Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Privatlivspolitik for Familiecenter Køge

Privatlivspolitik for Familiecenter Køge

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Familiecenter Køge

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi orientere dig om, hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysninger.

Formålet med at give dig viden om, hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysninger, er at gøre dig opmærksom på, hvornår og hvad vi registrerer om dig og dit barn. Reglerne kan være svære at forstå, og vi vil derfor nedenfor forklare reglerne. 

Vi tager udgangspunkt i kommunens generelle retningslinjer og supplerer med oplysninger, der er relevante, når du har en børnesag i Familiecenter Køge.
Først uddybes der om personoplysninger generelt og dernæst om oplysninger i relation til en børnesag.

1. Uddybende om personoplysninger i børnesager

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre eller være indeholdt i skoleudtalelser eller lægejournaler, der gør det muligt at identificere dig eller dit barn ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger.

Når vi i det følgende skriver om ”dine personoplysninger”, gælder det samme for oplysninger om dit barn. Hvis dit barn er 15 år, skal dit barn orienteres særskilt om, hvordan vi behandler og sikrer hans /hendes personoplysninger.

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

I en børnesag behandler vi personoplysninger om dig og dit barn.

Formålet med behandlingen af dine eller dit barns personoplysninger er at undersøge, om dit barn har behov for forebyggende indsatser eller særlig støtte, og i givet fald hvilken form for indsats der er den rigtige. Endvidere behandler vi sager om handicapkompenserende ydelser. Vi bruger ikke dine eller dit barns personoplysninger til andre formål.

Som led i behandlingen af en børnesag behandler vi:

 • personoplysninger, du selv giver os i forbindelse med børnesagen
 • personoplysninger, vi modtager eller indhenter fra andre

Familiecenter Køge kan modtage eller indhente oplysninger fra andre, fx andre dele af Køge Kommune og andre kommuner, dagtilbud, skoler, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, krisecentre, behandlingssteder, socialtilsynet, sundhedsvæsenet, politiet, fogedretten samt samarbejdspartnere og privatpersoner. Oplysningerne indhentes kun, hvis det er nødvendigt og sagligt, som led i sagsbehandlingen. Hvis dit samtykke er nødvendigt, indhenter vi dette inden. Ved påbegyndelse af sag eller afgørelse uden forældrenes samtykke samt i forbindelse med undersøgelse efter § 50 i serviceloven kan vi indhente oplysninger uden samtykke, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Når Familiecenter Køge opretter en børnesag, sker det på barnets cpr.nr. (personnummer) – eller morens, hvis der er tale om et ufødt barn. Vi opretter eksempelvis en børnesag, hvis du selv henvender dig og søger støtte, eller hvis vi modtager en underretning fra en person eller institution, der er bekymret for dit barns trivsel og udvikling.

3. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Familiecenter Køges medarbejdere har tavshedspligt om alle forhold, herunder enkeltpersoners private og økonomiske forhold efter reglerne i forvaltningslovens § 27 og straffelovens bestemmelser.

Når Familiecenter Køge i en børnesag – med eller uden samtykke – indhenter oplysninger, for eksempel til brug for en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse), sker det med grundlag i retssikkerhedslovens § 11 a og § 11 c. Du kan læse mere om bestemmelserne i bilaget nedenfor.

Grundlaget for behandlingen af dine oplysninger er lov om social service (serviceloven) og lov om retssikkerhed på det sociale område (retssikkerhedsloven) om kommunens myndighedsudøvelse i børnesager sammenholdt med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsopgaver), artikel 9, stk. 2, litra b (følsomme personoplysninger), artikel 10 (strafdomme og lovovertrædelser). For behandlingen af cpr.nr. (personnummer) er vores grundlag databeskyttelseslovens §11.

Du kan i bilaget nedenfor og på www.retsinformation.dk  læse nærmere om væsentlig lovgivning for Familiecenter Køges sagsbehandling, myndighedsudøvelse og behandling af personoplysninger.

4. Kategorier af personoplysninger i børnesager

Afhængig af din sag kan vi behandle personoplysninger om dig i følgende kategorier:

 • Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) Fx navn, adresse, mailadresse og telefonnummer
 • Fortrolige oplysninger (ikke-følsomme personoplysninger)
  • Fx cpr.nr. Ikke-følsomme personoplysninger kan i visse situationer være fortrolige. Det gælder efter omstændighederne oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold eller oplysninger om interne familieforhold
 • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
  • Fx oplysninger om helbred og seksuelle forhold, der kan være indeholdt i speciallægeer- klæringer, udskrivningsepikriser fra hospitaler, psykologiske undersøgelser, statusudtalelser fra dagtilbud, skole, anbringelsessted, krisecenter eller lignende
 • Oplysninger om strafbare forhold (straffedomme og lovovertrædelser)
  • Fx i straffeattester, børneattester og underretninger fra politiet

5. Videregivelse af dine personoplysninger til andre (kategorier af modtagere)

I nogle tilfælde har kommunen pligt til at videregive personoplysninger om dig til andre. Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis der er et lovligt grundlag for at videregive dem, for eksempel fordi det følger af lovgivningen, eller fordi du har givet samtykke til det, og det er nødvendigt for sagsbehandlingen.
Familiecenter Køge kan videregive dine oplysninger til andre modtagere, for eksempel til:

 • Andre dele af Køge Kommune, fx dagtilbud, skoler, PPR, børnetandplejen, sundhedstjenesten og socialforvaltningen med henblik på overgang fra barn til voksen, læring og undervisning samt politikerbetjening
 • En ny opholdskommune eller andre offentlige myndigheder, fx kommunale opholdssteder og institutioner, ankestyrelsen, socialtilsynet, sundhedsvæsenet, politiet og domstolene, herunder fogedretten
 • Eksterne, private samarbejdspartnere eller leverandører (herunder selvstændige databehandlere), som Familiecenter Køge samarbejder med, fx selvejende institutioner, skoler, behandlingssteder, psykologer, læger, plejefamilier og private opholdssteder for børn og unge
 • En partsrepræsentant, hvis du som part i sagen, fx som forældremyndighedsindehaver, har givet en advokat eller en person fuldmagt til at bede om aktindsigt i børnesagen

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Familiecenter Køge behandler personoplysninger om dig og dit barn, så længe vi har et lovligt og sagligt formål. Det vil der for eksempel være, så længe vi samarbejder med dig eller dit barn eller du modtager ydelser eller indsatser fra Familiecenter Køge.

Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, der er nødvendig for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, afsluttes/arkiveres den sag, dine oplysninger indgår i. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive bevaret og overført til Rigsarkivet i overensstemmelse med regler i arkivloven. Efter arkivreglerne kan børnesager ikke blive slettet, medens andre sager som udgangspunkt bevares i 5 år efter sagen er afsluttet.

7. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du ret til enhver tid til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Familiecenter Køge. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Tilbagetrækningen har derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte Familiecenter Køge. Nedenfor kommer en kort beskrivelse af dine forskellige rettigheder:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger (indsigtsretten)
  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, og i en række andre oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelser)
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller få tilføjet flere personoplysninger, så de bliver mere fyldestgørende og opdaterede.
 • Ret til at blive glemt (slettet)
  • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige sletning foregår.
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle dem – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Arkivformål betragtes som vigtige samfundsinteresse i denne sammenhæng.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning jf. https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.

9. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

Køge Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Med behandling menes for eksempel, at vi indsamler, registrerer, videregiver eller sletter persondata.

Som dataansvarlig skal vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at vi kun indhenter de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag, at vi har lov til at behandle de personoplysninger, vi beder om, og at vi er i stand til at efterleve dine rettigheder, når dine oplysninger er registreret hos os.

Kontaktoplysninger for kommunen som dataansvarlig er:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Telefon 56 67 67 67
E-mail raadhus@koege.dk

10. Databeskyttelsesrådgiveren – hvordan kontakter du DPO’en

Hvis du har spørgsmål til en konkret børnesag, beder vi dig kontakte Familiecenter Køge.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttel-
sesrådgiver.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er:
Bech-Bruun Advokatpartnerskab
CVR:38538071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion: https://bechbruun.com/koege
Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

11. Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
www.datatilsynet.dk

Ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Køge Kommunes behandling af dine personoplysninger.
Datatilsynets kontaktoplysninger: telefon 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet.dk.

Bilag

Væsentlig lovgivning for Familiecenter Køge

Familiecenter Køges virksomhed, myndighedsudøvelse og behandling af personoplysninger er primært regulereret i nedenstående lovgivning, som du kan finde på Retsinformation.dk:

 • Serviceloven – lov om social service, særligt kapitel 9-12
 • Retssikkerhedsloven – lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovens kapitel 3 a om oplysningspligt og behandling af oplysninger mv. er gengivet nedenfor
 • Forvaltningsloven
 • Databeskyttelsesloven – lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
 • Databeskyttelsesforordningen (se bilag 1 til databeskyttelsesloven) – Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Retssikkerhedsloven – kapitel 3 a om oplysningspligt mv.

Bekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som ændret senere.

Sagens oplysning m.v.

§ 10

Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

§ 11

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om

 1. at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er be-
  rettiget til, og
 2. at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.

Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

§ 11 a

Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp.

Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i forbindelse med udbetaling af social pension.
Stk. 4. Adgang til oplysninger efter stk. 2, som vedrører optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge, og som er registreret i Feriekonto, skal ske via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.
Stk. 5. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk.1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra, jf. dog stk. 4.
Stk. 6. Ved klage til Ankestyrelsen kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1, indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette. Tilsvarende gælder ved Udbetaling Danmarks behandling af sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for personer med bopæl i udlandet.

§ 11 b

Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.

§ 11 c

Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om samtykke efter § 11 a, stk. 1 og 6, fraviges i sager om

 1. særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om social service, hvor myndighederne kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse uden forældrenes samtykke, samt i forbindelse med undersøgelser efter § 50 i lov om social service,
 2. førtidspension, hvor myndigheden kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse i en sag, uden at den pågældende person selv har rettet henvendelse herom, jf. § 17 i lov om social pension,
 3. frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, i lov om social pension, og frakendelse eller overflytning til anden pension, jf. § 44, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
 4. tilbagebetaling af sociale ydelser,
 5. indstilling til Familieretshuset om at træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a i lov om social service og
 6. mellemkommunal refusion, jf. § 9 c, for så vidt angår følgende oplysninger om den borger, der ydes refusion for:
  1. Cpr-nummer.
  2. Hjemmel til udgiften.
  3. Udgiftens elementer.
  4. Antal af enheder.

Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden desuden uden samtykke anmode private, der har kendskab til forholdene, om at give oplysninger, der er nødvendige for at behandle sagen. Myndigheden skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke er forpligtet til at svare.
Stk. 3. I sager efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden uden samtykke forlange oplysninger efter § 11 a, stk. 1, og indhente oplysninger efter § 11 c, stk. 2, om personer, der er part i sagen, samt om forældremyndighedsindehaverens samlever eller ægtefælle.
Stk. 4. Myndigheden skal uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke, jf. stk. 1-3, forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.
Myndighedens oplysningspligt

Myndighedens oplysningspligt

§ 12

Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om

 1. myndighedens adgang til at indhente oplysninger efter §§ 11 a og 11 c og til at foretage kontrol efter § 12 a,
 2. adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 og 3 a i lov om Udbetaling Danmark,
 3. konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11 b,
 4. hvilke typer af ændringer der kan have betydning for hjælpen og
 5. muligheden for, at borgeren kan blive mødt med et tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289 a og efter § 12 b i denne lov eller § 14 i lov om Udbetaling Danmark, hvis borgeren ikke oplyser om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Kontrol

12 a

Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark samt kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem.
Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen.
Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder.
Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde.
Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen.
Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser.
Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Børne- og indenrigsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom.

Straf

§ 12 b

Medmindre højere straf kan idømmes efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der ved grov uagtsomhed fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse hos myndigheden ved at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller ved at undlade at give oplysninger om forhold, der har betydning for hjælpen, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, og derved påfører myndigheden et formuetab.
Stk. 2. Forsømmer en arbejdsgiver at opfylde de pligter, som påhviler arbejdsgiveren efter § 12 a, stk. 5 og 7, straffes denne med bøde.
Stk. 3. For overtrædelse efter stk. 2 kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Anden udveksling af oplysninger

§ 12 c

Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter § 79 a og kapitel 16 i lov om social service og sundhedsloven samt til brug for opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov om sygedagpenge kan kommunalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

§ 12 d

Til brug for behandling af sager efter lov om arbejdsskadesikring og opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov om sygedagpenge kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommunalbestyrelser udveksle oplysninger om oprettelse af arbejdsskadesager og sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og seniorpension. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kommunalbestyrelserne kan i arbejdsskadesager og i sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og seniorpension tillige udveksle oplysninger
om indhentelse af sagsoplysninger, som dokumenterer arbejdsevnen, og udveksle oplysninger om, at der er truffet afgørelse om arbejdsevnen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

§ 12 e

Modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering underretning fra Politiets Efterretningstjeneste om, at tjenesten har formodning om, at en person under ophold i udlandet uberettiget modtager eller har modtaget ydelser fra en kommune eller Udbetaling Danmark efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., barselsloven, lov om sygedagpenge, lov om fleksydelse, lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om individuel boligstøtte, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysningerne til den myndighed, der har kompetence til at tage stilling til, om personen uberettiget har fået udbetalt en ydelse under ophold i udlandet. Den kompetente myndighed efter 1. pkt. har efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pligt til at redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund af underretningen om den pågældendes ophold i udlandet. § 12 f
Den myndighed, der har modtaget resultatet af en sammenstilling eller samkøring af oplysninger efter § 12 i, stk. 6, i lov om Udbetaling Danmark, skal efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund af resultatet af sammenstillingen eller samkøringen.

§ 13

(Ophævet).

§ 14

Kommunalbestyrelsen kan udlevere oplysninger til apotekerne om navn, personnummer og den personlige tillægsprocent vedrørende personer, der modtager personligt tillæg til medicinudgifter. Oplysningerne kan også gives i elektronisk form og udleveres uden samtykke fra den enkelte.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje