Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde 28. november 2023

Nyt fra byrådets møde 28. november 2023

Med blandt andet disse overskrifter: ”Lokalplanen for 16 helt specielle små huse er vedtaget” og ”2023 rundes af med en fin økonomisk balance i Køge Kommunes budget”, ”Tillægsbevilling til Køge Dige” og ”Udvalgsarbejdet med 27 hensigtserklæringer kan gå i gang”.

Lokalplanen for 16 helt specielle små huse er vedtaget

Lokalplanen for 16 såkaldte tiny houses samt et fælleshus i det nye byudviklingsområde Ravnsborg Enge i Hastrup er nu vedtaget. Området har fået betegnelsen Tiny Varigheden, og vedtagelsen af lokalplanen betyder, at Køge Kommune kan få sit eget boliglaboratorium, som kan være med til at udvikle helt nye bæredygtige standarder for, hvordan man bygger og bor.

Udover de eksperimenterende tiny houses giver lokalplanen også mulighed for et fælleshus, der ligeledes skal fungere som et klimahus med udstillinger og undervisning i bæredygtig levevis.

- Det er et meget spændende projekt, der nu kan realiseres. Byggeri er blandt de ting, der belaster klimaet allermest, og nu er Køge Kommune et skridt videre mod at kunne bidrage med viden om og erfaringer med, hvordan vi kan bygge anderledes og mere klimavenligt i fremtiden. Jeg hæfter mig ved, at byrådet har vedtaget en helt uændret lokalplan, fordi der ikke har været nogen høringssvar. Det siger noget om, at man bredt i Køge Kommune ser positivt på at give plads til at opføre huse på en ny og meget mere bæredygtig måde, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanen har været sendt i høring i fire uger, og der har været et borgermøde med adgang for alle interesserede den 5. september 2023 på Køge Fælles Jord. 

Lokalplanområdet er ejet af Køge Kommune, og udlejet til Køge Fælles Jord i en aftale, der løber frem til 2034. Af lokalplanen fremgår det, at de opførte tiny houses skal være flytbare. 
Nu da lokalplanen er vedtaget, kan bygherrerne i Tiny Varigheden begynde at søge byggetilladelser.


Køge Byråd godkender sundhedsaftale for 2024-2027

I hver valgperiode skal der indgås en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. Aftalen danner rammen for, at borgerne oplever høj og ensartet kvalitet i sundhedsindsatserne på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Byrådet har netop godkendt sundhedsaftalen for 2024-2027, hvori visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” er fortsat fra den hidtidige aftale.

I august vedtog Køge Kommune sundhedspolitikken ”Sammen om Sundhed”, som godt 250 borgere, frivillige og medarbejdere deltog i processen om at udforme. Politikken er den ramme, fagudvalgene bruger til gå videre med konkrete kommunale sundhedstiltag, og de er i rigtig god tråd med sundhedsaftalen.

- I Køge Kommune har vi vedtaget en ambitiøs sundhedspolitik, der tænker sundhed ind i alt, hvad vi foretager os. Den harmonerer fint med den tværgående sundhedsaftale, som også afspejler Køge Kommunes fokus på blandt andet lighed i sundhed og børn og unges trivsel, så sundhedsaftalen er en god overordnet ramme for det videre arbejde i udvalgene, siger borgmester Marie Stærke. 

I november har fagudvalgene blandt andet godkendt indsatser, der skal bidrage til bedre livskvalitet for borgere med handicap, bedre forståelse af mulighederne i sundhedsvæsenet for indvandrere og flygtninge, hjælp til socialt udsatte borgere til at leve sundere liv samt en styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed. Sidstnævnte har til formål at adressere begyndende problematisk udvikling hos børn og unge og er et samarbejde mellem Region Sjælland og otte kommuner i regionen.

Der forventes en første status på indsatser i alle fagudvalg i foråret 2024. 


2023 rundes af med en fin økonomisk balance i Køge Kommunes budget

En af byrådets vigtige opgaver er at sikre, at kommunens økonomi er i balance. Hvert år præsenteres byrådet for i alt tre økonomiske redegørelser, der er med til at sikre et godt overblik samt mulighed for at reagere, hvis der sker uforudsete hændelser, der kræver handling.

På novembers byrådsmøde blev byrådet således præsenteret for årets tredje økonomiske redegørelse, der viser, at de planlagte budgetter holder – endda med et lille overskud. Det er resultatet af, at de enkelte udvalg har sørget for en stringent økonomistyring, og det skaber et solidt fundament for hele kommunens virke i det nye år. 

Overskuddet har flere årsager. Da byrådet lagde kommunens budget i 2022, regnede man med, at hele samfundet ville opleve en økonomisk opbremsning og deraf flere ledige. Ligeledes var vurderingen, at kommunen fortsat skulle bruge penge på stigende priser og på at huse ukrainske flygtninge. Derfor afsatte byrådet en pulje på 40 millioner kroner. Men tilstrømningen af ukrainske flygtninge er bremset op, prisernes himmelflugt ligeså – og den økonomiske opbremsning er udeblevet, tværtimod er der et overskud på arbejdsmarkedsområdet på hele 15 millioner kroner. 

- De seneste år har for alvor vist os, at Køge Kommune er påvirket af verden omkring os. Når priserne går op på verdensplan, rammer det også vores budgetter. Det har vi lært at tage højde for – og det gjorde byrådet sidste år ved at polstre budgettet til at kunne håndtere de mulige konsekvenser af verdens gang. Derfor varmer det overskud vi nu kigger på her i den tredje økonomiske redegørelse måske også ekstra meget. Penge, vi skulle have brugt på blandt andet stigende priser og højere ledighed, kan vi nu øremærke til at udvikle vores kommune, siger borgmester Marie Stærke.


Køge Marina får midler til genopretning efter stormflod

Køge Marina er blandt de områder i Køge Kommune, som blev hårdt ramt i stormfloden den 20.-21.-oktober. Der er brug for en hurtig udbedring af skaderne af hensyn til bådejernes og borgernes adgang og sikkerhed og for at forhindre, at skaderne forværres yderligere. Derfor har byrådet netop bevilliget penge til at få genoprettet marinaen.

- Det glæder mig, at vi i byrådet kan blive enige om at træde til der, hvor vi kan hjælpe. Marinaen er et særligt område til fælles glæde for borgerne, som vi skal passe på og sørge for, at vi alle fortsat kan være stolte af og glade for at færdes i, siger borgmester Marie Stærke.  

Skaderne efter stormfloden beløber sig til 1.251.000 kr. på Køge Marina. Beløbet dækker skader på stier, landskab og promenadedæk og udskiftning af en el-stander.

Byrådet har godkendt beløbet i en tillægsbevilling, og der forventes flere bevillingssager om genopretning af andre kommunale områder og økonomiske konsekvenser efter stormfloden i Køge Kommune. 


Kommunal bevilling til Kvartershuset Bramhøjgaard 

Kvartershuset Bramhøjgaard skal meget mere end at være et mødested for nye og ’gamle’ beboere i Køge Nord Skovby og omegn. Ambitionerne er at etablere et visionært og bæredygtigt kvartershus i den eksisterende Bramhøjgaard i Køge Nord, som skal rumme både kulturelle aktiviteter og danne rammer om et fællesskab i bæredygtighedens navn – til gavn for både de lokale Køge Nord-beboere og alle andre borgere i kommunen.

Den gamle gård skal omdannes til et visionært og bæredygtigt kvartershus efter alle genbrugs-kunstens regler – et ambitiøst projekt, som nu støttes økonomisk af byrådet:

- Bramhøjgaard er et kvartershus-projekt, som er helt nytænkende og som forhåbentlig kan blive til inspiration for både os her i Køge Kommune, men også andre steder, hvor man skal bygge med mindre klimaaftryk, end vi gør i dag. Så vi er meget spændte på at følge udviklingen af et hus, som både skal kunne danne rammer om fællesskab, aktiviteter og underholdning, siger borgmester Marie Stærke.

En række kultur- og fritidsaktører i Køge Kommune er sammen med en række lokale foreninger allerede på banen i et nyt samarbejde om Bramhøjgaard – efter byrådets bevilling vil der blive søgt fonde til realiseringen af det visionære kvartershus, som altså både skal være et klimavenligt byggeri og en sanselig oplevelse.


Tillægsbevilling til Køge Dige

Med en bevilling på 15 mio. kr. til Køge Kommunes andel af det igangværende Køge Dige-projekt er sikringen mod stormflod for alvor tilbage på den politiske dagsorden. Den seneste stormflod gjorde behovet for et dige både særdeles aktuelt og efterspurgt.

Værd at vide om Køge Dige er, at det skal anlægges igennem det såkaldte Natura2000-område ved Ølsemagle Revle – et område, som har krav på en særlig høj grad af naturbeskyttelse. For at finde en god kystteknisk løsning, der samtidig påvirker Natura2000-området minimalt har det været nødvendigt at lave et mere detaljeret projekt til brug for den dialog, Køge Kommune løbende har med Miljøstyrelsen for i sidste ende at opnå tilladelse til Køge Dige-projektet.

- Vi er i gang med at anlægge et dige, som vil være en stor sikkerhed for rigtig mange borgere og for både værdier af privat karakter og for hele den historiske bymidte i Køge. Vi så for nylig kun alt for tydeligt, hvad en stormflod kan udrette af skader på både bygninger og veje. Samtidig skal vi tage hensyn til den natur, som vi jo også er beriget med. Det gør Køge Dige-projektet til et både ambitiøst og komplekst projekt at arbejde med, men vi er rigtig godt i gang, og vi er også mange, der ser frem til, at det står færdigt, siger borgmester Marie Stærke.

Vurderingen af de natur- og miljømæssige konsekvenser er under revision og forventes færdig til sommer. Derefter kan en endelig ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse gøres færdig, så projektet sammen med forslag til lokalplan forhåbentlig kan sendes i høring i efteråret 2024. Hvis ikke projektet forsinkes fx i forbindelse med en klageperiode, kan anlægget af selve diget startes i efteråret 2025 og stå klar et år efter.
Man kan læse meget mere om Køge Dige her: Køge Dige (koege.dk)


Genopretning og vedligeholdelse af kommunale ejendomme for 52 millioner kroner

Udskiftning af tage, nye vinduer, døre og ventilationssystemer samt maling ude og inde – der skal meget til for at holde de kommunale bygninger funktionsdygtige til gavn for borgerne. Derfor har byrådet netop vedtaget en bevilling på knap 52 mio. kr. til genoprettelse og vedligeholdelse af bygninger som skoler, plejehjem, og daginstitutioner, hvor borgerne har en stor del af deres hverdag.

- Vi har mange ældre kommunale bygninger, som har brug for en kærlig hånd, så de fortsat kan være til gavn for borgerne i Køge Kommune. I år er der også flere vedligeholdelsesprojekter på listen over opgaver, for det mindsker generne for borgerne og er billigere i længden, når vi kan vedligeholde i stedet for at reparere, siger borgmester Marie Stærke

Genoprettelses- og vedligeholdelsesopgaverne er mange og tæller blandt andet renovering af elevtoiletter på Alkestrupskolen, tagrenovering af Bjæverskov Spejderhytte, nye vinduer og døre på Herfølge skole og Hastrupskolen, totalrenovering af toiletter på Søndre Skole og ny asfalt på parkeringspladserne hos dagtilbuddene Valhalla og Moseengen.

Opgaverne prioriteres i starten af 2024 efter en vurdering af, hvad der giver mest værdi at tage først.

Den samlede bevilling er på 51.900.00 kroner og består af en anlægsbevilling på knap 42 millioner kroner og en driftsbevilling på 10 millioner kroner. 28 millioner kroner er sat af til planlagt vedligeholdelse.


Udvalgsarbejdet med 27 hensigtserklæringer kan gå i gang

Et erhvervscenter, en midtbystrategi, etablering af friplejehjem, større skolekapacitet, ungetrivsel, styrket natur- og fritidsliv, etablering af klimaskov og fortsættelsen af Borup omfartsvej og meget mere – ambitionerne er høje og mange i Køge Kommune. Derfor blev der som en del af budget 2024-27 vedtaget i alt 27 hensigtserklæringer, som byrådet netop har godkendt, at fagudvalgene arbejder videre med.

Flere af hensigtserklæringerne er forankret på tværs af udvalg, og den snævre budgetramme kræver, at der tænkes i nye og anderledes løsninger, hvis hensigterne skal realiseres. Derfor skal hensigtserklæringerne danne baggrund for fagudvalgenes inspirationsmøder i det kommende år.

- Det er ambitiøst at kaste sig over 27 hensigtserklæringer med snævre økonomiske rammer, men det er netop for at kunne løfte opgaver på nye måder, at udvalgene har fået inspirationsmøder på dagsordenen. Udvalgspolitikerne skal i endnu højere grad ud og tale med og inspireres af foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, så vi kan finde nye typer af løsninger sammen. Jeg glæder mig til at drøfte nye idéer og løsningsforslag til gavn for Køge Kommunes borgere, siger borgmester Marie Stærke.

Det store antal af hensigtserklæringer betyder, at arbejdet med dem vil strække sig over mere end det kommende år, og som noget nyt vil der til hver hensigtserklæring blive fastlagt et drivende udvalg, hvor udvalgsformanden har ansvaret for at kordinere på tværs af de øvrige udvalg.

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje