Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Lokalplan 1110 vedtaget

Lokalplan 1110 vedtaget

Køge Byråd har den 28. februar 2023 besluttet at vedtage lokalplan 1110 – Erhverv syd for Egedesvej endeligt.

Køge Byråd har den 28. februar 2023 besluttet at vedtage lokalplan 1110 – Erhverv syd for Egedesvej endeligt.
På lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER kan du læse lokalplan 1110.
Lokalplanen
Lokalplanområdet ligger i byudviklingsområdet Køge Nord, som udvikles på baggrund af nye motorvejsramper ved Egedesvej og Køge Nord Station. 
Der er efterspørgsel på flere arealer til erhverv i Køge Nord, og Køge Kommune ønsker derfor at give mulighed for etablering af nye virksomheder syd for Egedesvej i forlængelse af STC III, del 1. Lokalplan 1110 giver mulighed for virksomheder inden for lager, transport og fremstilling samt lettere industri, håndværk og service og administration i tilknytning til områdets virksomheder.
Høringsperiode
Forslag til lokalplan 1110 har været sendt i høring fra den 27. oktober til den 16. december 2022. 
Du kan læse de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden på lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER ved at vælge høringssvar i menuen til venstre, når du er klikket ind på lokalplanens egen side.

Køge Byråd har besluttet at vedtage lokalplanen med følgende væsentlige ændringer:
• mulighed for lagervirksomhed i delområde 2
• fastsættelse af en max. størrelse på 4.500 etagemeter for virksomheder i delområde 2.
Retsvirkninger
Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, træder lokalplanens retsvirkninger jf. planlovens § 18 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanen kun må anvendes, udstykkes og bebygges i overensstemmelse med lokalplanen. 
Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanen, også selvom det er er i strid med lokalplanen.
Klagevejledning
Køge Kommunes afgørelser om vedtagelse af planer kan påklages efter reglerne i planlovens § 58. 
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du mener, at en plan ikke er lovligt tilvejebragt og/eller offentliggjort. Der kan ikke klages over skønsspørgsmål. Det kan f.eks. være, hvis du ikke mener, at en plan er hensigtsmæssig, eller hvis du er utilfreds med indholdet i planen.
Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem Klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af planen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.
Du kan finde yderligere oplysninger om klagereglerne på naevneneshus.dk.

Lokalplan 1110 er offentliggjort den 7. marts 2023. Klagefrist til og med den 4. april 2023.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje