Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Aktuelt Nyt fra byrådets møde den 30. januar 2024

Nyt fra byrådets møde den 30. januar 2024

Med blandt andet disse overskrifter: ”Balance i økonomien skaber ro på 2024”, ”150 medarbejdere øger kompetencerne til at hjælpe borgere i socialpsykiatrien”, ”Køge Idrætspark klar til sidste etape af moderniseringen” og ”Køge Musikskole bliver større og mere tidssvarende”.

Balance i økonomien skaber ro på 2024
Hvert år præsenteres byrådet for i alt tre økonomiske redegørelser, der giver mulighed for hen over året at holde øje med styringen af Køge Kommunes økonomi. Årets første økonomiske redegørelse faldt på januars byrådsmøde og viser, at Køge Kommunes økonomi er i balance. Det betyder blandt andet, at 2024 ser ud til at blive et roligt år, når det gælder kommunens budget. Når byrådet til efteråret skal forhandle om Køge Kommunes budget for de næste fire år, bliver det som udgangspunkt ikke ud fra en sparedagsorden.

- Ro på økonomien giver ro på Køge Kommune. Både som den store arbejdsplads vi er, og naturligvis også når det gælder den service, som medarbejderne hver eneste dag leverer til borgerne. Derfor er det en rigtig god nyhed, at årets første økonomiske redegørelse viser en sund og stabil økonomi. Vi har stadig udfordringer, som vi har brug for at arbejde med. Som alle andre kommuner er også vi udfordret af stigende udgifter til børn og voksne, der har det svært. Ro på økonomien giver også ro til at få arbejdet ordentligt med de udfordringer, siger borgmester Marie Stærke. 


Køge Kommune er tovholder for nyt samarbejde om hjælp til digitalt udfordrede ledige

En gruppe af ledige jobsøgere er udfordrede af den digitale udvikling på arbejdsmarkedet. De kan have svært ved at indtaste oplysninger digitalt, booke og deltage i digitale jobsamtaler og møder med sagsbehandler. Derfor kan manglende digitale kompetencer betyde, at oplagte jobmatch mellem ledige og arbejdsgivere bliver overset. Men nu er der hjælp på vej i et projekt, som Byrådet blev præsenteret for på sit møde den 30. januar.

Køge Kommune har sammen med Solrød, Faxe, Stevns og Greve kommuner samt a-kasserne Krifa og Det Faglige Hus fået lidt under en million kroner fra Beskæftigelsesministeriet til at hjælpe ledige, som har svært ved at bruge digitale værktøjer. Målet er, at ledige dagpengemodtagere med digitale udfordringer bliver bedre rustet til at bruge de digitale værktøjer, så de nemmere og hurtigere kan komme i job.

- Digitale kompetencer er en nødvendighed i rigtig mange dele af livet, og det er godt, at en række borgere nu kan få et løft til at klare de digitale krav på arbejdsmarkedet. Det kommer både borgerne, virksomhederne og samfundet til gode, siger borgmester Marie Stærke.

Greve, Solrød, Faxe, Stevns og Køge Kommune har tilsammen fået 835.352 kroner af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et 1-årigt projekt, som skal styrke ledige borgeres digitale kompetencer. 
Køge Kommune er bevillingsmodtager, økonomisk ansvarlig og projektleder på vegne af samarbejdets parter. De fem kommuner og to a-kasser forventer, at mellem 200 og 300 ledige borgere bliver visiteret til projektet, som går i gang ved udgangen af januar måned. 


150 medarbejdere øger kompetencerne til at hjælpe borgere i socialpsykiatrien

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme langt i deres udvikling med støtte og hjælp, som tager udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme. Det er der en faglig tilgang til, som hedder recovery-orienteret rehabilitering, og den får cirka 150 medarbejdere i Køge Kommune nu øgede kompetencer i til gavn for borgere i voksen-socialpsykiatrien.

Recovery-orienteret rehabilitering fokuserer på at styrke den enkelte borgers muligheder for og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt med støtte og hjælp tilpasset den enkelte. Det er centralt i samarbejdet med borgeren, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, defineres indsatsen som recovery-orienteret rehabilitering.

- På både sygdoms- og socialområdet sætter Køge Kommune borgerne i centrum. Socialpsykiatriens medarbejdere gør et vigtigt stykke arbejde med både at hjælpe og udvikle mulighederne for en sårbar gruppe, og jeg glæder mig over, at de nu kan føje endnu et lag til deres faglighed til gavn for de borgere, der har brug for den, siger borgmester Marie Stærke. 

For at forankre den faglige tilgang bredt i socialpsykiatrien indgår medarbejdere i botilbud, bostøtteteams, boligfællesskaber samt medarbejdere i forvaltningen og Åben Rådgvining i kompetenceudviklingen. 
Projektet kan realiseres på grund af en bevilling fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje om øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien på 990.854 kroner. Velfærdsforvaltningen har ansøgt om bevillingen med baggrund i den overordnede strategi "Sammen om løsninger", og Byrådet blev præsenteret for projektet ved sit møde den 30. januar.


Køge Idrætspark klar til sidste etape af moderniseringen

Moderniseringen af Køge Idrætspark (KIP) er i fuld gang, og med den netop vedtagne lokalplan ser området frem til også at kunne rumme boliger i form af ungdoms- og sportscollegeboliger og/eller liberalt erhverv og serviceerhverv i to etager ovenpå den vestlige omklædningsbygning på KIP.

Samtidig giver planen mulighed for at realisere de nye overdækkede tribuner på stadion mod syd, øst og nord samt at udvide den vestlige tribune med siddepladser, så det samlede antal siddepladser bliver 6.000. Stadion vil med moderniseringen leve op til de krav, der stilles for at kunne afvikle superligakampe.

Mellem de tre eksisterende hjørnebygninger omkring stadion bliver der adgang for ny bebyggelse til liberalt erhverv og serviceerhverv, flere parkeringspladser samt bedre forhold for de bløde trafikanter.

- Med den nye lokalplan kan vi få realiseret den moderne og rummelige Køge Idrætspark, som allerede i dag bliver flittigt benyttet af både de professionelle og af mange almindelig sportsglade – både voksne og børn. Med de nye muligheder for flere tribuner og bedre omklædningsfaciliterer kommer Køge Idrætspark til at kunne tilbyde endnu mere for både de udøvende og for publikum. Udover at der bliver gjort mere plads til erhverv, kan KIP tilmed også blive adresse for nogle unge mennesker i de boliger, der nu er gjort plads til i lokalplanen, siger borgmester Marie Stærke. 

Lokalplanen giver desuden mulighed for parkering ved Ølbyvej, som samlet set tilfører yderligere 300 parkeringspladser til området. Og så skal et nyt stiforløb for områdets bløde trafikanter syd for Køge Hallerne sikre, at cyklister og gående kan færdes i tryg afstand fra bilerne.


Køge Musikskole bliver større og mere tidssvarende

Køge Kommune rummer et rigt og mangfoldigt musikliv, og nu får Køge Musikskole et løft, så talentudviklingen også har gode rammer fremadrettet. Et nyt indgangsparti, en helt ny etage ovenpå de laveste bygninger og et nyt øvelokale i stueplan er blandt de forbedringer, som elever og lærere på musikskolen kan se frem til. Byrådet har netop vedtaget en tillægsbevilling til ombygningen af skolen, der gør det muligt at gennemføre en tiltrængt og gennemgribende modernisering.

Køge Musikskoles lokaler mangler i dag lydisolering, og de er små. Men musikskolen har særligt fokus på udviklingen af instrumental holdundervisning og musikkens rolle som social ramme for børns og unges samvær. Derfor er der behov for større lokaler til gruppeundervisning, klubbaserede aktiviteter, forældre/børn-aktiviteter og online-baseret undervisning. Der er også behov for et multifunktionelt foyerområde, der kan anvendes til ophold, møde- og koncertaktiviteter for skolens brugere.

- Musik samler os og skaber fællesskaber, og derfor glæder jeg mig over, at vi også fremadrettet i Køge Kommune kan have rammerne til en tidssvarende musikskole på et højt fagligt niveau. Jeg er stolt af, at vi har så stor en talentmasse inden for musikken, og jeg glæder mig til at se de nye rammer blive realiseret til gavn for fremtidens talenter, siger borgmester Marie Stærke.

Tillægsbevillingen er på 6,2 millioner kroner og tildeles oven i det oprindelige budget på 9,4 millioner kroner, fordi udbygningen og forbedringerne ikke har kunnet lade sig gøre uden en tilførsel af flere midler. Med vedtagelsen af tillægsbevillingen kan moderniseringsplanerne sendes i udbud.


Kritisk infrastruktur i Køge Kommune får et løft

Renovering af broer og veje er afgørende nødvendig for, at borgerne kan bevæge sig rundt og få hverdagen til at hænge sammen. Derfor afsatte byrådet i efteråret 2023 som en del af det store årsbudget 6,192 millioner kroner til at løfte den kritiske infrastruktur i Køge Kommune. Nu udmønter Byrådet pengene til de konkrete projekter.

- Veje og broers tilstand er afgørende for fremkommeligheden og dermed sammenhængskraften i Køge Kommune, og derfor glæder det mig, at vi kan holde den nødvendige standard for borgernes færden og sikkerhed, siger borgmester Marie Stærke.

På baggrund af løbende eftersyn af broer og bygværker og inspektion af vejafvanding, som leder vandet væk fra vejene og ned i afløbssystemet, sættes disse arbejder i gang inden for anlægsbevillingens rammer:

•    Renovering af underføring af Skensved Å på Københavnsvej.
•    Udskiftning af underføring for Slimminge Å på Skovbakkevej.
•    Udskiftning af kunststofbelægning på stibroen over Værftsvej.
•    Udskiftning af rørunderføring og opsætning af autoværn på Vollerslevvej.
•    Renovering af vejafvanding.

Berørte borgere bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart. 


Bedre vilkår for buspassagerer på vej

Nye og fremrykkede busstoppesteder og busprioritering i udvalgte lyskryds er blandt de forbedringer, som buspassagerer i Køge Kommune kan se frem til. Bustransporten får et løft med tilskud fra Trafikstyrelsens pulje for bedre busfremkommelighed, som giver et tilskud på fire millioner kroner og forudsætter en egenbetaling på samme beløb, som Byrådet bevilgede på sit møde tirsdag den 30. januar.

Forbedringerne vil øge fremkommeligheden for buslinje 101A på strækningen Køge Station, Køge Idrætspark, Universitetshospitalet og Ølby Station. Flere af forbedringerne er allerede i gang, men tilskuddet fra trafikstyrelsen og bevillingen fra Byrådet vil gøre forholdene for passagerer og busser endnu bedre.

- Med både en ny, stor idrætspark og et universitetshospital i Køge Kommune giver det rigtig god mening at øge fremkommeligheden på strækningen, og det glæder mig, at Køge Kommune i fællesskab med Trafikstyrelsen har kunnet finde midlerne til at give den et løft, siger borgmester Marie Stærke.

Med de tilførte midler bliver det blandt andet muligt at fremrykke busstoppesteder på Nørre Boulevard og nedlægge busstoppesteder på Græsmarksvej. Det bliver også muligt at udstyre busstoppestedet på Niels Juelsgade med læskur og nedtællingsstander, der viser, hvornår den næste bus forventes. Dertil kan otte udvalgte lyskryds opgraderes til at prioritere busser. Samtidig kan flere andre planlagte forbedringer som et busstoppested og et lysreguleret kryds ved Køge Idrætspark blive en del af fremkommelighedsprojektet.

Forbedringerne, som er finansieret af projektpengene, skal være udført ved udgangen af 2026. 

Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje