Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Værdighedspolitik 2023

Værdighedspolitik 2023

Forord

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition med denne Værdighedspolitik er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Køge Kommunes Værdighedspolitik bygger på 7 principper:

Værdighedspolitikkens 7 principper: Livskvalitet; Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; Mad og ernæring; Selvbestemmelse; Bekæmpelse af ensomhed; Pårørende; Værdig død.

Borgerne skal føle sig trygge og møde en professionel og værdig ældrepleje.

Der er behov for fokus på og revitalisering af værdighedspolitikken med jævne mellemrum. Vi håber og tror på, at det vil komme den kommunale ældrepleje til gavn.

Værdighedspolitikken er gældende for hele den kommunale ældrepleje, og er ikke begrænset til særlige grupper af ældre.

Vi tror på, at alle ældre har behov for at føle indhold i livet og være en del af fællesskabet. Og alle ældre har ret til selv at bestemme, hvordan livet skal udfolde sig, da der er forskellige ønsker og behov. Alle har krav på at opleve at mødet med medarbejderne i kommunen er præget af kvalitet, sammenhæng og samarbejde ligesom ældre skal opleve at mad og ernæring er tilpasset deres behov, hvis ikke de selv kan varetage at lave mad eller selv at spise. Alle har ret til en værdig død.

Lad os sammen arbejde for og med værdighed i ældreplejen.

Bent Sten Andersen
Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Livskvalitet

Hvad er livskvalitet i ældreplejen?

Livskvalitet handler om, at den enkelte borger har mest mulig indflydelse på egen hverdag og på de beslutninger, der har betydning for ens liv og velbefindende.

Vi lytter til og imødekommer på det behov, borgerne har for hjælp og støtte. Hjælpen er professionel og understøtter den ældre i at forblive myndig og selvhjulpen.

I Køge Kommune styrker vi livskvaliteten ved at:

 • Understøtte aktiviteter og fællesskab på kommunens plejehjem.
 • Inddrage borgerne i beslutninger der handler om deres hverdag.
 • Sikre en god og tryg indflytning til plejehjemmet med fokus på sammenhængen mellem livet før og efter indflytningen.
 • Hjælpe borgere som har brug for særlig vejledning og støtte for eksempel om hygiejne og inkontinens.
 • Styrke demensindsatsen, hvor borgere med demens og deres pårørende kan få hjælp og rådgivning fra uddannet demenspersonale og aflastning i egnede omgivelser på daghjem og i plejeboliger.
 • Samarbejde med frivillige om aktiviteter målrettet ældre, herunder ensomme ældre.
 • Have plejeboliger, som passer til nutidens og fremtidens ældre.

Selvbestemmelse

Hvad er selvbestemmelse i ældreplejen?

Uanset alder har vi forskellige behov, mål og interesser. Vi tror på, at de fleste mennesker ønsker et liv, hvor de er uafhængige af hjælp og støtte.

Hjælpen til ældre skal passe til den enkelte og give mulighed for individuelle løsninger. Vi arbejder for, at ældre er med i de beslutninger, der handler om dem selv. Vi ønsker at bidrage til, at ældre kan klare flest mulig af hverdagens gøremål selv.

I Køge Kommune styrker vi selvbestemmelsen ved at:

 • Gøre hjælpen så individuel og fleksibel som muligt.
 • Indføre hjælpemidler og ny teknologi i dialog med og respekt for borgeren.
 • Satse på rehabilitering og genoptræning, så ældre hurtigere og bedre kan styre deres egen dagligdag.
 • Samarbejde med frivillige om at tilbyde de aktiviteter som ældre ønsker.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Hvad er kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen?

God ældrepleje kræver dygtige medarbejdere, der arbejder sammen for at sikre den bedste hjælp til borgeren.

Medarbejderne skal have de rigtige kompetencer og være rustet til at klare nutidens og fremtidens plejebehov. For at opnå en høj kvalitet og sammenhæng i ældreplejen bruger vi borgerens egne ressourcer.

I Køge Kommune arbejder vi med kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng ved at:

 • Sikre et godt samarbejde mellem sygehus, egen læge og kommune om for eksempel genoptræning, udskrivning og behandling.
 • Fokusere på akut hjælp og tidlig indsats.
 • Sikre helhed i visitationen gennem samarbejde mellem hjælpemiddelterapeuter, sagsbehandlere og visitatorer.
 • Sikre en god overgang mellem eget hjem til plejehjem.
 • Vejlede borgere og deres familier om demensforløb.
 • Samarbejde med lægerne om den rigtige medicinering af den enkelte borger.
 • Arbejde målrettet med patientsikkerhed og forebygge utilsigtede hændelser i ældreplejen.

God mad og ernæring

Hvad er god mad og ernæring i ældreplejen?

God mad og rigtig ernæring betyder meget for ældres livsglæde. Det er vigtigt, at maden både er veltilberedt, sund og velsmagende.

Maden skal have en høj kvalitet og bidrager til både sundhed og trivsel og til at ældre finder glæde ved måltiderne.

I Køge Kommune arbejder vi med mad og ernæring ved at:

 • Fokusere på fællesskabet om maden på plejehjemmene.
 • Prioritere at der kan færdigtilberedes mad i ældreplejen.
 • Tage højde for borgernes forskellige ønsker.
 • Sikre et godt og varieret udbud af mad.
 • Samarbejde med borgerne om hvordan måltiderne kan blive en bedre oplevelse.
 • Sikre at personalet har faglig viden om ældres sundhed og ernæring.
 • Sikre at kosten passer til den enkelte borgers behov.

Værdig død

Hvad er en værdig død i ældreplejen?

I Køge Kommunes ældrepleje lytter vi til den ældres ønsker om den sidste tid. Der skal samtidig være rum til de pårørende og tid til omsorg og nærvær i trygge rammer, når den sidste tid kommer.

I Køge Kommune arbejder vi med værdig død ved at:

 • Tilbyde smertelindring.
 • Ruste medarbejderne til svære samtaler.
 • Sætte borgerens sidste vilje i centrum.
 • Samarbejde med frivillige om støtte til den døende og dennes familie.
 • Yde støtte til de pårørende i den sidste tid og efter et dødsfald.
 • Samarbejde med borgerens egen læge om ønskerne til den sidste tid.

Pårørende

Hvilken rolle spiller de pårørende i ældreplejen?

I Køge Kommune spiller de pårørende en vigtig rolle i forhold til en værdig alder- dom og derfor har vi også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste de pårørende i de opgave mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

I Køge Kommune arbejder vi med støtte af pårørende ved at:

 • Tilbyde aflastning i daghjem og eget hjem i samarbejde med frivillige.
 • Tilbyde kursusaktiviteter med fokus på livet som pårørende til en syg ægtefælle, forælder eller anden pårørende.
 • Være opmærksomme på de pårørendes ve og vel i forbindelse med kommunens dialog med familien fx støtte i forbindelse med nær pårørendes sygdom og bortgang.

Ensomhedsbekæmpelse

Hvad er ensomhedsbekæmpelse i ældreplejen?

Fællesskab er en fælles sag. Bekæmpelse af ensomhed handler om at sikre, at ingen har ensomheden som fast følgesvend i tilværelsen. Vi tror på, at vi har et fælles ansvar for, at ingen føler sig ufrivilligt alene hver dag, så ensomheden bliver langvarig og skadelig. Ensomhed hos ældre medborgere skal opspores, forebyg- ges og afhjælpes i fællesskab. Vores mål er, at vi er sammen om ensomhedsbekæmpelsen.

I Køge Kommune bekæmper vi ensomhed ved at:

 • Samarbejde med foreningslivet og frivillige.
 • Understøtte sociale fællesskaber, tilbud og initiativer.
 • Skabe netværk og relationer.
 • Iværksætte aktiviteter på plejecentrene.
 • Inddrage de pårørende.
 • Respektere den enkeltes ønsker, behov og livssituation.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje