Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Privatlivspolitik for Sundhedstjenesten i Køge Kommune

Privatlivspolitik for Sundhedstjenesten i Køge Kommune

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Sundhedstjenesten i Køge Kommune

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi orientere dig om, hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysninger.
Du kan læse om, hvordan kommunen generelt behandler og beskytter dine personoplysninger på kommunens hjemmeside.

Formålet med at indsamle og anvende personoplysninger

Sundhedstjenesten er et frivilligt tilbud til alle familier med børn fra 0-18 år, hvor kommunens sundhedstjeneste tilbyder familier hjælp, råd og vejledning, der kan sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen.
Sundhedstjenesten i Køge Kommune er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager. Oplysningerne anvendes i forbindelse med tilbuddet til dit barn og de opgaver, der er forbundet hermed.

Dette er blandt andet opgaver i forbindelse med:

 • Graviditetsbesøg
 • Besøg til adoptivforældre
 • Besøg til spædbarn fra 0-1 år
 • Konsultation hos sundhedsplejerske
 • Råd og vejledning til forældre til 0-16 år
 • Samtale og undersøgelse hos skolesundhedsplejen
 • Tilbud til overvægtige børn

Tavshedspligt/underretningspligt

Sundhedsplejerskerne har tavshedspligt men skærpet underretningspligt efter Servicelovens § 153, hvis der er fare for barnets sundhed og udvikling. Underretningspligten går forud for tavshedspligten.

Retsgrundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn og kontaktoplysninger)
 • Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger om barnet/den unges trivsel)
 • CPR-nummer (for sikre entydigt identifikation og sikker brevforsendelse).

Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsopgave), artikel 9, stk. 2, stk. b om behandling af følsomme personoplysninger. Som lovhjemmel henviser vi til Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for børn og unge samt Serviceloven. For behandlingen af cpr.nr. (personnummer) er vores grundlag databeskyttelseslovens §11.

Videregivelse af dine personoplysninger til andre (kategorier af modtagere)

I nogle tilfælde har kommunen pligt til at videregive personoplysninger om dig til andre. Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis der er et lovligt grundlag for at videregive dem, for eksempel, fordi det følger af lovgivningen, eller fordi du har givet samtykke til det, og det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Sundhedstjenesten kan videregive dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartner f.eks. til:

 • Andre dele af Køge Kommune, f.eks. skoler, dagtilbud, Familiecenter Køge, PPR og Børnetandplejen
 • Praktiserende læge og Regionens sygehuse

Som hovedregel indhentes altid forældresamtykke til videregivelse af oplysninger. Hvis vi sammen med dig og dit barn indgår i et konkret samarbejde med f.eks. Familiecenter Køge, vil vi videregive personoplysninger om dig og dit barn, i det omfang, vi har aftalt dette med dig.

Familiecenter Køge kan dog i forbindelse med udarbejdelse af en børnefagligundersøgelse efter servicelovens § 50 kræve oplysninger udleveret uden samtykke.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt.
Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, det er nødvendigt for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive bevaret og overført til Rigsarkivet i overensstemmelse med regler i arkivloven. Sager bevares som udgangspunkt i 5 år efter sagen er afsluttet.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du ret til enhver tid til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Sundhedstjenesten. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Tilbagetrækningen har derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

 • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
 • Indsigt i behandlingen af personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
 • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

Køge Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Med behandling menes for eksempel, at vi indsamler, registrerer, videregiver eller sletter persondata.
Som dataansvarlig skal vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at vi kun indhenter de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag, at vi har lov til at behandle de personoplysninger, vi beder om, og at vi er i stand til at efterleve dine rettigheder, når dine oplysninger er registreret hos os.
Kontaktoplysninger for kommunen som dataansvarlig er:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Telefon 56 67 67 67
E-mail raadhus@koege.dk

Databeskyttelsesrådgiveren – hvordan kontakter du DPO’en

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er:
Bech-Bruun Advokatpartnerskab
CVR:38538071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion: https://bechbruun.com/koege
Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
www.datatilsynet.dk

 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Køge Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger: telefon 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet.dk.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje