Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Handicaphandleplaner 2021-2022

Handicaphandleplaner 2021-2022

Sammen om gode løsninger

Køge Kommunes Handicappolitik – Tryghed, tillid og fællesskab er resultatet af en samskabende proces mellem politikere, borgere, erhvervsliv, foreninger mfl. i Køge Kommune.

Handicappolitikken er udmøntet i en række handleplaner, som har til formål at omsætte handicappolitikkens ambitioner til praksis og effekter for borgere og lokalsamfund. De politiske udvalg evaluerer og reviderer hvert år handleplanerne i dialog med Køge Kommunes Handicapråd. Ved at drøfte og vedtage nye indsatsområder i handleplanerne årligt sikres det, at handicappolitikken og handleplanerne forholder sig aktivt til borgernes ønsker og mål.

Handleplanerne tager udgangspunkt i Handicappolitikkens syv temaer og formulerer en række målsætninger for de indsatser, der iværksættes for hvert tema. For at sikre, at indsatserne udvikles i samarbejde med borgere med handicap, nedsættes for hvert mål en arbejdsgruppe med deltagelse af borgere og/eller repræsentanter for borgere med handicap, medarbejdere fra Køge Kommune samt evt. repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner og lign. I fællesskab udarbejder arbejdsgrupperne et kommissorium, der forholder sig konkret til formål med indsatsen, graden af involvering og deltagelse af borgere med handicap i arbejdet, produkter, tidsramme og forventet effekt af indsatsen. Der er udarbejdet en standardskabelon for disse kommissorier til brug for arbejdsgrupperne.

I processen med at formulere handicappolitikken er borgere, pårørende, erhvervsliv, foreninger og mange flere kommet med et væld af gode ideer. Ideerne er samlet i en idebank, som blandt andet vil tjene som inspiration til det løbende arbejde med at udvikle og tilpasse handleplanerne.

Handicappolitikken og handleplanerne bygger på fælles løsninger skabt igennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Handleplanerne vil blive gennemført ud fra samme målsætning om samarbejde, og vil have udgangspunkt i et solidt vidensgrundlag og i systematiske metoder og modeller.  

For alle handleplansindsatser gøres der status senest i 2. kvartal 2022.

Handicappolitikkens værdigrundlag

Den enkeltes ønsker og mål for et meningsfuldt liv er altid udgangspunktet.

Ambitiøse og fælles løsninger skabes i et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Tema 1: Deltagelse og tilgængelighed
Lige adgang til hverdags- og samfundslivet

Målsætning: Bedre tilgængelighed

Baggrund og formål:

For at sikre lige adgang til hverdags- og samfundslivet for borgere med handicap vil Køge Kommune gennem dialog og samarbejde øge den fysiske tilgængelighed samt information om handicaptilgængelighed i forhold til såvel nye bygge- og anlægsprojekter som eksisterende by- og naturmiljøer. 

Indhold:

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentant(er) fra Handicaprådet, borgere med forskellige typer af handicap og pårørende samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Gruppen har til formål at: 

 • udvikle nye metoder til styrkelse af systematisk borgerinvolvering i nye bygge- og anlægsprojekter
 • udvikle tilgængelig information om handicaptilgængelighed til natur- og byområder, handicap p-pladser m.v.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Repræsentanter fra Handicaprådet, borgere med forskellige handicap, pårørende, Teknik og Miljøforvaltningen samt evt. eksterne samarbejdspartnere

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: september 2021

Afslutning og evaluering: 2. kvartal 2022 

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Teknik- og Miljøforvaltningen.

Målsætning: Adgang til boliger, der passer til den enkeltes behov

Baggrund og formål:

Ved udvikling af nye eller modernisering af eksisterende botilbud på handicapområdet ønsker Køge Kommune, at design og planlægning af funktioner og indretning af botilbuddene sker i en samskabende proces med borgere, pårørende og medarbejdere.

Indhold:

Med udgangspunkt i den samskabende proces, der er iværksat med bruger-, pårørende- og medarbejderrepræsentanter i forbindelse med udviklingen af botilbuddet Ny Føllehavegård, nedsættes en arbejdsgruppe med brugerrepræsentanter og forvaltningen, der skal udvikle:

 • metoder og modeller for den gode bruger-/pårørendeinddragelse ved fremtidige udbygninger og kapacitetstilpasninger på botilbudsområdet i Køge Kommune.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Repræsentanter fra Handicaprådet, bruger-/pårørenderepræsentanter fra Følgegruppen til Ny Føllehavegård, Teknik og Miljøforvaltningen, Velfærdsforvaltningen samt evt. øvrige samarbejdspartnere.

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: September 2021

Afslutning og evaluering: 1. Kvartal 2022

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Velfærdsforvaltningen.

Målsætning: Bedre tilgængelighed på Køge Kommunes hjemmeside

Baggrund og formål:

Køge Kommune skal have ny hjemmeside i 2022. I den forbindelse etableres et samarbejde med borgere med handicap, som gennem dialog om ønsker og behov til tilgængelighed skal bidrage til at sikre bedre handicaptilgængelighed på Køge Kommunes nye hjemmeside.

Indhold:

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentant(er) fra Handicaprådet og borgere med handicap samt Velfærdsforvaltningen og Kommunikation. Gruppen har til formål at: 

 • kortlægge ønsker og behov i forhold handicaptilgængelighed
 • brugerteste prototype af hjemmesiden

Deltagere i arbejdsgruppe:

Repræsentanter fra Handicaprådet, borgere med handicap, Kultur- og Økonomiforvaltningen (Kommunikation) og Velfærdsforvaltningen.

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: juni 2021

Afslutning og evaluering: dato for ny hjemmeside er endnu ikke fastlagt, men forventes klar i 1. halvår af 2022.

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Tema 2: Sundhed – mentalt og fysisk
Lige adgang til sund og aktiv hverdag med høj trivsel

Målsætning: Bedre mulighed for bevægelse

Baggrund og formål:

Køge Kommune er på vej til at blive visionskommune med projektet ’Bevæg dig for livet’. ’Bevæg dig for livet’ strækker sig over 5 år og har til formål at få flest mulige til at bevæge sig og helst i fællesskab med andre. Borgere med funktionsnedsættelser forventes at være en del af projektets samlede målgruppe. Dette afventer godkendelse i den politiske følgegruppe i juni 2021.  

Indhold:

’Bevæg dig for livet’ vil koble sig på og berige eksisterende tiltag, ligesom der vil igangsættes nye tiltag både internt kommunalt og i samarbejde med foreningslivet. Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet og vil blive inddraget i relevante grupper.

Der har i forbindelse med opstarten af processen været afholdt workshop med deltagelse af borgere og foreninger om indsatsområder og input til visionen, hvor borgere med funktionsnedsættelser som målgruppe indgår. Visionen afventer godkendelse i den politiske følgegruppe i juni 2021.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Temaet fra Handicappolitikken om Sundhed – mentalt og Fysisk og målsætningen om bedre mulighed for bevægelse forventes inddraget i det videre arbejde med udvikling af handleplan inden for Bevæg dig for livet, hvorefter der nedsættes arbejdsgruppe og udarbejdes kommissorium.

Relevante foreninger og borgere inviteres til deltagelse i arbejdsgrupper for alle projektets målgrupper i løbet af projektperioden.

Tidsramme:

Opstart: Afventer politisk godkendelse af handleplanen

Afslutning og evaluering: Der vil i forbindelse med ”Bevæg dig for livet” hvert år blive lavet en status for udvalgte indsatser samt en handleplan for det kommende år.

Projekt ”Bevæg dig for Livet” slutter ved udgangen af 2025.

Ansvarlig forvaltning:

Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Målsætning: Forebyggelse og sundhedsfremme for borgere i kommunale tilbud

Baggrund og formål:

Mennesker med handicap oplever ulighed i sundhed og i adgangen til forebyggelse og sundhedsfremme. Køge Kommune vil arbejde systematisk for at mindske ulighed i sundhed for mennesker med handicap, der bor på kommunens botilbud.

Indhold:

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra det specialiserede socialområde, sundhedsfagligt personale, praktiserende læger tilknyttet botilbuddene, borgere og/eller pårørende. Gruppen har til opgave at: 

 • udvikle en model, der sikrer, at borgere på botilbud på det specialiserede socialområde i Køge Kommune får et årligt sundhedstjek. Formålet er at øge trivsel og sundhed og dermed mindske ulighed i sundhed blandt borgerne på botilbuddene.
 • sikre en ramme for evaluering af effekt af sundhedstjek

Deltagere i arbejdsgruppe:

Repræsentanter fra bosteder på det specialiserede område i Køge Kommune, praktiserende læger som er tilknyttet botilbuddene, sundhedsfagligt personale, borgere og el. pårørende

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: juni 2021

Afslutning og evaluering: ultimo 2021 vil der være en plan for, hvordan der systematisk tilbydes sundhedstjek til borgere på bosteder. Idet der forventeligt tilbydes sundhedstjek i hele 2022, vil der efter 2022 laves en samlet vurdering inkl. justering af indsatsen.

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Velfærdsforvaltningen.

Tema 3: Job og uddannelse
Flere i uddannelse og beskæftigelse

Målsætning: Flere unge med handicap skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Baggrund og formål:

På landsplan er kun fire ud af ti unge i alderen 19-20 år, som lever med et handicap, i uddannelse eller job. Det er en tendens, der kræver et fælles fokus på, hvad der skal til for at flere unge med handicap gennemfører en uddannelse.

Indhold:

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af unge med handicap, Campus Køge, Velfærdsforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Gruppen har til formål at:

 • komme med forslag til initiativer i forhold til nedenstående, der kan sikre, at flere end i dag gennemfører end ordinær uddannelse:
  • vejledning
  • støttemuligheder
  • sociale og faglige aktiviteter
  • støttende fagligt og socialt miljø
  • koordinering af indsatser
 • afholde seminar med præsentation af de fremkomne forslag og initiativer

Deltagere i arbejdsgruppe:

Handicaprådet, Unge med handicap, parterne i Campus Køge, Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt evt. samarbejdspartnere.

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: september 2021

Afslutning og evaluering: marts 2022

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Velfærdsforvaltningen.

Målsætning: Partnerskaber med virksomheder om flere jobmuligheder

Baggrund og formål:

Den politiske målsætning både nationalt og lokalt er, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse. Derfor skal vi - gennem et fælles fokus på muligheder og ressourcer hos personer med handicap - skabe et rummeligt arbejdsmarked og undersøge, hvordan vi skaber jobs og fjerner barrierer for at flere får et arbejde.

Indhold:

Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Handicaprådet, Køge Erhvervsliv, offentlige arbejdspladser og Velfærdsforvaltningen. Gruppen har til formål at:

 • afholde dialogmøde mellem jobcentrets Advisory Board og en ny fokusgruppe med offentlige arbejdsgivere og Handicaprådet om videndeling og erfaringer med at ansætte og have medarbejdere med handicap. Deltagerne skal drøfte nye muligheder for virksomhedsrettede træningsbaner og jobs fx socialøkonomiske virksomhedsindsatser, praktikpladser mv. 
 • Komme med input til kommunikationsplan målrettet virksomheder, der sikrer udbredelse af kendskab til de handicapkompenserende ordninger.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Handicaprådet, repræsentanter fra Køge erhvervsliv og offentlige arbejdspladser og Velfærdsforvaltningen samt evt. andre samarbejdspartnere.

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: juni 2021

Afslutning og evaluering: november 2021

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Velfærdsforvaltningen.

Tema 4: Tryghed og tillid
Tryghed og tillid som bærende værdi i mødet

Målsætning: Mere tillid og tryghed i mødet mellem borgere og Køge Kommune

Baggrund og formål:

Tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at kun godt halvdelen af borgerne med handicap oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Og kun ca. halvdelen stoler på, at de får den hjælp fra kommunen, som de har ret til.  Borgerens ønsker og mål skal være udgangspunktet for samarbejdet og tilliden i samarbejdet mellem borger og kommune skal styrkes, så mennesker med behov for hjælp og støtte oplever tryghed i, at de kan leve et selvstændigt liv.

Indhold:

Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Handicaprådet, Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Gruppen har til formål at:

 • Kvalitetsudvikle sagsbehandlingen med afsæt i klagehenvendelser fra borgere med handicap.
 • udvikle konkrete tiltag på baggrund af principper om god borgerinddragelse fra Danske Handicaporganisationer og KL samt på baggrund af det kommende charter for tillid og retssikkerhed på handicapområdet, som udarbejdes af Social- og Ældreministeren, KL, Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening, der udkommer i efteråret 2021.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Handicaprådet, Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: august 2021

Afslutning og evaluering: marts 2022

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlige forvaltninger:

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Tema 5: Børn og familie
Plads til det gode børne- og familieliv

Målsætning: Bedre støtte til forældre og søskende

Baggrund og formål:

Alle børn og unge skal have en barndom med mulighed for at udvikle sig. Familien spiller en afgørende rolle heri. Med den rette familieorienterede støtte, der tager højde for både forældres og evt. søskendes situation, vil familien have tid og overskud til at understøtte barnets udvikling.

Indhold:

Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af forældre, søskende, patientforeninger og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Gruppen har til formål at:

 • undersøge og udvikle indsatser til forældre og søskende til børn og unge med handicap
 • udbrede kendskabet til Familievejlederordningen for forældre til ny-diagnosticerede børn og unge.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Forældre, søskende, patientforeninger og Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: august 2021

Afslutning og evaluering: april 2022

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Tema 6: Overgange
Tryghed, enkelthed og sammenhæng i alle overgange

Målsætning: Bedre overgange fra ung til voksen

Baggrund og formål:

Det har stor betydning, at overgangen til voksenlivet planlægges i god tid, så der sikres sammenhæng og tryghed omkring fremtiden for unge med handicap. Derfor skal der være et tværgående og helhedsorienteret samarbejde med udgangspunkt i de ønsker og mål for den gode overgang, som unge med handicap har.

Indhold:

Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Handicaprådet, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Velfærdsforvaltningen. Gruppen har til formål at:

 • inddrage oplevelser og borgerrejser fra forældre og unge, der står foran eller er i overgangen mellem barn og voksen
 • udvikle systematisk metode i samarbejdet om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap
 • udarbejde evalueringsdesign på overgangssager med fokus på borgeroplevelsen

Deltagere i arbejdsgruppe:

Repræsentanter fra Handicaprådet, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Velfærdsforvaltningen.

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: august 2021

Afslutning og evaluering: februar 2022

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlige forvaltninger:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen.

Tema 7: Netværk og fritid
Ligeværdige og aktive fællesskaber med plads til forskellighed

Målsætning: Bedre mulighed for netværk og aktiv deltagelse

Baggrund og formål:

Det giver øget livskvalitet at føle samhørighed og have mulighed for at deltage i hverdagens mange forskelligartede aktiviteter. Denne indsats handler om, hvordan vi sammen - på tværs af borgere med handicap, pårørende, foreningsliv, handelsliv og kulturliv - går i dialog og skaber nye løsninger og initiativer, der gør flere aktiviteter tilgængelige for personer med handicap.

Indhold:

Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af borgere og pårørende, repræsentanter fra Handicaprådet, repræsentanter fra foreningslivet og Køge handel samt Velfærdsforvaltningen og Kultur og Idræt. Gruppen har til formål at:

 • afprøve platformen Bobleberg til netværk for borgere med interesse i aktive fællesskaber med plads til forskellighed.
 • afholde en workshop med deltagelse af borgere, frivillige foreninger, Køge handel samt kultur- og fritidsinstitutioner, hvor der afsøges muligheder for, at borgere med handicap kan deltage aktivt i forskellige civilsamfundsaktiviteter.

Deltagere i arbejdsgruppe:

Borgere og pårørende, repræsentanter fra Handicaprådet, repræsentanter fra forenings- og kulturlivet, Køge handel og Velfærdsforvaltningen.

Tidsramme:

Opstartende møde i arbejdsgruppen: maj 2021

Afslutning og evaluering: december 2021

Der udarbejdes i regi af arbejdsgruppen et kommissorium med mål, indhold, effektmål samt tids- og procesplan for gruppens arbejde.

Ansvarlig forvaltning:

Velfærdsforvaltningen.

Bilag 1: Skabelon til kommissorium for arbejdsgrupper

 

Målsætning:

 

Baggrund og formål:

[Beskriv baggrund og formål med indsatsen]

 

 

 

 

Målgruppe:

[Beskriv målgruppen for indsatsen]

 

 

 

 

Opgaver og indhold:

[Beskriv de opgaver, der er forbundet med indsatsen]

 

 

 

 

Mål og succeskriterier:

[Beskriv indsatsen overordnede mål og succeskriterier]

 

 

 

 

 

 

 

Tids- og procesplan:

[Skriv vigtige dato for vigtige milepæle for indsatsen]

 

 

 

 

 

 

 

Organisering og involvering:

[Beskriv hvordan indsatsen er organiseret, hvem er tovholder, det ledelsesmæssigophæng og hvordan borgere med handicap og/eller andre aktører tænkes involveret i indsatsen]

 

 

 

 

Evaluering af indsatsens effekt:

[Beskriv hvordan der evalueres på effekten af indsatsen, herunder effekten for målgruppen]

 

 

 

Reference:

[Beskriv hvilke referencer der er til indsatsen, herunder hvilke temaer i Handicappolitikken indsatsen refererer til]

 

 

 

Inspiration:

[Beskriv hvordan der søges inspiration i arbejdet med indsatsen]

 

 

 

 

Dato for udarbejdelse af kommissorium:

 

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside