Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nyt fra byrådets møde den 29. august 2023

Nyt fra byrådets møde den 29. august 2023

Med blandt andet disse overskrifter: ”Sammen om sundhed: Ny sundhedspolitik sætter retning for sundhedsindsatser”, ”Byrådet godkender anbefalinger til beskyttelse af Køge Bugt”, ”Første skridt på vej for 16 Tiny Houses” og ”Borgring Oplevelsescenter rykker tættere på: Byggemodningen kan begynde”.

Sammen om sundhed: Ny sundhedspolitik sætter retning for sundhedsindsatser

Godt 250 borgere, frivillige og medarbejdere har deltaget i processen og bidraget til Køge Kommunes nye sundhedspolitik, som byrådet netop har godkendt. Sundhedspolitikken ”Sammen om Sundhed” bygger dermed både på viden og forskning fra myndigheder og eksperter, men også på konkrete erfaringer og oplevelser fra borgere, foreninger, erhvervsliv og fagprofessionelle. 

Med Køge Kommunes nye sundhedspolitik får alle politiske udvalg en fælles retning for at tænke sundhed for borgerne ind, når nye tiltag udvikles. Det sker med sundhedspolitikkens tre overordnede principper:

•    Vi skaber løsninger og initiativer sammen med borgere, erhvervsliv, lokalsamfund og på tværs af fagområder og sektorer. Vi inviterer til og samarbejder i gode relationer og forpligtende fællesskaber.
•    Vi tager udgangspunkt i dem, det handler om og deres perspektiver på det sunde og gode liv.
•    Vi måler på effekten af vores indsatser. Ambitionen er, at vi kan se forbedringer i Køge Kommunes sundhedsprofil ved kommende målinger. 

- Jeg er stolt over, at vi står med en sundhedspolitik, der tænker sundhed ind i alt det, vi beskæftiger os med som kommune. Politikken tager i høj grad udgangspunkt i borgernes egne levede liv og erfaringer, og jeg vil gerne sende en stor tak til de mange borgere, der har engageret sig i arbejdet. Jeg glæder mig til at se politikken komme ud at leve og blive til konkrete indsatser i hele kommunen, siger borgmester Marie Stærke. 

Fire ud af fem borgere i Køge Kommune vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Det vidner om, at meget lykkes i Køge Kommune som lokalsamfund. ”Sammen om Sundhed ”adresserer de områder, som blandt andet dialogen med borgerne peger på som væsentlige for, at endnu flere kan leve et godt og sundt liv i Køge Kommune. Derfor har sundhedspolitikken temaer som en barndom og ungdom i trivsel, sunde lokalsamfund og fællesskaber og lige adgang til sundhed. 

Nu skal de forskellige politiske udvalg drøfte og udvælge sundhedspolitiske indsatser på eget fagområde. 


Byrådet godkender anbefalinger til beskyttelse af Køge Bugt

Køge Kommune samarbejder med seks andre kommuner om i langt højere grad at beskytte havmiljøet i Køge Bugt. Som et led i det samarbejde godkendte byrådet på sit møde tirsdag seks anbefalinger, der har til formål at sætte en retning for Køge Bugt Alliancens arbejde.

- Med anbefalingerne her viser byrådet, at vi bakker op om det fortsatte arbejde, der handler om genopretning af Køge Bugt. Alt for længe er der drevet rovdrift på vores havmiljø – men hvis vi selv, vores børn og børnebørn skal have glæde af livet ved vandet, er vi nødt til at gøre noget for det. De seks anbefalinger her er en rigtig fin retning for vores alles havmiljø og det liv, som har hjemme her, siger borgmester Marie Stærke. 

De seks anbefalinger ser sådan ud:

Den kommende marine naturnationalpark skal beskytte hele Øresund: Hele Øresund – også den sydlige del af Øresund – bør beskyttes af den marine naturnationalpark. Det eksisterende Øresundhedsvandssamarbejde omfatter allerede i dag både den nordlige og sydlige del af Øresund. Det anbefales derfor, at miljøministeren træffer beslutning om, at den kommende marine naturnationalpark udvides til at omfatte hele Øresund. 
Undlad at udpege nye områder til råstofindvinding i Køge Bugt: Det anbefales, at erhvervsministeren i den kommende reviderede havplan tager hensyn til naturen i den sydlige del af Øresund, og ikke kun betragter området som en råstofressource.
Stil krav om naturgenopretning, hvis råstoftilladelser forlænges: Det anbefales, at Miljøstyrelsen ikke giver tilladelse til forlængelse af de nuværende råstofområder medmindre der samtidig stilles krav om kompenserende anlæg som f.eks. etablering af stenrev, genopretning af tidligere stiksugeområder, udplantning af ålegræs m.v. I forlængelse heraf anbefales, at reglerne ændres, så det bliver nemmere at foretage genoprettende tiltag af havnaturen. 
Gør det økonomisk byrdefuldt at skade havmiljøet: Afgifterne på at indvende råstoffer og på at dumpe materialer i havet bør mangedobles for at gøre det økonomisk omkostningsfuldt at skade havmiljøet og i stedet øge incitamentet til at genanvende bygningsmaterialer og vælge andre råstoffer, som ikke påvirker havnaturen.
Begræns klapning i Køge Bugt: Det skal være slut med at klappe store mængder af materialer fra anlægsprojekter som fx Lynetteholm i Køge Bugt. Derudover bør det helt forbydes, at klapning sker på vanddybder under 8 meter. 
Stop etableringen af 9 kunstige erhvervsøer: På baggrund af de negative konsekvenser for havmiljøet (ålegræsenge og dumpning af jord) samt de negative miljømæssige konsekvenser på land, anbefales det, at Hvidovre Kommune og SVM-regeringen indstiller planerne om etableringen af Holmene. 


Ressourcer til energispareprojekter

Der er penge at hente, hvis man sparer på energien – og samtidig passer man som bekendt bedre på klimaet. Derfor har byrådet afsat 10 millioner kroner til en række energispareprojekter – penge, der vil tjene sig selv ind igen i takt med, at der rundt om på eksempelvis skoler og i kommunale foreninger bliver brugt mindre energi. Midlerne vil blive brugt til at investere i projekter som udskiftning af belysning til lamper med LED-belysning, optimering af ventilationsanlæg samt en stribe projekter, som allerede har opnået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen – eksempelvis projekter, hvor man udskifter el-varme til fjernvarme. Samtidig er der en række projekter som fx udskiftning af vinduer på ældre bygninger til moderne energioptimerede vinduer. 

- Vi afsætter nu midler til energispareprojekter, som udover at de tjener sig selv ind over en kort årrække, er med til at gøre en konkret forskel for klimaet og forbedre den grønne profil, som Køge Kommune gerne vil være kendt for, siger borgmester Marie Stærke.

 

Forslag til lokalplan for nyt vandværk med blødgøringsanlæg

Vandværket ved Regnemark er fra 1964 og ikke længere tidssvarende. Det forsyner omkring 20 procent af det vand HOFOR leverer til København og en række omegnskommuner, og nu skal et forslag til ny lokalplan bane vejen for et nyt tidssvarende anlæg med centralt blødgøringsanlæg og UV-behandling af drikkevandet, som skal forhindre, at der kommer bakterier og mikroorganismer i drikkevandet. Det eksisterende vandværk nedrives, når nyt vandværk er taget i drift 2027. 

Forud for forslaget til lokalplan er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som gennemgår projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Dermed har både kommunen og HOFOR et godt grundlag for de afgørelser, der skal sikre miljøet, herunder bl.a. vandmiljøet i Køge Å, den omkringliggende natur og landskab. Lokalplanforslag og miljørapport giver desuden naboer mv. mulighed for at komme med forslag eller indsigelser i forbindelse med projektet eller de vilkår, projektet kan realiseres under.

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til tekniske anlæg til offentlige formål i
form af vandværk, og at den nye bebyggelse kan opføres med en højde op til 18,5 meter.

Forslaget til lokalplanen og miljøkonsekvensrapport bliver sendt i offentlig høring i otte uger. Der planlægges for et borgermøde – tid og sted vil kunne findes på Køge Kommunes hjemmeside forud for mødet.


Første skridt på vej for 16 Tiny Houses

Et forslag til ny lokalplan skal nu bane vejen for 16 såkaldte Tiny Houses samt et fælleshus – et område, der får betegnelsen Tiny Varigheden. Lokalplanen omfatter en del af det nye byudviklingsområde i Hastrup, Ravnsborg Enge og en vedtagelse af planen vil betyde, at Køge Kommune får sit eget living lab – et boliglaboratorium, som kan være med til at udvikle helt nye bæredygtige standarder for, hvordan man bygger og bor. 

Udover de eksperimenterende tiny houses giver forslaget til lokalplanen også mulighed for et fælleshus, der ligeledes skal fungere som et klimahus med udstillinger og undervisning i bæredygtig levevis.

- Jeg er stolt af, at vi forhåbentlig kan være med til at give plads til at opføre huse på en ny og meget mere bæredygtig måde. Vi ved, at byggeri er noget af det, der belaster klimaet allermest. Selvom vi nok ikke alle sammen kommer til at bo i tiny houses, så har vi i den grad brug for viden om og erfaringer med, hvordan vi kan bygge og bo anderledes klimavenligt i fremtiden, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanområdet er ejet af Køge Kommune, og udlejet til Køge Fælles Jord i en aftale, der løber frem til 2034. Af forslaget til lokalplanen fremgår det, at de opførte tiny houses skal være flytbare. 

Forslaget sendes nu i høring i fire uger. Samtidig vil der blive afholdt et borgermøde med adgang for alle interesserede den 5. september 2023 på Køge Fælles Jord. Borgermødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside, og der vil desuden blive sendt en invitation til de nærmeste naboer.


Borgring Oplevelsescenter rykker tættere på: Byggemodningen kan begynde

De historieinteresserede kan godt begynde at glæde sig: Byrådet har godkendt lokalplanen for Borgring Oplevelsescenter. Lokalplanen fastlægger placering og omfang af oplevelsescenteret samt tilhørende sti og parkering, og byggemodningen kan snart begynde. 

- Borgring er en vigtig del af fortællingen om Danmarks overgang fra asatro til kristendom og en vigtig del af Køge Kommunes historie. Oplevelsescenteret kommer forhåbentlig til at tiltrække endnu flere besøgende udefra, men får også betydning for beboerne i området. Derfor sikrer lokalplanen, at vi tager højde for de nuværende omgivelser, mens vi udvikler fortællingen om en vigtig verdensarv, siger borgmester Marie Stærke.

Oplevelsescenteret skal rumme Borgring, som vi kender den i dag, men med digitale oplevelser i området, samt et formidlingscenter for ringborgen, Harald Blåtand og nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, café og butik. 

Borgring Oplevelsescenter kommer til at strække sig over 1.800 kvadratmeter og forventes at blive en lokal, national og international attraktion. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen, kan byggemodningen gå i gang, når klageperioden på fire uger er udløbet. Borgring Oplevelsescenter forventes at åbne i 2025. 

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje