Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Privatlivspolitik for PPR i Køge Kommune

Privatlivspolitik for PPR i Køge Kommune

Sådan behandler vi dine personoplysninger i PPR Køge

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi orientere dig om, hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysninger.
Du kan læse om, hvordan kommunen generelt behandler og beskytter dine personoplysninger på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med dit barns sag i PPR modtager vi personoplysninger om dig og dit barn, som vi er dataansvarlig for. Når vi i det følgende skriver om ”dine personoplysninger”, gælder det samme for oplysninger om dit barn. Hvis dit barn er 15 år, skal dit barn orienteres særskilt om, hvordan vi behandler og sikrer hans/hendes personoplysninger.

Vi behandler dig og dit barns personoplysninger til følgende formål:

 • Råd- og vejledning
 • Konsultativ bistand
 • Samtaler med børn og forældre
 • Pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)
 • Henvisninger til børnepsykiatrisk undersøgelser
 • Audio-logopædiske undersøgelser
 • Undervisning af børn med kommunikative udfordringer, eksempelvis stammen, udtalevanskeligheder,
  dyspraksi, dysleksi og udviklingsmæssige sprogforstyrrelser med videre
 • Vejledning til forældre og de fagprofessionelle voksne omkring børnene
 • Retsgrundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn og kontaktoplysninger)
 • Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger om barnet/den unges trivsel)
 • CPR-nummer (for sikre entydigt identifikation og sikker brevforsendelse).

Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsopgave), artikel 9, stk. 2, stk. b om behandling af følsomme personoplysninger. Som lovhjemmel henviser vi til Folkeskolelovens § 3 stk. 2 og 3 og 3a, ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”, ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen”, ”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter Folkeskoleloven, i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder” ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, servicelovens § 50 og § 52, stk. 3. For behandlingen af cpr.nr. (personnummer) er vores grundlag databeskyttelseslovens §11.'

Videregivelse af dine personoplysninger til andre (kategorier af modtagere)

I nogle tilfælde har kommunen pligt til at videregive personoplysninger om dig til andre. Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis der er et lovligt grundlag for at videregive dem, for eksempel, fordi det følger af lovgivningen, eller fordi du har givet samtykke til det, og det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

PPR kan videregive dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartner f.eks. til:

 • Andre dele af Køge Kommune, f.eks. skoler, dagtilbud, Familiecenter Køge, Børnetandplejen og Sundhedstjenesten
 • Børne- og ungdomspsykiatrien

Som hovedregel indhentes altid forældresamtykke til videregivelse af oplysninger. Hvis vi sammen med dig og dit barn indgår i et konkret samarbejde med f.eks. Familiecenter Køge eller Børne- og ungdomspsykiatrien, vil vi videregive personoplysninger om dig og dit barn, i det omfang, vi har aftalt dette med dig.

Familiecenter Køge kan dog i forbindelse med udarbejdelse af en børnefagligundersøgelse efter servicelovens § 50 kræve oplysninger udleveret uden samtykke.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt.
Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, det er nødvendigt for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive bevaret og overført til Rigsarkivet i overensstemmelse med regler i arkivloven. Sager bevares som udgangspunkt i 5 år efter sagen er afsluttet.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du ret til enhver tid til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte PPR. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Tilbagetrækningen har derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

 • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
 • Indsigt i behandlingen af personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
 • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

Køge Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Med behandling menes for eksempel, at vi indsamler, registrerer, videregiver eller sletter persondata.

Som dataansvarlig skal vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at vi kun indhenter de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag, at vi har lov til at behandle de personoplysninger, vi beder om, og at vi er i stand til at efterleve dine rettigheder, når dine oplysninger er registreret hos os.

Kontaktoplysninger for kommunen som dataansvarlig er:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Telefon 56 67 67 67
E-mail raadhus@koege.dk

Databeskyttelsesrådgiveren – hvordan kontakter du DPO’en

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttel-
sesrådgiver.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er:
Bech-Bruun Advokatpartnerskab
CVR:38538071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion: https://bechbruun.com/koege

Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
www.datatilsynet.dk

 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Køge Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger: telefon 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje