Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Køge Kommuneplan 2021-2033 er nu trådt i kraft

Køge Kommuneplan 2021-2033 er nu trådt i kraft

Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget en ny kommuneplan, som er byrådets overordnede vision for kommunens udvikling i de næste 12 år.

Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget Køge Kommuneplan 2021, som er byrådets overordnede vision for kommunens udvikling i de næste 12 år. Planen indeholder de konkrete muligheder for byvækst – både i form af retningslinjer for nye byområder, virksomheder og butikker og i form af rammer for nye lokalplaner. Planen har desuden målsætninger og retningslinjer for beskyttelse og benyttelse af det åbne land og kommunens mange landsbyer.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 var i offentlig høring i perioden den 25. juni til den 3. september 2021. I den periode har kommunen modtaget 160 høringssvar, der alle har indgået i byrådets behandling af planen.

Den digitale kommuneplan kan ses på www.kommuneplan.koege.dk. Her findes også høringsmodulet med alle høringssvar samt et resume af de enkelte svar og kommunens kommentarer. For de emner, der har fyldt mest i debatten, er der udarbejdet en temabesvarelse.


Nyt i Kommuneplan 2021

Kommuneplanen revideres løbende hvert fjerde år. Store dele af planen vedtages uændret eller med mindre justeringer, mens der typisk er visse emner eller temaer, der undergår store ændringer.

I Kommuneplan 2021 har fokus især været på nye boligområder og nye muligheder for detailhandel.


Byudvikling
Byudviklingen i Køge by fortsætter i Køge Kyst og i Køge Nord, lige som der er gang i boligudbygning i de fleste af kommunens mindre byer. Kommuneplan 2021 giver nu mulighed for ny byudvikling i Herfølge Vest og i Hastrup Øst. Planen peger også på byudvikling med nye boliger på SUN-grunden i Køge, men først om 5-10 år, når grunden er renset op.

Forslaget om nye boliger på Kimmerslev Høje i Borup er ikke taget med i den endelige plan. Den aktuelle debat om området har vist, at udbygningen af Borup bør drøftes mere indgående med Borups borgere, hvilket f.eks. kan ske i forbindelse med den kommende planstrategi i 2023.

Erhverv
Kommuneplan 2021 har udpeget tre særlige erhvervsområder, som forbeholdes større produktions- og logistikerhverv. Det gælder Køge Havn, Skandinavisk Transportcenter og CP Kelco. Omkring disse tre erhvervsområder udpeges konsekvensområder, hvori der kun kan planlægges for følsomme anvendelser under særlige forudsætninger. 

På Naurbjergvej nordøst for Ll. Skensved kan det lokale erhvervsområde udvides med 4,3 ha. Byrådet har valgt at give mulighed for at drive lettere industri og håndværk, selv om flere naboer mener, det er problematisk i forhold til landskab og de rekreative muligheder i ådalen.

Detailhandel 
Kommuneplan 2021 giver en række nye muligheder for nye butikker. 

På Collstrop-grunden i Køge kan der bygges et stort varehus, en dagligvarebutik og en række udvalgsvarebutikker. Bymidten i Herfølge kan udvides vest for Vordingborgvej og op mod stationen for at muliggøre det stations- og butikscenter, der indgår i Bydelsplan Herfølge. 

På Ølsemaglevej er der udlagt et bydelscenter på max 4.000 m², der skal muliggøre en mindre udvidelse af Superbrugsen. I lokalcenter Boskov ved Langelandsvej kan der etableres endnu en dagligvarebutik. Ved Egedesvej i det nordlige Køge kan der opføres ny dagligvarebutik. 

Øvrige ændringer
Retningslinjer og rammer for Køge Dige er taget ud af planen, da staten endnu har en række forhold, der skal belyses. Køge Kommune vil revidere digeprojektet og udarbejde nye forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i løbet af 2022.

Alle ændringer i Kommuneplan 2021, der er vedtaget af byrådet, kan ses i ændringsnotatet, der også findes på hjemmesiden.

Hvis du vil vide mere

Her kan du læse den digitale udgave af Kommuneplanen 2021-33

Der er udarbejdet en pdf-udgave af den digitale plan. Vi anbefaler dog, at planen læses via hjemmesiden, da flere links, henvisninger og lign. ikke kan tilgås fra pdf'en.

I referatet fra byrådsmødet d. 21. december 2021, kan du læse mere om kommuneplanens vedtagelse.

Klagevejledning

Ifølge Planloven § 58, stk. 3 kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om kommuneplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse, men ikke over planens hensigtsmæssighed.

Klage over kommuneplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentlig bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit MitID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planlovens § 62 ske inden seks måneder fra den offentlige bekendtgørelse af planen.

Offentlig bekendtgjort den 3. februar 2022.
Klagefrist til og med den 3. marts 2022.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje