mellem foreninger/oplysningsforbund/selvorganiserede grupper og kommunen/kommunale institutioner. Finansiering af partnerskaber, der indebærer, at den folkeoplysende virksomhed løser opgaver på andre af kommunens politikområder må medfinansieres af midler fra de pågældende områder.

5. Afgrænsning af aktiviteter indenfor den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter

Folkeoplysningsarbejdet grænser op til en række andre aktivitetsområder, hvorfor spørgsmål om afgrænsning er væsentlige.
 
Godkendt folkeoplysende virksomhed (aktiviteterne) foregår i rammerne af en godkendt, folkeoplysende forening med respekt for forskellighed i holdninger, interesser, emner og idégrundlag.

På foreningsområdet findes derudover en række kommercielle aktører og andre; bl.a. VUC, bibliotekerne og Folkeuniversitetet, som ikke modtager støtte via folkeoplysningsloven. Disse aktører er ikke en del af folkeoplysningen, men er med til at sikre et bredere tilbud til kommunens borgere, hvorfor kommunen er åben for samarbejde.

6. Brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed

Køge Kommune varetager brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed gennem nedsættelse af et § 35 stk. 2 udvalg og to årlige borgerdialogmøder. Sammensætning af og kompetence for §35 stk. 2 udvalget er vedlagt som bilag.

Kultur- og Idrætsudvalget gennemfører årligt to dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede med relevante aktuelle temaer. 

Dialogmøderne tilgodeser en bred dialogbaseret tilgang til området med mulighed for direkte dialog mellem Kultur- og Idrætsudvalget, foreninger og øvrige interessenter. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje