Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nyt fra byrådets møde den 28. februar 2023

Nyt fra byrådets møde den 28. februar 2023

Med blandt andet disse overskrifter: ”Ny lokalplan giver Karlemoseparken mulighed for ansigtsløft”, ”Vedligehold af kritisk infrastruktur” og ”VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling”.

Ny lokalplan giver Karlemoseparken mulighed for ansigtsløft

Hvor Karlemosen med sin placering har et perfekt udsyn til åben himmel og de fælles udendørs arealer, er bebyggelsens udformning funktionel og praktisk, men kalder på flere oplevelser og mere variation i udtrykket. På sit møde tirsdag godkendte byrådet en ny lokalplan for området, der giver mulighed for at skabe plads til forandringer og fællesskaber.Lokalplanen skal sikre mulighed for at renovere de eksisterende boligblokke, men den skal også være grundlaget for en selektiv nedrivning, der giver mulighed for at åbne Karlemoseparken op og give plads til nye, lavere boligbebyggelser på tværs af blokkene.

- Karlemoseparken er på mange måder et fantastisk boligområde. Tæt på Køge bymidte og op ad grøn natur. Derfor er jeg simpelt hen så glad for, at vi i dag godkender en lokalplan, der giver området en masse nye muligheder for at udvikle plads til fællesskaber og variation i bygningerne. Og jeg er særligt glad for, at planerne med området nyder bred opbakning blandt beboerne, siger borgmester Marie Stærke.

Boligselskabet Sjælland og tegnestuen Vandkunsten har siden 2018 arbejdet med en udviklings- og helhedsplan for en omdannelse af Karlemoseparken. Forslaget har været til afstemning blandt beboerne i Karlemoseparken, hvor et stort flertal stemte for helhedsplanen.

Vedligehold af kritisk infrastruktur

Byrådet besluttede på sit møde tirsdag at sætte vedligehold af Køge Bro i gang, samt udskifte broen over Køge Å ved Regnemarksværket. Endelig etableres en helt ny bro over Køge Å ved Kulerupvej. Beslutningen bygger videre på efterårets budgetbeslutning, hvor der er afsat 10 millioner kroner i 2023 til arbejdet med vedligehold af kritisk infrastruktur, som altså nu er øremærket de tre projekter. 

- I Køge Kommune har vi længe bygget nyt og flot – men vi skal også huske at passe på det, vi har. Det gør vi blandt andet ved at planlægge med penge til vedligehold af vores broer og veje, så vi løbende sikrer vores vigtige infrastruktur, siger borgmester Marie Stærke.

En del af pengene går desuden til renovering af vejafvanding i form af hovedledninger, vejbrønde med videre på Solsortevej og Vibevej. 

Ny guide: En underretning handler om omsorg

Familiecenter Køge modtager hvert år mellem 1.500-1.700 underretninger, som omhandler fagpersoners og privatpersoners bekymring for et barn eller en ung. Underretningerne omhandler alt fra bekymring om mistrivsel, til børn og unge, som har været udsat for vold eller overgreb. Fælles for alle underretninger er dog, at de er nødvendige for, at Familiecenter Køge får kendskab til, at et barn eller ung og dennes familie kan have brug for hjælp til at løse både større og mindre problemstillinger.Køge Kommunes underretningsguide er netop blevet revideret og har blandt andet fået tilføjet emner som negativ social kontrol og ekstremisme. Underretningsguiden beskriver forskellige problematikker og handleanvisninger, og er en hjælp, når fagpersoner og borgere skal orientere sig i, hvad man skal gøre, når man er bekymret for et barn eller en ung.

Ud over underretningsguiden, som primært henvender sig til den, der skal underrette, har Familiecenter Køge også udarbejdet en folder til forældre, som forklarer, hvad en underretning er, og hvad der sker, når Familiecenter Køge modtager en underretning. 

VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling

I forbindelse med den igangværende kommunale valgperiode er der vedtaget en revideret ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Ejerstrategien er sammen med selskabets vedtægter fundamentet for VEKS’ udvikling og drift. Den nye strategi fokuserer blandt andet på, at VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling ved blandt andet at bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og samtidig understøtte de 12 ejerkommuners klima- og energipolitiske målsætninger.

- Vi har som ejerkommuner alle interesse i et stærkt og ambitiøst kraftvarmeselskab. Ikke mindst i disse tider, hvor fjernvarmen er blevet særdeles eftertragtet, er det vigtigt, at VEKS drives bedst muligt i tæt samarbejde med kommunerne og med en tydelig grøn profil, siger borgmester Marie Stærke.

Strategien omfatter ligeledes, at VEKS skal placere sig centralt i den lokale og regionale omstilling af energisektoren og arbejde aktivt for en CO2-neutral fjernvarme som en grøn innovativ spydspids i samarbejdet med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i energisektoren – en ambition, som skal gå hånd i hånd med fokus på en sund økonomisk udvikling af selskabet, der kan sikre levering af sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er på plads

For at beskytte grundvandet i Køge Kommune har byrådet nu godkendt en indsatsplan, som blandt andet skal bremse brug af pesticider i nærheden af udvalgte boringer. Planen giver blandt andet nogle svar på, hvordan grundvandsbeskyttelsen skal tilrettelægges, samt hvilke konkrete indsatser der skal iværksættes af hvem og hvornår.  

Af planen, som er den første af sin slags, der omfatter hele Køge Kommune, fremgår det blandt andet, at lodsejere ikke må anvende pesticider til erhvervsbrug på udpegede områder for vandværker og kildepladser. Afviklingen af brug af pesticider skal som udgangspunkt ske som en frivillig aftale mellem vandværker og lodsejere - sidstnævnte vil modtage fuld kompensation for deres tab betalt af vandforsyningsselskaberne.

- Vi er selvsagt optagede af at beskytte vores grundvand og dermed også vores drikkevand. Nu har vi én samlet plan for hele kommunen, som skal sikre ambitiøse tiltag, der vil komme både os og kommende generationer til gavn, siger borgmester Marie Stærke.

Det er nedenstående områder, hvor jordbunden er af en sådan art, at pesticider trænger hurtigere ned, og som derfor skal beskyttes:

  • Ll. Skensved Vandværk
  • Højstrupgård Vandværk, som hører under Ejby Vandværk
  • Fruedal, Herfølge og Åshøj Kildepladser, hvorfra der indvindes til Køge Vand A/S
  • Almsgårde, Gummersmarke, Ravneshave og Slimminge Kildepladser, hvorfra der indvindes til HOFOR.

Fristen for indgåelse af frivillige aftaler er med udgangen af 2024. Hvis der ikke er indgået frivillige aftaler inden denne frist, vil kommunen udstede påbud til de relevante lodsejere.

Udover forbuddet mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider omfatter indsatsplanen blandt andet også, at vandværkerne sammen med kommunen gennemfører en øget overvågning af kvaliteten af vandet, at overflødige boringer og brønde sløjfes, samt at Køge Kommune tænker grundvandsbeskyttelse ind i den daglige drift – blandt andet ved en fortsat pesticidfri drift af kommunale arealer.

Nyt erhvervsområde på vej syd for Egedesvej

Køge Kommune er stadig interessant for virksomheder, der ser fordele i at slå sig ned tæt på motorvejsnettet og med god adgang til resten af Danmark. Det betyder også, at der fortsat er efterspørgsel på ledig erhvervsjord. Byrådet godkendte på sit møde den endelige vedtagelse af en lokalplan, der giver mulighed for at etablere erhverv syd for Egedesvej.

- Køge Kommune har over tid tiltrukket mange spændende nye virksomheder, og er dermed i høj grad lykkedes med at skaffe nye arbejdspladser. Med lokalplanen her imødekommer vi efterspørgslen på ledig erhvervsjord, og jeg ser frem til at byde flere driftige virksomheder velkomne til kommunen, siger borgmester Marie Stærke.L

Lokalplansområdet dækker godt 36 hektar, og ligger inden for byudviklingsområdet Køge Nord. I dag består området af åbne marker, og ligger tæt på motorvej, jernbaner, Skandinavisk Transport Center med videre.

Ny lokalplan skal sikre Køge Idrætsparks færdiggørelse

Køge Idrætspark er i fuld gang med en modernisering, der skal sikre bedre vilkår til breddeidrætten, som får flere omklædningsrum, og et stadion, der lever op til de vilkår der gælder for afvikling af superliga-kampe.

Et forslag til en ny lokalplan skal blandt andet muliggøre en udvidelse af stadion til 6.000 pladser, ny bebyggelse til erhverv, 300 p-pladser ved Ølbyvej og et såkaldt stitracé til de bløde trafikanter syd for Køgehallerne. Et forslag til en sådan lokalplan er nu vedtaget af byrådet og bliver sendt i høring.

- Formålet med lokalplanen er blandt andet at færdigudvikle Køge Idrætspark som et attraktivt område for idræts- og kulturlivet i Køge Kommune. Vi skal sikre gode forhold, ikke kun for elitespillerne, men i høj grad også for de mange børn, unge, voksne og ældre, der bruger Køge Idrætspark og området omkring stadion. Og så skal lokalplanen sikre, at stadion kommer til at fremstå som en samlet arkitektonisk helhed, siger borgmester Marie Stærke.

Forslaget til lokalplanen sendes nu i høring i seks uger. Samtidig bliver der afholdt borgermøde den 23. marts 2023 kl. 17-19, Ved Stadion 4, 4600 Køge. Mødet finder sted samtidig med et forborgermøde for lokalplan for boliger på Trekantgrunden, nord for Køge Idrætspark. Mødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside, mens naboer og genboer til området vil modtage invitationer.

Der er sammen med forslaget til lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som muliggør den bebyggelsesprocent, lokalplanen lægger op til.

Forslag til lokalplan skal give plads til ny dagligvarebutik

Forslag til ny lokalplan skal give plads til en dagligvarebutik på en del af hjørnegrunden Egedesvej/Værkstedsvej i Køge Nord. Lokalplanen giver mulighed for en ny dagligvarebutik på 1.200 m² med en maksimumhøjde på 2,5 etager. Desuden udlægges areal til cirka 60 parkeringspladser til biler, samt plads til cykelparkering. Forslaget til den nye lokalplan sikrer, at bebyggelsen fremstår harmonisk mod omgivelserne i forhold til valg af arkitektur og materialer. Samtidig skal parkeringsarealet omkranses og tilplantes, så afgrænsningen mod Egedesvej fremstår med et grønt plantebælte, der fortsætter det eksisterende grønne bælte langs vejen.

- Vi vil gerne give beboerne i området mulighed for at handle lokalt. Nu glæder vi os til at høre borgernes holdning til forslaget til den nye lokalplan, som skal sikre en pæn bebyggelse i harmoni med omgivelserne, siger borgmester Marie Stærke.

Der bliver skabt adgang til området fra Værkstedsvej.
Forslag til Lokalplan 1115 offentliggøres på kommunens hjemmeside i seks uger, og der inviteres til borgermøde vedrørende forslaget i Rådhusets Kantine tirsdag den 29. marts 2023, kl. 18.30-19.30.

Arkæologiske undersøgelser på erhvervsareal i Køge Nord

I Køge Nord er turen nu kommet til at udvikle endnu flere arealer til erhverv. Men før det arbejde kan sættes i gang, skal der gennemføres forundersøgelser og med al sandsynlighed også arkæologiske udgravninger. Syd for Egedesvej er der nemlig allerede gjort omfattende fund af fortidsminder – blandt andet levn fra flere beboelseskomplekser fra jernalderen. Derfor har byrådet nu afsat penge til både forundersøgelser og arkæologiske udgravninger af fortidsminder på arealer nord for Egedesvej.

- Når vi realiserer det planlagte erhvervsområde i Køge Nord, skal vi selvfølgelig sikre os, at der ikke går fortidsminder tabt. Området har allerede åbenbaret store fund, som fortæller os fantastiske historier om vores fortid, så det bliver spændende at følge nye udgravninger. Og derefter kan vi så se frem til at udvikle et erhvervsområde, hvor vi primært tænker nyt og i retning af produktionserhverv, siger borgmester Marie Stærke.

Udover arkæologiske forundersøgelser og udgravninger er skal der i mindre omfang gennemføres miljø- og geotekniske forundersøgelser.

Boruphallen får nyt tag

Det skal være slut med dårlig isolering og utæt tag på Boruphallen – nu skal det 47 år gamle tag nemlig skiftes ud. Det besluttede byrådet på sit møde tirsdag. Samtidig er der afsat penge til en asbestsanering og efterisolering – ligesom der på det nye tag skal kunne etableres solceller, hvis den selvejende hal måtte ønske det.

- Jeg er glad for, at vi nu har afsat penge til at skifte taget på Boruphallen, så de mange børn, unge og voksne i Borup, der hver dag bruger hallen til deres sport, kan fortsætte med det mange år frem i tiden, siger borgmester Marie Stærke.

Nu skal projektet færdiggøres og sendes i udbud, hvorpå taget efter planen vil blive skiftet i løbet af sommeren og efteråret og således stå færdigt inden udgangen af året.

Nyt bæredygtigt kvarterhus i Køge Nord kræver nedrivning 

Et nyt kvarterhus i Køge Nord Skovby skal være nytænkende, anderledes, bæredygtigt og afspejle kulturhistorien i Ølsemagle. Sådan lyder visionerne fra Køge Kommune, der er i dialog med flere fonde om at udvikle Bramhøjgaard, som centeret for det nye kvarterhus. Dele af gården er dog i så dårlig stand, at de må rives ned, som en del af transformationen til et kommende kvarterhus.

- Ønsket om et kvarterhus for de nuværende beboere i Ølsemagle og de kommende beboere i Køge Nord Skovby lever i høj grad, selvom projektet har vist sig mere kompliceret end forventet. Nu ligger der et spændende idéoplæg, som vi håber, nogle fonde kan se perspektiverne i – blandt andet når det handler om at genanvende store dele af de gamle bygninger, så der kan bygges nyt på en bæredygtig måde og med respekt for historien, siger borgmester Marie Stærke.

Hensigten er at bevare alt det, der har værdi, så der allerede nu skabes en ramme om et mødested – nye bygninger kan sidenhen bygges op omkring de vægge, der bliver stående, hvis der over tid viser sig behov. Haven tænkes sammen med gårdspladsen som et parkområde, hvor genanvendelige bygningsdele kan omdannes til pavilloner og uopvarmede rummeligheder. 

Materialer som eksempelvis mursten, tagplader, træbjælker, gamle staldvinduer med videre, kan nedtages og opmagasineres på stedet. Derpå bliver udviklingen af det nye – såfremt økonomien kommer på plads – en trinvis proces, hvor også de beboere, der gradvis flytter til Køge Nord Skovby, kan få indflydelse på huset.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje