Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Idrætsstrategi

Idrætsstrategi

I 2015 fik Køge Kommune en idrætsstrategi. Med strategien vil Køge Kommune skabe bevægelse i forening. Det forpligtende fællesskab og glæden ved idræt og bevægelse er drivkraften, hvis vores vision skal realiseres. Med strategiens konkrete indsatsområder – og fælles handling – skabes der mere puls i Køge Kommune. 

Strategien er for os alle: Fra hverdagsmester til verdensmester!

Forord

Af daværende formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni
"I Køge Kommune dyrker vi masser af idræt. Både unge og voksne er mere fysisk aktive end landsgennemsnittet, og vores idrætstilbud er mange og mangfoldige. Det er vi rigtig glade for – men vi kan blive endnu bedre. 

Danmarks to største idrætsorganisationer, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) søsatte i 2014 deres store idrætssatsning Vision 25-50-75. Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune ønsker med kommunens nye idrætsstrategi at støtte denne satsning, så mindst 50 procent af kommunens borgere i 2025 dyrker idræt i en forening. Og mindst 75 procent af borgerne i 2025 dyrker idræt eller motion.

Vi har dette fokus, fordi vi ved, at idræt er sundt og sundhedsfremmende og samtidig styrker indlæringsevnen og de sociale relationer. Det er alt sammen noget, vi som mennesker er afhængige af for at få et godt og indholdsrigt liv. Derfor har vi udarbejdet Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015-2025. Strategien sætter rammerne for indsatsen i de kommende år. Den rummer tiltag for både elite- og breddeidræt, foreningsliv og tiltag for dem, der dyrker idræt på egen hånd.

Køge Kommune skal være et attraktivt sted at bo. Både for vores borgere og for tilflyttere, der bliver tiltrukket af kommunens væld af muligheder. Vi ønsker at være en kommune, hvor det er nemt at dyrke idræt og motion for eksempel til og fra arbejde, på arbejdet eller i fritiden. Og der skal være tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor man er i sit liv, eller hvor man bor i kommunen. I over et år har vi arbejdet på at lave en idrætsstrategi, der er tilpasset os i Køge Kommune. Og Kultur- og Idrætsudvalget er virkelig stolt af resultatet!

Strategien er blevet til i et tæt samarbejde med foreningslivet. Vi har afholdt to større visionsseminarer, hvor foreninger og borgere er blevet inviteret til at give deres input til strategi og handleplaner. Herudover har hele processen været tilrettelagt sammen med en engageret arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningslivet. Kultur- og Idrætsudvalget vil gerne takke for det store arbejde, som arbejdsgruppen og alle andre har bidraget med.
Vi glæder os til at fortsætte det videre arbejde med at virkeliggøre handleplanerne, der også løbende revideres og tilpasses udviklingen på idrætsområdet. 

Sammen kan vi skabe de helt rigtige vilkår for idræt og motion i Køge Kommune. Vi ses i hallen, på cykelstien, på stranden og…"

Undersøgelse af idrætsvaner

Analyseinstituttet Epinion undersøgte i efteråret 2014 idrætsvanerne i Køge Kommune. Rapporten peger på en række områder, som har betydning for arbejdet med Vision 25-50-75:

 • Borgerne i Køge Kommune er mere fysisk aktive* end borgerne i det øvrige Danmark.
 • Idrætsforeningerne i Køge Kommune har færre medlemmer end idrætsforeningerne i det øvrige Danmark.

Undersøgelsen viste desuden, at:

 • Børn** i Køge Kommune har en lavere foreningsdeltagelse end landsgennemsnittet. Det gælder især for børn i alderen 7-9 år.
 • Unge og voksne i Køge Kommune er mere fysisk aktive end landsgennemsnittet.
 • Det er typisk børn, der dyrker idræt i en forening, mens unge og voksne dyrker idræt og motion på egen hånd.
 • Børn er oftest fysisk aktive i idrætshaller og på udendørs idrætsanlæg.
 • Unge og voksne motionerer typisk uden for foreningernes rammer, og aktiviteten foregår oftest enten udendørs eller i fitnesscentre.

*Fysisk aktivitet defineres i Epinions undersøgelse af idrætsvanerne i Køge Kommune bredt som idræt, motion og bevægelse. Begrebet fysisk aktivitet omfatter derfor både traditionelle idrætsgrene og andre motionsformer som for eksempel gåture i skoven og cykelturen til og fra arbejde.

**Aldersgrupper: Børn 7-15 år, Unge 16-29 år, Voksne over 30 år.

Vision 25-50-75

Køge Kommune har en klar ambition på idrætsområdet: Så mange som muligt skal dyrke idræt og bevæge sig. Vi vil derfor skabe attraktive muligheder for idræt – uanset om dit mål er at blive hverdagsmester eller verdensmester.
Med Vision 25-50-75 viser vi vejen for borgere, idrætsforeninger og virksomheder i Køge Kommune. Vores mål er, at mindst 50 procent af kommunens borgere er med i en idrætsforening og mindst 75 procent er idrætsaktive i 2025. Det svarer til Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) fælles ambition for danskernes idrætsaktivitet.

Vision 25-50-75 er et pejlemærke for alle borgere i Køge Kommune. Uanset hvor du bor – om du er aktiv i en forening eller dyrker idræt på egen hånd – om du har høj puls eller hvilepuls. 
Visionen skal bidrage til at gøre Køge Kommune til en aktiv og attraktiv kommune, og den skal gøre idræt og bevægelse til et nemt tilvalg. 

Idrætsforeningerne er fundamentet for idrætslivet, og foreningerne skal styrkes, så de kan understøtte den voksende andel af selvorganiserede idrætsudøvere samt øge antallet af medlemmer og frivillige i foreningerne.

Idrætsforeningerne i Køge Kommune har været med til at udforme Vision 25-50-75, og nu starter den næste fase. Foreninger og borgere skal inddrages i udmøntningen af visionen, hvor dialog, samarbejde og partnerskaber skal danne grundlaget for arbejdet frem mod 2025.


Fem strategiske mål frem mod Vision 25-50-75

Med baggrund i Vision 25-50-75 og undersøgelsen af idrætsvanerne arbejder Køge Kommune med fem strategiske mål:

 1. Styrke idrætsaktiviteten for børn og støtte tiltag, der fastholder og øger foreningsdeltagelsen
 2. Øge unges og voksnes foreningsdeltagelse
 3. Støtte det høje aktivitetsniveau blandt unge og voksne, der selv organiserer deres idrætsaktiviteter
 4. Medtænke og involvere idræt og bevægelse i alle relevante kommunale initiativer på tværs af forvaltningsområder
 5. Fremme det alsidige idrætsbillede og understøtte DIFs og DGIs arbejde med prioriterede idrætter.

Indsatsområder

Køge Kommune vil realisere de fem strategiske mål gennem to indsatsområder:

 1. Borger i forening
 2. Borger i bevægelse


1. Borger i forening

Det positive ved at være med i en forening er at dele begejstringen for sin idræt, opnå resultater sammen og indgå i et stærkt fællesskab.

Idrætsforeninger er fællesskaber, hvor frivillige gennem engagement og forpligtigelse udfører et uegennyttigt arbejde til gavn for det fællesskab, de indgår i. Det aktive foreningsliv sikres af frivillige ledere, trænere, forældre og andre, der giver en hånd med.

Fastholde og rekruttere medlemmer

Indsats:

 • Øge antallet af medlemmer i foreningerne
 • Synliggøre eksisterende tilbud på idrætsområdet
 • Skabe fleksible træningsmuligheder
 • Skabe tilbud til borgere med særlige behov Indrette og udbygge idrætsforeningernes aktivitetstilbud og faciliteter, så familien har mulighed for at dyrke idræt samtidigt – familieidræt
 • Idrætsforeningerne og Køge Kommune skal samarbejde om at tiltrække og gennemføre idrætsevents og –arrangementer, der kan skabe synlighed for både idrætsforeningerne og kommunen.

Baggrund: Vi skal sikre fastholdelse og styrkelse af udøvere fra både bredden, talentmassen og eliten i foreningerne. Samtidig skal der skabes større fleksibilitet for at imødekomme målgrupper, der i dag ikke deltager i foreningsidrætten. Indsatsen skal have særlig fokus på idræt for alle (breddeidrætten).

Fastholde og rekruttere frivillige

Indsats:

 • Stræbe efter flest mulige foreningsfrivillige
 • Kvalificere anerkendelsen af foreningsfrivillige
 • Støtte foreningernes organisation og ledelse.

Baggrund: Frivillighedsarbejdet er afgørende og må understøttes. Flere frivillige kan bidrage med flere foreningsmedlemmer. Det er derfor vigtigt at sikre det fundament, som foreningerne er bygget på og at give foreningerne de bedst mulige vilkår og betingelser. Det skal være attraktivt at være frivillig

Børn, unge og idræt

Indsats:

 • Styrke idrætstiltag målrettet børn og unge i samarbejde med foreningerne
 • Kvalificere samarbejdet mellem dagplejere, daginstitutioner, skoler, SFO’er og idrætsforeninger
 • Kvalificere samarbejdet mellem ungdomsskoler, uddannelsesinstitutioner og idrætsforeninger.

Baggrund: I dag findes gode muligheder, for at skoler, institutioner, dagplejere og idrætsforeninger i forpligtende og konkrete samarbejder kan tilbyde idræt og bevægelse tilpasset barnets eller den unges hverdag.

Idrætsfaciliteter

Indsats:

 • Tilstræbe tidssvarende faciliteter, der afspejler foreningernes og medlemmernes behov
 • Undersøge muligheder for at udnytte kapaciteten i faciliteterne bedre
 • Sammentænke faciliteter til foreningslivet med folkeskoler, sundhedscentre, erhvervsskoler og ældrecentre, så nye målgrupper fysisk kommer tæt på foreningslivet.

Baggrund: Køge Kommune har en lang række idrætsfaciliteter, som er fordelt jævnt i kommunen. Generelt udtrykker borgerne tilfredshed med faciliteterne i kommunen, men nogle idrætsanlæg og klub- og samlingsfaciliteter skal renoveres og gøres tidssvarende.

Mange idrætsforeninger efterspørger mere haltid og -kapacitet til foreningernes aktiviteter.

Samtidig efterspørger selvorganiserede idrætsudøvere muligheder for at benytte haller og sale, hvilket giver et stort pres på enkelte faciliteter.

Organisation

Indsats:

 • Styrke et forpligtende samarbejde mellem idrætsforeningerne og Køge Kommune
 • Støtte samarbejdet mellem idrætsforeningerne og de frivillige – både inden for samme idrætsgren, på tværs af idrætsgrenene samt idrættens kommercielle aktører
 • Støtte foreningernes arbejde med administrative opgaver.

Baggrund: Der er blandt idrættens aktører en stor vilje til at indgå i involverende, fleksible og forpligtende samarbejder, der skal bidrage til realiseringen af strategiens mål om at få flere medlemmer i idrætsforeningerne.

2. Borger i bevægelse

Idræt og bevægelse har en lang række veldokumenterede positive effekter. Når du motionerer, styrker du blandt andet din sundhed, din evne til logisk tænkning og dit selvværd.

I de seneste årtier har danskernes idrætsvaner ændret sig. Den selvorganiserede idræt udgør en voksende andel af idrætsaktiviteterne både på landsplan og i Køge Kommune. En anden tendens er, at der dyrkes mere og mere idræt og motion udendørs.

Selvorganiserede idrætsudøvere refererer ofte til kravet om fleksibilitet som årsag til, at aktiviteten sker uden for foreningernes rammer. De løber, cykler og dyrker fitness i højere grad, end de spiller håndbold, fodbold og badminton.

Attraktive miljøer til idræt og bevægelse

Indsats:

 • Hverdagsmotion skal gøres nemt og attraktivt Arbejdspladsen skal gøres til arena for idræts- og motionsaktiviteter
 • Vand- og landområder skal indbyde til mest mulig fysisk aktivitet
 • De eksisterende idrætsfaciliteter skal rumme muligheder for udendørs aktiviteter, som både idrætsforeningerne og de selvorganiserede udøvere kan drage nytte af
 • Vi skal synliggøre muligheder for at bruge naturen og udendørs faciliteter.

Baggrund: Hverdagens fysiske miljø i hjemmet, på jobbet, i byen, på landet, i skoven og ved vandet danner de perfekte rammer for hverdagsmotion. Hverdagsmotion er for alle uanset alder, og aktiviteterne kan foregå på gang- og cykelstier, legepladser, i skolegårde og aktivitetsoaser – gerne i samarbejde med idrætsforeningerne.

Idrætsområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje