Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Køge Kommunes Handicappolitik 2021

Køge Kommunes Handicappolitik 2021

Tryghed, tillid og fællesskab - Køge Kommunes Handicappolitik 2021

Forord

Sundhed, job og uddannelse er helt centrale temaer, der binder os sammen som mennesker. Borgerne i Køge Kommune har nu en handicappolitik med fokus på netop disse temaer. Alle Køge Kommunes borgere har en vigtig rolle at spille i fællesskabet. Politikken tager udgangspunkt i at sikre den lige adgang til de mange fællesskaber på kryds og tværs af kommunen.

Handicappolitikken medtager det hele levede liv. Planen er, at politikken skal bygges ind som en del af tankegangen i alt, hvad vi gør. Når vi bygger nyt. Når vi kommunikerer. Når vi indretter sportsfaciliteter, bygger nye veje, nye institutioner med videre. Politikken skal så at sige sikre et stærkt fundament for, at vi i Køge Kommune tænker hele vejen rundt, når vi udvikler nyt. Kun på den måde kan vi sikre lige adgang for alle.

Vi ønsker, at handicappolitikken udmønter sig i ægte værdier, der sikrer, at Køge Kommune møder borgeren, der hvor han eller hun er. Det skal være nemt at få adgang til den hjælp, man har ret til. Det skal være gennemskueligt, hvordan det bliver muligt at leve et godt og aktivt liv, hvor tryghed, tillid og fællesskaber er nøgleord. Vi forpligter os til at skabe de bedste veje for borgerne, så borgerne ikke farer vild i systemet.

Køge Kommune er et bredt fællesskab bestående af både frivillige, organisationer, foreninger, idrætsliv, erhvervsliv, uddannelser og kommune. Med handicappolitikken har vi kigget hinanden i øjnene, og aftalt, at vi arbejder for i fællesskab at skabe et åbent og tilgængeligt lokalsamfund, hvor borgere med handicap kan forfølge ønsker og mål for et meningsfuldt liv.

Med den nye handicappolitik fastsætter vi vision, værdigrundlag og pejlemærker for indsatsen på handicapområdet i årene fremover. Handicappolitikken giver således borgere, civilsamfund og kommune et godt udgangspunkt for at skabe ambitiøse og fælles løsninger i et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Handicappolitikken er hele Køge Kommunes politik, og derfor inviteres alle i Køge Kommune til at være en del af det videre arbejde med at føre handicappolitikken ud i livet.

Tak til alle, der har bidraget - og god arbejdslyst!

 

Lissie Kirk, formand for Socialudvalget

Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget

Indledning

Vision og værdigrundlag

Visionen for Køge Kommunes handicap­politik er, at Køge Kommune skal være et samfund, hvor mennesker med handicap har mulighed for at leve et aktivt liv, der giver mening for den enkelte uanset handicap og uanset, hvor i livet man befinder sig.

Samfundet beriges og styrkes af den mangfoldighed, der opstår, når alle bor­gere deltager aktivt i samfundslivet.

Mennesker med handicap er lige så for­skellige som alle andre og har forskellige behov, ønsker og mål for livet. Samtidig ændres behov, ønsker og mål gennem livet, og det er forskelligt, hvad der bi­drager til et meningsfuldt liv, når man er barn, ung teenager, voksen eller bor på plejehjem.

Værdigrundlaget for handicappolitikken er derfor, at vi kun kan lykkes med visio­nen, hvis vores løsninger skabes gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde, der altid tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og mål for et meningsfuldt liv.

Vision

Køge Kommune skal være et samfund, hvor mennesker med handicap har mulighed for at leve et aktivt liv, der giver mening for den enkelte, uanset hvor i livet man er.

Værdigrundlag

Den enkeltes ønsker og mål for et meningsfuldt liv er altid udgangspunktet.

Ambitiøse og fælles løsninger skabes i et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Rammen for handicappolitikken

Handicappolitikken bygger på nationale og internationale principper på handi­capområdet og på dialog og samarbejde med personer med handicap og deres familier i Køge Kommune om, hvad der er centralt for, at mennesker med handicap får mulighed for at leve det liv, der giver mening for den enkelte.

På den baggrund er der udarbejdet syv temaer for politikken:

 • Deltagelse og tilgængelighed
 • Sundhed - mentalt og fysisk
 • Job og uddannelse
 • Tryghed og tillid som bærende værdi i mødet
 • Børn og familie
 • Overgange
 • Netværk og fritid

Målgruppe

Målgruppen for handicappolitikken tager udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention og målgruppedefinition, som omfatter en mangfoldighed af borgere og pårørende, fx:

 • personen med bevægelseshandicap med behov for, at byen er tilgængelig,
 • personen, der har brug for ekstra støt­te til at uddanne sig og til at få et job,
 • beboere på botilbud med brug for om­sorg og omfattende hjælp,
 • forældre og andre pårørende, der yder en kæmpe indsats for i samarbejde med kommunen at sikre gode og trygge rammer for deres familiemedlemmer,
 • dem der, på grund af en ulykke, plud­selig skal have hjælp for at klare det, de tidligere mestrede selv.

Målgruppe (FN’s definition)

”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”

Sammen om handicappolitikken

For hvert tema i politikken udarbejdes handleplaner, der omsætter politikkens vision, værdigrundlag og målsætninger til konkrete tiltag. Handleplanerne er et dynamisk redskab, der udvikler sig i takt med ændringer i samfundet samt ønsker og behov på området.

Handicappolitikken skal realiseres gen­nem et samarbejde mellem personer med handicap, pårørende, politikere, ci­vilsamfundet, kommunens medarbejde­re og virksomheder.

Principper og begreber

De otte generelle principper fra FN’s Handicapkonvention (artikel 3):

 1. Respekt for menneskets naturlige værdighed og personlige autonomi
 2. Ikke-diskrimination
 3. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
 4. Respekt for og accept af forskellighed og mangfoldighed
 5. Lige muligheder
 6. Fysisk og digital tilgængelighed
 7. Ligestilling mellem mænd og kvinder
 8. Respekt for børns udviklingsmuligheder og identitet

De danske grundprincipper:

 1. Ligebehandling
 2. Kompensation
 3. Sektoransvar
 4. Solidaritet

Det relationelle handicapbegreb

Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap

Funktionsnedsættelse + Kompensation = Lige muligheder

Funktionsnedsættelsen bliver først til et handicap i mødet med barrierer i omgivelserne. Derved bliver det muligt at kompensere for handicappet og derigennem at skabe lige muligheder for alle.

Handicappolitikkens temaer

Tema 1: Deltagelse og Tilgængelighed

Handicappolitisk ambition: Lige adgang til hverdags- og samfundslivet

Den handicappolitiske vision for temaet Delta­gelse og tilgængelighed er at sikre lige adgang til hverdags- og samfundslivet for borgere med handicap. Gennem dialog, samarbejde og konkrete handlinger skal vi i fællesskab øge den fysiske og digitale tilgængelighed i Køge Kommune.

Indsatsområder

Ledsagelse, personlig hjælp og hjælpemidler

Alt afhængig af hvilke barrierer den enkelte oplever i forbindelse med deltagelse i hverdags- og samfundslivet, skal det afhjælpes med den rette støtte som fx ledsagelse, personlig hjælp og hjælpemidler.

Fysisk og digital tilgængelighed

Med brugernes erfaringer og oplevelser som omdrejningspunkt skal til­gængeligheden til det offentlige rum, liberale erhverv og foreninger øges, så flere personer med handicap kan deltage i og bidrage til samfundslivet.

Hjem og bolig

Et hjem er ikke bare en bolig. Derfor er adgang til og mulighed for en bolig, der passer bedst til den enkeltes behov og den enkelte familie, vigtig for oplevelsen af tryghed og livskvalitet.

Tema 2: Sundhed – mentalt og fysisk

Handicappolitisk ambition: Lige adgang til sund og aktiv hverdag med høj trivsel

Den handicappolitiske vision for temaet Sund­hed – mentalt og fysisk er at sikre lige adgang til en sund og aktiv hverdag med høj trivsel. Med denne ambition skal vi sammen skabe mere lighed i sundhed. Det gælder både den fysiske og den mentale sundhed.

Indsatsområder

Bevægelse i hverdagen

Gennem design og dialog skal det gøres lettere at være fysisk aktiv, når man lever med et handicap. Der skal være lettere adgang til fysiske hver­dagsaktiviteter i fx foreningslivet, kommunale tilbud og i det offentlige rum.

Sygdom og ensomhed

Gennem forebyggelse og opsporing af sygdom og ensomhed skal der skabes mere lighed i sundhed for personer med handicap både mentalt, fysisk og seksuelt.

Identitet, normalitet og sorg

Livet med et handicap giver ofte anledning til refleksion over identitet og normalitet, når man oplever barrierer i forhold til det, man gerne vil. Iden­titetsproblematikker og sorg skal mødes og tages alvorligt.

Tema 3: Job og uddannelse

Handicappolitisk ambition: Flere i uddannelse og beskæftigelse

Den handicappolitiske vision for temaet Job og uddannelse er, at flere personer med handicap kommer i uddannelse og beskæftigelse. I fælles­skab skal vi skabe flere og ambitiøse muligheder for uddannelse og job.

Indsatsområder

Muligheder for uddannelse og job

Personer med handicap har mange ressourcer at bidrage med på arbejds­markedet. Gennem nytænkende samarbejde med erhvervsliv og offentlige arbejdspladser skaber vi flere inkluderende job- og uddannelsesmuligheder.

Uddannelses- og jobstøtte

Gennem et fokus på inklusion og den rette støtte eller hjælpemidler kan mange personer med et han­dicap gennemføre en uddannelse eller varetage et job. Derfor skal vi styr­ke viden og dialogen om forskellige støttebehov og –muligheder, der kan øge inklusionen.

Styrkede skole- og specialtilbud

Den mangfoldighed, der er blandt personer med handicap, skal afspejle sig i mulighederne for at få en uddannelse eller et job. Afhængigt af den enkeltes behov, kan vejen til en uddannelse eller job ske gennem inklusion i de almene tilbud eller gennem specialiserede tilbud. Køge Kommune har derfor fokus på at sikre god kvalitet i såvel almen- som specialtilbud.

Tema 4: Tryghed og tillid

Handicappolitisk ambition: Tryghed og tillid som bærende værdi i mødet

Den handicappolitiske vision for temaet Tryghed og tillid er, at tryghed og tillid bliver den bærende værdi i mødet. Dialogen og samarbejdet mellem personer og familier med handicap og kommunale medarbejdere skal bygge på tryghed og tillid.

Indsatsområder

Det gode møde

Det gode møde, hvor man mødes med ordentlighed og proaktiv rådgiv­ning, er afgørende for et tillidsfuldt og trygt samarbejde. De gode møder opnås gennem ligeværdig dialog, gensidig forventningsafstemning og gen­nemsigtighed.

Ressourcer og netværk

De fælles løsninger skal altid tage udgangspunkt i de ønsker og mål, som personen med handicap har for et meningsfuldt liv. Derfor skal vi være ambitiøse sammen og bruge de ressourcer og det netværk, der kan under­støtte de bedste løsninger.

Kvalitet og faglighed

Kommunens arbejde skal afspejle høj kvalitet, hvor afgørelser og støtte hviler på et solidt fagligt grundlag i samarbejde med borgerne. Derfor er kommunen opsøgende på nyeste viden, kommunikerer i et klart forståe­ligt sprog og anvender systematiske metoder.

Tema 5: Børn og familie

Handicappolitisk ambition: Plads til det gode børne- og familieliv

Den handicappolitiske vision for temaet Børn og familie er at skabe plads til det gode børne- og familieliv. For familier med handicap inde på livet er det vigtigt, at støttemuligheder og samarbejdet tager udgangspunkt i et hel­hedsorienteret syn på barnets og familiens behov.

Indsatsområder

Familieorienteret støtte

Alle børn og unge skal have en barndom med mulighed for at udvikle sig. Familien spiller en afgørende rolle heri. Med den rette familieorienterede støtte, der tager højde for både forældres og evt. søskendes situation, vil familien have tid og overskud til at understøtte barnets udvikling.

Sigt efter stjernerne sammen med familien

Samarbejdet med familien skal tage udgangspunkt i et ressourcefokus på såvel barnet og familien, og vi skal sammen turde at være ambitiøse og se muligheder fremfor begrænsninger.

Tidlig forebyggelse og indsats

Tidlig forebyggelse og rettidig etablering af den rette indsats er centralt for børns trivsel, udvikling og muligheder senere i livet. Køge Kommune anvender systematiske metoder og nyeste viden til forebyggelse, og sam­arbejder med barnet og familien om at sikre en indsats af høj kvalitet.

Tema 6: Overgange

Handicappolitisk ambition: Tryghed, enkelthed og sammenhæng i alle overgange

Den handicappolitiske vision for temaet Overgange er, at borgere med handicap oplever tryghed, enkelthed og sammenhæng i forbindel­se med vigtige overgange i livet eller ved skift af fx sagsbehandler eller støtteindsatser.

Indsatsområder

Helhed, kontinuitet og koordinering

Forløb for personer med handicap skal være præget af helhed, kontinuitet og koordinering på tværs af involverede parter, så personer med handicap oplever tillid, tryghed og sammenhæng i indsatsen.

Fra barn til ung til voksen

I Køge Kommune vil vi være kendt for, at personer med handicap oplever en professionel og veltilrettelagt indsats ved overgange i livet. Overgangen til det 18. år stiller særlige krav til en god og tidlig dialog med den unge og den unges familie om en tryg overgang.

Et langt og godt liv med handicap

En sund og aktiv aldring er vigtig for alle – også for personer med handi­cap. Derfor skal vi i dialog om, hvordan vi bedst indretter og udvikler tilbud, netværk og støtte til ældre personer med handicap.

Tema 7: Netværk og fritid

Handicappolitisk ambition: Ligeværdige og aktive fællesskaber med plads til forskellighed

Den handicappolitiske vision for temaet Netværk og fritid er ligeværdige og aktive fællesskaber med plads til forskellighed i Køge Kommune. Det være sig i form af idræts­fællesskaber, foreninger, netværk, sociale arrange­menter, frivillige besøgs­venner m.v.

Indsatsområder

Fritidstilbud med plads til forskellighed

Gennem samarbejde og dialog med borgere, foreninger og klubber arbej­der vi for at øge tilgængelighed og rummelighed i fritidslivet, og skaber dermed mulighed for ligeværdige og aktive fællesskaber.

Øget synlighed

Det skal være nemt at få oplysninger om, hvilke muligheder der er for del­tagelse i samfundslivet for personer med handicap i Køge Kommune. Der­for skal vi sammen med borgere og civilsamfundets aktører styrke viden og oplysning om tilbud i fritids-, kultur- og hverdagslivet.

Sociale fællesskaber og bruger-til-bruger netværk

Sociale netværk, fællesskaber mellem personer med samme type livser­faringer, handicap m.m. kan være en værdifuld støtte, som styrker livskva­liteten og mindsker ensomhed. Sammen med personer og familier med handicap skal vi styrke eksisterende og skabe nye fællesskaber.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Køge Kommunes Handicappolitik på koege.dk/handicappolitik

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje